بررسی  بیومتریک ساختارهای درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی  دو بعدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه ای دامپزشکی (D. V. M)

عنوان :

بررسی  بیومتریک ساختارهای درونی چشم در شتر تک کوهانه به روش اولتراسونوگرافی  دو بعدی

 

فهرست مطلب‌ها

عنوان                                         صفحه

 

چکیده—————————————– ۱

 

فصل اول

۱-۱ بیان مسئله——————————– ۳

۱-۲ مروری بر سابقه تحقیق———————- ۴

۱-۳- اهداف تحقیق —————————– ۶

۱-۴- متغیرهای تحقیق————————— ۷

۱-۵ سوالات تحقیق——————————- ۷

۱-۶ فرضیات تحقیق—————————— ۷

۱-۷ روش تحقیق و پژوهش ———————— ۷

 

فصل دوم

۲-۱ نگاهی اجمالی به شتر———————– ۱۰

۲-۲ شتر و اهمیت آن ————————— ۱۰

۲-۳مبدا و منشا شتر—————————- ۱۱

۲-۴ طبقه بندی شتر در عالم حیوانی ————- ۱۳

۲-۵ پراکندگی جغرافیایی شتر——————– ۱۴

۲-۵-۱ مناطق گسترش شتر دوکوهانه—————- ۱۴

۲-۵-۲ مناطق گسترش شتر یک کوهانه————— ۱۵

۲-۶  دندان ها و تعیین سن شتر—————— ۱۵

۲-۶-۱ دندان ها——————————— ۱۵

۲-۶-۲ تعیین سن——————————— ۱۷

۲-۷  نام شتر بر حسب سن آن——————— ۱۹

۲-۸ آناتومی چشم —————————— ۲۰

۲-۸-۱ کره چشم———————————- ۲۰

۲-۸-۲ محیط های انکساری چشم——————– ۲۳

۲-۸-۲-۱ عدسی———————————– ۲۳

۲-۸-۲-۲ مایع زلالیه —————————- ۲۳

۲-۸-۲-۳ جسم زجاجی—————————— ۲۳

۲-۸-۳ پلک های چشم —————————- ۲۴

۲-۹ اولتراسونوگرافی—————————- ۲۵

۲-۹-۱ اولتراسونوگرافی در دامپزشکی————- ۲۶

۲-۱۰ تکنیکهای قرار گیری ترانسدیوسر بر روی جشم- ۲۶

۲-۱۰-۱ تکنیک قرنیه ای————————– ۲۷

۲-۱۰-۲ تکنیک پلکی —————————– ۲۷

۲-۱۱ آرتیفکت های اولتراسونوگرافی چشم———- ۲۸

۲-۱۲ نمای اولتراسونوگرافی طبیعی چشم———– ۳۰

۲-۱۳ اولتراسونوگرافی و کاربرد آن در تشخیص بیماری های چشم ۳۱

۲-۱۳-۱ عوارض قرنیه —————————- ۳۱

۲-۱۳-۲ آبسه های استرومای قرنیه—————- ۳۲

۲-۱۳-۳ کاتاراکت ——————————- ۳۳

۲-۱۳-۴ حضور اجسام خارجی در چشم—————- ۳۴

۲-۱۳-۵ پن افتالمایتیس ————————- ۳۵

۲-۱۳-۶ گلوکوم ——————————— ۳۶

۲-۱۳-۷ جداشدگی شبکیه ————————– ۳۶

۲-۱۳-۸ تورم راجعه یووا————————- ۳۷

۲-۱۳-۹ سایر عوارض —————————– ۳۹

 

فصل سوم

۳-۱ مواد و روش کار—————————- ۴۲

 

فصل چهارم

۴-۱ نتایج————————————– ۴۶

 

فصل پنجم

۵-۱ بحث و پیشنهاد—————————– ۵۳

منابع—————————————– ۵۸

فهرست جدول‌ها

عنوان                                         صفحه

 

