دانشگاه شیراز

دانشکده دامپزشکی

نیمسال دوم سال تحصیلی: ۹۳-۹۲  

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه شیراز

 

 

ارزیابی میزان مس، روی و منگنز در سرم، کبد و استخوان موشهای صحرایی نر تغذیه شده با نان غنی شده با آهن و بررسی ارتباط آنها با شاخص های استرس اکسیداتیو

 

 

چکیده

 

ارزیابی میزان مس، روی و منگنز در سرم، کبد و استخوان موشهای صحرایی نر تغذیه شده با نان غنی شده با آهن و بررسی ارتباط آنها با شاخص های استرس اکسیداتیو

 

در مطالعه­ی حاضر تاثیر نان غنی شده با آهن بر وضعیت میزان مس، روی و منگنز و شاخص­های استرس اکسیداتیو مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه ۳۰ سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد  Wistarبه کار برده شد که به صورت تصادفی به ۶ گروه شاهد، گروه تغذیه شده با نان غنی شده با آهن ۲ برابر مورد نیاز، ۴برابر، ۶ برابر و گروه تغذیه شده با نان غنی شده با آهن ۲ برابر به همراه جوش­شیرین و گروه آهن ۶ برابر به همراه جوش­شیرین تقسیم و به مدت ۴ هفته مورد تغذیه قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه موش­ها از نظر وزن هر هفته ۲ بار و همچنین از نظر اندازه­گیری میزان مس، روی، منگنز و آهن در سرم در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش و در بافت کبد و استخوان ران در انتهای دوره­ی آزمایش و همچنین از نظر شاخص­های استرس اکسیداتیو و فاکتورهای خونی در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آهن استفاده شده در نان­ها باعث کاهش میزان روی در سرم و افزایش آن در مدفوع، کاهش میزان منگنز در سرم و افزایش آن در مغز استخوان و مدفوع، افزایش میزان مس در سم و مغز استخوان و کاهش آن در مدفوع و همچنین افزایش میزان آهن در سرم، کبد، مغز استخوان و مدفوع شد. در گروه­هایی که از جوش­شیرین استفاده شده بود مانع از کفایت جذب تمامی عناصر شد. به نظر می­رسد آهن در رقابت بر سر جایگاه­های پذیرنده مانع از جذب عناصر دیگر می­شود و باعث دفع بیشتر آنها می­شود. استفاده از جوش­شیرین نیز باعث افزایش PH می­شود و این افزایش، آنزیم مربوط به تجزیه­ی فیتات­ها را غیر فعال می­کند و از طرفی فیتات­ها مانع از جذب عناصر از جمله آهن می­شوند.

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                            صفحه

 

فصل اول: مقدمه……………………………… ۱

 

فصل دوم: کلیات

۲-۱- آهن…………………………………… ۳

۲-۱-۱-اهمیت آهن…………………………….. ۴

۲-۱-۲-متابولیسم…………………………….. ۵

۲-۱-۳-جذب ، انتقال، ذخیره و دفع………………. ۷

۲-۱-۴-زیست فراهمی آهن دریافتی………………… ۱۰

۲-۱-۵-اندازه گیری زیست دسترسی آهن غذاها………. ۱۱

۲-۱-۶-بیوشیمی آهن…………………………… ۱۱

۲-۱-۷-آهن، ژنراتور رادیکال‌های آزاد……………. ۱۲

۲-۱-۸-ذخیره آهن _ ترانسفرین: حمل آهن…………. ۱۲

۲-۱-۹-سیستم رتیکولواندوتلیال: باز یافت آهن……. ۱۳

۲-۱-۱۰-کبد انبار ذخیره آهن و مسئول کنترل تنظیم آهن ۱۳

۲-۱-۱۱-تنظیم آهن وکنترل هموستاز داخل سلولی وابسته به پروتئین آهن………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۱۲-عوامل مؤثر بر وضعیت آهن بدن……………. ۱۴

۲-۱-۱۳-جذب آهن از غذا……………………….. ۱۴

۲-۱-۱۴-منابع غذایی آهن و اهمیت نان غنی شده با آهن ۱۷

۲-۱-۱۵-کمبود……………………………….. ۱۸

عنوان                                            صفحه

 

