دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا بوم شناسی دریا

عنوان:

“پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران

بابلسر و فریدون کنار “

 

 

چکیده:

 

به منظور بررسی تغییرات فصلی پراکنش و تنوع گاماروسها به تفکیک جنسیت در سواحل ، نمونه برداری بصورت فصلی در ده ایستگاه (از بابلسر تا فریدون کنار) به مدت یکسال ازمرداد ۱۳۹۲ لغایت اردیبهشت ۱۳۹۳ با کوادرات ۵۰×۵۰ سانتیمتر بصورت تصادفی و برداشت کامل تمامی نمونه ها در طول سواحل شنی انجام گرفت. در مطالعات صورت گرفته فقط گونه Pontogammarus maeoticus مشاهده شد. میانگین طول در نمونه های نابالغ و جنسهای نر و ماده بترتیب ۱/۴، ۵/۸ و ۳/۸ میلیمتر و وزن بترتیب ۰۰۶۸/۰، ۰۳۰۳/۰ و ۰۲۸۲/۰ گرم برآورد شد، نرها دارای طول و وزن بیشتری از ماده هستند، حداکثر طول نر و ماده در این گونه ۱۴ میلیمتربدست آمد از مجموع ۱۹۰۶ نمونه شمارش شده در آزمایشگاه ۶۷۳ (۳۰/۳۵ %) نر ، ۸۷۳ (۸۰/۴۵%) ماده ، ۳۶۰ (۹/۱۸%) نابالغ بدست آمد. نسبت جنسی (نر/ ماده ) در فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب( ۶۳/) ،(۹۳/) ،(۲۱/۱) و(۷۰/) بود. بیشترین نسبت جنسی با ۲۱/۱ در فصل پاییز (آبان) و کمترین نسبت جنسی با ۶۳/ در فصل بهار(ادیبهشت) مشاهده شد همچنین این نسبت جنسی  با اختلاف کم به نفع ماده ها می باشد .

 

کلمات کلیدی: دریای مازندران،پراکنش فصلی،گاماروس،Pontogammarus maeoticus

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

 

 

فصل اول: مقدمه و کلیات………………………………. ۱

۱-۱ مقدمه………………………………………….. ۲

۱-۲ بررسی برخی از فاکتورهای محیطی دریای خزر…………….. ۳

۱-۲-۱ تغییرات دما در دریای خزر………………………… ۳

۱-۲-۲ تغییرات شوری دریای خزر………………………….. ۳

۱-۲-۳ دریای خرز از نظر اکسیژن ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳ ناجور پایان ……………………………………. ۳

