دانشکده علوم­ پایه

گروه آموزشی زمین­شناسی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته    زمین­شناسی گرایش پترولوژی

عنوان:

مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوه­پریشان (جنوب قروه)استان کردستان

 

 

چکیده:

توده نفوذی گابروئی کوه پریشان در جنوب شرق استان کردستان، جنوب قروه، حدفاصل روستاهای زرینه تا تکیه بالا واقع است و بر مبنای تقسیم­بندی ساختاری ایران، بخشی از زون سنندج-سیرجان می­باشد. براساس مشاهدات صحرایی توده گابروئی مورد مطالعه با مرز مشخص همراه با اختلاط ماگمایی در توده گرانیتوئیدی جنوب قروه نفوذ کرده است. بر اساس مطالعات سنگ­نگاری، توده از سنگ­های هورنبلند­پیروکسن­گابرو، گابرو، کوارتزگابرو، گابرو­دیوریت، دیوریت وکوارتز­دیوریت تشکیل شده است. مطالعات ژئوشیمیائی نشان می­دهد که ماگمای سازنده این توده متاآلومین  و دارای ماهیت کالک آلکالن با پتاسیم متوسط است. روند­ نمودار­های تغییرات عناصر اصلی، کمیاب و کمیاب خاکی، پیوستگی شیمیایی و خویشاوندی نمونه­ها را تایید می­کند. همبستگی منفی بین تغییرات  SiO2با MgO، Fe2O3 و CaO، وقوع تبلور تفریقی را تایید می­نماید. نمودار­های متمایز کننده محیط­های تکتونیکی، حاکی از وابسته بودن ماگماتیسم توده به کمان آتشفشانی و حاشیه فعال قاره در ارتباط با مناطق فرورانش می­باشد. غنی شدگی LREE نسبت به HREE  و غنی شدگی از LILE  مانند Pb و Th تهی شدگی از عناصر Ti، Zr، Nb وTa  می­تواند به دلیل آلایش پوسته­ای و وابستگی توده به مناطق فرورانش باشد. آنومالی قابل توجهی در Eu مشاهده نمی­شود، تبلور همزمان کلینوپیروکسن، آمفیبول و پلاژیوکلاز و مشارکت پلاژیوکلاز در تشکیل ماگمای والد،  سبب این رخداد شده است. روندهای خطی و مثبت عناصر ناسازگار در مقابل یکدیگر،  بیانگر نقش تبلور تفریقی و ذوب بخشی در تشکیل ماگمای والد توده گابرویی می­باشد. مقادیر YbN نرمالیزه شده نسبت به گوشته اولیه، کمتر از ۱۰  احتمالا بیانگر حضور گارنت به عنوان فاز باقی مانده در گوشته منشاء است و نسبت (Dy/Yb)N بیشتر از ۰۶/۱ در نمونه­ها، گارنت لرزولیت را به عنوان منشاء ماگمای والد معرفی می­کند. با توجه به نمودارهای پتروژنز و داده­های ژئوشیمی، ماگمای والد این توده را  می­توان گارنت اسپینل لرزولیت با ذوب بخشی حدوداً ۱۰ تا ۱۶ درصد در نظر گرفت که فرایند­های اختلاط ماگمایی، آلایش پوسته­ای، تبلور تفریقی و ذوب بخشی در تشکیل آن نقش داشته­اند.

واژه­های کلیدی: کوه­پریشان، توده نفوذی گابروئی، کمان آتشفشانی، زون سنندج-سیرجان.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲- هدف از انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۳- روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۴- موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی …………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۵- جغرافیای طبیعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۶- پیشینه مطالعات زمین شناسی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۷- زمین شناسی عمومی پهنه سنندج – سیرجان و منطقه مورد مطالعه …………………………………………………….. ۶

۱-۷-۱- زون سنندج – سیرجان …………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۷-۲- زمین شناسی منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۷-۲-۱- تناوب مرمر- آمفیبولیت- آمفیبول شیست ……………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۷-۲-۲- سنگ آهک بلورین، آهک ماسه ای، آهک شیلی …………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۷-۲-۳- مرمر سیاه تا خاکستری رنگ …………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۷-۲-۴- میکاشیست ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱۱-۷-۲-۵ – تناوبی از آمفیبول شیست و مرمر به همراه عدسی هایی از سیلیس ………………………………………… ۱۴

