دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی D.V.M

عنوان :

بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی بروش ELISA

 

 

چکیده:

هدف: بیماری ناشی از رئوویروس‌های پرندگان از بیماریهای مهم اقتصادی در صنعت طیور می‌باشد، که در طیور گوشتی و بخصوص طیور مادر گوشتی موجب افزایش تلفات و موارد حذفی، آرتریت، تنوسینوویت و کاهش عملکرد و کاهش کیفیت تخم مرغ می‌گردد.

مواد و روش کار: در مطالعه حاضر تعداد پنج فارم مادر گوشتی که از نظر شرایط مدیریتی، تغذیه‌ای و بهداشتی دارای شرایط مشابهی بودند انتخاب گردیدند و در آن‌ها دو بار از واکسن کشته Tri-Reo استفاده گردید. جهت بررسی تغییرات تیتر آنتی‌بادی از آزمایش الایزا استفاده گردید. جهت ارزیابی تاثیرات واکسن مصرفی قبل از تجویز واکسن و در هفته ۴ و ۸ بعد از تزریق واکسن و در سن ۴۲ هفتگی از آزمایش الایزا استفاده گردید. جهت بررسی تاثیر واکسن بر افزایش تیتر آنتی بادی قبل و بعد از واکسیناسیون از آزمون t جفت نمونه‌ای استفاده بعمل آمد

نتایج و بحث:  نتایج مطالعه نشان داد که پس از تجویز واکسن تیتر آنتی‌بادی بطور بسیار معنی‌داری افزایش پیدا کرد (p<0.01). همچنین عیار آنتی‌بادی چهار هفته پس از تزریق واکسن ۳۰۴/۷۱۹±۹۶/۲۲۴۸۷، هشت هفته پس از واکسیناسیون ۲۳۶/۵۷۹±۶۴/۲۴۵۵۱، و در سن ۴۲ هفتگی ۸۷۶/۴۴۷±۲۰/۱۸۶۴۲ بود که نشان دهنده حفظ میزان آنتی‌بادی در طی دوره تولید می‌باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تجویز دو نوبت واکسن کشته رئوویروس Tri-Reo تیتر حفاظتی مناسبی در آزمایش الایزا ایجاد می‌نماید که می‌تواند علاوه بر حفاظت گله‌های مادر گوشتی، نتاج این گله‌ها را نیز از علائم ناشی از رئوویروس حفاظت نماید.

کلمات کلیدی: رئوویروس پرندگان، گله‌های مادر گوشتی، الایزا، واکسیناسیون کشته


  فهرست مطالب  
عنوان       صفحه

فصل اول : مقدمه ۱

۱-۱- مقدمه ۱

۱-۲- آرتریت ویروسی ۲

۱-۲-۱- تاریخچه ۳

۱-۲-۲- اپیدمیولوژی و شیوع ۴

۱-۲-۳- اتیولوژی ۴

۱-۳- دسته بندی سویه های رئوویروس ۶

۱-۳-۱- کشت آزمایشگاهی رئوویروس ۶

۱-۳-۲- پاتوژنسیته ۷

۱-۳-۳- ارتباط رئوویروس با سن میزبان ۹

۱-۴- انتقال ۹

۱-۵- دوره کمون : ۱۰

۱-۶- علائم : ۱۱

۱-۶-۱- علائم کالبدگشایی: ۱۲

۱-۶-۲- هیستوپاتولوژی : ۱۳

۱-۷- ایمنی ۱۳

۱-۸- تشخیص : ۱۴

۱-۹- سرولوژی ۱۵

۱-۱۰- کنترل و پیشگیری ۱۶

فصل دوم : روش تحقیق ۱۸

۲-۱-  روش تحقیق ۱۸

۲-۱-۱-برنامه واکسیناسیون ۱۹

۲-۲-آزمایش ELISA 19

فصل سوم: نتایج ۲۲

۳-۱- نتایج حاصل از بررسی عیار آنتی بادی قبل از واکسیناسیون در ۵ فارم مورد مطالعه: ۲۲

