مطالعه اثر عصاره آبی الکلی زنجبیل بر اختلالات کارکردی و بافتی کبدی ناشی از فروس سولفات در رت های نر

دانشکده علوم

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

مطالعه اثر عصاره آبی الکلی زنجبیل بر اختلالات کارکردی و بافتی کبدی ناشی از فروس سولفات در رت های نر

 


چکیده

 

بررسی اثر عصاره آبی الکلی زنجبیل بر آسیب های عملکردی و بافتی کبد القاء شده توسط فروس سولفات در رت های نر

 کبد نقش مهمی را در تنظیم فرآیندهای مختلف فیزیولوژیک بدن ایفا می کند. شواهد نشان داده­اند که اشکال مختلف آسیب کبدی می توانند توسط تشکیل رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو متعاقب، ایجاد شوند. همچنین، آهن اضافی در بدن با اثرات توکسیک مرتبط بوده و سلامتی را به مخاطره می اندازد. زنجبیل گیاهی چند ساله از خانواده Zingiberaceae می­باشد که از دوران باستان در کشورهای چین، هند و یونان جهت درمان انواع بیماری های معده و تومورها استفاده می­شده است. ریشه این گیاه دارای ترکیبات پلی فنولی فراوان می­باشد که فعالیت آنتی اکسیدانی بالایی دارند. رت های نر ویستار (۲۶۰-۲۲۰ گرم) به چهار گروه ۷ تایی شامل: Sham (شاهد)، Sham+G.E (شاهد و عصاره زنجبیل)، FS (دریافت کننده فروس سولفات) و FS+G.E (دریافت کننده فروس سولفات و عصاره زنجبیل) تقسیم شدند. گروه­های Sham و Sham+G.E به مدت ۱۴ روز، روزی یک بار به ترتیب آب مقطر (۱ میلی لیتر) و عصاره­آبی­الکلی زنجبیل (۴۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن) در یک میلی لیتر آب مقطر از طریق گاواژ دریافت می­کردند. درگروه های FSو FS+G.E به مدت ۱۴ روز، روزی یک بار تزریق درون صفاقی فروس سولفات (۳۰ میلی گرم بر کیلوگرم) در یک میلی لیتر نرمال سیلین انجام می شد. درگروه FS+G.E از روز چهارم به بعد یعنی به مدت ۱۱ روز همزمان با تزریق فروس سولفات عصاره زنجبیل را بصورت گاواژ دریافت می­کردند. در پایان، حیوانات بوسیله کتامین و زایلازین بیهوش، و  نمونه های خونی جهت اندازه گیری غلظت سرمی پروتئین کل، آلبومین، گلوکز، تری گلیسرید، کلسترول، آلکالین فسفاتاز،آسپارتات آمینو ترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز جمع آوری گردید. سپس نمونه های بافت کبد جهت مطالعات هیستوپاتولوژیک و سنجش میزان لیپید پروکسیداسیون و همچنین آنزیم های موجود در بافت، جدا و نگهداری شد. فروس سولفات باعث افزایش لیپید پراکسیداسیون، کاهش معنی­دار عملکرد کبد که با افزایش سطح آنزیم های سرم مانند آلکالین فسفاتاز ، آلانین آمینو ترانسفراز، آسپارتات آمینو ترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز همراه بود، و نیز ایجاد آسیب های بافت کبد گردید. استفاده از عصاره، پارامترهای ناکارآمدی کبدی، افزایش لیپید پراکسیداسیون و افزایش آنزیمهای کبد را معکوس و درجه کل هیستوپاتولوژی کبد را بهبود بخشید.  این داده ها نشان می دهند که زنجبیل توانایی مهار اکسیداسیون، بهبودی بخشیدن به آنزیم های مارکر کبد، و نرمالیزه کردن تغییرات بافتی کبدی ناشی از فروس سولفات در رت را دارد.

