تولید اریترومایسین بوسیله Saccharopolyspora erythraea  با استفاده از منبع نیتروژنی بومی ( ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا ) به روش فرمانتاسیون میکروبی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه زیست شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc))

گرایش : میکروبیولوژی

عنوان:

تولید اریترومایسین بوسیله Saccharopolyspora erythraea  با استفاده از منبع نیتروژنی بومی ( ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا ) به روش فرمانتاسیون میکروبی

 

 

 

عنوان                                    فهرست مطالب                                 صفحه خلاصه فارسی……………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۲

فصل اول:کلیات

۱-۱) طرح موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۲) بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۳) ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۴) هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۵) سؤالات و فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۶) تعریف آنتی بیوتیک………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۷) تاریخچه آنتی بیوتیک…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۸) اهمیت اقتصادی آنتی بیوتیک ها…………………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۹) گروه های تولید کننده آنتی بیوتیک ها……………………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۱۰) معرفی و بیان ویژگی های Saccharopolyspora erythraea ………………………………………………14

1-11) طبقه بندی آنتی بیوتیک ها………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۱-۱۱-۱) طبقه بندی بر اساس منبع بیولوژیک……………………………………………………………………………………………۱۵

۱-۱۱-۲) طبقه بندی بر اساس ساختار شیمیایی…………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۱۱-۳) طبقه بندی بر اساس مکانیسم عمل……………………………………………………………………………………………..۱۷

۱-۱۲) مواردکاربرد آنتی بیوتیک ها………………………………………………………………………………………………………………۲۴

۱-۱۳) ماکرولیدها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۱-۱۴) اریترومایسین، ساختمان و ویژگی ها…………………………………………………………………………………………………۳۰

۱-۱۵) تاریخچه تولید اریترومایسین……………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۱-۱۶) نام ها و فرمول شیمیایی اریترومایسین……………………………………………………………………………………………..۳۲

۱-۱۷) مکانیسم عمل اریترومایسین………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۱-۱۸) فعالیت ضد میکروبی اریترومایسین……………………………………………………………………………………………………۳۳

۱-۱۹) فارماکوکینتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۱-۲۰) مصارف بالینی اریترومایسین………………………………………………………………………………………………………………۳۴

۱-۲۱) عوارض جانبی اریترومایسین………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۱-۲۲) اشکال دارویی اریترومایسین………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۱-۲۳) آنتی بیوتیک های مشتق شده از اریترومایسین………………………………………………………………………………..۳۶

۱-۲۴) مراحل کلیدی فرآیند تولید آنتی بیوتیک ها از جمله اریترومایسین……………………………………………….۳۸

۱-۲۴-۱) حفظ و نگهداری کشت فعال…………………………………………………………………………………………………………۳۹

۱-۲۴-۲) تهیه مایه تلقیح به فرم سوسپانسیون اسپوری و توسعه آن………………………………………………………….۴۴

۱-۲۴-۳) مرحله پیش کشت یا بذردهی یا seeding ………………………………………………………………………………..45

1-24-4) مرحله تخمیر یا Fermentation ………………………………………………………………………………………………47

1-24-4-1) تکنولوژی تخمیر آنتی بیوتیک………………………………………………………………………………………………….۴۸

۱-۲۴-۴-۱-۱) تخمیر شیک فلاسک…………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۱-۲۴-۴-۱-۲) فرمانتورهای همزن دار………………………………………………………………………………………………………….۴۹

۱-۲۴-۴-۲) بررسی تأثیر عوامل مختلف برروی تخمیر و تولید آنتی بیوتیک ها از جمله اریترومایسین……۵۰

۱-۲۴-۴-۲-۱) تأثیر محیط کشت تخمیر و ترکیبات مورد استفاده در آن………………………………………………….۵۰

۱-۲۴-۴-۲-۱-۱) منابع کربنی……………………………………………………………………………………………………………………..۵۱

۱-۲۴-۴-۲-۱-۲) منابع نیتروژنی………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