۱-۷-۲-۶- کردیریت هورنفلس …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۷-۲-۷-کردیریت شیست با درون لایه هایی از مرمر و عدسیهائی از آندالوزیت هورنفلس ………………………… ۱۴

۱-۷-۲-۸- توده نفوذی جنوب قروه …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۷-۲-۹- پادگانهای آبرفتی مرتفع …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۷-۲-۱۰- نهشته های آبرفتی پست و کم ارتفاع …………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۷-۲-۱۱- آبرفت های عهد حاضر …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۷-۳-  زمین شناسی ساختمانی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

فصل دوم: مشاهدات صحرایی و مطالعات پتروگرافی

۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۲- مشاهدات صحرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۲-۱- شمال روستای شیروانه – گلالی ………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۲-۲ شمال روستای تکیه بالا ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۲-۳- جنوب روستای مجید­آباد …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۳- سنگ نگاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۳-۱- گابروها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۳-۲-دیوریت­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

فصل سوم: ژئوشیمی

۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۲- روش­های آنالیز ژئوشیمیایی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۳- رده بندی نمونه­ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۳-۱- نمودار  SiO2 (TAS )در مقابل Middlemost (1985 ) (Na2O + K2O ) ……………………………………….. 50

3-3-2- نمودار R1 –  R2 (De la Roche et al.,1980) …………………………………………………………………………………… 51

3-3-3- نمودار  SiO2 (TAS)در مقابل Cox et al., (1979) (Na2O+K2O) ………………………………………………… 52

3-3-4- طبقه بندی Debon and Le Fort (1983) ………………………………………………………………………………………… 53

3-4-تعیین سری ماگمایی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۴-۱- نمودار SiO2  در مقابل Rickwood (1989 ) (Na2O + K2O ) ……………………………………………………….  ۵۵

۳-۴-۲- نمودار K2O در برابر SiO2 Peccerillo and Taylor (1976) ………………………………………………………….. 55

3-4-3- نمودار AFM، Irvin and Baragar (1971) ………………………………………………………………………………………. 56

3-5- نمودارهای تغییرات ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۵-۱- عناصر اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۵-۲- عناصر جزئی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۶- نمودارهای عنکبوتی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۶-۱- نمودار­های عنکبوتی عناصر کمیاب خاکی (REE) ……………………………………………………………………………. 63

3-6-2- نمودار های عنکبوتی عناصر جزئی ……………………………………………………………………………………………………… ۶۵

فصل چهارم: جایگاه تکتونیکی

۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۲- تعیین محیط تکتونیکی سنگ های مورد مطالعه …………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۲-۱- نمودار Zr/Y در برابرTi/Y، Pearce and Gale (1997) ……………………………………………………………………. 68

4-2-2- نمودارTi-Zr-Y،  Pearce and Can (1973)……………………………………………………………………………………….. 69

4-2-3 – نمودار Wood (1980)  ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

۴-۲-۴ نمودارTiO2-Y/20-K2O، Biermanns (1996)  …………………………………………………………………………………… ۷۱

فصل پنجم: پتروژنز

۵-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

۵-۲- فرایند­های موثر در شکل گیری و تحول ماگمای به وجود آورنده سنگ­های گابرو– دیوریتی کوه پریشان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۵-۲-۱ ذوب بخشی و تبلور تفریقی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۵-۳- خاستگاه و درجه ذوب بخشی منشاء ………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

فصل ششم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

۶-۱- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۶-۲- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

 

 

 

فهرست جدول­ها

جدول ۳-۱- محتوی اکسید­های عناصر اصلی نمونه­های مورد آنالیز به روش XRF ………………………………………. 44

جدول ۳-۲- علظت عناصر کمیاب نمونه های آنالیز شده به روش ICP-OES ……………………………………………….. 46

جدول۳-۳- محدوده­های نشان داده شده در شکل (۳-۳) ……………………………………………………………………………….. ۵۴

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

شکل۱-۱- موقعیت جغرافیایی و راه­های ارتباطی به منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………. ۴

