کاربرد داده های توپوگرافی و گرانش در تعیین ضخامت الاستیک سنگ کره ایران

 

دانشکده علوم

پایان‌نامه دکتری در رشته زمین شناسی (تکتونیک)

کاربرد داده های توپوگرافی و گرانش در تعیین ضخامت الاستیک سنگ کره ایران

 

 

چکیده

 

سیگنال های توپوگرافی و گرانش توسط روش همدوسی موجک و ادمیتنس موجک به دو صورت همسانگرد و ناهمسانگرد مورد آنالیز قرار گرفت تا میزان ضخامت الاستیک موثر(Te) و ناهمسانگردی مکانیکی سنگ کره در ایران اندازه گیری شود. موجک مورد استفاده در این مطالعه از نوع موجک بادبزنی است که این نوع موجک خود از کنار هم قرار گیری موجک های مورلت ایجاد می شود. برای محاسبه ضخامت الاستیک موثر از موجک بادبزنی با شعاع پوشش °۱۸۰ و برای محاسبه ناهمسانگردی های مکانیکی از موجک بادبزنی ناهمسانگرد با شعاع پوشش °۹۰ استفاده شده است. مدل پوسته به کار رفته در این مطالعه برای فرآیند معکوس سازی برای بازیافت مقادیر همدوسی و ادمیتنس مدل پوسته ۲ بوده است.

بیشینه مقدار ضخامت الاستیک موثر بدست آمده، برابر با ۱۴٫۲ کیلومتر در جنوب رشته کوه های شرق ایران و بیشینه آن به مقدار ۶۱٫۲ کیلومتر در نزدیکی گسل آستارا در حوضه دریای خزر جنوبی است. در رشته کوه های البرز، مقدار این متغیر در حاشیه جنوبی به ۴۵ کیلومتر می رسد و در حاشیه شمالی و در امتداد حوضه خزر جنوبی به بیشینه مقدار خود یعنی کمی بیش از ۶۰ کیلومتر می رسد. در کوپه داغ یک روند افزایشی از جنوب شرق به سمت شمال غرب و حاشیه حوضه خزر جنوبی دارد. کمینه مقدار Te در جنوب شرقی کپه داغ برابر با ۲۵ کیلومتر و بیشینه آن برابر است با ۵۰ کیلومتر در مرز البرز و کوپه داغ. در شمال غرب و آذربایجان میزان ضخامت الاستیک موثر از شرق با بیشینه مطلق Te در ایران که کمی بیش از ۶۲ کیلومتر است به سمت غرب به میزان کمتر از ۳۰ کیلومتر کاهش می یابد. در قسمت شمال غرب زاگرس کمینه مقدار ثبت شده در قسمت زاگرس مرتفع و کمربند دگرگونی سنندج سیرجان برابر است با ۲۰ کیلومتر و بیشینه آن به ۴۵ کیلومتر در شمال غرب است. میزان ضخامت الاستیک موثر در شرق گسل کازرون به بیشینه مقدار خود به میزان ۵۰ کیلومتر در قسمت تنگه هرمز می رسد. بیشینه مقدار بدست آمده F برابر است با ۰٫۷۴  و کمینه آن ۰٫۱۵ است. میانگین F  در ایران برابر با ۰٫۳۴ با انحراف معیار ۰٫۱۱  می باشد.

با توجه به میزان میانگین F می توان بیان نمود که در اکثر نقاط ایران میزان بار سطحی بیشتر از میزان بار زیرسطحی است. ناهمسانگردی در تمام منطقه مورد مطالعه قابل تشخیص است. الگوی محورهای ناهمسانگردی در هر محدوده و یا زیر محدوده تکتونیکی متمایل به یکسان بودن دارد. با توجه به وضعیت استرس و محورهای ناهمسانگردی مکانیکی و لرزه ای می توان گفت که سنگ کره در ایران به صورت یک پارچه و بدون تغییر از عمق آن تا سطح در طی زمان زمین شناسی دچار تغییر شکل شده است.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان    صفحه

 

1.1انگیزه و هدف از مطالعه ۱

۲٫۱  آشنایی با مفاهیم اساسی و تاریخچه آنها ۲

۱٫۲٫۱ایزوستازی ۲

۱٫۱٫۲٫۱ ایزوستازی ناحیه ای و خمش سنگ کره ۱۰

۳٫۱ تاریخچه مطالعات به روش طیفی ۱۳

فصل دوم: جایگاه تکتونیکی ۱۶

۲-۱-زمین ساخت ایران ۱۶

۲-۱-۱-زاگرس ۱۸

۲-۱-۲-سنندج سیرجان ۲۱

۲-۱-۲-مکران ۲۱

۲-۱-۳-البرز ۲۲

۲-۱-۴-کوپه داغ ۲۳

۲-۱-۵- ایران مرکزی و حوضه شرق ایران ۲۴

فصل سوم : اطلاعات و روش مطالعه ۲۶

۳-۱- اطلاعات Error! Bookmark not defined.