۱-۲۴-۴-۲-۱-۳) آب…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۱-۲۴-۴-۲-۱-۴) مواد معدنی……………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۱-۲۴-۴-۲-۱-۵) مواد مغذی پیچیده…………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۱-۲۴-۴-۲-۱-۶) ویتامین ها و فاکتورهای رشد………………………………………………………………………………………….۶۱

۱-۲۴-۴-۲-۱-۷) پیش ماده ها…………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۱-۲۴-۴-۲-۱-۸) القا کننده ها و تحریک کننده ها…………………………………………………………………………………….۶۱

۱-۲۴-۴-۲-۲) تأثیر pH………………………………………………………………………………………………………………………………62

1-24-4-2-3) تأثیر دما………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴

۱-۲۴-۴-۲-۴) تأثیر هوادهی…………………………………………………………………………………………………………………………۶۷

۱-۲۴-۴-۲-۵) تأثیر هم زدن………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۱-۲۴-۴-۲-۶) تأثیر دی اکسید کربن…………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۱-۲۴-۴-۲-۷) تأثیر کف……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

۱-۲۴-۴-۲-۸) تأثیر استریلیزاسیون……………………………………………………………………………………………………………..۷۳

۱-۲۴-۴-۲-۹) تأثیر ویسکوزیته……………………………………………………………………………………………………………………۷۴

۱-۲۴-۴-۲-۱۰) تأثیراریترومایسین تولید شده…………………………………………………………………………………………….۷۶

۱-۲۴-۵) برداشت و خالص سازی محصول…………………………………………………………………………………………………..۷۷

۱-۲۵) سویا و علت انتخاب آن به عنوان منبع نیتروژنی بومی……………………………………………………………………..۷۹

۱-۲۵-۱) علل انتخاب سویا و توسعه کشت آن……………………………………………………………………………………………..۷۹

۱-۲۵-۲) تاریخچه سویا…………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰

۱-۲۵-۳) تولید و مصرف جهانی سویا……………………………………………………………………………………………………………۸۱

۱-۲۵-۴) سویا در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۱-۲۵-۵) اجزای ترکیبی سویا……………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۱-۲۵-۶) کنجاله سویا……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳

۱-۲۶) کلزا و علت انتخاب آن به عنوان منبع نیتروژنی بومی……………………………………………………………………….۸۳

۱-۲۶-۱) علل عمده انتخاب کلزا و توسعه کشت آن…………………………………………………………………………………….۸۴

۱-۲۶-۲) تاریخچه کلزا…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۱-۲۶-۳) تولید جهانی کلزا…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

۱-۲۶-۴) اجزای ترکیبی کلزا…………………………………………………………………………………………………………………………۸۶

فصل دوم : مروری بر متون گذشته

۲-۱) پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸

فصل سوم : مواد و روش ها

۳-۱) روش گردآوری اطلاعات و انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………..۹۳

۳-۲) سویه باکتری مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………………………………………………..۹۳

۳-۳) معرفی رنگ های مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………….۹۴

۳-۴) محیط های کشت مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………۹۵

۳-۴-۱) محیط کشت اسپورزایی……………………………………………………………………………………………………………………۹۵

۳-۴-۱-۱) تهیه سوسپانسیون اسپوری………………………………………………………………………………………………………….۹۸

۳-۴-۲) محیط کشت مرحله بذردهی( پیش کشت_ seeding)……………………………………………………………99

3-4-2-1) انتخاب بهترین ارلن در مرحله بذردهی…………………………………………………………………………………….۱۰۰

۳-۴-۳) محیط کشت مرحله تخمیر…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۳-۴-۳-۱) غلظت های کنجاله سویا و کنجاله کلزا مورد استفاده شده در محیط تخمیر………………… ……..۱۰۵

۳-۵) نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

۳-۶) سنجش اریترومایسین تولید شده……………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

۳-۶-۱) تهیه بافر کربنات بی کربنات با pH 6/9 ………………………………………………………………………………………107

3-6-2) تهیه بافر با pH 6/9 اشباع از کلروفرم و کلروفرم اشباع از بافرpH 6/9 ……………………………………..108

