پایان‌نامه

دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

عنوان

بررسی تاثیر اجرای برنامه بازتوانی بر کیفیت زندگی،  میزان امید و افسردگی بیماران همودیالیزی

 

 

چکیده

مقدمه و هدف :  همودیالیز منجر به تغییر در شیوه زندگی و وضعیت سلامت فرد می­شود که نه تنها سلامت جسمی بلکه دیگر ابعاد سلامتی را نیز به مخاطره می­اندازد که همه این عوامل کیفیت زندگی بیمار را تحت تاثیر قرار می­دهد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر بازتوانی برکیفیت زندگی، میزان امید و افسردگی بیماران تحت همودیالیز شهرستان جوانرود انجام شد.

مواد و روشها : این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد است که به  روش نمونه گیری غیر احتمالی براساس معیارهای ورود روی۳۰ بیمار مراجعه کننده به مرکز همودیالیز بیمارستان حضرت رسول  جوانرود  در سال  ۱۳۹۲ انجام شد. برنامه بازتوانی با مشارکت متخصصین رشته های پرستاری، فیزیوتراپی، روانشناسی بالینی به مدت ۸ هفته اجرا شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ­های کیفیت زندگی فرانس و پاورس، شاخص امید هرث،  افسردگی بک و مشخصات فردی بود. پس از بیان  اهداف پژوهش برای بیماران و اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه، پرسشنامه ها توسط کمک پژوهشگر طی مصاحبه با بیمار تکمیل گردید. سپس بیماران در طی ۸ هفته تحت برنامه­های فیزیوتراپی، روان درمانی و تغذیه درمانی و مراقبت از خود (۸ جلسه هر هفته یک جلسه )  قرار گرفتند. بعد از برنامه بازتوانی مجددا پرسشنامه ها تکمیل گردید. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار spss20 و آزمونهای آمار توصیفی، تی زوجی، آنالیز واریانس یکطرفه، ویلکاکسون، کروسکال والیس، من ویتنی، آزمون دقیق فیشر و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها : میانگین سنی بیماران ۳/۱۴±۸/۵۵ سال، ۶۰% مرد و ۳/۹۳%متاهل بودند. ۷۰% از بیماران بی سواد ، ۳/۸۳% بیکار و میانگین مدت زمان همودیالیز ۴/۲±۳ سال بود. میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران بعد از انجام مداخله( ۳/۲±۷/۱۹) افزایش  معناداری نسبت به میانگین نمره قبل از مداخله( ۱/۱±۲/۱۵ ) نشان داد (۰۰۰۱/۰>P). همچنین نمرات کیفیت زندگی تمامی بیماران قبل از مداخله بین ۱۹- ۱۰ بود که در سطح متوسط یا نیمه مطلوب قرار داشتند، اما بعد از مداخله کیفیت زندگی۵۰% بیماران به سطح خوب ارتقاء یافت(۰۰۰۱/۰>P). رابطه آماری معناداری بین سطح کیفیت زندگی با وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، اشتغال و مدت زمان همودیالیز دیده نشد. همچنین میانگین نمره میزان امید بیماران بعد از انجام مداخله( ۳/۳±۴/۳۸ ) افزایش معناداری نسبت به میانگین نمره قبل از مداخله( ۸/۴±۶/۲۶ ) نشان داد (۰۰۰۱/۰>P) . همچنین در مقایسه شاخص افسردگی قبل و بعد از مداخله نتایج نشان دادکه میانگین نمرات بیماران بعد از مداخله( ۱/۳±۵/۱۰) نسبت به میانگین نمره قبل از مداخله

( ۹/۱۰±۴/۳۶) کاهش یافته است که نشان دهنده وضعیت بهتر بیماران از نظر افسردگی بعد از انجام مداخلات بازتوانی می­­­­باشد(۰۰۰۱/۰>P).

