دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری حرفه ای پزشکی عمومی

عنوان

بررسی فراوانی بیضه ی نزول نکرده و ریسک فاکتورهای آن در نوزادان پسر متولد شده در  بیمارستانهای بهارلو، میرزا کوچک خان و ضیائیان تهران

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل ۱٫ مقدمه ۱
۱-۱٫ بیان مسأله ۲
۱-۱-۱٫ تعریف ۲
۱-۱-۲٫ اپیدمیولوژی ۵
۱-۱-۳٫ اتیولوژی ۷
۱-۱-۴٫ درمان ۱۰
۱-۲٫ دلایل انتخاب موضوع ۱۳
۱-۳٫ اهداف طرح ۱۴
۱-۳-۱٫ هدف اصلی طرح ۱۴
۱-۳-۲٫ اهداف فرعی طرح ۱۴
۱-۳-۲٫ اهداف کاربردی طرح ۱۷
۱-۴٫ فرضیات یا سؤالاب پژوهش ۱۷
فصل ۲٫ بررسی متون ۱۸
۲-۱٫ مقالات انگلیسی ۱۹
۲-۲٫ مقالات فارسی ۲۵
فصل ۳٫ مواد و روش ها ۲۹
۳-۱٫ جدول متغیرها ۳۰
۳-۲٫ نوع مطالعه ۳۲
۳-۳٫ جمعیت مورد بررسی ۳۲
۳-۴٫ معیارهای ورود به مطالعه ۳۲
۳-۵٫ معیارهای خروج از مطالعه ۳۲
۳-۶٫ حجم نمونه ۳۳
۳-۷٫ مکان و زمان انجام مطالعه ۳۳
۳-۸٫ روش جمع آوری داده ها ۳۴
۳-۹٫ روش اجرای طرح ۳۴
۳-۱۰٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۳۵
۳-۱۱٫ ملاحظات اخلاقی ۳۶
۳-۱۲٫ محدودیت های اجرایی طرح و روش کاهش آن ها ۳۷
فصل ۴٫ یافته ها ۳۸
۴-۱٫ مقدمه ۳۹
۴-۲٫ تشریح یافته های توصیفی مورد مطالعه ۳۹
فصل ۵٫ بحث و نتیجه گیری ۴۷
۵-۱٫ بحث ۴۸
۵-۲٫ محدودیت ها ۵۳
۵-۳٫ نتیجه گیری ۵۴
مراجع ۵۵
Abstract 61

 

 

فهرست نمودار ها

جدول ۱٫ تشریح یافته های توصیفی و استنباطی متغیرها ۴۰

جدول ۲٫  تشریح یافته های مرتبط با آزمون T-Test 45

 

 

فهرست اشکال

شکل ۱٫ نزول طبیعی بیضه ها ۳

شکل ۲٫ محل های بیضه نزول نکرده یا اکتوپیک…. ۴

 

چکیده

 

زمینه و هدف: کریپتورکیدیسم (بیضه نهفته یا نزول نکرده) شایع‌ترین اختلال سیستم تناسلی مرد است. تا به حال مطالعه ای برای تعیین فراوانی کریپتورکیدیسم و عوامل مؤثر بر آن در سطح شهر تهران انجام نشده است. هدف از انجام این مطالعه تعیین فراوانی کریپتورکیدیسم و ریسک فاکتورهای آن در نوزادان پسر متولد شده در سه بیمارستان دانشگاهی تهران بود.

مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان های بهارلو، میرزاکوچک خان و ضیائیان انجام شد. تمامی نوزادان در روز اول یا دوم پس از تولد مورد معاینه قرار گرفتند. عوارض مادری حاملگی شامل دیابت شیرین حاملگی، پره اکلامسی،اکلامپسی، مال پرزنتاسیون جنین، زایمان زودرس و دیررس، نوع زایمان، وزن هنگام تولد و سن حاملگی با استفاده از کارت مراقبت نوزاد و پرونده بیمارستانی ثبت شد.

یافته ها: در بین ۱۳۵۰ نوزاد پسری که مورد ارزیابی قرار گرفتند، تعداد ۱۱ نفر (۸۱/۰ درصد) مبتلا به بیضه نزول نکرده بودند. بین فشار خون بالا، وجود آنومالی های مادرزادی دیگر، عفونت دوران بارداری، پرزنتاسیون جنین، دوقلویی و روش زایمان با بروز کریپتورکیدیسم در نوزادان پسر همراهی وجود داشت. میانگین وزن هنگام تولد و سن حاملگی در نوزدان مبتلا به کریپتورکیدیسم کمتر از نوزادان سالم بود.

نتیجه گیری: شیوع کریپتورکیدیسم در تهران به مراتب کمتر از مقادیر گزارش شده در نقاط دیگر بود. آنالیز متغیرها نشان داد که که کریپتورکیدیسم با مارکرهای تکامل ضعیف جنینی همراهی دارد.

واژگان کلیدی: کریپتورکیدیسم، عامل خطر، فراوانی، تولد پیش از موعد

 

12000 تومان – خرید