۳-۲- نتایج حاصل از بررسی عیار آنتی بادی ۴ هفته پس از واکسیناسیون در ۵ فارم مورد مطالعه: ۲۳

۳-۳- نتایج حاصل از بررسی عیار آنتی بادی ۸ هفته پس از واکسیناسیون در ۵ فارم مورد مطالعه: ۲۵

۳-۴- نتایج حاصل از بررسی عیار آنتی بادی در سن ۴۲ هفتگی در ۵ فارم مورد مطالعه: ۲۶

۳-۵- نتایج حاصل  مقایسه عیار آنتی بادی قبل از واکسیناسیون و ۴ هفته پس از واکسیناسیون در ۵ فارم مورد مطالعه: ۲۷

۳-۵- نتایج حاصل  مقایسه عیار آنتی بادی ۴ و ۸ هفته پس از واکسیناسیون در ۵ فارم مورد مطالعه: ۲۹

۳-۶- نتایج حاصل  مقایسه عیار آنتی بادی در ۸ هفته پس از واکسیناسیون و سن ۴۲ هفتگی در ۵ فارم مورد مطالعه: ۳۰

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری ۳۱

فصل پنجم: پیشنهادات ۳۴

فهرست منابع: ۳۵

منابع لاتین: ۳۵

چکیده انگلیسی: ۳۹

 

 

 

 

  فهرست جداول  
عنوان       صفحه

جدول (۳- ۱): مقایسه نتایج حاصل از عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس با استفاده از آزمایش الایزا در ۵ فارم مورد مطالعه ۲۲

جدول (۳- ۲): مقایسه نتایج حاصل از عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس با استفاده از آزمایش الایزا، ۴ هفته پس از واکسیناسیون در ۵ فارم مورد مطالعه ۲۴

جدول (۳- ۳): مقایسه نتایج حاصل از عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس با استفاده از آزمایش الایزا، ۸ هفته پس از واکسیناسیون در ۵ فارم مورد مطالعه ۲۵

جدول (۳- ۴): مقایسه نتایج حاصل از عیار‌آنتی‌بادی برعلیه رئوویروس با استفاده از آزمایش الایزا، درسن۴۲ هفتگی در۵فارم مورد مطالعه ۲۶

جدول (۳- ۵): مقایسه نتایج حاصل از عیار‌آنتی‌بادی برعلیه رئوویروس قبل و ۴ هفته پس از واکسیناسیون در فارم‌های مورد مطالعه ۲۸

جدول (۳- ۶): مقایسه نتایج حاصل از عیار‌آنتی‌بادی برعلیه رئوویروس ۴ و ۸ هفته پس از واکسیناسیون در فارم‌های مورد مطالعه ۲۹

جدول (۳- ۷): مقایسه نتایج حاصل از عیار‌آنتی‌بادی برعلیه رئوویروس ۸ هفته پس از واکسیناسیون و ۴۲ هفتگی در فارم‌های مورد مطالعه ۳۰

 

 

 

 

 

 

  فهرست نمودارها  
عنوان       صفحه

(نمودار۳- ۱): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس قبل از واکسیناسیون در فارم‌های مورد مطالعه ۲۳

(نمودار۳- ۲): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس ۴ هفته پس از واکسیناسیون در فارم‌های مورد مطالعه ۲۴

(نمودار۳- ۳): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس ۸ هفته پس از واکسیناسیون در فارم‌های مورد مطالعه ۲۶

(نمودار۳- ۴): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس در سن ۴۲ هفتگی در فارم‌های مورد مطالعه ۲۷

(نمودار۳- ۵): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس قبل و ۴ هفته پس از واکسیناسیون در فارم‌های مورد مطالعه ۲۸

(نمودار۳- ۶): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس ۴ و ۸هفته پس از واکسیناسیون در فارم‌های مورد مطالعه ۲۹

(نمودار۳- ۷): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه رئوویروس هفته ۸ پس از واکسیناسیون و ۴۲ هفتگی در فارم‌های مورد مطالعه ۳۰