بحث و نتیجه گیری: اجرای بازتوانی با بهبود کیفیت زندگی، افزایش امید وکاهش افسردگی بیماران همودیالیزی همراه است، پیشنهاد می­گردد برنامه های بازتوانی با مشارکت متخصصین رشته­های مختلف پرستاری، فیزیوتراپی و روانشناسی بالینی در مراکز همودیالیز اجراگردد. همچنین در پژوهش­های بعدی تاثیر برنامه­های نوتوانی روی تعداد دفعات همودیالیز، شاخص­های خونی، سلامت روانی و رضایتمندی بیماران با حجم نمونه بیشتر و در مدت زمان طولانی­تر مورد مطالعه قرارگیرد.

 

واژه های کلیدی: بازتوانی، کیفیت زندگی، امید، افسردگی، همودیالیز، پرستاری، ایران

 

فهرست مطالب

 

 

فصل اول

۱-۱٫ مقدمه و بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………..۲

فصل دوم

چهار چوب پنداشتی و مروری برمتون ……………………………………………………………………………………………………۸

۲-۱٫ تعریف نارسایی مزمن کلیه……………………………………………………………………………………………………………۹

۲-۱-۱٫ اپیدمیولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۱-۲٫ تشخیص بیماری……………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۱-۳٫ پاتوفیزیولوژی بیماری نارسایی مزمن کلیه……………………………………………………………………………..۱۲

۲-۱-۴٫ مراحل CKD و مشخص کردن جمعیت در معرض خطر…………………………………………………………۱۳

۲-۱-۵٫ بیوشیمی اورمی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۱-۶٫٫ تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی نارسایی مزمن کلیه…………………………………………………………………۱۵

۲-۱-۷٫ ارزیابی و درمان مبتلایان به CKD……………………………………………………………………………………………16

2-1-7-1. تاریخچه و معاینه فیزیکی……………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۱-۷-۲٫ بررسی های آزمایشگاهی………………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۱-۷-۳٫ مطالعات تصویر برداری…………………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۱-۷-۴٫ بیوپسی کلیه………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۱-۸٫ اثبات تشخیص و اتیولوژیCKD ………………………………………………………………………………………………18

2-1-9. کاهش سیر پیشرفتCKD…………………………………………………………………………………………………………19

2-1-9-1. محدودیت پروتئین………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۱-۹-۲٫ کند کردن بیماری کلیه دیابتیک………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۱-۹-۳٫ کنترل گلوکز خون………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۱-۹-۴٫ کنترل فشارخون و پروتئین اوری…………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۱-۹-۵٫ درمان سایر عوارض نارسایی کلیه (تعدیل دوز داروها)………………………………………………………..۲۱

۲-۱-۱۰٫ همودیالیز در درمان نارسایی کلیه………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۱-۱۰-۱٫ همودیالیز…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۱-۱۰-۱-۱٫ دیالیزکننده…………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۱-۱۰-۱-۲٫ مایع دیالیز……………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۱-۱۰-۱-۳٫ سیستم حمل خون………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۱-۱۰-۱-۴٫ دسترسی عروقی…………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۱-۱۰-۲٫ اهداف همودیالیز…………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۱-۱۰-۳٫ عوارض طی همو دیالیز……………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۱-۱۰-۳-۱٫ هایپوتانسیون………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۱-۱۰-۳-۲٫ درمان هایپوتانسیون……………………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۱-۱۰-۳-۳٫ کرامپ عضلانی……………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۱-۱۰-۳-۴٫ پیشگیری از کرامپ عضلانی………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۱-۱۰-۳-۵٫ تهوع و استفراغ……………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۱-۱۰-۳-۶٫ درمان تهوع و استفراغ……………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۱-۱۰-۳-۷٫ سردرد…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۱-۱۰-۳-۸٫ درمان سردرد………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۱-۱۰-۳-۹٫ پیشگیری از سردرد………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۱-۱۰-۳-۱۰٫ درد قفسه سینه و درد پشت……………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۱-۱۰-۳-۱۱٫ درمان درد قفسه سینه و درد پشت……………………………………………………………………………۲۸

