تاثیر عصاره برگ  گیاه جغجغه( prosopis farcta)بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-۱در موش های صحرایی دیابتی (نوع۱)

مدیریت تحصیلات تکمیلی پردیس خودگردان دانشگاه

دانشکده علوم پایه

گروه زیست شناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی- ژنتیک

تاثیر عصاره برگ  گیاه جغجغه( prosopis farcta)بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-۱در موش های صحرایی دیابتی (نوع۱)

 

 

چکیده:

 

دیابت قندی یکی از مشکلات مهم پزشکی در همه کشورها می‌باشد. امروزه، درد و رنج انسان نه تنها در مورد این بیماری به خودی خود، بلکه شامل عوارض مرتبط با دیابت است.  گیاهان نشان دهنده منبع عظیمی از مکمل­های غذایی بالقوه مفید برای بهبود کنترل قند خون و جلوگیری از عوارض دراز مدت دیابت هستند. با توجه به تنوع گیاهان داروئی در ایران و با توجه به پتانسیل درمانی گیاهان داروئی و همچنین خطراتی که داروهای شیمیایی ممکن است در حال حاضر یا آینده برای بیماران ایجاد کنند، با بررسی تاثیر گیاهان دارویی در بیماری دیابت می­توان راه­های درمان مناسبی در پیش رو قرار داد.آنزیم  فسفو فروکتوکیناز -۱ از آنزیمهای سیتوزولی در مسیر گلیکولیز می باشد که نقش کلیدی در روند تنظیم گلیکولیز دارد.عوارض ناشی از نقص موروثی آنزیم pfk-1 در عضلات اسکلتی بصورت خستگی و کاهش توان حرکات عضلانی می باشد. در مواردی هم نقص آن باعث رشدسریع سلولهای سرطانی می شود. درتحقیق حاضر به  تاثیر عصاره هیدر الکلی برگ گیاه جغجغه (با توجه به دارا بودن اثرات ضدالتهابی، ضد میکروبی و ضد دیابتی ) بر بیان ژن pfk-1در موشهای دیابتی نوع ۱می پردازیم.

در این مطالعه ۴۵ سر موش صحرایی نر به طور تصادفی در سه گروه شاهد سالم، شاهد دیابتی و دیابتی تحت تیمار تجویز عصاره جغجغه تقسیم شدند. با تزریق استرپتوزوتوسین (mg/kg 60) در موش­های صحرایی نر (۳۰۰-۱۵۰ گرم) دیابت نوع ۱ ایجاد شد.گروه دیابتی تحت تیمار به صورت روزانه (mg/kg 300) عصاره برگ گیاه جغجغه را به صورت گاواژ به مدت ۳۰ روز دریافت نمودند. گروه شاهد سالم و شاهد دیابتی آب مقطر دریافت کردند. سپس در روز قبل از تجویز عصاره و روزهای ۱۵ و ۳۰ بعد از تجویز عصاره میزان گلوکز خون اندازه­گیری شد و بیان ژن PFK-1 بافت کبدی توسط روش Real-Time PCR بررسی گردید. نتایج نشان داد گلوکز خون در روز ۱۵کاهش می یابد اما بین گروه شاهد دیابتی و دیابتی تحت تیمار تفاوت معنی داری مشاهده نشد میزان بیان ژن PFK در گروه دیابتی تحت تیمار در روز ۱۵ تفاوت معنی داری نسبت به شاهد دیابتی ندارد در بین گروهها تفاوت معنی داری برای بیان ژنPFK  وجود ندارد. بنابراین تجویز عصاره هیدروالکی گیاه جغجغه بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز -۱ در بیماران دیابتی نوع ۱ بی تاثیر می باشد.

