خانه / پزشکی / پزشکی / دانلود پایان نامه با عنوان مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

پایان نامه

جهت دریافت درجه دکتری داروسازی

موضوع:

 مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان
(
Alpinia officinarum )  با ۱۷- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر
(
Poecilia latipinna)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

خلاصه فارسی. ۱

فصل اول  : کلیات

۱-۱ ضرورت و اهمیت موضوع : ۳

۱- ۲بیان مسئله ۴

۱-۳ اهداف تحقیق. ۵

فصل دوم: بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه

۲-۱ فیزیولوژی تولید مثل در ماهیان. ۷

۲-۲ محور هیپوتالاموس – هیپوفیز – گناد ۸

۲-۳- هیپوتالاموس.. ۸

۲-۳-۱ – هورمون های هیپوتالاموسی. ۹

۲-۴- غده هیپوفیز (Pitiutary gland) 9

2-4-1- هورمون گنادوتروپین ( GtH ) 10

2-4-2 – عوامل مؤثر بر GtH-I و Gth-II 11

2-5- دستگاه تولید مثل. ۱۲

۲-۵-۱ مورفولوژی بیضه ۱۴

۲-۵-۲- هیستولوژی بیضه ۱۵

۲-۶ اسپرماتوژنز و اسپرمیوژنز. ۱۵

۶-۲- ۱- سایر اجزای سلولی. ۱۸

۲-۷- چرخه های فصلی بیضه ۱۸

۲-۸ معرفی گیاه خولنجان (Alpinia officinarum Hance) 21

2-9. آندروژن ها ۲۲

۲-۱۰ .چگونگی تلقیح هورمون به بدن ماهی. ۲۲

آب مناسب برای مصرف در آکواریوم ۲۳

۲-۱۱٫ ماهی های آکواریومی زنده زا ۲۴

۲-۱۲٫ معرفی ماهی مولی. ۲۶

خصوصیات فیزیکو شیمیایی: ۲۶

۲-۱۳ . طرزتشخیص جنسیت مولی. ۲۷

۲-۱۴-استفاده از ماهی مولی به عنوان مدل در مطالعات بیولوژیک و توکسیکولوژیک… ۲۸

فصل سوم : مواد و روشها

۳-۱ دستگاه و ابزارهای مورد نیاز. ۳۲

۳-۲ مواد مورد نیاز. ۳۲

۳-۳ روش کار. ۳۴

۳-۳-۱ آماده سازی ماهیان و آکواریوم ها ۳۴

۳-۳-۲ تیمار بندی. ۳۵

۳-۳-۳ چگونگی آماده سازی دارو. ۳۵

۳-۳-۴ چگونگی عصاره گیری از ریزوم گیاه خولنجان. ۳۶

۳-۴-۱ بیهوش کردن ماهی. ۳۶

۳-۴-۲ مراحل تزریق. ۳۷

۳-۴-۳ تشریح ماهی. ۳۷

۳-۵ مراحل تهیه مقاطع بافتی. ۳۹

۳-۶- اندازه گیری سطوح استروئیدی. ۴۳

۲-۷- تعیین شاخص گنادوسوماتیک ( GSI) 44

3-8 بررسی های آماری. ۴۴

فصل چهارم : نتایج( شامل نتایج نمودارها و جداول آماری )

۴-۱ – بررسی وزن و طول ماهیان. ۴۶

۴-۲ نتایج شاخص گنادوسوماتیک GSI 52

4-3 نتایج سطوح استروئیدی. ۵۴

۴-۳-۱٫٫ نتایج سطح تستوسترون. ۵۴

۴-۳-۲ نتایج سطح کورتیزول. ۵۶

۴-۴٫ نتایج بررسی طول گناد ۵۹

۴-۵- نتایج بافت شناسی بیضه ماهی. ۶۱

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱ . بحث و نتیجه گیری. ۶۹

۵-۱-۲ بررسی شاخص GSI 70

5-1-3. بررسی نتایج سنجش هورمونی. ۷۰

۵-۱-۴٫ بررسی نتایج بافت شناسی بیضه ۷۲

۵-۲٫ نتیجه گیری نهایی. ۷۳

پیشنهادت.. ۷۴

خلاصه انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

منابع. ۷۶

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

 