۲-۱-۱۰-۳-۱۲٫ خارش………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۱-۱۰-۳-۱۳٫ درمان خارش……………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۱-۱۰-۳-۱۴٫ تب و لرز………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۱-۱۰-۳-۱۵٫ درمان تب و لرز……………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۱-۱۰-۳-۱۶٫ عوارض تب و لرز………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۱-۱۰-۳-۱۷٫ سندرم عدم تعادل……………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۱-۱۰-۳-۱۸٫ درمان سندرم عدم تعادل……………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۱-۱۰-۳-۱۹٫ پیشگیری از سندرم عدم تعادل…………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۱-۱۰-۳-۲۰٫ واکنش های شبه آنافیلاکسی……………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۱-۱۰-۳-۲۱٫ آریتمی…………………………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۱-۱۰-۳-۲۲٫ درمان آریتمی……………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۱-۱۰-۳-۲۳٫ همولیز………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۱-۱۰-۳-۲۴٫ درمان همولیز………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۱-۱۰-۳-۲۵٫ آمبولی هوا……………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۱-۱۰-۳-۲۶٫ درمان آمبولی هوا………………………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۱-۱۱٫ چشم انداز آینده………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۱-۱۲٫ مشکلات بیماران همودیالیزی و تدابیر پرستاری……………………………………………………………………۳۳

۲-۱-۱۳٫ مراحل انطباق در بیماران ESRD…………………………………………………………………………………………..34

2-1-14. توانبخشی بیماران کلیوی……………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۱-۱۴-۱٫تشویق بیماران……………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۱-۱۴-۲٫ فیزیوتراپی…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۱-۱۴-۲-۱٫ارزیابی ظرفیت عملکردی……………………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۱-۱۴-۲-۲٫ ورزش……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۲-۱-۱۴-۲-۳٫  روشهای ورزشی در بیماران همودیالیز………………………………………………………………………۴۴

۲-۱-۱۴-۲-۳-۱٫ ورزشهای اینترادیالتیک با شدت کم…………………………………………………………………………۴۴

۲-۱-۱۴-۲-۳-۲٫ ورزشهای انعطاف پذیرو تقویتی………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۱-۱۴-۲-۳-۳٫ ورزشهای مقاومتی ……………………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۱-۱۴-۲-۴٫ برنامه ورزشی………………………………………………………………………………………………………………….۴۶

۲-۱-۱۴-۲-۵٫ تاثیر برنامه های آموزش ورزش در بیماران CKD………………………………………………………..47

2-1-14-2-6. علل عدم مشارکت بیماران در برنامه ورزش………………………………………………………………….۴۸

۲-۱-۱۴-۲-۷٫  بررسی سلامتی مرتبط با آمادگی جسمانی و تناسب اندام………………………………………….۵۰

۲-۱-۱۴-۳٫ آموزش و توانمند سازی بیماران CKD………………………………………………………………………………52

2-1-14-3-1. تئوری مراقبت از خود اورم…………………………………………………………………………………………….۵۲

۲-۱-۱۴-۳-۲٫ نقش پرستاران در آموزش و توانمند سازی بیماران همودیالیزی…………………………………۵۴

۲-۱-۱۴-۴٫ روان درمانی………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۲-۲ . مروری برمتون……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲

۳-۱٫ اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

۳-۱-۱٫ هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

۳-۱-۲٫ اهداف جزیی………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

۳-۱-۳٫ فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

۳-۱-۴٫ پیش فرضها………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

۳-۱-۵٫ تعریف نظری  واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………۷۵

۳-۱-۶٫ تعریف عملی واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

۳-۱-۷٫ نوع مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸

۳-۱-۸٫ جامعه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۳-۱-۹٫ نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸

۳-۱-۱۰٫حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۳-۱-۱۱٫ معیارهای ورود بیماران……………………………………………………………………………………………………………۷۸

