دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشکده بهداشت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

عنوان

مقایسه تاثیر بسته بندی فیلم­های نانونقره و پلی اتیلن معمولی بر رشد انواع قارچ نان

 

 

چکیده

مقدمه: در این پژوهش با توجه به خاصیت ضد­میکروبی و مقاومت بسته­های محتوی نانوذرات نقره بر پایه دی اکسید تیتانیوم در مقابل نفوذ گازها از جمله اکسیژن، تاثیر این بسته­ها بر فلور قارچی نان­های مصرفی با بسته­های پلی­اتیلن رایج مورد مقایسه قرار گرفت. این مطالعه تجربی در رابطه با افزایش زمان ماندگاری نان­های مصرفی به اجرا در آمده است.

مواد و روش­ها: ابتدا بصورت تصادفی از ۶ نوع نان تولیدی ۱۲ نانوایی منطقه ۲ شهر تهران، تعداد ۱۴۴ نمونه قرص نان  تهیه شد. نمونه های نان اخذ شده در پوشش­های نانویی ۳% ، ۵% ، ۱۰% و پلی­اتیلن معمولی(شاهد) قرار داده شد و در روزهای ۱، ۳، ۷، ۱۴ و ۲۸ در سه تکرار بر اساس استاندارد ملی ایران تحت کنترل و آزمایشات میکروبی قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که اثر نوع فیلم و مدت نگهداری به عنوان عوامل اصلی بر فلور قارچی نان معنی­دار بوده است. کمترین میزان رشد انواع قارچ با ۱۴ درصد مربوط به فیلم نانویی ۱۰درصد و بیشترین میزان رشد انواع قارچ با ۴۲ درصد مربوط به پوشش پلی­اتیلن می باشد(۰۰۱/۰P<). با افزایش مدت روزهای نگهداری تعداد انواع قارچ افزایش یافته است ولی این افزایش در اکثر موارد در نوع نان و نوع قارچ یکسان نبود و تفاوت معنی­داری با یکدیگر داشت(۰۰۱/۰ P=).

نتیجه­گیری: با توجه به نتایج بدست آمده چنین می­توان گفت که استفاده از پوشش­های حاوی نانوذرات نقره بر پایه دی­اکسیدتیتانیوم برای بسته­بندی نان با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و در راستای ارتقای امنیت غذایی نسبت به پوشش­های پلی­اتیلن ارجعیت دارد و استفاده از این نوع پوشش­ها در صنایع پخت توصیه می­گردد.

کلید واژگان: زمان ماندگاری، فیلم­های نانویی، قارچ، نانوذرات نقره، نان

 

 

