تاثیر عصاره گیاه موسیر Allium hirtifolium بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و بافت پانکراس، کبد و کلیه رت های صحرایی نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

تاثیر عصاره گیاه موسیر Allium hirtifolium بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و بافت پانکراس، کبد و کلیه رت های صحرایی نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین

 

 

  چکیده

بیماری دیابت قندی یکی از مهمترین عوامل خطر برای ایجاد برخی بیماری های دیگر محسوب می شود. استفاده از گیاهان دارویی در کاهش گلوکز و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی که در اثر دیابت افزایش می یابند، از اهمیت بالینی زیادی برخوردار است. موسیر با نام علمی Allium hirtifolium  گیاهی بومی سرزمین ایران می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی خصوصیات ضد دیابتی گیاه موسیر انجام شده است. این مطالعه تجربی بر روی ۴۰ سر رت نر نژاد ویستار به وزن ۲۵± ۲۲۵گرم انجام گردید که به ۴ گروه کنترل مثبت دیابتی، کنترل منفی غیر دیابتی، کنترل دریافت کننده موسیر و گروه دیابتی تحت درمان با گیاه موسیرتقسیم شدند،. دو گروه دریافت کننده موسیر، عصاره این گیاه را روزانه از طریق گاواژ به میزان ۳ میلی گرم عصاره به ازای کیلوگرم وزن به مدت ۷ هفته دریافت نموده و گروه های کنترل مثبت و منفی نیز به همین میزان آب مقطر از طریق گاواژ روزانه  دریافت کردند. برای دیابتی نمودن رت ها از پودراسترپتوزوتوسین (STZ) به میزان ۶۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن رت ها استفاده شد. . میزان گلوکز مرتب اندازه گیری و  تغییرات وزن نیز ثبت می شد. سپس در ۴ نوبت از رت ها خونگیری و میزان انسولین، گلوکز و همچنین آنزیم های کبدی آسپارتات آمینو ترانسفراز(AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) به روشهای آنزیمی متداول اندازه گیری و گروهها با هم مقایسه شدند. بافت های کبد، کلیه و پانکراس در داخل فرمالین ۱۰% قرار گرفته و بعد از تهیه مقاطع بافتی، از نظر ضایعات بررسی شدند.

یافته ها: وزن در گروه کنترل مثبت دیابتی به طور معنی دار کاهش p<0.05 یافته که در گروه دیابتی تحت درمان این کاهش معنی دار نمی باشد. میزان گلوکز . میزان آنزیم های ALT  و AST نیز کاهش معنی داری را در روز ۳ آزمایش و هنگام دیابتی شدن نشان میدهد (p<0.05) اما تفاوت معنی داری در گروه کنترل مثبت وجود ندارد.در بافت پانکراس در برخی از آسیب ها، تفاوت معنی داری در گروه درمان وجود داشت که در بافت کبد و کلیه ضایعات تفاوت معنی داری نداشتند.

کلمات کلیدی: استرپتوزوتوسین، دیابت، آسپارتات آمینو ترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز

 

فهرست مطالب

تاثیر عصاره گیاه موسیر Allium hirtifolium بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و بافت پانکراس، کبد و کلیه موش های صحرایی نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۱

 

فصل اول: کلیات و مروری بر تحقیقات انجام شده

  • کلیات………………………………………………………………………………………………………۳
    • دیابت………………………………………………………………………………………………………………………………۳
    • تاریخچه دیابت……………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲- تعریف دیابت………………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۲-۲- طبقه بندی دیابت………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۲-۲-۱- دیابت نوع یک ………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۲-۲-۱-۱- اپیدمیولوژی ………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۲-۲-۱-۲- پاتوفیزیولوژی ………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۲-۲-۲- دیابت شیرین نوع دو ……………………………………………………………………………………………….۹

۱-۲-۲-۲-۱- اپیدمیولوژی و پاتوفیزیولوژی ……………………………………………………………………………..۹

۱-۲-۲-۳- دیابت حاملگی…………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۲-۲-۴- دیابت نوع ۵/۱ ………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۲-۲-۵- برخی دیگر از اشکال خاص دیابت ………………………………………………………………………..۱۰

۱-۳- آزمایش های  متداول برای تشخیص دیابت ………………………………………………………………….۱۱

۱-۴- مدل های تجربی ایجاد دیابت ……………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۵- استرپتوزوتوسین …………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۵-۱- ترکیب و ساختار شیمیایی استرپتوزوتوسین …………………………………………………………….۱۲

۱-۵-۲- مکانیسم اثر استرپتوزوسین ……………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۶- دیابت و عوارض آن …………………………………………………………………………………………………………۱۴

۱-۶-۱- عوارض حاد ………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۱-۶-۱-۱- کتواسیدوز دیابتی ………………………………………………………………………………………………….۱۴

