دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

(گرایش کودکان)

عنوان:

بررسی مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 

 

 

چکیده

مقدمه: حل مسئله یک مهارت اساسی برای زندگی در عصرحاضر است. مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر دانش جزء رفتارهای مورد انتظار دانشجویان پرستاری است و یادگیری این مهارت ها باید از دوران دانشجویی آغاز گردند.

هدف: هدف از مطالعه حاضر تعیین مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد.

روش کار: این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که در آن کلیه دانشجویان سال اول تا چهارم کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۳۹۲ شرکت داشتند. داده ها در این پژوهش، با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر دو قسمت: ۱) ابزار حل مسئله هپنر و پیترسون(Heppner & Petersen problem solving inventory(PSI)) 2) عوامل فردی- اجتماعی و آموزشی مرتبط با مهارت های حل مسئله گردآوری و با آزمون های آماری توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(کای اسکوار، کروسکال والیس، من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لوجستیک چندگانه) تجزیه و تحلیل گردیدند.

نتایج: نتایج نشان داد که میانگین کل نمرات مهارت های حل مسئله برابر با ۹۱/۲۰±۴۵/۹۱ می باشد. بررسی عوامل فردی- اجتماعی و آموزشی نشان داد که براساس مدل رگرسیون لوجستیک چندگانه، تعداد خواهر و برادر(۰۱۹/۰=P)، سطح تحصیلات مادر(۰۲۶/۰=P)، موفقیت در حل مسائل و مشکلات(۰۰۰۱/۰=P)، ارزیابی نوع رفتار مادر(۰۱۳/۰=P)، دانشکده محل تحصیل(۰۲۴/۰=P)، رضایت از رشته تحصیلی(۰۰۶/۰=P)، موفقیت در مهارت های حرفه ای و بالینی(۰۳/۰=P)، بی انگیزشی (۰۰۱/۰=P) و انگیزش درونی (۰۰۴/۰=P) از عوامل مرتبط با مهارت حل مسئله می باشند.

بحث و نتیجه گیری: در این پژوهش دانشجویان پرستاری، از سطح مطلوبی از مهارت حل مسئله برخوردار بودند. مهارت های حل مسئله قابل یادگیری هستند. از این رو توصیه می شود که با تمرکز بر یادگیری مبتنی بر مسئله با رویکرد دانشجو محور، بتوان این مهارت ها را در هر زمینه آموزشی افزایش داد.

کلید واژه ها: مهارت های حل مسئله، دانشجویان پرستاری، عوامل مرتبط.

 

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                                          صفحه

 

فصل اول: کلیات

زمینه پژوهش. ۲

اهداف پژوهش. ۸

سوالات پژوهش. ۸

پیش فرض های پژوهش. ۹

تعریف واژه های کلیدی. ۱۰

محدودیت های پژوهش. ۱۲

فصل دوم: زمینه و پیشیه تحقیق

چهارچوب پژوهش. ۱۴

مروری بر مطالعات انجام شده. ۲۵

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

روش اجرای پژوهش. ۳۹

نوع پژوهش. ۳۹

جامعه پژوهش. ۳۹

نمونه پژوهش. ۳۹

تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ۳۹

مشخصات واحد های مورد پژوهش. ۴۰

محیط پژوهش. ۴۰

ابزار گردآوری اطلاعات. ۴۰

تعیین اعتبار علمی یا روایی ابزار. ۴۲

تعیین اعتماد علمی یا پایایی ابزار. ۴۲

روش گردآوری اطلاعات. ۴۳

روش تجزیه و تحلیل داده ها. ۴۳

ملاحظات اخلاقی. ۴۵

 

عناوین                                                                                                                          صفحه

فصل چهارم: یافته های پژوهش

جداول و نمودارها. ۴۷

فصل پنجم: بحث و بررسی یافته­ها

بحث و بررسی یافته های پژوهش. ۷۱

نتیجه گیری نهایی. ۸۲

کاربرد یافته ها در پرستاری. ۸۳

پیشنهادات. ۸۵

فهرست منابع. ۸۷

 

 

فهرست جداول

عناوین                                                                                                                      صفحه

جدول شماره ۱: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش برحسب عوامل فردی- اجتماعی کیفی.. ۴۹

جدول شماره ۲: شاخص های آماری متغیرهای کمی واحدهای مورد پژوهش برحسب عوامل فردی- اجتماعی . ۵۰

جدول شماره ۳: شاخص های آماری متغیرهای کمی واحدهای مورد پژوهش برحسب عوامل آموزشی.. ۵۱

جدول شماره ۴: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش برحسب عوامل آموزشی کیفی   ۵۱

جدول شماره ۵: میانگین امتیازات مهارت های حل مسئله و هر یک از ابعاد آن در واحدهای مورد پژوهش.. ۵۲

جدول شماره۶: ارتباط عوامل فردی- اجتماعی با وضعیت مهارت های حل مسئله   ۵۴

جدول شماره ۷: برآورد ضرایب رگرسیونی عوامل فردی- اجتماعی مرتبط با مهارت های حل مسئله براساس مدل رگرسیون لجستیک چندگانه.. ۵۷

جدول شماره ۸: ارتباط عوامل آموزشی با وضعیت مهارت های حل مسئله   ۶۲

جدول شماره ۹: برآورد ضرایب رگرسیونی عوامل آموزشی مرتبط با مهارت های حل مسئله براساس مدل رگرسیون لجستیک چندگانه.. ۶۳

جدول شماره ۱۰: ارتباط ابعاد انگیزش تحصیلی با وضعیت مهارت های حل مسئله   ۶۷

جدول شماره ۱۱: برآورد ضرایب رگرسیونی و شانس نسبی ابعاد انگیزش تحصیلی مرتبط با مهارت های حل مسئله براساس مدل رگرسیون لجستیک چندگانه.. ۶۹

 

 

فهرست نمودارها

عناوین                                                                                                                      صفحه

نمودار شماره ۱: وضعیت مهارت های حل مسئله و ابعاد آن.. ۵۳

نمودار شماره ۲: وضعیت مهارت های حل مسئله برحسب تعداد خواهر و برادر   ۵۸

نمودار شماره ۳: وضعیت مهارت های حل مسئله برحسب سطح تحصیلات مادر   ۵۹

نمودار شماره ۴: وضعیت مهارت ­های حل مسئله برحسب میزان موفقیت در حل مسائل و مشکلات …………………۶۰

نمودار شماره ۵: وضعیت مهارت های حل مسئله برحسب ارزیابی نوع رفتار مادر   ۶۱

نمودار شماره ۶: وضعیت مهارت های حل مسئله برحسب دانشکده محل تحصیل   ۶۴

نمودار شماره ۷: وضعیت مهارت های حل مسئله برحسب میزان رضایت از رشته تحصیلی.. ۶۵

نمودار شماره ۸: وضعیت مهارت های حل مسئله برحسب میزان موفقیت در مهارت های حرفه ای و بالینی.. ۶۶

نمودار شماره ۹: پراکنش ارتباط نمره بی انگیزشی با نمره مهارت حل مسئله   ۶۷

نمودار شماره ۱۰: پراکنش ارتباط نمره انگیزش درونی با نمره مهارت حل مسئله   ۶۸

نمودار شماره ۱۱: پراکنش ارتباط نمره انگیزش بیرونی با نمره مهارت حل مسئله   ۶۸

 

12000 تومان – خرید