جدول ۴-۱ میانگین کل اندازه ساختارهای چشم—— ۴۹

جدول ۴-۲ میانگین و مقایسه آماری اندازه گیری های چشم راست و چپ———————————————- ۴۹

جدول ۴-۳ میانگین و مقایسه آماری اندازه گیری های چشم بررر اساس جنس نر و ماده——————————— ۵۰

جدول ۵-۱ اندازه ساختارهای داخلی چشم در حیوانات ۵۶

فهرست نمودارها

عنوان                                         صفحه

 

نمودار ۴-۱ مقایسه میانگین اندازه های چشم بر اساس چشم راست و چپ———————————————- ۵۰

نمودار ۴-۲ مقایسه میانگین اندازه های چشم براساس جنس نر و ماده ———————————————- ۵۱

 

 

فهرست تصاویر

عنوان                                         صفحه

 

تصویر ۲-۱ شتر تک کوهانه———————– ۱۲

تصویر ۲-۲ دندانهای دایمی شتر تک کوهانه——– ۱۶

تصویر ۲-۳ آناتومی کره چشم——————— ۲۱

تصویر ۲-۴ ساختارهایی که در سونوگرافی چشم می توان به صورت شماتیک———————————————- ۳۱

تصویر ۲-۵ نمای سونوگرافی از کاتاراکت———- ۳۴

تصویر ۲-۶ نمای سونوگرافی از وجود جسم خارجی در اتاقک زجاجیه  ۳۵

تصویر ۲-۷ نمای سونوگرافی از جداشدگی شبکیه—– ۳۷

تصویر ۲-۸ از دیگر عوارض داخل چشمی در نمای سونوگرافی ۳۸

تصویر ۲-۹ نمای سونوگرافی از جابه جایی عدسی — ۴۰

تصویر ۳-۱ شتران تک کوهانه در کشتارگاه نجف آباد ۴۲

تصویر ۳-۲ دستگاه سونوگرافی مدل SIUICTS-900V با پروب خطی   ۴۳

تصویر ۳-۳ نحوه حالت گماری و تهیه نماهای سونوگرافی   ۴۴

تصویر ۴-۱ نمای اولتراسونوگرافی ساختارهای چشم– ۴۷

تصویر ۴-۲ نمای اولتراسونوگرافی ساختارهای چشم– ۴۷

تصویر ۴-۳ نمای اولتراسونوگرافی ساختارهای چشم– ۴۸

 

چکیده:

ساختار چشم به دلیل دارا بودن مقادیر زیاد مایع در اطاقک قدامی و زجاجیه، به خوبی با اولتراسونوگرافی قابل بررسی می باشد و در بسیاری از موارد معاینه مستقیم چشم توسط افتالموسکوپ بخصوص زمانی که ساختارهای قدامی نظیر قرنیه یا عدسی دچار کدورت شوند، بسیار مشکل می باشد. از طرفی لزوم استفاده از تکنیک های پیشرفته تر و جدید برای تشخیص دقیق تر و سریعتر عوارض چشمی همچنان احساس می شود. این مطالعه بر روی ۲۰ شتر(۱۰ نر و ۱۰ ماده) تک کوهانه که از نظر معاینات بالینی و افتالموسکوپی هیچ گونه عوارض چشمی را نشان نمی دادند انجام  گرفت. با پروب خطی و فرکانس ۹-۷ مگاهرتز ساختارهای درونی چشم (طول محور قدامی خلفی چشم ،ضخامت لنز، عمق اتاقک قدامی و اتاقک زجاجیه )  به روش دو بعدی (B-Mode ) با حالت گماری Sagittal  در نمای استاندارد مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر کمی ساختارهای مختلف چشم اندازه گیری شد. میانگین و انحراف معیار طول محور قدامی-خلفی چشم، قطر (ضخامت) عدسی، عمق اطاقک قدامی و عمق زجاجیه به ترتیب ۳۲/۰ ± ۰۱/۳۲، ۰۶/۰ ± ۶۴/۱۱، ۸۱/۰ ± ۸۳/۴ و ۱۲/۰ ± ۹۹/۱۵ میلی متر به دست آمد.

 

کلید واژه ها: شترتک کوهانه، چشم، اولتراسونوگرافی