دانشکده علوم

گروه فیزیک

عنوان:

 مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف

 

چکیده

 

شفافیت القا شده الکترومغناطیسی روشی برای حذف اثر یک محیط بر روی انتشار پرتو الکترومغناطیسی می باشد.  این اثر منجر به تداخل بین اتم های برانگیخته همدوس با میدان های الکترومغناطیسی شده و باعث می شود که یک محیط بسیار کدر به شفاف تبدیل شود. در حقیقت، شفافیت القا شده الکترومغناطیسی  یک اثرتداخلی کوانتومی است که جذب معمول نور را کاهش می دهد، وقتی که فرکانس آن با فرکانس تشدیدی محیط تنظیم شده باشد. ارتباط نزدیکی بین شفافیت القا شده الکترومغناطیسی و دیگر پدیده های همدوسی اتمی نظیر تله اندازی جمعیت همدوس و مراحل انتقال جمعیت بی درروی همدوس وجود دارد.   پدیده کاهش جذب یک پرتو پروب گذرنده از یک محیط، با اعمال پرتو پمپ دوم به آن است.

 

 

 

 

فصل۱

 

 

اندرکنش اتم با میدان های تابشی نیمه کلاسیکی

 

مقدمه

در این فصل به بررسی اندرکنش اتم با میدان  ( نیمه کلاسیکی) می پردازیم. در بخش ۱-۱ تقریب موج چرخان را به طور خلاصه و مفید بیان می کنیم. در بخش های ۱-۲ اندرکنش اتم دو ترازی با میدان نیمه کلاسیکی و به دنبال آن در بخش ۱-۳ ساختار هامیلتونی مؤثر سیستم دو ترازی شرح داده می شود. در بخش ۱-۴ نیز  اندرکنش اتم سه ترازی را بررسی خواهیم کرد.

تقریب موج چرخان ۱   

 

در سیستم های چند ترازی برای تحریک گذار های اتمی، از میدان های لیزری با فرکانس های رابی متناظر استفاده می کنیم. گذار های اتمی در صورتی تحریک می شوند که فرکانس میدان لیزری خارجی با فرکانس گذار اتمی برابر باشد. چنانچه شرط یکسان بودن فرکانس رابی و فرکانس گذار اتمی ارضا نشود، اندرکنش اتم – میدان جهت جفت کردن تراز ها و انتقال جمعیت اتمی محقق نمی شود.با توجه به اینکه در به دست آوردن دامنه های احتمال جمعیت تراز های یک سیستم اتمی، دو جمله نمایی به صورت  و  ظاهر می شود. با اعمال شرط  عبارت  قابل چشم پوشی است، چرا که مقدار آن خیلی بزرگ است. به عبارتی جمله  دارای نوسانات بسیار سریع بوده و مقدار متوسط آن صفر است. برای جفت شدن دو تراز به یکدیگر  و اندرکنش اتم با میدان در یک سیستم اتمی، نوسانات اتم – فوتون نباید خیلی سریع باشد.

 

 

.Rotating wave approximation 1

بنابراین عبارت نمائی با مقدار بزرگ  را  حذف می کنیم. این حذف تحت
عنوان تقریب موج چرخان نامیده می شود. در معادله شرودینگر مورد استفاده در پدیده های اپتیک کوانتومی از این تقریب استفاده می کنیم]۱[.

 

 

1-2  اندرکنش اتم دو ترازی با میدان نیمه کلاسیکی

 

 

اندرکنش یک میدان تابشی تک مد با فرکانس را با یک اتم دو ترازی در نظر می گیریم. فرض می کنیم  به ترتیب مبین حالت های اتمی تراز پایین تر و بالا تر باشند، به عبارتی ویژه حالت های غیر مختل هامیلتونی  با ویژه مقادیر به ترتیب  و  هستند. طرح  شماتیک چنین اتمی در شکل۱-۱ نشان داده شده است.

تابع موج یک اتم دو ترازی را می توان به فرم زیر نوشت:

(۱-۴)

که در آن  و  به ترتیب دامنه های احتمال یافتن اتم در حالت های  و  هستند.

معادله شرودینگر متناظر با حالت فوق عبارت است از

(۱-۵)

(۱-۶)

که در آن  و  به ترتیب قسمت های برهم کنشی و غیر اختلالی هامیلتونی اتم دو ترازی  را نشان می دهند.