2-1-16-مسمومیت آهن………………………….. ۱۹

۲-۲-روی……………………………………. ۲۰

۲-۲-۱-متابولیسم…………………………….. ۲۰

۲-۲-۲-جذب – انتقال………………………….. ۲۱

۲-۲-۳-عوامل مؤثر در جذب روی………………….. ۲۱

۲-۲-۴-دفع روده ای…………………………… ۲۲

۲-۲-۵-کمبود روی…………………………….. ۲۲

۲-۲-۶-تداخل روی با مواد مغذی…………………. ۲۲

۲-۲-۶-۱-روی- مس…………………………….. ۲۲

۲-۲-۶-۲-روی – آهن…………………………… ۲۳

۲-۲-۶-۳-روی  و دیگر عناصر……………………. ۲۳

۲-۲-۷-چند نکته­ی ضروری……………………….. ۲۳

۲-۲-۸-ارتباط روی با هورمون ها………………… ۲۴

۲-۳-مس…………………………………….. ۲۵

۲-۳-۱-متابولیسم…………………………….. ۲۵

۲-۳-۲-اهمیت بیوشیمایی مس…………………….. ۲۶

۲-۳-۳-نقش فیزیولوژیک مس……………………… ۲۶

۲-۳-۴-عوامل مؤثر بر وضعیت مس بدن……………… ۲۶

۲-۳-۵-کمبود مس……………………………… ۲۷

۲-۳-۶-غلظت مس در بافت­های مختلف……………….. ۲۸

۲-۳-۷-تداخلات مس با مواد معدنی دیگر……………. ۲۸

۲-۳-۷-۱- مس و آهن…………………………… ۲۸

۲-۳-۷-۲-مس و روی……………………………. ۲۸

۲-۳-۷-۳-مس و مولیدن…………………………. ۲۹

۲-۳-۸-مس و کربوهیدرات­ها……………………… ۲۹

عنوان                                            صفحه

 

2-4-منگنز………………………………….. ۲۹

۲-۴-۱-جذب و انتقال منگنز…………………….. ۳۰

۲-۴-۲-نقش بیولوژیکی…………………………. ۳۰

۲-۴-۳-کمبود………………………………… ۳۱

۲-۴-۴-مسمومیت………………………………. ۳۲

۲-۴-۵-چند نکته­ی ضروری……………………….. ۳۲

۲-۵-هماتوکریت………………………………. ۳۳

۲-۶-هموگلوبین………………………………. ۳۳

۲-۶-۱-نقش مولکول هموگلوبین…………………… ۳۲

۲-۶-۲-تشکیل مولکول هموگلوبین…………………. ۳۴

۲-۶-۳-محل ساخته شدن هموگلوبین در بدن…………. ۳۴

۲-۶-۴-نقش بیولوژیک هموگلوبین…………………. ۳۵

۲-۶-۵-علل کمبود و افزایش و عوارض حاصله……….. ۳۵

۲-۶-۶-منابع غذایی هموگلوبین………………….. ۳۵

۲-۵-آنزیم­های آنتی اکسیدان……………………. ۳۶

۲-۵-۱-عوامل اکسیدان…………………………. ۳۶

۲-۵-۲-استرس اکسیداتیو……………………….. ۳۶

۲-۵-۳-مکانیسم­های دفاعی در برابر آسیب اکسیداتیو… ۳۷

۲-۵-۴-ظرفیت تام آنتی­اکسیدانی…………………. ۳۸

۲-۵-۵-آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD)………….. 38

2-5-5-1-نقش سوپراکسید دیسموتاز در گلبول­های قرمز و هموگلوبین  ۳۹

۲-۵-۵-۲-عوامل موثر بر میزان فعالیت سوپراکسید دیسموتاز    ۴۰

۲-۵-۶-آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)…………. 41

2-5-7-کاتالاز……………………………….. ۴۲

۲-۵-۸-مالات دهیدروژناز (MDA)………………….. 43

عنوان                                            صفحه

 

2-6-سرولوپلاسمین…………………………….. ۴۳

۲-۷-فریتین…………………………………. ۴۴

۲-۸-پروتئین توتال…………………………… ۴۵

۲-۹-آلبومین………………………………… ۴۵

۲-۱۰-اسید اوریک…………………………….. ۴۶

۲-۱۱- اسید فیتیک……………………………. ۴۶

۲-۱۲- جوش­شیرین……………………………… ۴۷

 