3-6-3) تهیه بافر سیترات_فسفات با pH 2/4…………………………………………………………………………………………..108

3-6-4) تهیه محلول بروموفنل بلو……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸

۳-۶-۵) تهیه محلول های استاندارد اریترومایسین……………………………………………………………………………………..۱۰۹

۳-۶-۶) استخراج اریترومایسین از مایع تخمیر با استفاده از کلروفرم…………………………………………………………۱۱۱

۳-۶-۷) تشکیل کمپلکس رنگی اریترومایسین و بروموفنل بلو…………………………………………………………………..۱۱۲

۳-۶-۸) اندازه گیری میزان جذب کمپلکس رنگی اریترومایسین و بروموفنل بلو……………………………………..۱۱۳

۳-۷) محیط کشت پایه سنجش میکروبیولوژیک اریترومایسین………………………………………………………………….۱۱۳

۳-۷-۱) محیط کشت مولر هینتون آگار………………………………………………………………………………………………………۱۱۳

۳-۷-۲) محیط کشت مولر هینتون براث……………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

۳-۷-۳) استخراج اریترومایسین از محیط کشت تخمیر……………………………………………………………………………..۱۱۴

۳-۷-۴) سنجش میکروبیولوژیک اریترومایسین…………………………………………………………………………………………..۱۱۴

۳-۷-۵) تهیه مایع تلقیح………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵

۳-۷-۶) تهیه چاهک…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

۳-۷-۷) تهیه بافر فسفات با pH 8………………………………………………………………………………………………………………116

3-7-8) تهیه محلول های استاندارد…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

۳-۷-۹) افزودن محلول های آنتی بیوتیک در پلیت ها……………………………………………………………………………….۱۱۷

۳-۷-۱۰) اندازه گیری قطر هاله مهار رشد…………………………………………………………………………………………………..۱۱۷

۳-۷-۱۱) رسم منحنی استاندارد………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

۳-۸) سنجش غلظت اریترومایسین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا…………………………………………..۱۱۸

۳-۸-۱) فاز متحرک……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸

۳-۸-۲) آماده سازی مایع تخمیر…………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

۳-۸-۳) اندازه گیری مقداراریترومایسین……………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

۳-۹) کروماتوگرافی لایه نازک TLC …………………………………………………………………………………………………………119

فصل چهارم: نتایج پژوهش

۴-۱) بررسی اثر کنجاله سویا بر رشدSaccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین ( محیط شاهد )…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳

۴-۱-۱) اثر کنجاله سویا در pH محیط کشت تولید اریترومایسین (کنترل)…………………………………………….۱۲۳

۴-۱-۲) اثر کنجاله سویا بر درصد بیومس تولید شده (کنترل)…………………………………………………………………..۱۲۴

۴-۱-۳) اثر کنجاله سویا در میزان تولید اریترومایسین ( کنترل)………………………………………………………………۱۲۵

۴-۱-۴) بررسی اثر کنجاله سویا بر روی مورفولوژی Saccharopolyspora erythraea (کنترل)…..۱۲۵

۴-۲) بررسی اثر ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا بر تولید اریترومایسین……………………………………………….۱۲۸

۴-۲-۱) بررسی اثر ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا بر pH محیط کشت……………………………………………..۱۲۹

۴-۲-۲) بررسی اثر ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا بر بیومس تولیدی…………………………………………………۱۳۰

۴-۲-۳) بررسی اثر ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا بر میزان اریترومایسین تولیدی…………………………….۱۳۰

۴-۳) غلظت بهینه ترکیب کنجاله سویا و کلزا برای محیط کشت تولید اریترومایسین……………………………..۱۳۱

۴-۴) اثر ترکیب کنجاله سویا با غلظت بهینه ۱۵ گرم در لیتر و کنجاله کلزا با غلظت بهینه ۱۵ گرم در لیتر بر روی پارامترهای مورد بررسی درتخمیر……………………………………………………………………………………………………۱۳۲

