خانه / پزشکی / پرستاری / دانلود پایان نامه با عنوان بررسی عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی– درمانی دکتر حشمت رشت در سال

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی– درمانی دکتر حشمت رشت در سال

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

 

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

(گرایش داخلی-جراحی)

 

عنوان :

بررسی عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال ۹۲-۱۳۹۱

 

 

چکیده

مقدمه : تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی و تعیین عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به بیماری های مزمن از اهمیت بسزایی برخوردار است و بیماران می توانند با کسب مهارت های خودمراقبتی، برآسایش، توانایی های عملکردی و فرایندهای بیماری خود تاثیرگذار باشند.

هدف : این مطالعه به منظور تعیین عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در سال ۹۲-۱۳۹۱ انجام شد.

مواد و روش ها : این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بروی ۲۳۹ نفر بیمار مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت . برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه شاخص مراقبت از خود نارسایی قلبی (SCHFI)، ابزار سنجش افسردگی اختصاصی بیماران قلبی (CDS)، ابزار سنجش وضعیت عملکرد شناختی (MMSE) و شاخص بیماری های همراه چارلسون (CCI)، طی مصاحبه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری V.19 SPSS و آزمون های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت تعیین توزیع نرمال داده ها، همبستگی اسپیرمن، کای اسکوئر، تست دقیق فیشر، من ویتنی یو، کروسکال والیس، و رگرسیون لوجستیک) با در نظر گرفتن سطح معنی داری ۰۵/۰ P < استفاده شد.

نتایج : ۵/۹۷ درصد از واحدهای مورد پژوهش از نظر وضعیت خودمراقبتی نامطلوب بودند؛ در ضمن از متغیرهای مورد بررسی در مدل رگرسیونی، سطح تحصیلات، سابقه کسب آموزش و وضعیت عملکرد شناختی در حیطه حفظ؛ متوسط درآمد ماهانه، سابقه کسب آموزش، و وجود اختلالات بطنی در حیطه مدیریت؛ متوسط درآمد ماهانه، وضعیت بستری، تعداد دفعات بستری، سابقه کسب آموزش و وضعیت عملکرد شناختی در حیطه اعتماد به خود؛ و متوسط درآمد ماهانه، سابقه کسب آموزش و وضعیت عملکرد شناختی در خود مراقبتی کل، از عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی شناخته شدند (۰۵/۰ P <).

نتیجه گیری : از آنجا که اکثریت واحدهای مورد پژوهش دارای خود مراقبتی نامطلوب بودند، توصیه می شود که به عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی نامطلوب در بررسی و تدوین برنامه های مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی توجه شود.

کلید واژه ها : افسردگی، بیماران، عملکرد شناختی، مراقبت از خود، نارسایی قلبی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

                                                                           

فصل اول : کلیات                                                                                             

۱-۱  مقدمه (بیان مسئله) ……………………………………………………………………………………………………….. ۲

۲-۱  اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه) ……………………………………………………………………………. ۷

۳-۱  سؤالات پژوهش یا فرضیه ها …………………………………………………………………………………………….. ۷

۴-۱  تعاریف نظری واژه ها ……………………………………………………………………………………………………… ۸

۵-۱  تعاریف عملی واژه ها ………………………………………………………………………………………………………. ۹

۶-۱  پیش فرض ها …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۷-۱  محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم : زمینه و پیشینه تحقیق

۱-۲  چهارچوب پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۲  مروری بر مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………………………… ۳۲

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳  نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۳  جامعه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….۵۰

۳-۳  روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۳  مشخصات واحدهای مورد پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۵۱

۵-۳  محیط پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۶-۳  ابزار و روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………. ۵۲

۷-۳  تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار …………………………………………………………………………………… ۵۵

۸-۳  روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………… ۵۶

۹-۳  ملاحظات اخلاقی ………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

فصل چهارم : نتایج تحقیق

۱-۴  یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… ۵۹ 

۲-۴  جداول و نمودارها ………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

 