فصل سوم: مواد و روش­ها

۳-۱- مواد و وسایل مورد نیاز…………………. ۴۸

۳-۲-طبقه­بندی و شرایط نگهداری موش­های صحرایی……. ۴۸

۳-۲-۱-گروه­بندی حیوانات مورد آزمایش……………. ۴۹

۳-۳-اندازه­گیری اسید فیتیک درآرد……………… ۴۹

۳-۳-۱-طرز تهیه وانادات _ مولیبدات…………….. ۵۱

۳-۴-اندازه­گیری اسید فیتیک در نان…………….. ۵۱

۳-۴-۱- استاندارد کردن دستگاه اسپکتوفتومتری و بدست آوردن منحنی استاندارد

و معادله رگرسیون………………………….. ۵۱

۳-۵-روش اندازه­گیری جوش شیرین………………… ۵۲

۳-۶-اندازه­گیری آنتی­اکسیدان­های سرم خون، مدفوع، کبد

و استخوان (عناصر کمیاب)……………………. ۵۳

۳-۶-۱-جمع آوری نمونه­های خون………………….. ۵۳

۳-۶-۲-جمع­آوری نمونه­های مدفوع…………………. ۵۳

۳-۶-۳-جمع آوری نمونه­های کبد و استخوان………… ۵۳

۳-۶-۴-آماده­سازی نمونه­ی استخوان……………….. ۵۳

۳-۶-۵-آماده­سازی نمونه­ی کبد…………………… ۵۴

عنوان                                            صفحه

 

3-6-6-آماده­سازی نمونه­ی مدفوع…………………. ۵۴

۳-۶-۷-آماده­سازی نمونه­ی سرم…………………… ۵۴

۳-۶-۸-اندازه­گیری عناصر اهن، مس، روی و منگنز با استفاده از دستگاه جذب اتمی………………………………….. ۵۴

۳-۷-اندازه­گیری سرولوپلاسمین سرم………………. ۵۵

۳-۸-اندازه­گیری فریتین……………………….. ۵۷

۳-۹-اندازه­گیری آلبومین………………………. ۵۹

۳-۱۰-اندازه­گیری پروتئن تام…………………… ۶۰

۳-۱۱-اندازه­گیری اسید اوریک…………………… ۶۲

۳-۱۲-اندازه­گیری کل ظرفیت اتصال به آهن (TIBC)…… 64

3-13-اندازه­گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی………. ۶۵

۳-۱۴-اندازه­گیری فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز.. ۶۷

۳-۱۵-اندازه­گیری فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز. ۷۱

۳-۱۶-اندازه‌گیری کاتالاز گلبول‌های قرمز خون……… ۷۴

۳-۱۷-اندازه‌گیری مالون دی آلدئید (MDA) گلبول‌های قرمز خون   ۷۴

۳-۱۸-روش تجزیه و تحلیل دادها…………………. ۷۵

 

فصل چهارم: نتایج

۴-۱-بررسی وزن موش صحرایی نر بالغ از نژاد Wister در گروه­های مورد بررسی

در طول دوره­ی آزمایش………………………… ۷۶

۳-۲-بررسی اندازه­گیری میزان اسید فیتیک در گروه­های مختلف نان  ۷۸

۴-۳-بررسی مقادیر آهن سرم و مدفوع در گروه­های مورد بررسی در ابتدا و انتهای

دوره­ی آزمایش………………………………. ۷۹

۴-۴-بررسی مقادیر آهن در اندام­های استخوان ران و کبد در گروه­های مورد بررسی

در انتهای دوره­ی آزمایش…………………….. ۸۱

 

عنوان                                            صفحه

 