فهرست مطالب

۱- فصل اول: مقدمه و بیان مسئله. ۱

۱-۱ بیان مسئله. ۲

۱-۱-۱ زمینه تحقیق. ۲

۱-۱-۲ دلایل انتخاب موضوع. ۳۰

۱-۱-۳ پیش زمینه. ۳۱

۱-۱-۴ نارسائی های موجود در زمینه موضوع. ۳۲

۱-۱-۵ ضرورت انجام کار. ۳۲

۱-۲ اهداف.. ۳۳

۱-۳ فرضیات.. ۳۳

۲- فصل دوم: بررسی متون. ۳۴

۲-۱ عوامل موثر بر ماندگاری نان. ۳۵

۲-۱-۱ میکروارگانیسم ها ۳۵

۲-۱-۲ بیاتی نان. ۳۶

۲-۲ مختصری از روش های بسته بندی نان. ۳۷

۲-۳ روش های سنتی و مرسوم برای افزایش ماندگاری نان. ۳۷

۲-۳-۱ بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده(MAP) 37

2-3-2 افزودنی های ضدمیکروبی. ۳۸

۲-۳-۳ بسته بندی فعال. ۳۹

۲-۴ استفاده از نانوکامپوزیت ها در بسته بندی.. ۴۱

۲-۵ اثر نانوکامپوزیت روی میکروارگانیسم ها: ۴۲

۲-۶ استفاده از نانوکامپوزیت ها به عنوان عوامل ضدمیکروبی در بسته بندی.. ۴۵

۲-۷ مخاطرات استفاده از نانوکامپوزیت ها در بسته بندی مواد غذایی. ۴۹

۳- فصل سوم: روش پژوهش… ۵۲

۳-۱ نوع پژوهش.. ۵۳

۳-۲ مراحل انجام پژوهش.. ۵۳

۳-۲-۱ جامعه و محیط انجام پژوهش.. ۵۳

۳-۲-۲ روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۵۳

۳-۲-۳ اصول آزمون. ۵۴

۳-۲-۴ مواد و وسایل. ۵۴

۳-۲-۵ روش انجام آزمون. ۵۵

۳-۲-۶ روش تحلیل داده ها ۵۷

۳-۳ امکانات و محدودیت های پژوهش.. ۵۷

۳-۳-۱ امکانات پژوهش.. ۵۷

۳-۳-۲ محدودیت های پژوهش.. ۵۷

۳-۴ ملاحضات اخلاقی. ۵۸

۳-۵ تعریف واژه ها ۵۸

۴- فصل چهارم: یافته ها ۵۹

۴-۱ تاثیر نوع فیلم روی فلور قارچی نان. ۶۰

۴-۲ تاثیر مدت نگهداری بر  فلور قارچی نان. ۶۳

۴-۳ تاثیر نوع نان بر فلور قارچی. ۶۴

۴-۴ تاثیر نوع قارچ بر میزان رشد ۷۴

۵- فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ها ۷۶

۵-۱ بحث.. ۷۷

۵-۲ نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۸۲

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

 

 

 

 

فهرست جداول:

جدول۱-۱ مقایسه اندازه­ها از ماکرو تا مولکول. ۴

جدول۱-۲ اصول نامگذاری نوع فیلم­های بکار رفته در پژوهش.. ۵۶

جدول ۴-۱ مقایسه میانگین رشدانواع قارچ درطول دوره نگهداری بر حسب پوشش بسته­بندی.. ۶۰

جدول۴-۲ نتایج آزمون های تعقیبی. ۶۲

جدول۴-۳ مقایسه میانگین رشد انواع قارچ در طول دوره نگهداری.. ۶۳

جدول ۴-۴ نتایج آزمون های تعقیبی. ۶۴

جدول ۴-۵ مقایسه میانگین فلور قارچی در انواع نان. ۶۵

جدول ۴-۶ نتایج آزمون های تعقیبی. ۶۶

جدول ۴-۷ مقایسه میانگین رشد هر یک از انواع قارچ رشد یافته در انواع نان. ۷۰

جدول ۴-۸ نتایج آزمون های تعقیبی. ۷۲

جدول ۴-۹ مقایسه اختلاف رشد قارچ­ها با یکدیگر به روش بونفرونی. ۷۵

 

 

فهرست نمودار ها  و عکس ها:

نمودار۱-۱ تقسیم­بندی نان های مسطح. ۲

نمودار۱-۲ طبقه­بندی نانومواد که گستردگی حیطه­های آن. ۶

نمودار۱-۳ طبقه­بندی زمینه­های مختلف فناوری.. ۱۲

نمودار۴-۱ مقایسه میزان رشد انواع قارچ در پوشش های ۳%، ۵%، ۱۰% و پلی­اتیلن در کل دوره نگهداری و به تفکیک روز  ۶۳

نمودار ۴-۲ مقایسه کلی میانگین فلور قارچی در مدت نگهداری.. ۶۴

نمودار ۴-۳ مقایسه تاثیر نوع نان بر میانگین فلور قارچی. ۶۵

نمودار ۴-۴ تاثیر نوع نان  بربری بر فلور قارچی. ۶۷

نمودار ۴-۵ تاثیر نوع نان سنگک بر فلور قارچی. ۶۷

نمودار ۴-۶ تاثیر نوع نان تافتون بر فلور قارچی. ۶۸

نمودار ۴-۷ تاثیر نوع نان باگت بر فلور قارچی. ۶۸

نمودار ۴-۸ تاثیر نوع نان تست بر فلور قارچی. ۶۹

نمودار ۴-۹ تاثیر نوع نان جو بر فلور قارچی. ۶۹

نمودار ۴-۱۰ میزان رشد انواع قارچ در کل دوره نگهداری.. ۷۴

 

12000 تومان – خرید