دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

پایان نامه

جهت دریافت درجه دکتری داروسازی

موضوع:

 مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان
(
Alpinia officinarum )  با ۱۷- آلفا متیل تستوسترون برشاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر
(
Poecilia latipinna)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

خلاصه فارسی. ۱

فصل اول  : کلیات

۱-۱ ضرورت و اهمیت موضوع : ۳

۱- ۲بیان مسئله ۴

۱-۳ اهداف تحقیق. ۵

فصل دوم: بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه

۲-۱ فیزیولوژی تولید مثل در ماهیان. ۷

۲-۲ محور هیپوتالاموس – هیپوفیز – گناد ۸

۲-۳- هیپوتالاموس.. ۸

۲-۳-۱ – هورمون های هیپوتالاموسی. ۹

۲-۴- غده هیپوفیز (Pitiutary gland) 9

2-4-1- هورمون گنادوتروپین ( GtH ) 10

2-4-2 – عوامل مؤثر بر GtH-I و Gth-II 11

2-5- دستگاه تولید مثل. ۱۲

۲-۵-۱ مورفولوژی بیضه ۱۴

۲-۵-۲- هیستولوژی بیضه ۱۵

۲-۶ اسپرماتوژنز و اسپرمیوژنز. ۱۵

۶-۲- ۱- سایر اجزای سلولی. ۱۸

۲-۷- چرخه های فصلی بیضه ۱۸

۲-۸ معرفی گیاه خولنجان (Alpinia officinarum Hance) 21

2-9. آندروژن ها ۲۲

۲-۱۰ .چگونگی تلقیح هورمون به بدن ماهی. ۲۲

آب مناسب برای مصرف در آکواریوم ۲۳

۲-۱۱٫ ماهی های آکواریومی زنده زا ۲۴

۲-۱۲٫ معرفی ماهی مولی. ۲۶

خصوصیات فیزیکو شیمیایی: ۲۶

۲-۱۳ . طرزتشخیص جنسیت مولی. ۲۷

۲-۱۴-استفاده از ماهی مولی به عنوان مدل در مطالعات بیولوژیک و توکسیکولوژیک… ۲۸

فصل سوم : مواد و روشها

۳-۱ دستگاه و ابزارهای مورد نیاز. ۳۲

۳-۲ مواد مورد نیاز. ۳۲

۳-۳ روش کار. ۳۴

۳-۳-۱ آماده سازی ماهیان و آکواریوم ها ۳۴

۳-۳-۲ تیمار بندی. ۳۵

۳-۳-۳ چگونگی آماده سازی دارو. ۳۵

۳-۳-۴ چگونگی عصاره گیری از ریزوم گیاه خولنجان. ۳۶

۳-۴-۱ بیهوش کردن ماهی. ۳۶

۳-۴-۲ مراحل تزریق. ۳۷

۳-۴-۳ تشریح ماهی. ۳۷

۳-۵ مراحل تهیه مقاطع بافتی. ۳۹

۳-۶- اندازه گیری سطوح استروئیدی. ۴۳

۲-۷- تعیین شاخص گنادوسوماتیک ( GSI) 44

3-8 بررسی های آماری. ۴۴

فصل چهارم : نتایج( شامل نتایج نمودارها و جداول آماری )

۴-۱ – بررسی وزن و طول ماهیان. ۴۶

۴-۲ نتایج شاخص گنادوسوماتیک GSI 52

4-3 نتایج سطوح استروئیدی. ۵۴

۴-۳-۱٫٫ نتایج سطح تستوسترون. ۵۴

۴-۳-۲ نتایج سطح کورتیزول. ۵۶

۴-۴٫ نتایج بررسی طول گناد ۵۹

۴-۵- نتایج بافت شناسی بیضه ماهی. ۶۱

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱ . بحث و نتیجه گیری. ۶۹

۵-۱-۲ بررسی شاخص GSI 70

5-1-3. بررسی نتایج سنجش هورمونی. ۷۰

۵-۱-۴٫ بررسی نتایج بافت شناسی بیضه ۷۲

۵-۲٫ نتیجه گیری نهایی. ۷۳

پیشنهادت.. ۷۴

خلاصه انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

منابع. ۷۶

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

 