4-5-بررسی مقادیر روی سرم و مدفوع در گروه­های مورد بررسی در ابتدا و انتهای

دوره­ی آزمایش……………………………… ۸۳

۴-۶-بررسی مقادیر روی در اندام­های استخوان ران و کبد در گروه­های مورد بررسی

در انتهای دوره­ی آزمایش…………………….. ۸۵

۴-۷-بررسی مقادیر مس سرم و مدفوع در گروه­های مورد بررسی در ابتدا و انتهای

دوره­ی آزمایش………………………………. ۸۷

۴-۸-بررسی مقادیر مس در اندام­های استخوان ران و کبد در گروه­های مورد بررسی

در انتهای دوره­ی آزمایش…………………….. ۸۹

۴-۹-بررسی مقادیر منگنز سرم در گروه­های مورد بررسی در ابتدا

و انتهای دوره­ی آزمایش……………………… ۹۱

۴-۱۰-بررسی مقادیر منگنز در اندام­های استخوان ران و کبد در گروه­های

مورد بررسی در انتهای دوره­ی آزمایش…………… ۹۳

۴-۱۱-بررسی اندازه­گیری مقادیر سرولوپلاسمین سرم در گروه­های مورد بررسی

در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش……………… ۹۵

۴-۱۲-بررسی اندازه­گیری مقادیر فریتین سرم در گروه­های مورد بررسی در ابتدا

و انتهای دوره­ی آزمایش………………………. ۹۷

۴-۱۳-بررسی اندازه­گیری مقادیر آلبومین سرم در گروه­های مورد بررسی

در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش………………. ۹۹

۴-۱۴-بررسی اندازه­گیری مقادیر پروتئین تام سرم در گروه­های مورد بررسی

در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش………………. ۱۰۱

۴-۱۵-بررسی اندازه­گیری مقادیر اوریک اسید سرم در گروه­های مورد بررسی

در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش……………… ۱۰۳

۴-۱۶-بررسی اندازه­گیری مقادیر کل ظرفیت اتصال به آهن (TIBC) سرم

در گروه­های مورد بررسی در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش   ۱۰۵

 

عنوان                                            صفحه

 

4-17- بررسی اندازه­گیری مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت در گروه­های مورد

بررسی در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش………… ۱۰۷

۴-۱۸-بررسی اندازه­گیری مقادیر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) سرم

در گروه­های مورد بررسی در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش    ۱۰۹

۴-۱۹-بررسی اندازه­گیری مقادیر آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز(GPX) و سوپراکسید

دیسموتاز (SOD) سرم در گروه­های مورد بررسی در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش……………………………………. ۱۱۱

۴-۲۰-بررسی اندازه­گیری مقادیرمالات دهیدروژناز (MDA)  و کاتالاز گلبول‌های

قرمز خون در گروه­های مورد بررسی در ابتدا و انتهای دوره­ی آزمایش…………………………………………. ۱۱۳

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری کلی

۵-۱-بررسی تغییرات وزن بدن موش صحرایی نر بالغ از نژاد Wister    ۱۱۵

۵-۲- بررسی میزان تغییرات اسید فیتیک در و نان….. ۱۱۵

۵-۳- بررسی میزان تغییرات آهن سرم، مدفوع، کبد و استخوان ران  ۱۱۷

۵-۴- بررسی میزان تغییرات روی سرم، مدفوع، کبد و استخوان ران  ۱۱۹

۵-۵- بررسی میزان تغییرات مس سرم، مدفوع، کبد و استخوان ران   ۱۲۰

۵-۶- بررسی میزان تغییرات منگنز سرم، مدفوع، کبد و استخوان ران ۱۲۱

۵-۷- بررسی میزان تغییرات هماتوکریت، هموگلوبین، سرولوپلاسمین، فریتین، آلبومین،

پروتئین تام، اوریک اسید و میزان کل ظرفیت اتصال به آهن   ۱۲۳

۵-۷-۱-بررسی میزان تغییرات مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت  ۱۲۳

۵-۷-۲- بررسی میزان تغییرات سرولوپلاسمین سرم……. ۱۲۳

۵-۷-۳- بررسی میزان تغییرات فریتین سرم………… ۱۲۴

۵-۷-۴- بررسی میزان تغییرات مقادیر آلبومین سرم…. ۱۲۵

۵-۷-۵- بررسی میزان تغییرات مقادیراسید اوریک سرم.. ۱۲۵

۵-۷-۶- بررسی میزان تغییرات مقادیر کل ظرفیت اتصال به آهن (TIBC) سرم………………………………………. ۱۲۶

۵-۸- بررسی میزان تغییرات شاخص­های استرس اکسیداتیو. ۱۲۶

عنوان                                            صفحه

 

5-8-1-بررسی میزان تغییرات )TAC ظرفیت آنتی­اکسیدانی تام) سرم   ۱۲۶

۵-۸-۲-بررسی میزان تغییرات آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز(GPX) 127

5-8-3-بررسی میزان تغییرات آنزیم سوپراکسید دیسموتاز(SOD) 127

5-8-4-بررسی میزان تغییرات  مالون دی آلدهید (MDA)  گلبول‌های قرمز خون………………………………………. ۱۲۹

۵-۸-۵-بررسی میزان تغییرات کاتالاز گلبول‌های قرمز خون ۱۲۹

 

نتیجه­گیری کلی……………………………… ۱۳۱

 

پیشنهادات…………………………………..