۱-۶-۱-۲- سندروم هایپراسمولار غیرکتونی …………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۶-۲- عوارض مزمن……………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۱-۶-۲-۱- عوارض میکروواسکولار ………………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۶-۲-۱-۱- رتینوپاتی ………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۶-۲-۱-۲- نفروپاتی……………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۱-۶-۲-۱-۳- نوروپاتی………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۱-۶-۲-۲- عوارض ماکروواسکولار …………………………………………………………………………………………. ۱۸

۱-۷- کبد ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۷-۱- تست های عملکردی کبدی …………………………………………………………………………………….. ۱۹

۱-۷-۱-۱- موارد استفاده از تست های آسیب کبدی LFTs   …………………………………………….. ۱۹

۱-۷-۱-۲- محدودیت های LFTs …………………………………………………………………………………………. 19

1-7-1-3- دسته بندی تست های عملکرد کبد …………………………………………………………………… ۲۰

۱-۸- آلانین آمینوترانس…………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۱-۹- آسپارتات ترانس آمیناز  ……………………………………………………………………………………………… ۲۱

۱-۹-۱- عوامل تداخل کننده در اندازه گیریALT و AST ……………………………………………….. 21

1-10- آلکالن فسفاتازALP …………………………………………………………………………………………………… 22

1-11- درمان گیاهی دیابت …………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۱-۱۱-۱- چای سبز ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۱-۱۱-۱-۱- ترکیب شیمیایی و خواص دارویی چای سبز …………………………………………………… ۲۳

۱-۱۱-۱-۲- مکانیسم اثر چای سبز ……………………………………………………………………………………… ۲۴

۱-۱۲- شنبلیله ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۱-۱۲-۱- خواص دارویی شنبلیله …………………………………………………………………………………………. ۲۵

۱-۱۲-۲- مکانیسم اثر شنبلیله ……………………………………………………………………………………………… ۲۵

۱-۱۳-  کلپوره ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۱-۱۳-۱- ترکیب شیمیایی و خواص دارویی کلپوره …………………………………………………………….. ۲۶

۱-۱۳-۲- مکانیسم اثر کلپوره ……………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۱-۱۴- موسیر‎  ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۱-۱۴-۱-  طبقه‌بندی علمی …………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۱-۱۴-۲- خواص دارویی موسیر ……………………………………………………………………………………………. ۲۹

 

1-15- بافت پانکراس …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۱-۱۵-۱- سلول های آلفا ………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۱-۱۵-۲- سلول های بتا ………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۱-۱۵-۳- سلول های دلتا ……………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۱-۱۵-۴- سلول های C ………………………………………………………………………………………………………… 31

1-15-5- سلول های F …………………………………………………………………………………………………………. 31

1-16- هورمون های تولید شده در بخش درون ریز …………………………………………………………….. ۳۲

۱-۱۶-۱- انسولین ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۱-۱۶-۱-۱- ساختمان شیمیایی انسولین …………………………………………………………………………….. ۳۳

۱-۱۷- کلیه ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۱-۱۷-۱- ساختمان کلیه ………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۱-۱۷-۱-۱-  کورتکس ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۱-۱۷-۱-۲-  مدولا ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۱-۱۷-۱-۳- نفرون ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

 

فصل دوم: مواد و روش ها

۲-۱- وسایل و مواد مورد استفاده در آزمایش های بیوشمیایی و پاتولوژی …………………………. ۳۸

۲-۲ حیوانات مورد آزمایش و محل نگهداری آنها …………………………………………………………………..۳۹

۲-۳- عصاره گیری …………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۴ طرح آزمایش و نمونه گیری …………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۵- خون گیری و اندازه گیری برخی فاکتورهای بیوشیمیایی ………………………………………….. ۴۱

۲-۵-۱- اندازه گیری قند خون ……………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۶- مطالعات بافت شناسی ……………………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۶-۱- پاساژ بافت ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۶-۱-۱- ثابت کردن …………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۶-۱-۲- آبگیری …………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۶-۱-۳- آغشتگی با پارافین ………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۶-۱-۴- قالب گیری ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۶-۲- تهیه مقاطع بافتی ………………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۶-۲-۱- برش گیری ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۶-۳- رنگ آمیزی ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۶-۳-۱- رنگ آمیزی هماتوکسلین- ائوزین ………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۶-۴- چسباندن برش روی لام ………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۶-۵-عکس برداری …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۷- درجه بندی فاکتورهای مورد بررسی در نمونه ها ……………………………………………………….. ۴۵

۲-۸- روش انجام آنالیزهای آماری ………………………………………………………………………………………… ۴۵

 