شکل ۱-۲- مراحل تکوین زون سنندج – سیرجان …………………………………………………………………………………………….. ۹

شکل ۱-۳- نقشه موقعیت زون سنندج – سیرجان، توده­های نفوذی آن و توده پلوتونیک جنوب قروه و سن آن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

شکل۱-۴- نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………… ۱۷

شکل ۲-۱- نمایی از ارتفاعات شمال روستای شیروانه …………………………………………………………………………………….. ۲۰

شکل ۲-۲- تصاویری از رخنمون سنگ­های مافیک در توده  فلسیک (الف وب) ……………………………………………. ۲۰

شکل ۲-۳- تصاویری از الف)مرز توده­های مافیک با سنگهای فلسیک، ب: انکلاو­های مافیک زاویه­دار، پ: انکلاوهای کروی فلسیک، ت: حفره کروی تو­خالی (رد انکلاو) در سنگ­های مافیک ………………………………………. ۲۲

شکل۲-۴- تصاویری از الف) پاره­های کشیده و طویل سنگ­های مافیک، ب) کلریتی شدن در اثر فرایند­های دگرسانی، پ) نفوذ محلولهای گرمابی، ت) اپیدوتی شدن در سنگ­های مافیک، ج: رگه­های کوارتزی در سنگ­های مافیک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

شکل۲-۵- دورنمایی از ارتفاعات شمال تکیه­بالا ………………………………………………………………………………………………. ۲۴

شکل ۲-۶- نمایی از ارتفاعات شمال تکیه­بالا …………………………………………………………………………………………………… ۲۴

شکل ۲-۷- تصاویری از الف) مرز ناگهانی و مشخص سنگ های مافیک ، ب) مرز مشخص توده مافیک، پ) انکلاوهای مافیک کروی با ابعاد متری، ت) به دام افتادن سنگ های فلسیک در سنگ­های مافیک …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

شکل ۲-۸ تصاویری از الف) کانی­زایی آهن  در سطح سنگ­ها، ب) فلدسپات زایی در سطح سنگ­های مافیک …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

شکل ۲-۹- نمایی از ارتفاعات جنوب مجید آباد ………………………………………………………………………………………………. ۲۷

شکل۲-۱۰- تصاویری از  الف) انکلاوهای مافیک کروی، ب : انکلاوهای زاویه­دار…………………………………………… ۲۷

شکل۲-۱۱- الف)تصاویری از شکستگی در توده­ مافیک ، ب) تاثیر هوازدگی بر سنگهای مافیک، ، پ)کانی زایی آهن  در سطح سنگ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

شکل۲-۱۲- تصاویر نمونه دستی گابروها (الف، ب، پ) …………………………………………………………………………………… ۲۹

شکل ۲-۱۳- شکل (۲-۱۳) تصاویر میکروسکپی از گابرو­ها، الف) ماکل متقاطع بلورهای پلاژیوکلاز، ب) بافت ساب افتیک در هورنبلند پیروکسن گابرو، پ) اپیدوتی و سریسیتی شدن بلور پلاژیوکلاز و بافت پورفیروئیدی در گابرو، ت) ماکل پلی­سنتتیک و اپیدوتی شدن فنوکریست پلاژیوکلاز ……………………………………………………………… ۳۱

شکل ۲-۱۴- تصاویر میکروسکپی از گابرو­ها الف) کلینو پیروکسن تبدیل به هورنبلند شده و تمرکز اکسید های آهن و تیتانیم در مرکز بلور های اوژیت، ب) بلورهای اورتو­پیروکسن، پ) تبدیل اوژیت به اکتینولیت، ت) تبدیل اوژیت به کلریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

شکل ۲-۱۵- تصاویر نمونه­های دستی مربوط به دیوریت­ها ( الف، ب، پ، ت، ث) …………………………………………. ۳۵

شکل ۲-۱۶- تصاویر میکروسکپی از دیوریت­ها، الف) حضور دو نسل از پلاژیوکلازها در میکرو­دیوریت، ب) اپیدوتی و سریسیتی شدن کناره­های بلور پلاژیوکلاز در میکرودیوریت، پ) در کوارتز­دیوریت، هورنبلند و بیوتیت و بلورهای ریز پلاژیوکلاز با جهت یافتگی ضعیف در درشت بلور پلاژیوکلاز قرار گرفته­اند، ت) تبدیل پلاژیوکلاز به اپیدوت و کلینوزوئیزیت در دیوریت، ث) بلورهای سوزنی آپاتیت در پلاژیوکلاز درگابرودیوریت، ج) بافت اینترگرانولار در دیوریت­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