۴-۴-۱) بررسی اثر غلظت بهینه در میزان تولید اریترومایسین…………………………………………………………………..۱۳۲

۴-۴-۲) بررسی اثر غلظت بهینه بر روی pH محیط کشت تخمیر…………………………………………………………….۱۳۳

۴-۴-۳) بررسی اثر غلظت بهینه بر روی درصد بیومس تولیدی…………………………………………………………………۱۳۳

۴-۴-۴) بررسی اثر غلظت بهینه بر روی مورفولوژی Saccharopolyspora erythraea…………………134

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

۵-۱) تأثیر مواد تشکیل دهنده و ترکیبات به کار رفته در محیط کشت تخمیر در تولید آنتی بیوتیک…..۱۳۷

۵-۱-۱) اثر منابع نیتروژنی در تولید اریترومایسین…………………………………………………………………………………..۱۳۷

۵-۱-۱-۱) مقایسه اثر غلظت های مختلف ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا به عنوان منبع نیتروژنی در تولید اریترومایسین……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸

۵-۲) همزمانی رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین……………………………….۱۴۴

۵-۳) رابطه بین میزان رشد باکتری و تغییرات بیومس در طول فرآیند…………………………………………………….۱۴۵

۵-۳-۱) سینتیک رشد میکروبی………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۶

۵-۴) رابطه بین منبع نیتروژنی استفاده شده در این پژوهش و pH محیط کشت تخمیر………………………..۱۴۸

۵-۵) رابطه بین مورفولوژی سویه مولد و تولید اریترومایسین…………………………………………………………………….۱۴۹

۵-۶) برآورد هزینه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۳

۵-۶-۱) محاسبه میزان اریترومایسین تولیدی و قیمت تمام شده منبع نیتروژنی مورد استفاده در آن در هر Batch صنعتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۳

۵-۶-۱-۱) استفاده از ۳۰ گرم در لیتر کنجاله سویا (محیط کنترل) در تخمیر…………………………………………۱۵۴

۵-۶-۱-۲) استفاده از ترکیب ۱۵ گرم در لیتر کنجاله سویا و ۱۵ گرم در لیتر کنجاله کلزا……………………..۱۵۴

۵-۷) پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۶

 

منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۸

خلاصه انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….۱۶۵

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۶

 

 

 

عنوان           فهرست جداول            صفحه

(جدول ۱-۱) گروه های میکروبی تولید کننده آنتی بیوتیک………………………………………………………………………..۱۴

(جدول ۱-۲) برخی آنتی بیوتیک های مهم و مکانیسم عمل آنها………………………………………………………………..۲۳

(جدول ۱-۳) مواد معدنی به کار رفته در محیط کشت…………………………………………………………………………………۶۰

(جدول ۱-۴) محدوده دمایی رشد میکروارگانیسم های مختلف…………………………………………………………………..۶۴

(جدول ۱-۵) تأثیر دی اکسید کربن بر تولید سیزومیسین در طی فرآیند تخمیر……………………………………….۷۱

(جدول ۳-۱) محیط کشت اسپورزایی ISP medium 2…………………………………………………………………………..95

(جدول ۳-۲) محیط کشت اسپورزایی CSL ……………………………………………………………………………………………….96

(جدول۳-۳) ترکیبات محلول میکروالمنت…………………………………………………………………………………………………….۹۶

(جدول۳-۴) ترکیبات محیط کشت بذردهی……………………………………………………………………………………………….۹۹

(جدول۳-۵) ترکیبات محیط کشت تخمیر………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

(جدول۳-۶) مقادیر کنجاله سویا و کنجاله کلزا در محیط های تخمیر………………………………………………………۱۰۶

(جدول۳-۷) محلول های نهایی اریترومایسین استاندارد…………………………………………………………………………….۱۱۱

(جدول۵-۱) آنالیز ترکیبی کنجاله سویا افزوده شده به محیط کشت تخمیردر این پژوهش……………………۱۳۹

