بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

دانشکده پزشکی

پایان نامه

جهت اخذ درجه دکترای پزشکی (MD)

موضوع :

مقایسه سیر درمانی و پیش آگهی کودکان مبتلا به ITP در بیمارستان حضرت معصومه در سال ۸۸ تا ۹۱

 

 

چکیده:

  هدف: این مطالعه به منظور مقایسه سیر درمانی و پیش آگهی کودکان مبتلا به پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک (ITP) در بیمارستان حضرت معصومه در سال ۸۸ تا ۹۱ انجام شده است.

  روش مطالعه: این مطالعه به صورت یک بررسی مشاهده ای از نوع توصیفی مقطعی بر روی ۱۰۰ نفر ازپرونده های بستری و درمانگاهی کودکان مبتلا به ITP  در بیمارستان حضرت معصومه در سال ۸۸ تا ۹۱ انجام شده است.

  یافته ها: ۸/۵۹ درصد از موارد بیماری شدید بود و در ۳/۸۰ درصد از کودکان بیماری حاد بود. ۵/۵۱ درصد از بیماران ایمونوگلوبولین داخل وریدی همراه با متیل پردنیزولون و ۴/۴۱ درصد فقط ایمونوگلوبولین داخل وریدی گرفته بودند. تنها موردی که با پیشرفت بیماری ارتباط داشت، تعداد پلاکت بیماران مورد بررسی بود(۰٫۰۰۰۱=P.)

نتیجه گیری: در انتها بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه آنها با سایر مطالعات مشابه صورت گرفته در این زمینه، چنین استنباط می شود که سیر بیماری در ۸۰ درصد از موارد حاد می باشد و هیچ فاکتوری به ویژه نوع درمان تأثیری بر آن ندارد.

 

کلیدواژه ها: سیر درمانی، پیش آگهی، کودکان، ITP

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: معرفی پژوهش

 بیان مسئله

 اهداف پژوهش

۱

۲

۳

فصل دوم: دانستنی های موجود در پژوهش

– چارچوب پنداشتی

 سبب شناسی

 تظاهرات بالینی  

 یافته های آزمایشگاهی

 تشخیص افتراقی

 درمان

– مروری بر مطالعات انجام شده

۶

۷

۷

         ۹ 

         ۹

        ۱۰

        ۱۰

        ۱۳

فصل سوم: متدولوژی تحقیق         ۱۶
فصل چهارم: یافته های پژوهش         ۱۹
فصل پنجم: بحث         ۴۵
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

 نمودارهای مربوط به جداول داده ها

        ۴۹

        ۵۱

        ۵۴

پرسشنامه         ۵۸

 

 

فهرست جداول

عنوان

جدول ۲-۱- اختلالات همراه با ترومبوسیتوپنی و همولیز میکروآنژیوپاتیک                                          

صفحه

۸

جدول ۴-۱- توزیع جنسی بیماران مورد بررسی ۲۰
جدول ۴-۲- توزیع علائم اولیه بیماران مورد بررسی ۲۱
جدول ۴-۳- توزیع عوارض در بیماران مورد بررسی ۲۲
جدول ۴-۴- توزیع پیشرفت بیماری در بیماران مورد بررسی ۲۳
جدول ۴-۵- توزیع بیماران بر اساس ادامه ی درمان پس از ترخیص در بستری ها ۲۴
جدول ۴-۶- توزیع نوع درمان در بیماران مورد بررسی ۲۵
جدول ۴-۷- توزیع اسپلنکتومی در بیماران مورد بررسی ۲۶
جدول ۴-۸- توزیع انجام آسپیراسیون مغز استخوان در بیماران مورد بررسی ۲۷
جدول ۴-۹- اطلاعات کمی بیماران ۲۸
جدول ۴-۱۰- اندکس های خونی در مراجعات درمانگاهی بیماران مورد بررسی ۲۹
جدول ۴-۱۱- مقایسه پلاکت اولیه و زمان ترخیص و مراجعات درمانگاهی اول تا چهارم در گروه های درمانی ۳۱
جدول ۴-۱۲- توزیع سنی بیماران مورد مطالعه ۳۲
جدول ۴-۱۳- توزیع پیشرفت بیماری در افراد مورد بررسی بر اساس سن ۳۳
جدول ۴-۱۴- توزیع پیشرفت بیماری در افراد مورد بررسی بر اساس جنس ۳۴
جدول ۴-۱۵- توزیع پیشرفت بیماری در افراد مورد بررسی بر اساس شدت علائم اولیه ۳۵
جدول ۴-۱۶- توزیع پیشرفت بیماری در افراد مورد بررسی بر اساس نوع درمان ۳۶
جدول ۴-۱۷- توزیع طول مدت بستری اول در بیماران مورد بررسی ۳۷
جدول ۴-۱۸- توزیع پیشرفت بیماری در افراد مورد بررسی بر اساس طول مدت بستری اول ۳۸
جدول ۴-۱۹- توزیع پلاکت زمان ترخیص در افراد مورد بررسی بر اساس طول مدت بستری اول ۳۹
جدول ۴-۲۰- توزیع پلاکت زمان ترخیص در افراد مورد بررسی بر اساس نوع درمان

جدول ۴-۲۱- توزیع پیشرفت بیماری در افراد مورد بررسی بر اساس پلاکت اولیه                        

جدول ۴-۲۲- توزیع درصد بهبودی پس از ۶ ماه در بیماران مورد بررسی

جدول ۴-۲۳- توزیع درصد بهبودی پس از ۶ ماه در بیماران مورد بررسی بر اساس جنس

جدول ۴-۲۴-توزیع درصد بهبودی پس از ۶ماه در بیماران مورد بررسی بر اساس سن

 

 

12000 تومان – خرید

 

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