دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی- درمانی گیلان

دانشکده پرستاری ومامایی شهید بهشتی رشت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدآموزش پرستاری

(گرایش بهداشت جامعه)

عنوان:

بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن وچاقی درکودکان بدو ورود به دبستانهای شهررشت سال۱۳۹۱

 

چکیده:

مقدمه: اضافه وزن وچاقی یکی از مشکلات مربوط به سلامتی است که شیوع آن درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه رو به افزایش است وبه صورت یک معضل بهداشتی درآمده است. چاقی در دوران کودکی و نوجوانی به ویژه طی دهه دوم زندگی به عنوان یک پیش بینی کننده قوی چاقی بزرگسالی مطرح است.

هدف: هدف از مطالعه حاضرتعیین عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن وچاقی درکودکان بدو ورود به دبستانهای شهر رشت سال۱۳۹۱می باشد

مواد و روشها: این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی است که بر روی ۴۲۶ کودک سن ۷-۶ ساله انجام گردیده است که جهت ورود به مدارس ابتدایی شهر رشت در سال ۱۳۹۱ در طرح ملی سنجش سلامت کودکان بدو ورود به مدرسه به پایگاههای سنجش سلامت مراجعه کردند و به روش طبقه بندی واز دوناحیه شهر رشت انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها٬ پرسشنامه محقق ساز جهت بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن وچاقی و مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش و همچنین ترازو و متر جهت اندازه گیری شاخص توده بدنی می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS=17 و با کمک آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس و آزمون ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که ۶/۸ درصد کودکان پسر و ۱۴ درصد کودکان دختر دارای اضافه وزن و ۱۹ درصد کودکان پسر و ۳/۱۵ درصد کودکان دختر چاق می باشند.اضافه وزن و چاقی کودک با سابقه چاقی خانوادگی(۰۰۱/۰ P< )، نمایه توده بدنی مادر(۰۲۵/۰ P< )، میزان مصرف غذا در مقایسه با افراد همسن (۰۰۱/۰ P< ) و میزان ساعات فعالیت بدنی کودک (۰۲۳/۰ P< )ارتباط داشت.

نتیجه گیری: چهار متغییر سابقه چاقی خانوادگی، نمایه توده بدنی مادر، نظر والدین در مورد خوردن کودک در مقایسه با همسالان وساعات فعالیت بدنی کودک بعنوان پیش بینی کننده های اضافه وزن وچاقی کودکان بدو ورود به مدرسه شناخته شدند.

کلید واژه ها: اضافه وزن ،چاقی،عوامل پیش بینی کننده ،کودکان

 

فهرست مطالب

 

     عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده پژوهش …………………………………………….………….…..……………. ۱

فصل اول:کلیات                                                                        

۱-۱ مقدمه(زمینه پژوهش)  …………………………….………………………………. ۳

۲-۱ اهداف پژوهش  …………………………………………….……………………..  ۱۳

۳-۱ سوالات پژوهش  …………………………………………………………………  ۱۴

۴-۱ فرضیه های پژوهش  …………………………………………………………….  ۱۴

۵-۱ تعاریف واژه ها  …………………………………………………………………  ۱۵

۶-۱ محدودیت های پژوهش  ………………………….………………………………..  ۱۵

فصل دوم:زمینه و پیشینه پژوهش

۱-۲ چهارچوب پژوهش  …………………………….…………………………………  ۱۷

۲-۲ مروری بر مطالعات انجام شده  …………………….……………………………..  ۶۰

فصل سوم:روش اجرا

۱-۳ نوع پژوهش …………………………….………………………………………  ۸۳

۲-۳ جامعه پژوهش  ………………………….………………………………………  ۸۳

۳-۳ نمونه پژوهش  …………………………….…………………………………….  ۸۳

۴-۳ مشخصات واحدهای مورد پژوهش  …………….………………………………….  ۸۳

۵-۳ روش نمونه گیری  …………………………….…………………………………  ۸۴

۶-۳ محیط پژوهش  …………………………………………………………………..  ۸۶

 

۷-۳ ابزارگردآوری اطلاعات  …………………………….….…….……………………..  ۸۶

۸-۳ تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار  …………………………………..…….………….  ۸۹

۹-۳ روش تجزیه وتحلیل  ………………………………………….…..……………….  ۹۰

۱۰-۳ ملاحظات اخلاقی  ……………………………………..……..……..……………..  ۹۳

فصل چهارم:نتایج تحقیق

۱-۴ یافته های پژوهش  ………………………………..………….……………………  ۹۵

۲-۴ جداول و نمودارها  ……………………………………………..………………….  ۱۰۰

فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها

۱-۵ بحث وتفسیر نتایج پژوهش  ………………………….………….………………..  ۱۴۵

۲-۵ نتیجه گیری نهایی  ………………………………………………….……………  ۱۶۸

۳-۵ کاربرد یافته ها  …………………………………………………….……………. ۱۷۱

۴-۵ پیشنهادات برای پژوهش های بعدی  …………………………………….………… ۱۷۱

منابع و ماخذ

فهرست منابع ……………………………………………………….…….…………. ۱۷۲

پیوست ها  ……………………………………………………….…….……………  ۱۷۹

چکیده انگلیسی  …………………………………………………….….……………. ۱۸۴

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

جدول شماره (۱):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر حسب جنس                 …………………………………………………………………………………………………………  ۱۰۰