 

 

 

کلمات کلیدی: جغجغه، ژن فسفوفروکتو کیناز-۱، دیابت نوع۱

 


فصل اول: مقدمه وکلیات

۱-۱- مقدمه————————————— ۲

۲-۱-کلیات تحقیق——————————— ۳

۱-۲-۱-دیابت————————————- ۳

۲-۲-۱- انواع دیابت——————————- ۳

۳-۲-۱- علائم بروز دیابت————————– ۴

۴-۲-۱- درمان دیابت :—————————- ۵

۳-۱- گیاه جغجغه ((Prosopis farcta———————- 8

1-3-1- خواص دارویی جغجغه———————— ۸

۴-۱- فسفوفروکتوکیناز ۱(PFK-1):——————– 9

5-1- ضرورت و اهداف تحقیق :——————— ۱۳

فصل دوم: مروری بر منابع

۱-۲- اثرات ضد دیابتی گیاهان——————– ۱۶

۱-۱-۲- انار———————————— ۱۷

۲-۱-۲-مکانیسم اثر انار در دیابت:————— ۱۷

۲-۱-۲- سیر————————————- ۱۹

۲-۲- اثر گیاه برفعالیت وبیان ژن—————- ۲۱

فصل سوم: مواد و روشها

۱-۳- موادو روشها——————————- ۲۵

۲-۳- تهیه عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه—— ۲۷

۳-۳- حیوانات آزمایشگاهی———————— ۲۸

۱-۳-۳- نحوه گروهبندی:————————– ۲۸

۲-۳-۳- روش القای دیابت تجربی:—————— ۲۹

۳-۳-۳- اندازه گیری قند و وزن موشها:———— ۲۹

۴-۳-۳- مراحل انجام تشریح:———————- ۲۹

۴-۳- بررسی بیان ژن—————————– ۳۱

۱-۴-۳- مشخصات توالی ژن PFK-1——————– 31

2-4-3- طراحی پرایمرها————————– ۳۵

۳-۴-۳- آماده سازی پرایمر———————– ۳۵

۵-۳- استخراج RNA:—————————— 36

1-5-3- استخراج RNA از نمونه های تازه کبد توسط کیت Geneall Hybrid Rtm———————————————– 36

1-5-3- بررسی کمیت و کیفیت RNA  استخراج شده—– ۳۸

۶-۳- سنتز cDNA——————————— 39

1-6-3- سنتز cDNA توسط کیتThermo SCIENTIFIC——— 39

7-3- واکنش های PCR—————————– 41

1-7-3 – PCR شیب دمایی————————– ۴۱

۲-۷-۳- PCR معمولی—————————— ۴۳

۸-۳- الکترفورز——————————— ۴۵

۱-۸-۳ – مواد مورد نیازجهت تهیه ژل الکتروفورز— ۴۵

۱-۱-۸-۳- آگارز——————————— ۴۵

۲-۱-۸-۳- اتیدیوم بروماید———————– ۴۶

۳-۱-۸-۳- لودینگ بافر————————— ۴۶

۴-۱-۸-۳-طرز تهیه محلول Tris-Hcl——————- 46

4-1-8-3- شناساگرهای اندازهDNA—————— 47

9-3- روش کار با ژل الکترفورز——————- ۴۷

۱۰-۳- رسم منحنی استاندارد:——————— ۴۸

۱۰-۳- واکنش Real-Time PCR————————– 48

11-3- Threshold و مقدار CT:———————– 50

12-3- تعیین توالی محصولات  (Direct Sequencing) PCR——- 51

10-2-3- آنالیز بیان ژن————————- ۵۲

۱۳-۳- تجزیه وتحلیل داده ها——————— ۵۲

فصل چهارم: نتایج و بحث

۱-۴- جمع آوری نمونه :————————– ۵۴

۲-۴- بررسی نتایج وزن موشهای مورد مطالعه——– ۵۴

۳-۴- بررسی نتایج گلوکز ناشتای سرم موشهای مورد مطالعه    ۵۶

۵-۴- نتایج استخراج RNA:———————— 57

6-4- نتایج حاصل ازساخت cDNA بر روی ژل آگاروز— ۵۹

۷-۴-  نتایج تعیین غلظت و کیفیت RNA توسط اسپکتروفتومتری  ۶۱

۱-۷-۴-  نتایج مربوط به PCR شیب دمایی———— ۶۱

۸-۴- نتایج منحنی استاندارد——————— ۶۲

۱-۸-۴- منحنی استاندارد ژن TBP—————— 63

2-8-4-منحنی استاندارد ژن PFK-1—————— 63

9-4- نتایج واکنش  Real Time PCR———————- 64

1-9-4- تکثیر ژنPFK—————————– 65

2-9-4-تکثیر ژن TBP—————————– 66

10-4- ارزیابی  کارایی تکثیر ژنهای مور مطالعه از طریق آنالیز منحنی ذوب:————————————- ۶۶