۳-۱-۱۲٫ معیارهای خروج………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

۳-۱-۱۳٫ روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

۳-۱-۱۴٫ ابزارهای گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………۷۹

۳-۱-۱۴-۱٫ پرسشنامه کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………۸۰

۳-۱-۱۴-۲٫ پرسشنامه شاخص امید هرث……………………………………………………………………………………………..۸۰

۳-۱-۱۴-۳٫ پرسشنامه افسردگی بک…………………………………………………………………………………………………….۸۱

۳-۱-۱۵٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………..۸۴

۳-۱-۱۶٫ محدودیتها………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴

۳-۱-۱۷٫ ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۶

۴-۱٫ یافته ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۵-۱٫ بحث و بررسی یافته ها………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۵-۲٫ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۸

۵-۳٫ کاربرد در پرستاری………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۹

۵-۴٫ پیشنهادات برای پژوهش های بعدی…………………………………………………………………………………………..۱۳۰

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۸

ضمیمه الف (پرسشنامه کیفیت زندگی فرانس و پاورس)……………………………………………………………………۱۵۹

ضمیمه ب (پرسشنامه شاخص امید هرث)………………………………………………………………………………………….۱۶۸

ضمیمه ج ( پرسشنامه افسردگی بک)………………………………………………………………………………………………….۱۷۰

ضمیمه د (پرسشنامه مشخصات فردی)……………………………………………………………………………………………….۱۷۵

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۶

 

   

 

فهرست جداول

 

جدول۴-۱: توزیع فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی  و طول مدت همودیالیز بیماران مورد مطالعه……………………..۸۸

جدول۴- ۲: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی ، میزان امید و افسر دگی قبل و بعد از مداخله…..۹۰

جدول۴- ۳: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد مختلف کیفیت زندگی قبل و بعد ازمداخله………………………..۹۱

جدول۴- ۴: ماتریس  همبستگی ارتباط بین کیفیت زندگی با میزان امید و افسردگی در بیماران تحت همو دیالیز….۹۲

جدول۴- ۵: جدول توافقی توزیع فراوانی وضعیت کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز به تفکیک سن بیماران…….۹۲

جدول۴- ۶:جدول توافقی توزیع فراوانی وضعیت کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز به تفکیک جنس……………………۹۳

جدول۴- ۷:جدول توافقی توزیع فراوانی وضعیت کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز به تفکیک وضعیت تاهل……۹۳

جدول۴- ۸: جدول توافقی توزیع فراوانی وضعیت کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز به تفکیک تحصیلات……….۹۴

جدول ۴-۹: جدول توافقی توزیع فراوانی وضعیت کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز به تفکیک اشتغال…………….۹۵

جدول۴- ۱۰: جدول توافقی توزیع فراوانی کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز به تفکیک مدت زمان همودیالیز. ۹۵

جدول ۴-۱۱: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک ویژگی های فردی و مدت زمان همودیالیز…..۹۶

جدول۴- ۱۲: مقایسه میانگین و انحراف معیار شاخص میزان امید به تفکیک ویژگی های فردی و مدت زمان همودیالیز.. ……۹۸

جدول ۴-۱۳:مقایسه میانگین نمره شاخص امید قبل از انجام بازتوانی در بیماران مورد مطالعه به تفکیک جنس………۹۹

جدول ۴-۱۴: مقایسه میانگین نمره شاخص امید بعد از انجام بازتوانی دربیماران مورد مطالعه به تفکیک جنس……….۹۹

جدول ۴-۱۵: مقایسه نمرات شاخص امید در بیماران زن و مرد قبل و بعد از انجام بازتوانی…………………………………….۱۰۰

جدول ۴-۱۶: مقایسه میانگین نمره شاخص امید قبل از انجام بازتوانی در بیماران مورد مطالعه به تفکیک سن……..۱۰۰

جدول۴-۱۷: مقایسه میانگین نمره شاخص امید بعد از انجام بازتوانی در بیماران مورد مطالعه به تفکیک سن………..۱۰۱

جدول ۴-۱۸: مقایسه نمرات شاخص امید در بیماران گروههای سنی مختلف قبل و بعد از انجام بازتوانی……………….۱۰۱

جدول ۴-۱۹: مقایسه میانگین نمره شاخص امید قبل از انجام بازتوانی به تفکیک وضعیت تاهل……………………………..۱۰۲