جدول ۳- ۱ مشخصات آب آکواریوم ها ۳۴

جدول ۳-۲ نوع و مقدار ماده تزریق شده به تیمار هر گروه ۳۵

جدول ۳-۳ ترتیب قرار گیری تیمارها در معرض مواد مختلف.. ۴۱

جدول ۴-۱ میانگین وزن ماهی ها در تیمارهای مختلف  قبل از انجام تزریقات.. ۴۶

جدول ۴-۲ میانگین وزن ماهی ها در تیمارهای مختلف پس از انجام تزریقات.. ۴۷

جدول ۴-۳  میانگین طول ماهی ها در تیمارهای مختلف قبل از انجام تزریقات.. ۴۹

جدول ۴-۴ میانگین طول ماهی ها در تیمارهای مختلف بعد از انجام تزریقات.. ۵۰

جدول ۴-۵  میانگین شاخص گنادی در تیمارهای مختلف پس از انجام تزریقات.. ۵۳

جدول  ۴-۶  میانگین تستوسترون در تیمارهای مختلف پس از انجام تزریقات.. ۵۵

جدول ۴-۷ میانگین کورتیزول در تیمارهای مختلف پس از انجام تزریقات.. ۵۸

جدول ۴-۸ میانگین طول گناد در تیمارهای مختلف پس از انجام تزریقات.. ۶۰

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل ۲-۱ محور هیپوتالاموس – هیپوفیز. ۱۲

شکل ۲-۲ .ماهی مولی نر. ۲۷

شکل ۲-۳٫ماهی مولی ماده ونر. ۲۸

شکل۳- ۱ آکواریوم ۳۵

شکل ۳-۲ – نحوه ی عصاره گیری از گیاه خولنجان. ۳۶

شکل۳-۳ نحوه اندازه گیری طول ماهی مولی. ۳۸

شکل ۳-۴ نحوه اندازه گیری وزن ماهی مولی. ۳۸

شکل۳-۵ نحوه تشریح ماهی مولی. ۳۹

شکل ۳-۶- دستگاه قالب گیری بافت اتوتکنیکون ( مدل ۱۱۰- Kp ) 40

شکل ۳-۷ .میکروتوم ۴۲

شکل ۳-۸ میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین عکاسی دیجیتالی. ۴۳

شکل ۴-۱ مقطعی از بافت بیضه گروه شاهد ، ۶۲

شکل ۴-۲ مقطعی از بافت بیضه گروه کنترل ( تزریق اتانول) ۶۲

شکل ۴-۳ مقطعی از بافت بیضه تیمار ۲۰ میلی گرم بر کیلوگرم خولنجان ۶۳

شکل ۴-۴ مقطعی از بافت بیضه تیمار ۳۰ میلی گرم بر کیلوگرم خولنجان. ۶۳

شکل ۴-۵ مقطعی از بافت بیضه تیمار خولنجان ۵۰ میلی گرم بر خولنجان. ۶۴

شکل ۴-۶ مقطعی از بافت بیضه تیمار خولنجان ۵۰ میلی گرم بر خولنجان. ۶۴

شکل ۴-۷٫ مقطعی از بافت بیضه تیمار ۱ میلی گرم بر کیلوگرم ۱۷- آلفا متیل تستوسترون. ۶۵