 

فهرست منابع و ماخذ…………………………. ۱۳۲

 

فهرست جداول

 

 

عنوان                                            صفحه

 

جدول ۴-۱: مقایسه­ی میانگین (± انحراف معیار) وزن موش صحرایی نر بالغ

از نژاد Wister در گروه­های مورد بررسی در طول دوره­ی آزمایش ۷۷

جدول ۴-۲- : مقایسه­ی مقادیراسید فیتیک در گروه­های مختلف نان

(میانگین ± انحراف معیار)……………………. ۷۸

جدول ۴-۳ : مقایسه­ی مقادیرآهن سرم و مدفوع (میانگین + انحراف معیار)

در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف    ۸۰

جدول ۴-۴ : مقایسه­ی مقادیر آهن در اندام­های کبد و استخوان ران

(میانگین ± انحراف معیار) در انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های

آزمایشی مختلف…………………………….. ۸۲

جدول ۴-۵ : مقایسه­ی مقادیر روی سرم و مدفوع (میانگین ± انحراف معیار)

در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف    ۸۴

جدول ۴-۶ : مقایسه­ی مقادیر روی در اندام­های کبد و ران (میانگین + انحراف معیار)

در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف    ۸۶

جدول ۴-۷ : مقایسه­ی مقادیر مس سرم و مدفوع (میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا

و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف.. ۸۸

جدول ۴-۸ : مقایسه­ی مقادیر مس در اندام­های کبد و ران (میانگین + انحراف معیار)

در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف    ۹۰

جدول ۴-۹ :مقایسه­ی مقادیر منگنز سرم و مدفوع (میانگین ±انحراف معیار) در ابتدا

و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف.. ۹۲

عنوان                                            صفحه

 

جدول ۴-۹ : مقایسه­ی مقادیر منگنزدر اندام­های کبد و ران (میانگین ± انحراف معیار)

در انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف. ۹۴

جدول ۴- ۱۱: مقایسه­ی مقادیر سرولوپلاسمین سرم (میانگین ± انحراف معیار)

در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف    ۹۶

جدول ۴-۱۲ : مقایسه­ی مقادیر فریتین سرم (میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا

و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف.. ۹۸

جدول ۴-۱۳ : مقایسه­ی میزان آلبومین سرم (میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا

و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف ۱۰۰

جدول ۴-۱۴ : مقایسه­ی مقادیر پروتئین تام سرم (میانگین ± انحراف معیار)

در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف    ۱۰۲

جدول ۴-۱۵ : مقایسه­ی مقادیراوریک اسیدسرم (میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا

و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف. ۱۰۴

جدول ۴-۱۶: مقایسه­ی مقادیر کل ظرفیت اتصال به آهن (TIBC) سرم (میانگین ± انحراف معیار)

در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف    ۱۰۶

جدول ۴-۱۷ : مقایسه­ی مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت (میانگین + انحراف معیار)

در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های آزمایشی مختلف    ۱۰۸

جدول ۴-۱۷ : مقایسه­ی مقادیرظرفیت کل آنتی­اکسیدانی ( TAC)سرم

(میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های

آزمایشی مختلف…………………………….. ۱۱۰

جدول ۴-۱۸ : مقایسه­ی مقادیر گلوتاتیون پراکسیداز(GPX) و سوپراکسید

دیسموتاز (SOD) سرم (میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی

در گروه­های آزمایشی مختلف…………………… ۱۱۲

جدول ۴- : مقایسه­ی مقادیر مالون دی آلدهید(MDA)  و کاتالاز گلبول‌های قرمز خون

(میانگین ± انحراف معیار) در ابتدا و انتهای دوره­ی غنی­سازی در گروه­های

آزمایشی مختلف