دانشکده پزشکی

 

پایان نامه دکترای حرفه ای پزشکی عمومی

 

عنوان

مقایسه شیوع روشهای بیهوشی انتخابی در عمل هرنیورافی اینگوینال و فمورال در بیماران بستری بیمارستان ولیعصر در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

 

 

تقدیم به

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل ۱٫ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۱٫ بیان مسأله ………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۲٫ عمل کنونی ………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۳٫ بی حسی انفیلتراسیون موضعی ……………………………………………………………… ۶
۱-۳-۱٫ امکان پذیری …………………………………………………………………………….. ۶
۱-۳-۲٫ موربیدیته …………………………………………………………………………………. ۶
۱-۳-۳٫ رضایت بیمار ……………………………………………………………………………. ۷
۱-۳-۴٫ مسایل مربوط به هزینه ………………………………………………………………. ۷
۱-۳-۵٫ خطر عمل مجدد ……………………………………………………………………….. ۸
۱-۳-۶٫ درد زودرس بعداز عمل ……………………………………………………………… ۹
۱-۴٫ بیحسی رژیونال …………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۵٫ بیهوشی عمومی …………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۶٫ دلایل انتخاب موضوع ………………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۷٫ اهداف طرح ……………………………………………………………………………………….. ۱۴
۱-۷-۱٫ هدف اصلی طرح ………………………………………………………………………. ۱۴
۱-۷-۲٫ اهداف فرعی طرح …………………………………………………………………….. ۱۴
۱-۷-۳٫ هدف کاربردی طرح ………………………………………………………………….. ۱۵
۱-۷-۴٫ فرضیات یا سؤالات پژوهش ……………………………………………………….. ۱۵
فصل ۲٫ بررسی متون …………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۱٫ مطالعات منتشر شده به فارسی ………………………………………………………………. ۱۷
۲-۲٫ مطالعات منتشر شده به انگلیسی ……………………………………………………………. ۲۰
فصل ۲٫ مواد و روش ها ………………………………………………………………………………………… ۲۶
۳-۱٫ نوع مطالعه ………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۳-۲٫ جامعه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………. ۲۷
۳-۳٫ معیارهای ورود به مطالعه ……………………………………………………………………… ۲۷
۳-۴٫ حجم نمونه ………………………………………………………………………………………… ۲۷
۳-۵٫ مکان و زمان انجام مطالعه …………………………………………………………………….. ۲۸
۳-۶٫ روش جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………… ۲۸
۳-۷٫ جدول متغیرها …………………………………………………………………………………….. ۲۹
۳-۸٫ روش اجرا ………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۳-۹٫ ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………….. ۳۰
۳-۱۰٫ تغییرات نسبت به فرم پیشنهادی پایان نامه ……………………………………………. ۳۱
فصل ۴٫ یافته ها ………………………………………………………………………………………….. ۳۲
فصل ۵٫ بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………….. ۴۹
۵-۱٫ بحث …………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۵-۲٫ نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… ۵۵
منابع ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………. ۶۳

 

فهرست جداول

جدول ۱٫ ویژگی های دموگرافیک افراد مورد مطالعه ……………………………………………………….. ۳۲
جدول ۲٫ فراوانی روش های بی حسی مختلف ………………………………………………………………… ۳۳
جدول ۳٫ فراوانی متخصصین بیهوشی مسئول بیهوشی حین عمل ……………………………………….. ۳۴
جدول ۴٫ فراوانی جراحان مسئول عمل ترمیم فتق اینگوینال ………………………………………………. ۳۴
جدول ۵٫ . فراوانی انواع اعمال جراحی ترمیم فتق اینگوینال ………………………………………………. ۳۵
جدول ۶ . توزیع فراوانی روش های بیحسی بر حسب جنس بیماران ………………………………….. ۳۵
جدول ۷٫ توزیع فراوانی روش های بیحسی بر حسب جنس بیماران …………………………………… ۳۷
جدول ۸٫ توزیع فراوانی روش های بیحسی بر حسب اینکارسراسیون فتق …………………………… ۳۸
جدول ۹٫ توزیع فراوانی روش های بیحسی بر حسب طول مدت عمل ……………………………….. ۴۰
جدول ۱۰٫ فراوانی انواع روش های بی حسی بر حسب سال عمل …………………………………….. ۴۱
جدول ۱۱٫ میانگین سن و طول مدت عمل جراحی بر حسب روش بیهوشی ……………………….. ۴۳
جدول ۱۲٫توزیع فراوانی روش های بیحسی بر حسب گروه های سنی بیماران …………………….. ۴۵
جدول ۱۳٫ توزیع فراوانی روش های بیحسی بر حسب یک یا دو طرفه بودن فتق ………………… ۴۶