فصل پنجم : بحث و بررسی یافته ها

۱-۵  بحث و تفسیر نتایج پژوهش  ……………………………………………………………………………………….. ۸۶

۲-۵  نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۳-۵  کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های بعدی …………………………………………………….. ۱۰۴

منابع و مآخذ

– فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

– پیوست ها

– چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                      صفحه                                                                                                                                        

جدول شماره ۱-۲ : سیستمهای مراقبتی اورم ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

جداول شماره ۱-۴ : میانگین و انحراف معیار عوامل فردی– اجتماعی (متغیرهای کمی) واحدهای پژوهش …………… ۶۰

جدول شماره ۲-۴ : توزیع فراوانی واحدهای پژوهش بر حسب عوامل فردی- اجتماعی (متغیرهای کیفی) …………….. ۶۰

جداول شماره ۳-۴ : میانگین و انحراف معیار عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی (متغیرهای کمی) واحدهای

پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

جدول شماره ۴-۴ : توزیع فراوانی واحدهای پژوهش بر حسب عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی (متغیرهای

کیفی) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

جدول شماره ۵-۴ : توزیع فراوانی وضعیت حیطه های خود مراقبتی در واحدهای پژوهش ……………………………………. ۶۴

جدول شماره ۶-۴ : توزیع فراوانی وضعیت عملکرد شناختی واحدهای پژوهش ………………………………………………………. ۶۵

جدول شماره ۷-۴ : توزیع وضعیت خود مراقبتی به تفکیک حیطه ها برحسب وضعیت عملکرد  شناختی

در واحدهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

جدول شماره ۸-۴ : توزیع فراوانی وضعیت افسردگی در واحدهای پژوهش براساس پرسشنامه CDS …………………….. 68

جداول شماره ۹-۴ : توزیع وضعیت خود مراقبتی به تفکیک حیطه ها برحسب وضعیت افسردگی در واحد

های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

جدول شماره ۱۰-۴ : همبستگی متغیرهای کمی فردی- اجتماعی با نمره خود مراقبتی به تفکیک حیطه

ها در واحدهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

جداول شماره ۱۱-۴ : میانگین و انحراف معیار نمره خودمراقبتی به تفکیک حیطه ها برحسب متغیرهای

کیفی فردی-اجتماعی واحدهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

جدول شماره ۱۲-۴ : همبستگی متغیرهای کمی مرتبط با بیماری با نمره خود مراقبتی به تفکیک حیطه

ها در واحدهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

جدول شماره ۱۳-۴ : میانگین و انحراف معیار نمره خودمراقبتی به تفکیک حیطه ها بر حسب متغیرهای

کیفی مرتبط با بیماری/سلامتی واحدهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. ۷۷

جدول شماره ۱۴-۴ : ضرایب رگرسیونی عوامل پیش بینی کننده حیطه حفظ خود مراقبتی براساس مدل

لوجستیک رگرسیونی به روش LR ……………………………………………………………………………………………………………………………. 80

جدول شماره ۱۵-۴ : ضرایب رگرسیونی عوامل پیش بینی کننده حیطه مدیریت خود مراقبتی براساس مدل

لوجستیک رگرسیونی به روش LR ……………………………………………………………………………………………………………………………. 81

جدول شماره ۱۶-۴ : ضرایب رگرسیونی عوامل پیش بینی کننده حیطه اعتماد به خود در زمینه خود مراقبتی

براساس مدل لوجستیک رگرسیونی به روش LR ……………………………………………………………………………………………………… 82

جدول شماره ۱۷-۴ : ضرایب رگرسیونی عوامل پیش بینی کننده خود مراقبتی کل براساس مدل لوجستیک

رگرسیونی به روش LR ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                 صفحه

شکل شماره ۱-۲ : الگوریتم روشهای تشخیص نارسایی قلبی …………………………………………………………………………… ۱۹

شکل شماره ۲-۲ : چهارچوب پنداشتی اورم …………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

شکل شماره ۳-۲ : مدل مفهومی عوامل احتمالی موثر بر خودمراقبتی در افراد مبتلا به نارسایی

مزمن قلبی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

قیمت:   ۱۲۰۰۰ تومان

 

فرمت

مطلب مشابه

پایان نامه ارشد با عنوان مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران 

مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران  …