پیش­بینی گرمای تشکیل فاز متراکم ترکیبات آروماتیک پرانرژی با استفاده از گرمای تشکیل فاز گازی محاسبه شده بوسیله PM3 و B3LYP

دانشگاه پیام نور

مرکز اصفهان

دانشکده علوم پایه

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته شیمی فیزیک

 گروه علمی شیمی

عنوان پایان نامه :

پیش­بینی گرمای تشکیل فاز متراکم ترکیبات آروماتیک پرانرژی با استفاده از گرمای تشکیل فاز گازی محاسبه شده بوسیله PM3 و B3LYP

 

چکیده

با استفاده از روش­های آغازین و نیمه­تجربی، گرمای تشکیل فاز گازی با کمک نرم­افزار های گوسین و هایپرکم محاسبه گردید. روش آغازین B3LYP با مجموعه پایه ۶-۳۱G* و نیز روش PM3 برای تعیین گرمای تشکیل فاز گازی تعدادی ترکیب نیتروآروماتیک به کار گرفته شد. نتایج به دست آمده با داده­های تجربی فاز متراکم مقایسه گردید و به کمک روش رگرسیون خطی چند متغیره ارتباطی بین گرمای تشکیل فاز گازی و متراکم به دست آمد. در روش B3LYP گرمای تشکیل فاز متراکم، به گرمای تشکیل فاز گازی به دست آمده، تعداد برخی عناصر، تعداد گروه نیترو و تعداد حلقه آروماتیک وابسته است. در روش PM3  گرمای تشکیل فاز متراکم علاوه بر اینکه به گرمای تشکیل فاز گازی به دست آمده، تعداد برخی عناصر و تعداد گروه­های نیترو وابسته است، به تعداد گروه­های N=N و نیز وجود سه حلقه متصل به هم نیز بستگی دارد. مقدار مجذور مربع انحراف میانگین (rms) مقادیر محاسبه شده با مقادیر تجربی در روش B3LYP برابر با ۱۵ کیلوژول بر مول و این میزان در روش PM3، ۶۹/۷ کیلوژول بر مول به دست آمد.

 

واژگان کلیدی: گرمای تشکیل فاز متراکم، گرمای تشکیل فاز گازی، روش PM3، روشB3LYP، ترکیبات نیتروآروماتیک

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مطالعه ترکیبات نیترو­آروماتیک پرانرژی و گرمای تشکیل

۱-۱-تعریف ماده منفجره ۱

۱-۲-طبقه­بندی مواد منفجره ۱

۱-۳-ترکیبات­ نیترو­آروماتیک ۳

۱-۴-روش­های تعیین گرمای تشکیل مواد منفجره

۱-۵-بررسی برخی مطالعات انجام­شده…………………… ۷

فصل دوم:بررسی روش­های محاسباتی و رگرسیون خطی چند­متغیره

 

2-1 مکانیک کوانتوم ۱۸

۲-۱-۱روش مکانیک مولکولی ۱۹

۲-۱-۲ روش­ ساختار الکترونی ۱۹

۲-۳ روش­های نیمه­تجربی ۲۰

۲-۳-۱ روشMNDO 23

2-3-2 روشAM1 23

2-3-3 روش­ PM3 24

2-4 روش­های آغازین ۲۴

۲-۵ تفاوت روش­های نیمه­تجربی و آغازین ۲۶

۲-۶ روش میدان خودسازگار هارتری-فاک ۲۷

۲-۷ تئوری تابع دانسیته ۲۹

۲-۷-۱ تقریب چگالی موضعی ۲۹

۲-۷-۲ تقریب چگالی اسپین محلی ۳۰

۲-۷-۳ تقریب گرادیان تعمیم­یافته ۳۰=

۲-۷-۴ توابع هیبریدی ۳۲

۲-۸ روش B3LYP 35

2-9 مجموعه­های پایه ۳۶

۲-۹-۱ انواع مجموعه­های پایه ۳۶

۲-۹-۱-۱ مجموعه­ پایه حداقل ۳۷

۲-۹-۱-۲ مجموعه پایه زتای دوگانه………………………………………………………………………………..

۲-۹-۱-۳ مجموعه پایه زتای سه­گانه…………………………………………………………………………….

۲-۹-۱-۴ مجموعه پایه ظرفیتی شکافته……………………………………………………………..

۲-۹-۱-۵ مجموعه پایه پلاریزه……………………………………………………………………………………

۲-۹-۱-۶ مجموعه پایه نفوذی…………………………………………………………………………………..

۲-۱۰ گرمای تشکیل…………………………………………………………………………………………….

۲-۱۱ دانسیته ……………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۲ رگرسیون ………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۳-۱ رگرسیون خطی چند متغیره……………………………………………………………………….

فصل۳: نتایج، بحث و نتیجه­گیری

 

3-1 بهینه­سازی ساختارها ۳۹

۳-۲ گرمای تشکیل فاز گازی ۳۹

۳-۱-۱  روش آغازین ۴۴

۳-۱-۲  روش نیمه­تجربی ۵۳

۳-۳ دانسیته کریستالی ۵۵

۳-۴ نتیجه­گیری ۵۶

۳-۵  پیشنهادات

مراجع ۵۹


 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان صفحه

جدول‏۱-۱: شکل­های ۱ الی۷۲ مربوط به مولکول­های مورد بررسی

جدول‏۳‑۱: مقادیر   مربوط به اتم­های مختلف

جدول۳-۲:گرمای تشکیل فاز گازی به دست آمده از رابطه (۳-۱) بر حسب کیلوژول بر مول

جدول۳-۳: نتایج تجربی و گرمای تشکیل فاز متراکم محاسبه ­شده از رابطه (۳-۵) بر حسب کیلوژول بر مول

جدول‏۳-۴: نتایج تجربی و گرمای تشکیل فاز گازی به دست آمده با روش PM3   بر حسب کیلوژول بر مول

جدول‏۳-۵: گرمای تشکیل فاز متراکم تجربی و محاسبه شده از رابطه (۳-۱۰) و میزان انحراف از داده­های تجربی ترکیبات بر حسب کیلوژول بر مول

جدول۳-۶: نتایج تجربی و گرمای تشکیل فاز متراکم به دست امده از معادله (۳-۱۲) و میزان انحراف نسبت به مقادیر تجربی بر حسب کیلوژول بر مول

جدول‏۳-۷: نتایج تجربی و گرمای تشکیل فاز متراکم به دست آمده از معادله (۳-۷) و میزان انحراف از داده­های تجربی بر حسب کیلوزول بر مول Error! Bookmark not defined.

جدول۳-۸: حجم بر حسب سانتی­متر مکعب بر مول و دانسیته ترکیبات بر حسب گرم بر سانتی­متر مکعب…………………………………………………………………………………………………………………………………..