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل ۱٫ نمودار دایره ای فراوانی انواع روش های بیحسی در عمل جراحی فتق اینگوینال ………… ۳۳
شکل ۲٫ .  نمودار میله ای فراوانی روش های بی حسی برحسب جنس بیماران ………………………. ۳۶
شکل ۳٫ . نمودار میله ای فراوانی روش های بی حسی برحسب نوع جراحی ………………………….. ۳۷
شکل ۴٫ نمودار میله ای فراوانی انواع روش های بی حسی برحسب اینکارسراسیون فتق ………….. ۳۹
شکل ۵٫ فراوانی انواع روش های بی حسی بر حسب طول مدت عمل جراحی ……………………….. ۴۰
شکل ۶٫ سیر فراوانی نسبی انواع روش های بی حسی درسالهای ۹۱تا۹۳ ……………………………….. ۴۲
شکل ۷٫ box-plot نشان دهنده سن برحسب نوع بیهوشی ……………………………………………………. ۴۳
شکل ۸٫ . نمودار Box-plot نشان دهنده طول مدت عمل برحسب نوع بی حسی ……………………. ۴۴
شکل ۹٫ نمودار فراوانی نسبی نوع بیهوشی در گروه های سنی مختلف بیماران ………………………… ۴۵
شکل ۱۰٫ نمودار میله ای فراوانی انواع روش های بیحسی بر حسب یک یا دو طرفه بودن فتق …. ۴۷

 

 

چکیده

زمینه و هدف: ترمیم فتق اینگوینال یکی از شایع ترین اعمال جراحی است. روش های مختلفی برای ایجاد بی حسی برای این پروسیجر وجود دارد. در سال های اخیر، در کشورهای پیشرفته دنیا استفاده از روش بی حسی موضعی در اعمال ترمیم فتق اینگوینال سیر صعودی و استفاده از روش بی حسی نخاعی سیر نزولی داشته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع انواع روش های بی حسی مورد استفاده در ایران برای عمل جراحی ترمیم فتق اینگوینال انجام شده است.

مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی گذشته نگر، داده ها از دفاتر ثبت اعمال جراحی انجام شده در اتاق عمل بیمارستان ولیعصر در بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ استخراج شدند. این داده ها عبارت بودند از ویژگی های دموگرافیک، نوع بیحسی، طول مدت جراحی، نوع جراحی، یک طرفه یا دوطرفه بودن فتق، اینکارسراسیون، عود هرنی و در نهایت نام جراحی و متخصص بیهوشی مسئول. از آزمون های آماری مناسب جهت آنالیز داده ها استفاده گردید.

یافته ها: بیماران شامل ۱۴۲ مرد  (۸۳٫۵) با میانگین سنی ۴۵٫۳ سال و ۲۸ زن  (۱۶٫۵%) با میانگین سنی ۴۹٫۵ سال بودند. از بین کل بیماران، ۱۶۰ بیمار  (۹۴٫۱%) به صورت باز تحت عمل جراحی ترمیم فتق اینگوینال قرار گرفتند و ۱۰ بیمار  (۵٫۹%) از طریق لاپاروسکوپی مورد عمل قرار گرفتند. پنجاه و شش درصد اعمال ترمیم فتق اینگوینال تحت بیهوشی عمومی، ۴۳ درصد تحت بی حسی نخاعی و کمتر از یک درصد تحت بی حسی اپیدورال یا سداسیون انجام شده بود. همراهی معنی دار آماری بین جنس و روش بی حسی انتخابی وجود داشت، به طوریکه شیوع استفاده از بی حسی نخاعی در زنان پایین تر از مردان بود  (۱۸٫۵% در مقابل ۴۸٫۲%، ۰٫۰۰۳p =).

نتیجه گیری: با وجود فواید مستند بی حسی انفیلتراسیون موضعی در کاهش درد بعد از عمل و موربیدیته مرتبط به بی حسی  (همچنین هزینه های پیرامون عمل) در بیمارانی که تحت هرنیورافی اینگوینال قرار می گیرند، در مرکز ما از این روش بی حسی استفاده نمی شود.

کلیدواژگان: بی حسی موضعی، بیهوشی عمومی، بی حسی نخاعی، ترمیم فتق اینگوینال

 

12000 تومان – خرید