جدول ۳- ۱ مشخصات آب آکواریوم ها ۳۴

جدول ۳-۲ نوع و مقدار ماده تزریق شده به تیمار هر گروه ۳۵

جدول ۳-۳ ترتیب قرار گیری تیمارها در معرض مواد مختلف.. ۴۱

جدول ۴-۱ میانگین وزن ماهی ها در تیمارهای مختلف  قبل از انجام تزریقات.. ۴۶

جدول ۴-۲ میانگین وزن ماهی ها در تیمارهای مختلف پس از انجام تزریقات.. ۴۷

جدول ۴-۳  میانگین طول ماهی ها در تیمارهای مختلف قبل از انجام تزریقات.. ۴۹

جدول ۴-۴ میانگین طول ماهی ها در تیمارهای مختلف بعد از انجام تزریقات.. ۵۰

جدول ۴-۵  میانگین شاخص گنادی در تیمارهای مختلف پس از انجام تزریقات.. ۵۳

جدول  ۴-۶  میانگین تستوسترون در تیمارهای مختلف پس از انجام تزریقات.. ۵۵

جدول ۴-۷ میانگین کورتیزول در تیمارهای مختلف پس از انجام تزریقات.. ۵۸

جدول ۴-۸ میانگین طول گناد در تیمارهای مختلف پس از انجام تزریقات.. ۶۰

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل ۲-۱ محور هیپوتالاموس – هیپوفیز. ۱۲

شکل ۲-۲ .ماهی مولی نر. ۲۷

شکل ۲-۳٫ماهی مولی ماده ونر. ۲۸

شکل۳- ۱ آکواریوم ۳۵

شکل ۳-۲ – نحوه ی عصاره گیری از گیاه خولنجان. ۳۶

شکل۳-۳ نحوه اندازه گیری طول ماهی مولی. ۳۸

شکل ۳-۴ نحوه اندازه گیری وزن ماهی مولی. ۳۸

شکل۳-۵ نحوه تشریح ماهی مولی. ۳۹

شکل ۳-۶- دستگاه قالب گیری بافت اتوتکنیکون ( مدل ۱۱۰- Kp ) 40

شکل ۳-۷ .میکروتوم ۴۲

شکل ۳-۸ میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین عکاسی دیجیتالی. ۴۳

شکل ۴-۱ مقطعی از بافت بیضه گروه شاهد ، ۶۲

شکل ۴-۲ مقطعی از بافت بیضه گروه کنترل ( تزریق اتانول) ۶۲

شکل ۴-۳ مقطعی از بافت بیضه تیمار ۲۰ میلی گرم بر کیلوگرم خولنجان ۶۳

شکل ۴-۴ مقطعی از بافت بیضه تیمار ۳۰ میلی گرم بر کیلوگرم خولنجان. ۶۳

شکل ۴-۵ مقطعی از بافت بیضه تیمار خولنجان ۵۰ میلی گرم بر خولنجان. ۶۴

شکل ۴-۶ مقطعی از بافت بیضه تیمار خولنجان ۵۰ میلی گرم بر خولنجان. ۶۴

شکل ۴-۷٫ مقطعی از بافت بیضه تیمار ۱ میلی گرم بر کیلوگرم ۱۷- آلفا متیل تستوسترون. ۶۵

شکل ۴-۸ مقطعی از بافت بیضه تیمار ۵ میلی گرم ۱۷- آلفا متیل تستوسترون. ۶۵

شکل ۴-۹ . مقطعی از بافت بیضه تیمار ۱۰ میلی گرم ۱۷- آلفا متیل تستوسترون. ۶۶

شکل  ۴-۱۰ مقطعی از بافت بیضه تیمار ۲۰ میلی گرم ۱۷- آلفا متیل تستوسترون   ۶۶

شکل ۴-۱۱ مقطعی از بافت بیضه تیمار ۲۰ میلی گرم ۱۷- آلفا متیل تستوسترون. ۶۷

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار ۴- ۱ مقایسه وزن ماهی ها در تیمارهای مختلف قبل از انجام تزریقات.. ۴۸