لغات کلیدی: آلانین آمینو ترانسفراز، آلبومین، آلکالین فسفاتاز، زنجبیل، فروس سولفات، کبد، گلوکز، لاکتات دهیدروژناز، لیپید پراکسیداسیون

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه

۱ – ۱- مقدمه و اهداف. ۲

۱ – ۲ – کبد. ۵

۱ – ۲- ۱-  آناتومی کبد.. ۵

۱ – ۲ – ۲ – عملکردهای کبد.. ۷

۱ – ۳ – نارسایی حاد کبد. ۷

۱ – ۳ – ۱ – تعریف.. ۷

۱ – ۳ – ۲ – اتیولوژی نارسایی حاد کبد.. ۸

۱ – ۳ – ۳ –  پاتولوژی نارسایی حا د کبد.. ۹

۱ – ۳ – ۴ –  پاسخهای التهابی کبد در ALF. 9

1 – ۳ – ۵ –  نقش کوپفرسلها در آسیب کبدی.. ۱۰

۱ – ۴ – ارزیابی عملکرد کبد. ۱۱

۱ – ۴ – ۱ – دسته بندی آزمایشهای عملکرد کبد.. ۱۱

۱ – ۵ – آهن. ۱۵

۱ – ۵ – ۱ –  ذخیره آهن.. ۱۵

۱ – ۵ – ۲ – نقش آهن در ایجاد آسیب کبدی.. ۱۶

۱ – ۵ – ۳ – مکانیسمهای سلولی آسیب کبدی در شرایط اضافه بار آهن   ۱۷

۱ – ۶ – زنجبیل. ۱۸

۱ – ۶ – ۱ – معرفی زنجبیل.. ۱۸

۱ – ۶ – ۲ – ترکیبات زنجبیل.. ۱۸

۱ – ۶ – ۳ – فعالیتهای فارماکولوژیکی زنجبیل.. ۱۹

۱ – ۶ – ۴ – فعالیت ضد التهابی زنجبیل.. ۲۰

۱ – ۶ – ۵ – اثر حفاظتی زنجبیل بر کبد.. ۲۰

 

مواد و روش ها

۲ – ۱ – مواد مورد نیاز. ۲۳

۲ – ۲ – وسایل مورد نیاز. ۲۵

۲ – ۳ – گروههای آزمایشی. ۲۷

۲ – ۴ – روش آماده سازی حیوانات. ۲۸

۲ – ۴ – ۱ – جراحی.. ۲۸

۲ – ۵ – روش تهیه عصاره هیدرو الکلی زنجبیل. ۲۸

۲ – ۶ – بررسی هیستوپاتولوژی کبد. ۳۰

۲ – ۷ – سنجش میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشای سلولهای کبد. ۳۵

۲ – ۸ – سنجش میزان فعالیت آنزیمهای ALT، AST، ALP و LDH در سرم و بافت کبد  ۳۶

۲ – ۸ – ۱ – روش تهیه محلول بافر سیترات با ۸/۴ pH=. 37

2 – ۸ – ۲ – اندازه گیری آنزیمها بر اساس کیت.. ۳۷

۲ – ۹ – اندازه گیری دیگر پارامترهای عملکردی کبد در سرم. ۴۲

۲ – ۱۰ – آنالیز آماری. ۴۲

 

نتایج

۳ – ۱ – مقایسه یافته های بافت شناسی مربوط به کبد. ۴۴

۳ – ۲ – مقایسه میانگین وزن بدن بر حسب گرم. ۵۴

۳ – ۳ – مقایسه یافته های بافتی کبد. ۵۵

۳ – ۳ – ۱ – کمپلکس مالون دی آلدهید بافت کبد بر حسب مول بر گرم وزن تر   ۵۵

۳ – ۳ – ۲ – آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز دربافت کبد بر حسب واحد در لیتر   ۵۷

۳ – ۳ – ۳ – آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز دربافت کبد بر حسب واحد در لیتر   ۵۹