۱-۳-۱  مشخصات ناجور پایان…………………………….. ۶

۱-۳-۲ اندازه ناجور پایان……………………………… ۷

۱-۳-۳ رنگ در ناجور پایان …………………………….. ۷

۱-۳-۴ تولید مثل ناجورپایان …………………………… ۸

۱-۳-۵ حرکت ناجور پایان ……………………………… ۱۰

۱-۳-۶ تغذیه ناجور پایان …………………………….. ۱۰

۱-۴ کلید شناسایی ………………………………….. ۱۱

۱-۴-۱ کلید شناسایی جنس………………………………. ۱۱

۱-۴-۲ کلید شناسایی زیر جنس ………………………….. ۱۱

۱-۴-۳ کلید شناسایی گونه……………………………… ۱۲

۱-۵ مروری بر پژوهش های انجام شده……………………… ۱۲

۱-۵-۱ پژوهش های صورت گرفته در ایران…………………… ۱۲

۱-۵-۲ پژوهش های صورت گرفته در دیگر کشور ها…………….. ۱۳

۱-۹ فرضیه های پژوهش………………………………… ۱۵

۱-۱۰ اهداف پژوهش…………………………………… ۱۵

فصل دوم: مواد و روش ها……………………………… ۱۶

۲-۱ نمونه برداری …………………………………… ۱۷

۲-۲ روش نمونه برداری ………………………………. ۱۸

۲-۳ مطالعات صورت گرفته ……………………………… ۱۹

۲-۳-۱ روش شناسایی گونه ……………………………… ۱۹

۲-۳-۲ روش اندازه گیری طول گاماروس ها …………………. ۲۰

۲-۳-۳ روش اندازه گیری وزن …………………………… ۲۰

۲-۳-۴ روش تشخیص جنسیت گونه ها ……………………….. ۲۱

۲-۳-۵ روش شمارش تعداد تخم ها و نوزادان گاماروس …………. ۲۶

فصل سوم نتایج……………………………………… ۲۸

نتایج حاصل از ایستگاه های مختلف ……………………… ۳۰

۳-۱ ایستگاه شماره ۱ ( ساحل دانشگاه) …………………… ۳۰

۳-۲ ایستگاه شماره ۲ ( ساحل سنگی) ……………………… ۳۲

۳-۳ ایستگاه شماره ۳ ( پارکینگ ۱) ……………………… ۳۴

۳-۴ ایستگاه شماره ۴ ( پارکینگ ۳) ……………………… ۳۶

۳-۵ ایستگاه شماره ۵( پارکینگ ۵) ………………………. ۳۸

۳-۶ ایستگاه شماره ۶( پارکینگ ۶) ……………………… ۴۰

۳-۷ ایستگاه شماره ۷ ( شازده رودخانه) ………………….. ۴۲

۳-۸ ایستگاه شماره ۸ (دریاکنار) ………………………. ۴۴

۳-۹ ایستگاه شماره ۹ ( خزرشهر) ……………………….. ۴۶

۳-۱۰ ایستگاه شماره ۱۰( پارک لاله) ……………………… ۴۸

۳-۱۱ فراوانی گاماروس در ماه ها و ایستگاه های مختلف  …………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۱۲ طول و وزن گاماروس ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۱۳ رابطه بین طول و وزن گاماروس ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

۳-۱۴ توزیع فراوانی گاماروس های جفت شده در  ایستگاها و ماه های مختلف سال………………………………………………… ۵۵

۳-۱۵ هم آوری (تعداد تخم) گاماروس در  ایستگاه ها و ماه های مختلف  ۵۷

۳-۱۶ توزیع فراوانی نسبت جنسی  گاماروس در  ایستگاه ها و ماه های مختلف ۵۹

۳-۱۷ توزیع فراوانی نسبی گاماروس های بالغ و نابالغ در ایستگاه ها و ماه های مختلف…………………………………………….. ۶۰

۳-۱۸ پارامترهای محیطی و همسبتگی آنها با فراوانی گاماروس …. ۶۱

فصل چهارم بحث و نتیجه گیری………………………….. ۶۴

۴-۱ بحث ………………………………………….. ۶۵

۴-۲ نتیجه گیری نهایی ………………………………. ۶۹

۴-۳ پیشنهادات ……………………………………… ۶۹

منابع و مآخذ ……………………………………… ۷۱

منابع فارسی……………………………………….. ۷۱

منابع انگلیسی……………………………………… ۷۳

ضمائم…………………………………………….. ۷۷

Abstract…………………………………………… 78

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

 

شکل۱-۳-۱Maera danaea ………………………………….. 5

شکل۱-۳-۲Echinogammarus apfelbecki ………………………….. 5

شکل۱-۳-۳  نمای جا نبی یک ناجور پا قسمت بالا،به همراه  قطعات پاهای سینه ای قسمت پایین ………………………………………… ۶

شکل۱-۳-۴ نمای جانبی یک ناجور پا ……………………….. ۶

شکل۱-۳-۴-۱ نمای  جانبی از یک جفت Hyalella azteca ..………….. 9

شکل۱-۳-۴-۲ نمای جانبی از نزدیکی یک جفت Melita nitida…………. 9

شکل۱-۳-۴-۳ نمای جانبی از نزدیکی یک جفت ازGammarus sp. ……. 9

شکل۲-۱-۱  نمایی از ده ایستگاه نمونه برداری گاماروسها در سواحل (از بابلسرتا فریدون کنار)………………………………………. ۱۷

شکل۲-۲-۱ کوادرات ، بیلچه، الک با چشمه یک میلیمتر ……….. ۱۸

شکل۲-۲-۲ اندازه گیری دمای ماسه با دماسنج جیوه ای………… ۱۸

شکل۲-۲-۳ اندازه گیری دمای آب ………………………… ۱۸

شکل۲-۲-۴ اندازه گیری دمای هوا ……………………….. ۱۸

شکل۲-۲-۵ نمونه های گرفته شده از ساحل ………………….. ۱۹

شکل۲-۲-۶ وسایل برای نگه داشتن نمونه ها  و خارج کردن تخم ها . ۱۹

شکل۲-۲-۷ نمایی از استریو میکروسکوپ    ………………… ۱۹

شکل۲-۳-۱ اندازه گیری نمونه ها توسط خط کش………………. ۲۰

شکل۲-۳-۲ وزن کردن نمونه ها با ترازوی دیجیتال ۰۰۱/۰………. ۲۱

شکل ۲-۳-۴-۱ وجود فرو رفتگی بین بندهای ۵ و ۶ از نمای کناری  . ۲۱

شکل ۲-۳-۴-۲ وجود فرو رفتگی بین بندهای ۵ و ۶ از نمای بالا …. ۲۱

شکل ۲-۳-۴-۳ ماده پونتو گاماروس مائوتیکوس به همرا پنج تخم آن . ۲۲

شکل ۲-۳-۴-۴ لارو پونتو گاماروس مائوتیکوس ……………….. ۲۲

شکل ۲-۳-۴-۵ ویژگیهای تاکسونومیک گاماروس ماده……………. ۲۳                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