نمودار ۴-۲ مقایسه وزن ماهیان در تیمارهای مختلف بعد از انجام تزریقات.. ۴۸

نمودار ۴-۳ . مقایسه طول ماهیان در تیمارهای مختلف قبل از انجام تزریقات.. ۵۱

نمودار ۴-۴ . مقایسه طول ماهیان در تیمارهای مختلف بعد از انجام تزریقات.. ۵۱

نمودار ۴- ۵ مقایسه شاخص رشد گنادی (GSI%) در تیمارهای مختلف پس از انجام  تزریق. ۵۴

نمودار۴-۶ . مقایسه ی میزان تستوسترون در تیمارهای مختلف.. ۵۶

نمودار۴-۷٫ مقایسه میزان کورتیزول در تیمارهای مختلف پس از انجام تزریقات   ۵۹

نمودار ۴-۸ مقایسه طول گناد در تیمارهای مختلف پس از انجام تزریقات  ۶۱

 

 

خلاصه فارسی

در این تحقیق اثرات ۱۷- آلفا متیل تستوسترون و عصاره گیاه خولنجان بر سیستم تولید مثلی و سیستم آدرنال ( هورمون کورتیزول ) در ماهی مولی بالغ نر بررسی شد. بدین منظور ، پس از کلر زدایی آب آکواریوم ها ، ۱۰۰ قطعه ماهی نر بالغ مولی با میانگین  وزنی  ۳ ±۱گرم در آکواریوم رها شد . آداپته کردن ماهی به مدت ۴۸ ساعت انجام شد . سپس فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب مثل دما ، pH، سختی آب و فشار اکسیژن محاسبه شد .  آزمایش در ۱۰ گروه انجام شد . ( ۲ گروه کنترل و ۸ گروه تیمار) هر گروه شامل ۱۰ قطعه ماهی نر و بالغ بود . دوزهای مختلف عصاره خولنجان و ۱۷- آلفا متیل تستوسترون به مقدار ۰۲/۰ میلی لیتر در هر نوبت تزریق شد و ماهیان تیمار خولنجان ، عصاره گیاه با دوزهای ۱۰، ۲۰ ، ۳۰ و ۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم و ماهیان تیمار ۱۷- آلفا متیل تستوسترون با دوزهای ۱ ، ۵، ۱۰و ۲۰ میلی گرم بر کیلوگرم دریافت کردند . تزریق بصورت داخل عضله ای در عضله  زیرباله پشتی ، بصورت ۱ روز در میان و به مدت ۲۰ روز انجام شد . سپس ماهی ها کشته شدند . بافت بیضه آن ها جدا و در فرمالین ۱۰ درصد فیکس شد . آزمایشات بیومتری ماهی ها شامل اندازه گیری طول و وزن انجام شد . سپس مقایسه هیستولوژیکی بیضه تیمارها با گروه های کنترل انجام شد . نتایج نشان داد که شاخص گنادو سوماتیک در دو دوز ۳۰ و ۵۰ میلی گرم از گیاه خولنجان افزایش یافت .

بررسی نتایج حاکی از آن است که عصاره گیاه خولنجان در کلیه تیمارها مانند ۱۷- آلفا متیل تستوسترون باعث افزایش بلوغ اسپرم و بلوغ نهایی ماهی شد .

واژه های کلیدی : خولنجان ، ۱۷- آلفا متیل تستوسترون ، بیضه ، ماهی مولی


قیمت:   ۱۲۰۰۰ تومان

 

فرمت

مطلب مشابه

دانلود پایان نامه با عنوان مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران 

مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران  …