شکل ۴-۸ مقطعی از بافت بیضه تیمار ۵ میلی گرم ۱۷- آلفا متیل تستوسترون. ۶۵

شکل ۴-۹ . مقطعی از بافت بیضه تیمار ۱۰ میلی گرم ۱۷- آلفا متیل تستوسترون. ۶۶

شکل  ۴-۱۰ مقطعی از بافت بیضه تیمار ۲۰ میلی گرم ۱۷- آلفا متیل تستوسترون   ۶۶

شکل ۴-۱۱ مقطعی از بافت بیضه تیمار ۲۰ میلی گرم ۱۷- آلفا متیل تستوسترون. ۶۷

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار ۴- ۱ مقایسه وزن ماهی ها در تیمارهای مختلف قبل از انجام تزریقات.. ۴۸

نمودار ۴-۲ مقایسه وزن ماهیان در تیمارهای مختلف بعد از انجام تزریقات.. ۴۸

نمودار ۴-۳ . مقایسه طول ماهیان در تیمارهای مختلف قبل از انجام تزریقات.. ۵۱

نمودار ۴-۴ . مقایسه طول ماهیان در تیمارهای مختلف بعد از انجام تزریقات.. ۵۱

نمودار ۴- ۵ مقایسه شاخص رشد گنادی (GSI%) در تیمارهای مختلف پس از انجام  تزریق. ۵۴

نمودار۴-۶ . مقایسه ی میزان تستوسترون در تیمارهای مختلف.. ۵۶

نمودار۴-۷٫ مقایسه میزان کورتیزول در تیمارهای مختلف پس از انجام تزریقات   ۵۹

نمودار ۴-۸ مقایسه طول گناد در تیمارهای مختلف پس از انجام تزریقات  ۶۱

 

 

خلاصه فارسی

در این تحقیق اثرات ۱۷- آلفا متیل تستوسترون و عصاره گیاه خولنجان بر سیستم تولید مثلی و سیستم آدرنال ( هورمون کورتیزول ) در ماهی مولی بالغ نر بررسی شد. بدین منظور ، پس از کلر زدایی آب آکواریوم ها ، ۱۰۰ قطعه ماهی نر بالغ مولی با میانگین  وزنی  ۳ ±۱گرم در آکواریوم رها شد . آداپته کردن ماهی به مدت ۴۸ ساعت انجام شد . سپس فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب مثل دما ، pH، سختی آب و فشار اکسیژن محاسبه شد .  آزمایش در ۱۰ گروه انجام شد . ( ۲ گروه کنترل و ۸ گروه تیمار) هر گروه شامل ۱۰ قطعه ماهی نر و بالغ بود . دوزهای مختلف عصاره خولنجان و ۱۷- آلفا متیل تستوسترون به مقدار ۰۲/۰ میلی لیتر در هر نوبت تزریق شد و ماهیان تیمار خولنجان ، عصاره گیاه با دوزهای ۱۰، ۲۰ ، ۳۰ و ۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم و ماهیان تیمار ۱۷- آلفا متیل تستوسترون با دوزهای ۱ ، ۵، ۱۰و ۲۰ میلی گرم بر کیلوگرم دریافت کردند . تزریق بصورت داخل عضله ای در عضله  زیرباله پشتی ، بصورت ۱ روز در میان و به مدت ۲۰ روز انجام شد . سپس ماهی ها کشته شدند . بافت بیضه آن ها جدا و در فرمالین ۱۰ درصد فیکس شد . آزمایشات بیومتری ماهی ها شامل اندازه گیری طول و وزن انجام شد . سپس مقایسه هیستولوژیکی بیضه تیمارها با گروه های کنترل انجام شد . نتایج نشان داد که شاخص گنادو سوماتیک در دو دوز ۳۰ و ۵۰ میلی گرم از گیاه خولنجان افزایش یافت .

بررسی نتایج حاکی از آن است که عصاره گیاه خولنجان در کلیه تیمارها مانند ۱۷- آلفا متیل تستوسترون باعث افزایش بلوغ اسپرم و بلوغ نهایی ماهی شد .

واژه های کلیدی : خولنجان ، ۱۷- آلفا متیل تستوسترون ، بیضه ، ماهی مولی

 

12000 تومان – خرید