فصل سوم: نتایج

۳-۱- نتایج حاصل از آزمایشات بیوشیمیایی …………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۱-۱- مقایسه وزن ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۱-۲- مقایسه گلوکز …………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۱-۳- مقایسه انسولین ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۱-۳-۱- جهت مقایسه انسولین در گروهها ………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۱-۴- مقایسه ALT ……………………………………………………………………………………………………………. 57

3-1-5-مقایسه AST ……………………………………………………………………………………………………………… 61

3-1-6- مقایسه ALP ……………………………………………………………………………………………………………. 64

3-2- نتایج حاصل از مشاهدات پاتولوژیک ……………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۲-۱- بافت پانکراس …………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

۳-۲-۱-۱ پارامتر پرخونی ………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۳-۲-۱-۲ پارامتر کاهش تعداد جزایر ……………………………………………………………………………………. ۷۹

۳-۲-۱-۳ پارامتر فیبروز ………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

۳-۲-۱-۴  پارامتر التهاب سلولهای انسولین …………………………………………………………………………. ۸۰

۳-۲-۱-۵  پارامتر نکروز سلولهای پانکراس …………………………………………………………………………… ۸۱

۳-۲-۱-۶  پارامتر واکوئلی شدن ……………………………………………………………………………………………. ۸۱

۳-۲-۱-۷ پارامتر آتروفی………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

۳-۲-۲ بافت کبد ……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۳-۲-۲-۱  پارامتر هایپرپلازی مجاری صفراوی …………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۲-۲-۲- پارامتر نکروز…………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۳-۲-۲-۳-  پارامتر واکوئلی شدن …………………………………………………………………………………………. ۸۳

۳-۲-۲-۴- پارامتر آماس و تورم سلولی ………………………………………………………………………………… ۸۳

۳-۲-۲-۵- پارامتر پرخونی ……………………………………………………………………………………………………. ۸۴

۳-۲-۳- بافت کلیه …………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

۳-۲-۳-۱- پارامتر کست سلولی ……………………………………………………………………………………………. ۸۴

۳-۲-۳-۲-  پارامتر نکروز مجاری ………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۳-۲-۳-۳-  پارامتر تخریب اپیتلیال مجاری …………………………………………………………………………. ۸۵

۳-۲-۳-۴- پارامتر خونریزی ………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۳-۲-۳-۵- پارامتر پرخونی ……………………………………………………………………………………………………. ۸۵

 

فصل چهارم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

 

۴-۱-بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۴-۲- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

 

 

فهرست جدول­ها و نمودارها

 

عنوان و شماره                        صفحه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمودار ۳-۱- مقایسه وزن در گروها ……………………………………………………………………………………….. ۴۹

نمودار ۳-۲- مقایسه وزن در روزهای صفر و ۴۹ …………………………………………………………………… ۵۱

نمودار ۳-۳- مقایسه گلوکز در گروها در ۴ روز ………………………………………………………………………۵۲

نمودار ۳-۴- مقایسه انسولین در گروها …………………………………………………………………………………. ۵۳

نمودار ۳-۵- مقایسه انسولین در گروها در ۳ روز …………………………………………………………………. ۵۵

نمودار ۳-۶- مقایسه ALT در گروها ……………………………………………………………………………………… ۵۶

نمودار ۳-۷ مقایسه میانگین انسولین روزهای  ۳۰ و ۴۹  با  ۳ ……………………………………………. ۵۶

نمودار ۳-۸- مقایسه میانگین ALT روزهای ۰ و ۳ ………………………………………………………………. ۵۸

نمودار ۳-۹- مقایسه میانگین ALT  روزهای ۳۰ و ۴۹  با  ۳ ………………………………………………. ۵۹

نمودار ۳-۱۰مقایسه میانگینALTروزهای  ۳۰ و ۴۹  با  ۳  ………………………………………………… ۶۰

نمودار ۳-۱۱- مقایسه میانگین ASTروزهای ۰ و ۳  در گروه ها …………………………………………. ۶۱

نمودار ۳-۱۲- مقایسه میانگین ASTروزهای ۳۰ و ۴۹  با  ۳  …………………………………………….. ۶۲

نمودار ۳-۱۲- مقایسه میانگین ASTروزهای ۳۰ و ۴۹  با  ۳  در گروه ها ………………………….. ۶۳

نمودار ۳-۱۴- مقایسه میانگین ALPروزهای ۰ و ۳  در گروه ها …………………………………………. ۶۴

نمودار ۳-۱۵- مقایسه میانگین ALPروزهای ۳۰ و ۴۹  با  ۳  …………………………………………….. ۶۵

نمودار ۳-۱۶- مقایسه میانگین ALPروزهای ۳۰ و ۴۹  با  ۳  ……………………………………………… ۶۶

نمودار ۳-۱۷- میزان پارامتر پرخونی در گروه های مختلف ………………………………………………….. ۷۸

نمودار ۳-۱۸- میزان پارامتر فیبروز  در گروه های مختلف ………………………………………………….. ۸۰

نمودار ۳-۱۹- میزان پارامتر التهاب سلولهای انسولین در گروه های مختلف ………………………. ۸۰