3-2-1- آماده سازی اطلاعات ۳۹

۳-۲- روش مطالعه ۴۰

۳-۲-۱- تبدیل پیوسته موجک ۴۰

۳-۲-۱-۱- موجک مورلت ۴۲

۳-۲-۱-۲- موجک بادبزنی ۴۳

۳-۲-۱-۳- تجزیه ضرایب خود همبستگی  و همبستگی متقابل ۴۷

۳-۲-۱-۴- محاسبه توابع همدوسی وادمیتنس ۴۷

۳-۲-۳- مدل صفحه نازک برای معکوس سازی ۴۸

۳-۲-۳-۱- مدل ایزوتروپیک ۴۸

۳-۲-۳-۱-۱- بار گذاری از سطح ۴۸

۳-۲-۳-۱-۱- بار گذاری در عمق ۴۹

۳-۲-۳-۲- مدل اورتوتروپیک ۵۰

فصل چهارم بررسی نتایج حاصله ۵۴

۱٫۴ ضخامت الاستیک موثر در ایران ۵۴

۱٫۱٫۴ مقایسه نتایج Te با نتایج قبلی و دیگر پارامترها ۶۱

۲٫۴ محاسبه ناهمسانگردی مکانیکی در سنگ کره ایران. ۶۷

۱٫۲٫۴ مقایسه بین نتایج AWC و MTM 71

2.2.4 استرس، ناهمسانگردی های لرزه ای و مکانیکی ۷۲

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها ۵۴

۱٫۵ نتیجه گیری ۵۴

۲٫۵ پیشنهادات ۶۷

مراجع ۷۲

 

فهرست تصاویر

 

 

شکل ۱ – ۱ مدل ایزوستازی بر مبنای Airy-Heiskanen 5

شکل ۱ – ۲ مدل ایزوستازی بر مبنای Pratt- Hayford 6

شکل ۲ – ۱ نقشه محدوده مورد مطالعه به همراه گسل های اصلی و واحد های تکتونیکی ایران ۱۷

شکل ۳ – ۱ نقشه توپوگرافی و مدل سایه رقومی ایران, ۲۷

شکل ۳ – ۲ نقاط نمونه برداری و اندازه گیری گرانش در ایران, ۲۸

شکل ۳ – ۳ آنومالی هوای آزاد بر مبنای مدل در ایران, ۲۹

شکل ۳ – ۴ آنومالی بوگر که بر مبنای آنومالی هوای آزاد محاسبه شده. ۳۰

شکل ۳ – ۵ عمق ناپیوستگی موهو در ایران ۳۱

شکل ۳ – ۶ ضخامت پوسته میانی در ایران ۳۲

شکل ۳ – ۷ ضخامت پوسته بالای در ایران ۳۳

شکل ۳ – ۸ ضخامت پوشش رسوبی در ایران ۳۴

شکل ۳ – ۹ چگالی گوشته بالایی در ایران ۳۵

شکل۳ – ۱۰ چگالی پوسته پایینی در ایران ۳۶

شکل۳ – ۱۱ چگالی پوسته میانی در ایران ۳۷

شکل۳ – ۱۲ چگالی پوسته بالایی در ایران ۳۸

شکل۳ – ۱۳   چگالی پوشش رسوبی بر روی پوسته بالایی بر گرفته شده ۳۹

شکل۳ – ۱۴ هندسه تبدیل فوریه موجک بادبزنی ۴۴

شکل۳ – ۱۵ الگوریتم روش محاسبه توابع همدوسی و ادمیتنس ۴۶

شکل ۴ – ۱ نقشه ضخامت الاستیک موثر ایران  بر اساس روش همدوسی ۵۵

شکل ۴ – ۲ نقشه ضخامت الاستیک موثر بر مبنای روش ادمیتنس ۵۹

شکل ۴ – ۳ نقشه نسبت بار زیر سطحی به سطحی در ایران. ۶۱

شکل ۴ – ۴ پروفایل تغییرات سطح موهو در محاسبه میزان ضخامت الاستیک موثر در زاگرس ۶۲

شکل ۴ – ۵ محل محاسبه هر کدام از نواحی ضخامت الاستیک موثر ۶۴

شکل ۴ – ۶ مقایسه ضخامت الاستیک موثر بدست آمده از روش پریودوگرام و موجک   ۶۵

شکل ۴ – ۷ نتایج استحکام تجمعی سنگ کره در دو پروفیال در ایران  ۶۶

شکل ۴ – ۸ محورهای ناهمسانگردی مکانیکی در ایران. ۶۸

شکل ۴ – ۹ محورهای ناهمسانگردی مکانیکی به دست آمده از روش MTM. 72

شکل ۴ – ۱۰ جهت استرس کانونی زلزله ها و مقایسه آن با محورهای ناهمسانگردی مکانیکی ۷۴

شکل ۴ – ۱۱ نمودار میزان اختلاف بین بردارهای استرس و جهت محور ناهمسانگردی مکانیکی ۷۵

شکل ۴ – ۱۲ بردارهای ناهمسانگردی مکانیکی و لرزه ای ۷۶