دانشکده علوم پایه

پایان نامه دوره  کارشناسی ارشد در رشته  فیزیک گرایش حالت جامد

موضوع:

محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی

 

 

چکیده

مدول بالک یکی از مهم‌ترین خواص جامدات است. بر این اساس ما، رویکرد مکانیک آماری را بر اساس معادله‌ای که ما را قادر به محاسبه مدول بالک برای جامدات با کمترین داده‌ها می‌کند، گسترش دادیم.در مدل ما ارتباط بین پارامتر گرون آیزن و تابع پارش گسترش داده‌شده است.ما به این موضوع پی بردیم که حجم وابسته به پارامتر گرون آیزن برای تخمین مدول بالک حیاتی است. نتایج برای ساختار تنگ پکیده(hcp) بسیار خوب و متناسب با اندازه‌گیری‌ها است. این چارچوب می‌تواند برای دیگر عناصر جامدات یا ترکیبات متنوع گسترش داده شود.

واژه‌های کلیدی

مکانیک آماری، پارامتر گرون آیزن، پارامتر حالت، مدول بالک، تابع پارش بندادی.

 

 

 

فصل اول

۱- ۱ مقدمه. ۲

۱-۲ انرژی آزاد هلمهولتز. ۲

۱-۳ معادله‌های اساسی ترمودینامیک. ۴

۱- ۴ فشار معادله حالت. ۵

۱-۵ دیدگاه ماکروسکوپیک. ۶

۱-۶ دیدگاه میکروسکوپیکی. ۸

۱-۷ مقایسه دیدگاه‌های ماکروسکوپیکی و میکروسکوپیکی. ۱۰

 فصل دوم

۲-۱ مدول الاستیک. ۱۳

۲-۲ مدول یانگ. ۱۳

۲-۳ مدول برشی. ۱۴

۴-۲ مدول حجمی…………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۵ کاربرد مدول یانگ. ۱۴

۲-۶ مواد خطی و غیر خطی. ۱۴

۲-۷ مواد جهت دار. ۱۵

۲-۸ تعریف سختی. ۱۵

۲-۹ ارتباط سختی با الاستیسیتی. ۱۵

۲-۱۰ موارد استفاده مدول در مهندسی. ۱۶

۲-۱۱ نظریه انیشتین در مورد گرمای ویژه بلورها. ۱۶

۲-۱۲ نظریه دبای در مورد ظرفیت گرمایی بلورها. ۲۰

۲-۱۳ تابع توزیع. ۲۴

۲-۱۴ تقریب میدان میانگین. ۲۸

فصل سوم

۳-۱ پارامترگرون آیزن. ۳۲

۳-۲ تئوری…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. ۳۴

۳-۳ روش کار…………………………………………………………………………………………….. ۳۷

 فصل چهارم

۴-۱ بحث ونتایج. ۳۹

۴-۲ نتیجه گیری. ۴۶

 منابع………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. ۴۸

شکل ‏۲‑۱ شکل ظرفیت گرمایی نقره ۱۷

شکل ‏۲‑۲ مقایسه ظرفیت گرمایی تجربی الماس با مقدار پیش‌بینی شده انیشتین ۱۹

شکل ‏۲‑۳  تابع توزیع شعاعی برای پتانسیل لنارد جونز ۲۶

شکل ‏۳-۱  نمای کلی از محاسبات عددی انجام شده جهت محاسبه مدول حجمی ۳۷

شکل ‏۴‑۱ منحنی مدول بالک برحسب چگالی ۴۰

شکل ‏۴‑۲  منحنی چگالی وابسته به پارامتر گرون آیزن ۴۱

شکل ‏۴‑۳  منحنی دمای دبای برحسب چگالی ۴۳

جدول‏ ۱-۴ارتباط بین خروجی ما و نتایج اندرسون ۴۴

جدول‏ ۴-۲ تصحیح کوانتومی مدول حجمی ۴۵