(جدول۵-۲) آنالیز ترکیبی کنجاله کلزای افزوده شده به محیط کشت تخمیردر این پژوهش………………….۱۴۰

(جدول۵-۳) اسیدآمینه های ضروری کنجاله سویا استفاده شده در این پژوهش……………………………………..۱۴۰

(جدول۵-۴) اسیدآمینه های غیر ضروری کنجاله سویا استفاده شده در این پژوهش………………………………۱۴۱

(جدول۵-۵) اسیدآمینه های ضروری کنجاله کلزا استفاده شده در این پژوهش……………………………………….۱۴۱

(جدول۵-۶) اسیدآمینه های غیر ضروری کنجاله کلزا استفاده شده در این پژوهش………………………………..۱۴۲

 

 

عنوان         فهرست نمودارها          صفحه

(نمودار ۴-۱) تغییرات pH در طول فرآیند تولید آنتی بیوتیک در محیط کشت کنترل…………………………..۱۲۳

(نمودار ۴-۲) تغییرات درصد بیومس در طول فرآیند تولید آنتی بیوتیک در محیط کشت کنترل ( منحنی رشد باکتری )………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۴

( نمودار ۴-۳) میزان تولید اریترومایسین در محیط کشت کنترل……………………………………………………………..۱۲۵

(نمودار ۴-۴) اثر غلظت های مختلف ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا روی pH محیط کشت در روزهای نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۹

(نمودار ۴-۵) تغییرات درصد وزن تر بیومس تولیدی در محیط کشت تخمیر در روزهای مختلف و تمامی غلظت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰

(نمودار ۴-۶) تغییرات غلظت تولیدی اریترومایسین در محیط کشت تخمیر در روزهای مختلف و تمامی غلظت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱

(نمودار ۴-۷) تولید اریترومایسین در طول فرآیند در محیط کشت حاوی غلظت بهینه……………………………۱۳۲

(نمودار ۴-۸) تغییرات pH درطی فرآیند تولید اریترومایسین در محیط کشت تخمیر حاوی غلظت بهینه……….۱۳۳

(نمودار۴-۹) تغییرات درصد وزن تر بیومس تولیدی درطی فرآیند تولید اریترومایسین در محیط کشت تخمیر حاوی غلظت بهینه……………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۴

 

 

 

 

 

عنوان               فهرست اشکال          صفحه

(شکل۱-۱) اریترومایسین و الئاندومایسین، نمونه ای از ماکرولیدهای ۱۴ عضوی……………………………………….۲۷

(شکل۱-۲) مسیر کلی بیوسنتز اریترومایسین……………………………………………………………………………………………….۲۹

(شکل۱-۳) ساختار شیمیایی اریترومایسین………………………………………………………………………………………………….۳۱

(شکل۱-۴) نمونه ای از یک فرمانتور همزن دار…………………………………………………………………………………………….۵۰

(شکل۱-۵) شمایی از یک راکتور مجهز به همزن………………………………………………………………………………………….۶۹

(شکل۱-۶) یک دستگاه تخمیر مجهز به سیستم تزریق هوا…………………………………………………………………………۷۰

(شکل۱-۷) نمونه ای از کف شکن های مکانیکی………………………………………………………………………………………….۷۲

(شکل۱-۸) کشتزار کلزا در کلاله ایران…………………………………………………………………………………………………………۸۶

(شکل ۳-۱) تصویری از آمپول لیوفیلیزه حاوی سویه باکتری Saccharopolyspora erythraea ….93

(شکل۳-۲) تصویری از اسپورهای تشکیل شده بر روی محیط اسپورزایی CSL در روز ۱۰ …………………….۹۸

(شکل۳-۳) تصویری از واکنش رنگی اریترومایسین تولیدی و محلول بروموفنل بلو………………………………….۱۱۲

(شکل ۳-۴) کروماتوگرافی لایه نازک…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

(شکل۳-۵) کروماتوگرافی لایه نازک…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

(شکل۴-۱) مورفولوژی میسلیوم های Saccharopolyspora erythraea در روز چهارم تخمیر……..۱۲۶