نمودار ۳-۲۰- میزان پارامتر نکروز  در گروه های مختلف ……………………………………………………. ۸۱

نمودار ۳-۲۱- میزان پارامتر واکوئلی شدن  در گروه های مختلف ………………………………………. ۸۱

نمودار ۳-۲۲- میزان پارامتر آتروفی در گروه های مختلف …………………………………………………… ۸۲

نمودار ۳-۲۳- میزان پارامتر هایپرپلازی مجاری صفراوی در گروه های مختلف …………………. ۸۳

جدول ۲-۱- درجه بندی فاکتورهای مورد بررسی در رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین……۴۵

جدول۳-۱- مقایسه وزن ………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

جدول۳-۲- مقایسه گلوکز ……………………………………………………………………………………………………… ۵۱

جدول۳-۳- مقایسه گلوکز ……………………………………………………………………………………………………… ۵۴

جدول۳-۴- مقایسه انسولین ………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

جدول۳-۵- مقایسه انسولین ………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

جدول۳-۶- مقایسه ALT ………………………………………………………………………………………………………. 58

جدول۳-۷- مقایسه ALT ………………………………………………………………………………………………………. 60

جدول۳-۸- مقایسه AST ………………………………………………………………………………………………………. 61

جدول۳-۹- مقایسه AST ………………………………………………………………………………………………………. 63

جدول۳-۱۰- مقایسه ALP ……………………………………………………………………………………………………. 64

جدول۳-۱۱- مقایسه ALP ……………………………………………………………………………………………………. 67

جدول۳-۱۲ ضایعات مشاهده شده در بافت پانکراس ……………………………………………………………. ۶۹

جدول۳-۱۳ ضایعات مشاهده شده در بافت کبد …………………………………………………………………… ۷۰

جدول۳-۱۴ ضایعات مشاهده شده در بافت کلیه  ………………………………………………………………… ۷۱

جدول ۳-۱۵- میزان پارامتر پرخونی در گروه های مختلف …………………………………………………. ۷۸

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان و شماره                        صفحه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شکل شماره ۱-۱- ساختار استرپتوزوسین ……………………………………………………………………………. ۱۳

شکل شماره ۱-۲- گیاه موسیر ………………………………………………………………………………………………. ۲۸

شکل شماره ۱-۳- آلیسین …………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

شکل شماره ۱-۴- ساختار جزایر لانگرهانس ………………………………………………………………………… ۳۰

شکل شماره ۱-۵- شکل فضایی انسولین ………………………………………………………………………………. ۳۴

شکل شماره ۱-۶- ساختار کلیه …………………………………………………………………………………………….. ۳۵

شکل ۳-۱ نکروز در سلولهای جزایر و نفوذ سلولهای آماسی در بافت پانکراس ……………………. ۷۲

شکل ۳-۲ پرخونی در عروق بافت پانکراس رت دیابتی ………………………………………………………… ۷۲

شکل ۳-۳ آتروفی در جزایر و کاهش آنها در بافت پانکراس رت دیابتی ………………………………. ۷۳

تصویر ۳-۴ تغییرات واکوئله همراه با نکروز سلولی دربافت پانکراس رت دیابتی …………………. ۷۳

تصویر ۳-۵  نکروز سلولهای جزایر لانگرهانس همراه با فیبروز خفیف …………………………………. ۷۴

تصویر ۳-۶ حضور جزایر نرمال و طبیعی در رت های سالم تحت تیمار با موسیر ……………….. ۷۴

تصویر ۳-۷ التهاب خفیف در جزایر لانگرهانس بافت پانکراس در رت های تحت درمان با موسیر ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

تصویر ۳-۸ نکروز خفیف و پراکنده در جزایر لانگرهانس بافت پانکراس رت دیابتی تحت درمان با گیاه موسیر ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

تصویر  ۳-۹ پرخونی، تغییرات دژنراتیک و نکروتیک در کلیه رت دیابتی بدون درمان…………..۷۶

تصویر ۳-۱۰ پرخونی و دژنرسانس خفیف در بافت کلیه رت دیابتی تحت درمان با گیاه موسیر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

تصویر ۳-۱۱ پرخونی و هایپرپلازی مجاری صفراوی در بافت کبد رت های دیابتیک بدون درمان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

تصویر ۳-۱۲ پرخونی و هایپرپلازی خفیف مجاری صفراوی در بافت کبد رت های دیابتی تحت درمان با موسیر ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