دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

 

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

(گرایش داخلی-جراحی)

 

عنوان :

بررسی عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال ۹۲-۱۳۹۱

 

 

چکیده

مقدمه : تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی و تعیین عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به بیماری های مزمن از اهمیت بسزایی برخوردار است و بیماران می توانند با کسب مهارت های خودمراقبتی، برآسایش، توانایی های عملکردی و فرایندهای بیماری خود تاثیرگذار باشند.

هدف : این مطالعه به منظور تعیین عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در سال ۹۲-۱۳۹۱ انجام شد.

مواد و روش ها : این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بروی ۲۳۹ نفر بیمار مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت . برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه شاخص مراقبت از خود نارسایی قلبی (SCHFI)، ابزار سنجش افسردگی اختصاصی بیماران قلبی (CDS)، ابزار سنجش وضعیت عملکرد شناختی (MMSE) و شاخص بیماری های همراه چارلسون (CCI)، طی مصاحبه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری V.19 SPSS و آزمون های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت تعیین توزیع نرمال داده ها، همبستگی اسپیرمن، کای اسکوئر، تست دقیق فیشر، من ویتنی یو، کروسکال والیس، و رگرسیون لوجستیک) با در نظر گرفتن سطح معنی داری ۰۵/۰ P < استفاده شد.

نتایج : ۵/۹۷ درصد از واحدهای مورد پژوهش از نظر وضعیت خودمراقبتی نامطلوب بودند؛ در ضمن از متغیرهای مورد بررسی در مدل رگرسیونی، سطح تحصیلات، سابقه کسب آموزش و وضعیت عملکرد شناختی در حیطه حفظ؛ متوسط درآمد ماهانه، سابقه کسب آموزش، و وجود اختلالات بطنی در حیطه مدیریت؛ متوسط درآمد ماهانه، وضعیت بستری، تعداد دفعات بستری، سابقه کسب آموزش و وضعیت عملکرد شناختی در حیطه اعتماد به خود؛ و متوسط درآمد ماهانه، سابقه کسب آموزش و وضعیت عملکرد شناختی در خود مراقبتی کل، از عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی شناخته شدند (۰۵/۰ P <).

نتیجه گیری : از آنجا که اکثریت واحدهای مورد پژوهش دارای خود مراقبتی نامطلوب بودند، توصیه می شود که به عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی نامطلوب در بررسی و تدوین برنامه های مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی توجه شود.

کلید واژه ها : افسردگی، بیماران، عملکرد شناختی، مراقبت از خود، نارسایی قلبی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

                                                                           

فصل اول : کلیات                                                                                             

۱-۱  مقدمه (بیان مسئله) ……………………………………………………………………………………………………….. ۲

۲-۱  اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه) ……………………………………………………………………………. ۷

۳-۱  سؤالات پژوهش یا فرضیه ها …………………………………………………………………………………………….. ۷

۴-۱  تعاریف نظری واژه ها ……………………………………………………………………………………………………… ۸

۵-۱  تعاریف عملی واژه ها ………………………………………………………………………………………………………. ۹

۶-۱  پیش فرض ها …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۷-۱  محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم : زمینه و پیشینه تحقیق

۱-۲  چهارچوب پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۲  مروری بر مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………………………… ۳۲

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳  نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۳  جامعه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….۵۰

۳-۳  روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۳  مشخصات واحدهای مورد پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۵۱

۵-۳  محیط پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۶-۳  ابزار و روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………. ۵۲

۷-۳  تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار …………………………………………………………………………………… ۵۵

۸-۳  روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………… ۵۶

۹-۳  ملاحظات اخلاقی ………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

فصل چهارم : نتایج تحقیق

۱-۴  یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… ۵۹ 

۲-۴  جداول و نمودارها ………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

 

فصل پنجم : بحث و بررسی یافته ها

۱-۵  بحث و تفسیر نتایج پژوهش  ……………………………………………………………………………………….. ۸۶

۲-۵  نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۳-۵  کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های بعدی …………………………………………………….. ۱۰۴