(شکل۴-۲) مورفولوژی میسلیوم های Saccharopolyspora erythraea در روز ششم تخمیر……….۱۲۶

(شکل ۴-۳) مورفولوژی میسلیوم های Saccharopolyspora erythraea در روز هشتم تخمیر…….۱۲۷

(شکل۴-۴) مورفولوژی میسلیوم های Saccharopolyspora erythraea در روز دهم تخمیر………..۱۲۷

(شکل ۴-۵) مورفولوژی میسلیوم های Saccharopolyspora erythraea در روز یازدهم تخمیر…..۱۲۸

 

چکیده

امروزه یکی از مهم ترین و پرمصرفترین آنتی بیوتیک های مورد استفاده اریترومایسین می باشد که در درمان طیف وسیعی از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای تولید این آنتی بیوتیک پنج مرحله کلیدی وجود دارد که از بین این مراحل، مهم ترین و پر هزینه ترین مرحله که در آن اریترومایسین تولید می شود مرحله تخمیر است. ترکیبات محیط کشت مرحله تخمیر  نقش مهمی را در میزان تولید محصولات ثانویه و  پارامترهای تخمیر ایفا می کنند همچنین سوبسترای نیتروژنی یکی از اجزای اصلی محیط کشت در این مرحله و یکی از موارد اصلی هزینه در مخلوط محیط کشت می باشد. بنابراین استفاده از منابع نیتروژنی با قیمت مناسب و بازده قابل قبول از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این پژوهش اثرغلظتهای مختلف ترکیبی از دو منبع نیتروژنی کنجاله سویا و کنجاله کلزا در تولید آنتی بیوتیک اریترومایسین بررسی شده است. برای تولید اریترومایسین از باکتری رشته ای Saccharopolyspora erythraea   استفاده شده است. سوسپانسیون اسپوری به محیط بذردهی تلقیح شده و در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴۰ تا ۴۴ ساعت با دور rpm 200 در شرایط هوازی گرما گذاری شد و بهترین نمونه بذردهی به ارلن های حاوی محیط تخمیر اضافه شد و با pH اولیه ۸/۶ در شیکر انکوباتوردار با دمای ۳۳ درجه سانتیگراد و دور rpm220 به مدت ۱۱ روز گرما گذاری شد. در طول فرایند تغییرات مورفولوژیک باکتری ، pH ، درصد وزن تر بیومس تولیدی از روز چهارم به صورت یک درمیان اندازه گیری شد . میزان اریترومایسین تولید شده به روش اسپکتروفتومتری سنجیده شد . غلظت های منابع نیتروژنی مورد استفاده عبارت بود از :

۱- کنجاله سویا ۱۵ گرم در لیتر و کنجاله کلزا ۱۵ گرم در لیتر ( هر کدام ۵۰ % محیط )

۲- کنجاله سویا ۱۸ گرم در لیتر ( ۶۰ % ) و کلزا ۱۲ گرم در لیتر ( ۴۰ % )

۳- کنجاله سویا ۱۲ گرم در لیتر ( ۴۰ % ) و کلزا ۱۸ گرم در لیتر ( ۶۰ % )

۴-کنجاله سویا ۲۱ گرم در لیتر ( ۷۰ % ) و کلزا ۹ گرم در لیتر ( ۳۰ % )

۵- کنجاله سویا ۹ گرم در لیتر ( ۳۰ % ) و کلزا ۲۱ گرم در لیتر ( ۷۰ % )

بر طبق نتایج بدست آمده، استفاده از مخلوط ۱۵ گرم در لیتر کنجاله سویا و ۱۵ گرم در لیتر کنجاله کلزا ،دارای بالاترین میزان تولید اریترومایسین بوده و نسبت به استفاده از ۳۰ گرم در لیتر کنجاله سویا که حالت مورد استفاده در صنعت می باشد ۰۱۱/۱ برابر اریترومایسین بیشتری تولید نموده است .

کلید واژگان : اریترومایسین ، فرمانتاسیون میکروبی، کنجاله سویا ، کنجاله کلزا .