دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

بررسی عوامل مرتبط با سوختگی در کودکان ۶-۱ سال مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی سونح سوختگی ولایت شهر رشت در سال ۱۳۸۹

 

چکیده

مقدمه: سوختگی یکی از مهمترین حوادثی است که سلامت کودکان را تهدید می­کند،  از جمله رایج­ترین صدمه و سومین علت مرگ و میر در این گروه سنی می­باشد. با توجه به تفاوت­های فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی در جوامع مختلف، بررسی عوامل مرتبط با سوختگی در هر منطقه بسیار مهم می­باشد.

هدف: این تحقیق تعیین عوامل مرتبط با سوختگی در کودکان ۶-۱ سال مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی سوانح سوختگی ولایت شهر رشت می­باشد.

مواد و روش­ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقایسه­ای مقطعی  می­باشد. نمونه­های مورد پژوهش ۳۵۰ کودک ۱۲ ماه تا ۶ سال می­باشند که در مراکز آموزشی و درمانی ولایت و ۱۷ شهریور، بیمارستان­های رسول اکرم، گیل و آریا پذیرش شده­ بودند. از این تعداد ۱۷۵ نفر به عنوان گروه کودکان با سوختگی و ۱۷۵ نفر گروه کودکان بدون سوختگی مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری در هر دو گروه بصورت تدریجی بود. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه­ای شامل سه بخش مشخصات فردی، خانوادگی و محیطی استفاده گردید. پس از جمع آوری اطلاعات، داده­ها توسط نرم افزار۱۶SPSS  با آزمون­های من ویتنی یو، کای­دو، تست دقیق فیشر، رگرسیون لجستیک چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج: نتایج پژوهش نشان داد از بین عوامل فردی، سن کودک، مکانی که کودک بیشتر وقت خود را می­گذراند و از بین عوامل خانوادگی، سن مادر، میزان تحصیلات پدر، سطح درآمد ماهانه و ازبین عوامل محیطی، زیر بنای منزل، تعداداتاق خواب، نوع آشپزخانه، دور از دسترس بودن مواد سوختی و آتش­زا و مواد شوینده بین دو گروه اختلاف معنی­دار آماری وجود داشت.

نتیجه­گیری نهایی: طبق یافته­های این پژوهش احتمال سوختگی در کودکان کم سنی که بیشتر وقت خود را در اتاق خواب می­گذرانند که مادرانی کم سن و پدرانی با سطح تحصیلات پایین دارند و دارای خانواده­ای کم درآمد هستند، بیشتر است همچنین احتمال سوختگی در کودکانی که در منازلی با آشپزخانه­ی بدون­در، زیر بنای بالا و تعداد اتاق کم زندگی می­کنند و به مواد آتش­زا و شوینده دسترسی دارند بیشتر است.

کلید واژه­ها: سوختگی­ها، عوامل خطر، کودکان

فهرست مطالب                                                                                                        صفحه

فصل اول                                                                                                                 

زمینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه) …………………………………………………………………………………………… ۱۴

سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

تعریف واژه­ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

پیش فرض­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

محدودیت­های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

فصل دوم

چهارچوب پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

مروری بر مطالعات گذشته …………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

فصل سوم

نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

جامعه ­ی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

نمونه­های مورد پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

مشخصات واحدهای مورد پژوهش ………………………………………………………………………………………………………۵۵

محیط پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

روش تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

ابزار گردآوری داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

تعیین اعتبار علمی ابزار ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

تعیین اعتماد علمی ابزار……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

روش نمونه­گیری و گردآوری داده­ها…………………………………………………………………………………………………… ۵۷

تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

ملاحظات اخلاقی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

فصل چهارم

یافته­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

جداول ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

فصل پنجم

تفسیر نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

کاربرد یافته­ها در پرستاری ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

پیشنهادات بر اساس یافته­ها ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

ابزار گردآوری داده­ها (ضمیمه) ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

 

 

 

 

فهرست جداول                                                                                                        صفحه

جدول شماره (۱): توزیع فراوانی سوختگی در گروه کودکان با سوختگی …………………………………………… ۶۳

جدول شماره (۲): توزیع سن کودکان در دو گروه کودکان باسوختگی و بدون سوختگی …………………… ۶۷

جدول شماره (۳): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات فردی (جنس کودک و ترتیب تولد و سابقه بیماری) در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی ……………………………………………………… ۶۸

جدول شماره (۴): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات خانوادگی(سن و تحصیلات والدین) در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی ……………………………………………………………………………..۷۰

جدول شماره (۵): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات خانوادگی (سابقه بیماری و اعتیاد والدین) در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی…………………………………………………………………. ۷۳

جدول شماره (۶): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت اشتغال والدین در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

جدول شماره (۷): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات خانوادگی (وضعیت تأهل، نوع و تعداد اعضای خانواده) در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی……………………………………………۷۵

جدول شماره (۸): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات خانوادگی (محل سکونت، وضعیت مسکن و آگاهی از روشهای پیشگیری از سوختگی) در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

جدول شماره (۹): میانگین و انحراف معیار زیر بنای منزل در دو گروه با سوختگی و بدون سوختگی …۷۷

جدول شماره (۱۰): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات محیطی (آشپزخانه مجزا، مکان و نوع آشپزخانه، طبخ در آشپزخانه) در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

جدول شماره (۱۱): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات محیطی (وسیله آشپزی و گرمایش و نوع سوخت) در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی …………………………………………………….. ۸۰

جدول شماره (۱۲): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب سایر مشخصات محیطی ……………………….. ۸۱

جدول شماره (۱۳): ضرایب رگرسیونی عوامل فردی، خانوادگی و محیطی مرتبط با سوختگی بر اساس مدل رگرسیون لوجستیک چندگانه ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

 

فهرست نمودارها                                                                                                    صفحه

نمودار شماره (۱): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مکانی که کودک بیشتر وقت خود را می­گذراند در دو گروه کودکان باسوختگی و بدون سوختگی……………………………………………………………………………….. ۶۹

نمودار شماره (۲): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب سن مادر در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

نمودار شماره (۳): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب میزان تحصیلات پدر در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

نمودار شماره (۴): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب درآمد ماهانهدر دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی  ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

نمودار شماره (۵): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب تعداد اتاق خواب در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

نمودار شماره (۶): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب دور از دسترس بودن مواد آتش­زا …………. ۸۲

نمودار شماره (۷): توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب دور از دسترس قرار دادن مواد شوینده …. ۸۳

 

12000 تومان – خرید