شکل ۲-۳-۴-۶ ویژگیهای تاکسونومیک   گاماروس نر……………. ۲۵

شکل ۲-۳-۴-۷  پونتو گاماروس مائو تیکوس و تورم قسمت سینه ای آن ۲۵

شکل ۲-۳-۵-۱ تصویری از کیسه تخمی به همراه تخم های آن  ……. ۲۶

شکل ۲-۳-۵-۲ وسایل برای نگه داشتن نمونه ها  و خارج کردن تخم ها ۲۶

شکل ۳-۱۱-۱ توزیع مکانی (ایستگاهی) و زمانی تعداد گاماروس های شمارش شده ۵۰

شکل ۳-۱۱-۲ توزیع فراوانی نسبی (درصد) گاماروس های شمارش شده در ایستگاه های مختلف …………………………….. ۵۱

شکل ۳-۱۱-۳ توزیع فراوانی نسبی (درصد) گاماروس های شمارش شده در ماه های مختلف …………………………………… ۵۱

شکل ۳-۱۳-۱ رابطه بین طول و وزن گاماروس در سواحل استان مازندران ۵۴

شکل ۳-۱۳-۲ رابطه بین طول و وزن گاماروس در جنس نر در سواحل استان مازندران………………………………………………… ۵۴

شکل ۳-۱۳-۳ رابطه بین طول و وزن گاماروس در جنس ماده در سواحل استان مازندران………………………………………………… ۵۵

شکل ۳-۱۴-۱ توزیع فراوانی نسبت گاماروس های جفت شده ………. ۵۶

شکل ۳-۱۴-۲ توزیع فراوانی نسبت گاماروس های جفت شده به تعداد کل ۵۶

شکل ۳-۱۵-۱ میانگین هم آوری (تعداد تخم) گاماروس در ایستگاه های  مختلف از بابلسر تا فریدون کنار……………………………….. ۵۷

شکل ۳-۱۵-۲ میانگین همآوری (تعداد تخم) گاماروس در ماه های مختلف از بابلسر تا فریدون کنار…………………………………….. ۵۸

شکل ۳-۱۵-۳ رابطه بین طول گاماروس و میانگین تعداد در کلاسه های طولی مختلف………………………………………………… ۵۸

شکل ۳-۱۶-۱ توزیع فراوانی  نر ، ماده ، در ایستگاه های مختلف از بابلسر تا فریدون کنار……………………………………….. ۵۹

شکل ۳-۱۶-۲ توزیع فراوانی نر ، ماده ، در ماه های  مختلف از بابلسر تا فریدون کنار……………………………………………… ۵۹

شکل ۳-۱۷-۱ توزیع فراوانی نسبی گاماروسهای بالغ و نابالغ در ایستگاه های مختلف از بابلسر تا فریدون کنار……………………….. ۶۰

شکل ۳-۱۷-۲ توزیع فراوانی  بالغ ونابالغ در ماه های  مختلف از بابلسر تا فریدون کنار……………………………………….. ۶۱

شکل ۳-۱۸-۱ میانگین (± انحراف معیار) دمای آب و هوا و ماسه در ماه های مختلف………………………………………………… ۶۲

شکل ۳-۱۸-۲ میانگین (± انحراف معیار) تغییرات pH ودانسیته در ماه های مختلف………………………………………………… ۶۳

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                             صفحه

 

 

جدول ۲-۱-۱ مختصات جغرافیایی ایستگاه های نمونه برداری شده…. ۱۷

جدول۳-۱ ایستگاه شماره ۱ ( ساحل دانشگاه)……………….. ۳۱

جدول۳-۲ ایستگاه شماره ۲ ( ساحل سنگی)………………….. ۳۳

جدول ۳-۳ ایستگاه شماره ۳ ( پارکینگ ۱)…………………. ۳۵

جدول ۳-۴ ایستگاه شماره ۴ ( پارکینگ ۳)…………………. ۳۷

جدول ۳-۵ ایستگاه شماره ۵( پارکینگ ۵)………………….. ۳۹

جدول ۳-۶ ایستگاه شماره ۶( پارکینگ ۶)………………….. ۴۱

جدول ۳-۷ ایستگاه شماره ۷( شازده رودخانه)………………. ۴۳

جدول ۳-۸ ایستگاه شماره ۸( دریاکنار)…………………… ۴۵

جدول ۳-۹ ایستگاه شماره ۹( خزرشهر)…………………….. ۴۷

جدول ۳-۱۰ ایستگاه شماره ۱۰( پارک لاله)…………………. ۴۹

جدول ۳-۱۲-۱ میانگین طول و وزن در جنسیت های مختلف گاماروس در سواحل استان ……………………………………….. ۵۲

جدول ۳-۱۲-۲ میانگین طول و وزن گاماروس در ماه های مختلف در سواحل استان مازندران……………………………………. ۵۳

جدول ۳-۱۶ مقایسه نسبتهای فراوانی جنسهای نر و ماده گاماروس در سواحل استان مازندران …………………………………… ۶۰

جدول ۳-۱۸ همبستگی بین فراوانی گاماروس و پارامترهای محیطی…. ۶۲