شکل ۲-۱۷- تصاویر میکروسکپی از دیوریت­ها، الف) هورنبلند و تبدیل شدگی آن به کلریت، ب) بافت پوئی کیلیتیک و  تبدیل شدگی هورنبلند به کلریت …………………………………………………………………………………………………. ۳۹

شکل ۲-۱۸- تصاویر میکروسکپی الف) حضور بیوتیت اولیه و ثانویه در کوارتز مونزو­دیوریت، ب) بیوتیت­های ثانویه حاصل از دگرسانی هورنبلند و اوژیت در کوارتز دیوریت، پ) کوارتز با خاموشی موجی در دیوریت، ت) کوارتز در کوارتزدیوریت ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

شکل ۳-۱- نمودار  SiO2 (TAS)در مقابل Middlemost (1985 ) (Na2O + K2O ) …………………………………………… 50

شکل ۳-۲-  نمودار R1 –R2 ،  (De la Roche et al.,1980) ………………………………………………………………………………… 52

شکل ۳-۳- نمودار  SiO2 (TAS)در مقابل Cox et al., (1979 ) (Na2O + K2O) ……………………………………….. 53

شکل ۳-۴- نمودار(Debon and Le Fort (1983 …………………………………………………………………………………………….. 54

شکل ۳-۵- تعیین سری ماگمایی با استفاده از نمودارSiO2  در مقابل (Na2O + K2O )،Rickwood (1989)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

شکل ۳-۶- نمودار K2O در برابر SiO2، Peccerillo and Taylor (1976) ……………………………………………………… 56

شکل ۳-۷- نمودار AFM، Irvin and Baragar (1971) ……………………………………………………………………………….. 57

شکل ۳-۸- نمودارهای هارکر عناصر اصلی ………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

شکل ۳-۹- نمودار هارکر عناصر جزئی ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

شکل ۳-۱۰- نمودار عنکبوتی عناصر نادر خاکی به هنجار شده با مقادیر کندریت  (Boynton 1984)………….. 64

شکل ۳-۱۱- نمودار عنکبوتی چند عنصری بهنجار شده با گوشته اولیه  (Sun and McDonough 1989) … 65

شکل ۳-۱۲- نمودار عنکبوتی چند عنصری بهنجار شده با مقادیرMORB(Pearce1983)  ………………………….. ۶۶

شکل ۴-۱-  نمودار Zr/Y در برابر Ti/Y،Pearce and Gale (1997)  …………………………………………………………. ۶۹

شکل ۴-۲- نمودار Ti-Zr-Y، Pearce and Cann (1973) …………………………………………………………………………….. 70

شکل ۴-۳- نمودارهای Wood (1980) ……………………………………………………………………………………………………………. 70

شکل ۴-۴- نمودار TiO2-Y/2O-K2O، Biermanns (1996) ……………………………………………………………………………. 72

شکل ۵-۱- نمودار La/Yb در برابر La ،Pinto-linares et al., (2008)  ………………………………………………………….. ۷۶

شکل ۵-۲- الف) نمودار عناصر ناسازگار  Zr در برابرTh، Kumar and Rathna (2008)؛ ب) نمودار تغییراتRb/Th  نسبت به Rb، Tchameni et al., (2006)  …………………………………………………………………………….. ۷۷

شکل ۵-۳- نمودار Rb/Y-Nb/Y، (Temel et al., 1998)  ………………………………………………………………………………. ۷۹

شکل ۵-۴- نمودار نسبت Sm/Yb در مقابل Sm، (Aldanmaz et al., 2000)  ……………………………………………… ۸۱

شکل ۵-۵- نمودار نسبت Sm/Yb در مقابل La/Sm ، (Aldanmaz et al., 2000)  ………………………………………. ۸۱

شکل ۵-۶- نمودار Dy/Yb نسبت به La/Yb، Thirlwall et al., (1994) ……………………………………………………… 82