۱-۱۰-۴- منحنی تغییرات ذوب بر حسب دمای ژن  PFK— 67

2-10-4-منحنی تغییرات ذوب بر حسب دمای ژن TBP—- 67

11-4-  آنالیز منحنی ذوب ژن PFK—————— 68

12-4-آنالیز منحنی ذوب ژن TBP——————- 68

13-4- نتایج حاصل از Real timePCR ژن PFK 1 بر روی ژل آگارز    ۷۰

۱۴-۴- نتایج بررسی بیان ژن PK——————- 70

15-4- بحث:————————————- ۷۱

۱۶-۴- پیشنهادات——————————– ۷۳

منابع:—————————————– ۷۵

 

 

جدول۱-۳- تجهیزات و دستگاهها……………….. ۲۶

جدول ۲-۳ پرایمرهای طراحی شده………………. ۳۵

جدول۳-۳- لیست اجزای کیت استخراج RNA………… 36

جدول ۴-۳ موادلازم برای PCR…………………. 42

جدول ۵-۳ برنامه PCR شیب دمایی برای تکثیر قطعه حاصل از TBP    ۴۲

جدول ۶-۳ برنامه PCR  شیب دمایی برای تکثیر قطعه حاصل از PFK-1  ۴۳

جدول۷-۳ مواد مورد نیاز برای تهیه بافر Tris-Hcl…. 47

جدول۸-۳ مواد و میزان مورد نیاز برای یک واکنش در Real-Time PCR   ۴۹

جدول۹-۳ مراحل، دما و زمان مربوطه در یک واکنش Real- time PCR  برای ژن TBP……………………………………….. 50

جدول۱۰-۳- شرایط دمایی و زمانی واکنش Real time PCR برای ژن PFK-1   ۵۰

 

شکل ۱-۱- محل قرارگرفتن فسفوفروکتوکیناز ۱ در کروموزوم شماره ۲۱ انسان…………………………………… ۱۰

شکل۲-۱- فروکتوز ۲-۶ بی فسفات مهمترین فعال کننده آنزیم فسفوفروکتوکیناز ۱………………………… ۱۱

شکل۳-۱- مراحل گلیکولیز……………………. ۱۲

شکل ۱-۳- نحوه گاواژ دادن عصاره…………….. ۲۸

شکل ۲-۳-  تشریح موشها……………………… ۳۰

شکل ۳-۳- توالی ژن pfk-1…………………….. 34

شکل ۴-۳- دستگاه اسپکتوفتومتری……………… ۳۹

شکل ۵-۳ دستگاه PCR  (Eppendorf –mastercyc gradient)……… 44

شکل ۶-۳ دستگاه الکتروفورز وعکس ژل………….. ۴۸

شکل ۷-۳ دستگاه Real-Time PCR………………….. 49

شکل ۱-۴- فراوانی موشهای مورد مطالعه………… ۵۴

شکل ۲-۴- اثر مصرف عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه بر وزن موشهای صحرایی………………………………….. ۵۵

شکل ۳-۴- اثر مصرف عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه بر گلوکز ناشتای موشهای صحرایی……………………… ۵۷

شکل ۵-۴- نتایج استخراج Total RNA………………. 59

شکل ۶-۴- تکثیر قطعه (bp190)مربوط به ژن PFK….. 60

شکل۷-۴- تکثیر قطعه (bp126) مربوط به ژن TBP.….. 60

شکل ۸-۴- نتایج شیب دمایی PCR  برای ژن  PFK…….. 61

شکل ۹-۴- نتایج شیب دمایی  PCR برای ژن TBP………. 62

شکل ۱۰-۴- منحنی استاندارد ژن  TBP…………… 63

شکل۱۱-۴- منحنی استاندارد ژنPFK…………….. 64

شکل ۱۲-۴- منحنی تکثیرژن PFK……………….. 65

شکل ۱۳-۴- منحنی تکثیرژن TBP……………….. 66

شکل ۱۴-۴ تغییرات فلورسانت بر حسب دما برای ژن TBP و PFK    ۶۸

شکل ۱۵-۴- منحنی ذوب ژن PFK و TBP…………… 69

شکل ۱۶-۴- عکس ژل  برای ژن PFK1 نتایج حاصل از real- tim PVR    ۷۰

شکل ۱۶-۴- تغییرات بیان ژن TBP……………… 70