منابع و مآخذ

– فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

– پیوست ها

– چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                      صفحه                                                                                                                                        

جدول شماره ۱-۲ : سیستمهای مراقبتی اورم ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

جداول شماره ۱-۴ : میانگین و انحراف معیار عوامل فردی– اجتماعی (متغیرهای کمی) واحدهای پژوهش …………… ۶۰

جدول شماره ۲-۴ : توزیع فراوانی واحدهای پژوهش بر حسب عوامل فردی- اجتماعی (متغیرهای کیفی) …………….. ۶۰

جداول شماره ۳-۴ : میانگین و انحراف معیار عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی (متغیرهای کمی) واحدهای

پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

جدول شماره ۴-۴ : توزیع فراوانی واحدهای پژوهش بر حسب عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی (متغیرهای

کیفی) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

جدول شماره ۵-۴ : توزیع فراوانی وضعیت حیطه های خود مراقبتی در واحدهای پژوهش ……………………………………. ۶۴

جدول شماره ۶-۴ : توزیع فراوانی وضعیت عملکرد شناختی واحدهای پژوهش ………………………………………………………. ۶۵

جدول شماره ۷-۴ : توزیع وضعیت خود مراقبتی به تفکیک حیطه ها برحسب وضعیت عملکرد  شناختی

در واحدهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

جدول شماره ۸-۴ : توزیع فراوانی وضعیت افسردگی در واحدهای پژوهش براساس پرسشنامه CDS …………………….. 68

جداول شماره ۹-۴ : توزیع وضعیت خود مراقبتی به تفکیک حیطه ها برحسب وضعیت افسردگی در واحد

های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

جدول شماره ۱۰-۴ : همبستگی متغیرهای کمی فردی- اجتماعی با نمره خود مراقبتی به تفکیک حیطه

ها در واحدهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

جداول شماره ۱۱-۴ : میانگین و انحراف معیار نمره خودمراقبتی به تفکیک حیطه ها برحسب متغیرهای

کیفی فردی-اجتماعی واحدهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

جدول شماره ۱۲-۴ : همبستگی متغیرهای کمی مرتبط با بیماری با نمره خود مراقبتی به تفکیک حیطه

ها در واحدهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

جدول شماره ۱۳-۴ : میانگین و انحراف معیار نمره خودمراقبتی به تفکیک حیطه ها بر حسب متغیرهای

کیفی مرتبط با بیماری/سلامتی واحدهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. ۷۷

جدول شماره ۱۴-۴ : ضرایب رگرسیونی عوامل پیش بینی کننده حیطه حفظ خود مراقبتی براساس مدل

لوجستیک رگرسیونی به روش LR ……………………………………………………………………………………………………………………………. 80

جدول شماره ۱۵-۴ : ضرایب رگرسیونی عوامل پیش بینی کننده حیطه مدیریت خود مراقبتی براساس مدل

لوجستیک رگرسیونی به روش LR ……………………………………………………………………………………………………………………………. 81

جدول شماره ۱۶-۴ : ضرایب رگرسیونی عوامل پیش بینی کننده حیطه اعتماد به خود در زمینه خود مراقبتی

براساس مدل لوجستیک رگرسیونی به روش LR ……………………………………………………………………………………………………… 82

جدول شماره ۱۷-۴ : ضرایب رگرسیونی عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی کل براساس مدل لوجستیک

رگرسیونی به روش LR ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                 صفحه

شکل شماره ۱-۲ : الگوریتم روشهای تشخیص نارسایی قلبی …………………………………………………………………………… ۱۹

شکل شماره ۲-۲ : چهارچوب پنداشتی اورم …………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

شکل شماره ۳-۲ : مدل مفهومی عوامل احتمالی موثر بر خودمراقبتی در افراد مبتلا به نارسایی

مزمن قلبی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

 

12000 تومان – خرید