۳ – ۳ – ۴ – آنزیم آلکالین فسفاتاز دربافت کبد بر حسب واحد در لیتر   ۶۱

۳ – ۳ – ۵ – آنزیم لاکتات دهیدروژناز دربافت کبد بر حسب واحد در لیتر   ۶۳

۳ – ۴ – مقایسه یافته های سرمی مربوط به کبد. ۶۵

۳ – ۴  – ۱ – آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز در سرم بر حسب واحد در لیتر   ۶۵

۳ – ۴ – ۲ – آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز در سرم بر حسب واحد در لیتر   ۶۷

۳ – ۴ – ۳ – آنزیم آلکالین فسفاتاز در سرم بر حسب واحد در لیتر   ۶۹

۳ – ۴ – ۴ – آنزیم لاکتات دهیدروژناز در سرم بر حسب واحد در لیتر   ۷۱

۳ – ۴ – ۵ – میزان پروتئین کل در سرم  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   ۷۳

۳ – ۴ – ۶ – غلظت آلبومین در سرم  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   ۷۵

۳ – ۴ – ۷ – غلظت بیلی روبین کل در سرم  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   ۷۷

۳ – ۴ – ۸ – غلظت گلوکز در سرم  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر.. ۷۹

۳ – ۴ – ۹ – غلظت تری گلیسرید در سرم  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   ۸۱

۳ – ۴– ۱۰ – غلظت کلسترول در سرم  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   ۸۳

 

بحث و نتیجه گیری

۴-۱- بحث. ۸۶

۴ – ۱ – ۱ – مقایسه میانگین وزن.. ۸۶

۴ – ۱ – ۲ –  بررسی یافته های بافتی.. ۸۷

۴ – ۱ – ۲ – ۱ –   بررسی یافته های هیستوپاتولوژی.. ۸۷

۴ – ۱ – ۲ – ۲- بررسی میزان پراکسیداسیون لیپید در بافت کبد.. ۹۰

۴ – ۱ – ۲ – ۳ –  اندازه گیری آنزیم ها در بافت کبد.. ۹۱

۴ – ۱ – ۳ – بررسی یافته های سرمی.. ۹۱

۴ – ۱ – ۳ – ۱ – بررسی عملکردهای  متابولیک کبد.. ۹۳

۴ – ۱ – ۳ – ۲ – بررسی عملکرد ترشحی و دفعی کبد.. ۹۵

۴ – ۳ – نتیجه گیری. ۹۶

۴ – ۴ – پیشنهادات برای مطالعه آینده. ۹۶

 

 

منابع

۵-۱- منابع فارسی. ۹۸

۵-۲- منابع انگلیسی. ۹۹

 

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                     صفحه

 

جدول ۳_۱ مقایسه میزان مالون دی آلدهید در گروه های آزمایشی   ۵۶

جدول ۳_۲ مقدار فعالیت آنزیمAST  بافت کبد در گروه­های آزمایشی   ۵۸

جدول ۳- ۳- مقدار فعالیت آنزیمALT  بافت کبد در گروه­های آزمایشی  ۶۰

جدول ۳ – ۴ – مقدار فعالیت آنزیم ALP بافت کبد در گروه­های آزمایشی………………………………… ۶۲

جدول ۳ – ۵ – مقدار فعالیت آنزیم LDH بافت کبد در گروه­های آزمایشی   ۶۴

جدول ۳ – ۶- مقدار فعالیت آنزیم  ASTسرم در گروه­های آزمایشی    ۶۶

جدول ۳ – ۷ – مقدار فعالیت آنزیم ALT سرم در گروه­های آزمایشی ۶۸

جدول ۳ – ۸ – مقدار فعالیت آنزیم ALP سرم در گروه­های آزمایشی ۷۰

جدول ۳ – ۹ – مقدار فعالیت آنزیم LDH سرم در گروه­های آزمایشی ۷۲

جدول ۳ – ۱۰ – مقایسه میزان پروتئین کل در گروه های آزمایشی   ۷۴

جدول ۳ – ۱۱ – مقایسه میزان آلبومین در گروه های آزمایشی  ۷۶

جدول ۳ – ۱۲ – مقایسه میزان بیلی روبین کل در گروه های آزمایشی………………………………………. ۷۸

جدول ۳ – ۱۳ – مقایسه میزان گلوکز در گروه های آزمایشی    ۸۰

جدول ۳ – ۱۴ – مقایسه میزان تری گلیسرید در گروه های آزمایشی  ۸۲

جدول ۳ – ۱۵ – مقایسه میزان کلسترول در گروه های آزمایشی  ۸۴

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                    صفحه

 