جدول ۴-۲۰: مقایسه میانگین نمره شاخص امید بعد از انجام بازتوانی به تفکیک وضعیت تاهل………………………………۱۰۲

جدول ۴-۲۱: مقایسه نمرات شاخص امید در بیماران مجرد و متاهل قبل و بعد از انجام بازتوانی…………………………….۱۰۳

جدول ۴-۲۲: مقایسه میانگین نمره شاخص امید قبل از انجام بازتوانی به تفکیک میزان تحصیلات………………………..۱۰۳

جدول ۴-۲۳: مقایسه میانگین نمره شاخص امید بعد از انجام بازتوانی به تفکیک میزان تحصیلات………………………….۱۰۴

جدول ۴-۲۴: مقایسه میانگین نمرات شاخص امید دربیماران با سطح تحصیلات قبل و بعد  از انجام بازتوانی ……….۱۰۴

جدول ۴-۲۵: مقایسه میانگین نمره شاخص امید قبل از انجام بازتوانی به تفکیک وضعیت اشتغال………………………..۱۰۵

جدول ۴-۲۶: مقایسه میانگین نمره شاخص امید بعد از انجام بازتوانی به تفکیک وضعیت اشتغال…………………………۱۰۵

جدول ۴-۲۷: مقایسه میانگین نمرات شاخص امید در بیماران شاغل و بیکار قبل و بعد  از انجام بازتوانی ……………..۱۰۶

جدول۴- ۲۸: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات افسردگی به تفکیک خصوصیات فردی و مدت زمان همودیالیز…………. ۱۰۷

جدول ۴-۲۹:مقایسه میانگین نمره افسردگی قبل از انجام بازتوانی در بیماران مورد مطالعه به تفکیک جنس…………۱۰۸

جدول ۴-۳۰: مقایسه میانگین نمره افسردگی بعد از انجام بازتوانی دربیماران مورد مطالعه به تفکیک جنس………….۱۰۸

جدول ۴-۳۱: مقایسه نمرات افسردگی در بیماران زن و مرد قبل و بعد از انجام بازتوانی………………………………………….۱۰۹

جدول ۴-۳۲: مقایسه میانگین نمره افسردگی قبل از انجام بازتوانی در بیماران مورد مطالعه به تفکیک سن…………..۱۰۹

جدول۴-۳۳: مقایسه میانگین نمره افسردگی بعد از انجام بازتوانی در بیماران مورد مطالعه به تفکیک سن……………..۱۱۰

جدول ۴-۳۴: مقایسه نمرات افسردگی در بیماران گروههای سنی مختلف قبل و بعد از انجام بازتوانی…………………..۱۱۰

جدول ۴-۳۵: مقایسه میانگین نمره افسردگی قبل از انجام بازتوانی  در بیماران مورد مطالعه به تفکیک تاهل………..۱۱۱

جدول ۴-۳۶: مقایسه میانگین نمره افسردگی بعد از انجام بازتوانی در بیماران مورد مطالعه به تفکیک تاهل………….۱۱۱

جدول ۴-۳۷: مقایسه نمرات افسردگی در بیماران مجرد و متاهل قبل و بعد از انجام بازتوانی………………………………….۱۱۲

جدول ۴-۳۸: مقایسه میانگین نمره افسردگی قبل از انجام بازتوانی به تفکیک میزان تحصیلات……………………………..۱۱۲

جدول ۴-۳۹: مقایسه میانگین نمره افسردگی بعد از انجام بازتوانی به تفکیک میزان تحصیلات……………………………….۱۱۳

جدول ۴-۴۰: مقایسه میانگین نمره افسردگی قبل از انجام بازتوانی به تفکیک وضعیت اشتغال……………………………….۱۱۳

جدول ۴-۴۱: مقایسه میانگین نمره افسردگی بعد از انجام بازتوانی به تفکیک وضعیت اشتغال……………………………….۱۱۴

جدول ۴-۴۲: مقایسه میانگین نمرات افسردگی در بیماران شاغل و بیکار قبل و بعد  از انجام بازتوانی …………………..

 

12000 تومان – خرید