جدول شماره (۲):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان براساس وزن هنگام تولد ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱ 

جدول شماره (۳):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر حسب تغذیه دوران شیرخوارگی …………………………………………………………………….…………………………………… ۱۰۲

جدول شماره(۴):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس سن شروع غذای کمکی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

جدول شماره(۵):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس رتبه تولد  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۱۰۴        

جدول شماره (۶):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس تعداد فرزندان خانواده  ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

جدول شماره (۷):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس زندگی با پدر و مادر  …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

جدول شماره(۸):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس سابقه بیماری مادر در دوران بارداری  ……………………………………………………………………………………..  ۱۰۷

جدول شماره (۹):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس میزان BMI مادر  ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

جدول شماره (۱۰):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس میزان BMI پدر …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

جدول شماره (۱۱):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس میزان تحصیلات مادر ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

جدول شماره (۱۲):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس میزان تحصیلات پدر …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

جدول شماره (۱۳):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس شغل مادر …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲   

جدول شماره (۱۴):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس شغل پدر …………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۱۱۳         

جدول شماره (۱۵):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی  کودکان بر اساس شاغل بودن والدین …………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۱۴

جدول شماره (۱۶):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس سابقه چاقی خانوادگی ………………………………………………………………………………………………………………  ۱۱۵

جدول شماره (۱۷):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس متوسط درآمد خانواده ………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۱۶

جدول شماره (۱۸):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس تعداد وعده های غذایی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

جدول شماره (۱۹):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس رفتن به رستوران ………………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۱۸

جدول شماره (۲۰):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس تعداد دفعات رفتن به رستوران در هفته  …………………………………………………………………………………. ۱۱۹

جدول شماره (۲۱):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس خوردن غذا فقط در هنگام گرسنگی …………………………………………………………………………………………………..  ۱۲۰

جدول شماره (۲۲):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس خوردن غذای آماده ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

جدول شماره (۲۳):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس خوردن میان وعده  ……………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۲۲

جدول شماره (۲۴):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس مصرف نوع میان وعده ……………………………………………………………………………………………………………….  ۱۲۳

جدول شماره (۲۵):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس دفعات مصرف تنقلات  ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

جدول شماره (۲۶):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس مصرف غذاهای پرچرب ………………………………………………………………………………………………………………  ۱۲۵

جدول شماره (۲۷):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس مصرف صبحانه  …………………………………………………………………………………………………………………………  ۱۲۶

جدول شماره (۲۸):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس دفعات مصرف صبحانه ……………………………………………………………………………………………………………..  ۱۲۷

جدول شماره (۲۹):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان براساس نظر والدین در مورد خوردن کودک در مقایسه با همسالان ……………………………………………………………….  ۱۲۸

جدول شماره (۳۰):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس ساعات فعالیت بدنی در هفته ……………………………………………………………………………………………………..  ۱۲۹

جدول شماره (۳۱):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی  کودکان براساس عضویت در باشگاه ورزشی …………………………………………………………………………………………………………  ۱۳۰

جدول شماره (۳۲):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس ساعات ورزش در باشگاه  در هفته ……………………………………………………………………………………………  ۱۳۱

جدول شماره (۳۳):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان براساس رفتن به مهدکودک یا پیش دبستانی …………………………………………………………………………………………….  ۱۳۲

جدول شماره (۳۴):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان براساس ورزش کردن در مهدکودک یا پیش دبستانی ……………………………………………………………………………..  ۱۳۳

جدول شماره (۳۵):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس دفعات ورزش در مهدکودک یا پیش دبستانی در هفته ……………………………………………………………..  ۱۳۴

جدول شماره (۳۶):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان براساس شدت ورزش یا بازی  ………………………………………………………………………………………………………………  ۱۳۵

جدول شماره (۳۷):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس ساعت به خواب رفتن در شب …………………………………………………………………………………………………………  ۱۳۶

جدول شماره (۳۸):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان براساس بیدار شدن در طول شب ……………………………………………………………………………………………………………………  ۱۳۷

جدول شماره (۳۹):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس دفعات بیدار شدن از خواب در طول شب …………………………………………………………………………………..  ۱۳۸

جدول شماره (۴۰):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس ساعات خواب کودک در شبانه روز ………………………………………………………………………………………….  ۱۳۹

جدول شماره (۴۱):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس ساعات تماشای تلویزیون …………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰

جدول شماره (۴۲):توزیع فراوانی وضعیت شاخص توده بدنی کودکان بر اساس ساعات بازیهای کامپیوتری ………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱

جدول شماره (۴۳):ضرایب رگرسیونی پیش بینی کننده های اضافه وزن وچاقی کودکان بر اساس مدل لجستیک رگرسیون ……………………………………………………………………………………  ۱۴۳

 

12000 تومان – خرید