نمودار ۳- ۱- میزان تورم در هپاتوسیت ها بر حسب درصد ۵۱

نمودار ۳ – ۲- میزان آپوپتوز در هپاتوسیت ها بر حسب درصد ۵۱

نمودار ۳ – ۳- میزان اینفیلتراسیون در فضای پورتال بر حسب درصد……………………………………… ۵۲

نمودار ۳ – ۴- میزان تغییرات چربی در هپاتوسیت ها بر حسب درصد……………………………………… ۵۲

نمودار ۳ – ۵- میزان رسوب آهن در هپاتوسیت ها بر حسب درصد    ۵۳

نمودار ۳ – ۶- مقایسه میانگین وزن بدن در روز های مختلف آزمایش……………………………………… ۵۴

نمودار ۳ – ۷- کمپلکس مالون دی آلدهید بافت کبد بر حسب مول بر گرم وزن تر…………………………….. ۵۵

نمودار ۳ – ۸- مقدار فعالیت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز در بافت کبد………………………………. ۵۷

نمودار ۳ – ۹- مقدار فعالیت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز در بافت کبد………………………………. ۵۹

نمودار ۳ – ۱۰- مقدار فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در بافت کبد……………………………………… ۶۱

نمودار ۳ – ۱۱- مقدار فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز در بافت کبد……………………………………… ۶۳

نمودار ۳ – ۱۲- مقدار آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز سرم    ۶۵

نمودار ۳ – ۱۳- مقدار آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز سرم   ۶۷

نمودار ۳ – ۱۴- مقدار فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز سرم  ۶۹

نمودار ۳ – ۱۵- مقدار فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز سرم ۷۱

نمودار ۳ – ۱۶- میزان پروتئین کل سرم………. ۷۳

نمودار ۳ – ۱۷- میزان آلبومین سرم…………. ۷۵

نمودار ۳ – ۱۸- میزان بیلی روبین کل سرم……. ۷۷

نمودار ۳ – ۱۹- میزان گلوکز سرم…………… ۷۹

نمودار ۳ – ۲۰- میزان تری گلیسرید سرم……… ۸۱

نمودار ۳ – ۲۱- میزان کلسترول سرم…………. ۸۳

 

 

فهرست تصاویر

 

                     عنوان                                                                                    صفحه

 

تصویر ۳- ۱- مقایسه وجود سلول های متورم در مقطع عرضی بخشی از لوب کبد……………………………….. ۴۶

تصویر ۳-۲- مقایسه وجود سلول های آپوپتوتیک در مقطع عرضی بخشی از لوب کبد…………………………….. ۴۷

تصویر ۳- ۳- مقایسه اینفیلتراسیون سلول­های التهابی در مقطع عرضی بخشی از لوب……………………………. ۴۸

تصویر ۳-۴- مقایسه تغییرات چربی در مقطع عرضی بخشی از لوب کبد……………………………………… ۴۹

تصویر ۳- ۵- مقایسه میزان رسوب آهن در گروه­های مختلف ۵۰

 

 

فهرست شکل­ها

 

          عنوان                                                                                                  صفحه

 

شکل ۱ – ۱ – آناتومی کبد ………………… ….۶

شکل ۲ – ۱- مراحل تهیه عصاره……………… ..۲۹

شکل ۲ – ۲- کیت های سنجش آنزیم……………. ..۳۶