مقایسه آزمایشگاهی روش‌های مختلف ارزیابی ریزنشت درترمیم‌های کلاس پنج کامپازیت رزین

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………. صفحه

چکیده فارسی  ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول:   مقدمه و مروری بر مقالات

مقدمه………………………………………. ۴

کامپازیت رزین ها……………………………. ۶

ویژگی های فیزیکی رزین کامپازیت ها…………….. ۷

ویژگی های کاربردی کامپازیت رزین ها……………. ۹

ویژگی های نوری کامپازیت رزین ها………………. ۱۰

کامپازیت های معمولی…………………………. ۱۲

کامپازیت‌های میکروفیل………………………… ۱۳

کامپازیت‌های هایبرید…………………………. ۱۴

کامپازیت‌های قابل سیلان……………………….. ۱۴

کامپازیت‌های متراکم شدنی……………………… ۱۵

کامپازیت‌های نانوفیل…………………………. ۱۶

چسبندگی به مینا و عاج……………………….. ۱۷

چالش‌های موجود در چسبندگی به عاج………………. ۱۹

طبقه بندی ادهزیوها………………………….. ۲۲

ادهزیوهای Etch & Rinse یا توتال اچ………………. ۲۲

ادهزیوهای etch & rinse  سه مرحله‌ای در مقابل دو مرحله‌ای ۲۵

ادهزیوهای سلف اچ……………………………. ۲۶

نسل اول مواد اتصال یابنده……………………. ۳۱

نسل دوم مواد اتصال یابنده……………………. ۳۳

نسل سوم مواد اتصال یابنده……………………. ۳۴

نسل چهارم مواد اتصال یابنده………………….. ۳۶

نسل پنجم مواد اتصال یابنده…………………… ۳۷

نسل ششم مواد اتصال یابنده……………………. ۳۸

نسل هفتم مواد اتصال یابنده…………………… ۳۹

کاربرد ادهزیو رزین………………………….. ۴۰

ریزنشت……………………………………… ۴۱

انواع روش‌های آزمایشگاهی بررسی ریزنشت………….. ۴۴

مروری بر مقالات……………………………… ۴۸

بیان مسئله ………………………………… ۵۶

هدف کلی…………………………………….. ۵۶

اهداف اختصاصی………………………………. ۵۶

فصل دوم: مواد و روش ها

مواد و روش ها………………………………. ۵۸

انتخاب و آماده سازی نمونه ها…………………. ۶۰

انجام روشهای ارزیابی ریزنشت………………….. ۶۳

متغیرها…………………………………….. ۷۱

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………. ۷۲

فصل سوم: یافته ها

یافته ها…………………………………… ۷۳

قسمت اول…………………………………… ۷۳

قسمت دوم : تحلیل داده ها…………………….. ۷۵

فصل چهارم: بحث

بحث………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………. ۸۷

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸

Abstract……………………………………… 98

 

 

 

فهرست جداول

جدول عنوان صفحه
۱-۲  مواد مورد استفاده در تحقیق ۵۸
۲-۲ دستگاههای مورد استفاده در تحقیق ۵۹
۱-۳ شاخص های میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر در گروههای آزمایش ۷۴
۲-۳ مقایسه‌ی میانگین ادهزیوهای توتال اچ و سلف اچ به تفکیک روشهای مختلف اندازه‌گیری ریزنشت ۷۵
۳-۳ شاخص های میانگین  Zscore، انحراف معیار، حداقل و حداکثر در گروههای آزمایش
۴-۳ نتایج آزمون پیرسون و اسپیرمن برای سنجش ارتباط بین روشهای مختلف اندازه‌گیری ریزنشت ۸۰

 

فهرست نمودارها

نمودار عنوان صفحه
۱-۳ مقایسه میانگین ریزنشت ادهزیوهای سلف اچ و توتال اچ درروش Dye extration 77
2-3 مقایسه میانگین ریزنشت ادهزیوهای سلف اچ و توتال اچ در روش Dye penetration 78
3-3 مقایسه میانگین ریزنشت ادهزیوهای سلف اچ و توتال اچ در روش Fluid filtration 79

N    فهرست تصاویر

تصویر عنوان صفحه
۱-۲ تراش حفرات کلاس ۵ با فرز الماسی توسط هندپیس با دور بالا ۶۱
۲-۲ ادهزیو توتال اچ Opti Bond Solo plus 61
3-2 ادهزیو سلف اچ Opti Bond All in one 62
4-2 کامپوزیت لایت کیور میکروهایبرید Herculite 62
5-2 دستگاه اسپکتروفتومتری برای روش Dye extraction 64
6-2 نمونه های با برش طولی جهت انجام روش اندازه گیری Dye penetration 66
7-2 دستگاه میکروسکوپ دینولایت جهت انجام روش Dye penetration 66
8-2 تصویر میکروسکوپی با بزرگنمایی ۶۰ ´ از نمونه آماده شده جهت
Dye penetration
67
9-2 مراحل آماده سازی نمونه ها برای انجام روش Fluid filtration 68
10-2 نمونه های متصل شده به دستگاه Fluid filtration جهت انجام تست ۶۹

 

 

چکیده

هدف

هدف از این مطالعه مقایسه ریزنشت ادهزیو توتال اچ و سلف اچ به سه روش
Fluid filtration،  Dye penetration و Dye extraction ، همچنین تعیین ارتباط اماری این سه روش با یکدیگر بود.

مواد و روشها

در این مطالعه آزمایشگاهی برروی سطوح باکال در ۳/۱ سرویکال تعداد ۷۲ دندان پره مولر کشیده شده انسانی، حفرات کلاس پنج، تا mm1 زیر CEJ تراشیده شد. در نیمی از حفرات ادهزیو توتال اچ Opti bond solo plus و نیمی دیگر ادهزیو سلف اچ All in one بکار برده شد، سپس تمام حفرات با کامپازیت لایت کیور به نام Herculite XRV ترمیم شدند و  براساس روش اندازه گیری ریزنشت نمونه ها به سه گروه اصلی ۲۴ تایی و هر گروه براساس نوع ادهزیو مصرفی به دو زیر گروه ۱۲ تایی تقسیم شدند: در گروه اول آزمایش جهت ارزیابی ریزنشت نمونه‌ها از روش  Dye extraction، در گروه دوم از روش Dye penetration و در گروه سوم از روش
Fluid filtration استفاده شد. در زیر گروه اول هر گروه ادهزیو توتال اچ Opti Bond Solo Plus و در زیر گروه دوم ادهزیو سلف اچ Opti Bond All in One بکار رفت. جهت آنالیز داده ها از ازمونهای t زوجی و من ویتنی و ضریب همبستگی با سطح معناداری ۰۵/۰ =α استفاده شد.

یافته ها

در مورد مقایسه ریزنشت دو نوع ادهزیو مصرفی، برای روش dye extraction بین ریزنشت این ادهزیوها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت(۶۵۷/۰=P). برای روش dye penetration نیز تفاوت در ریزنشت ادهزیوها معنی‌دار نبود(۷۵۵/۰=P) ولی در مورد روش Fluid filtration ریزنشت ادهزیو سلف اچ به طور معنی داری بیشتر از ادهزیو توتال اچ بود(۰۱۲/۰=P).

همچنین ارتباط معنی داری بین روشهای مختلف ارزیابی ریزنشت برای ادهزیوهای متفاوت بدست نیامد( ۰۵/۰P>).

نتیجه گیری

با توجه به داده های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که با کاربرد روش Fluid filtration جهت ارزیابی ریزنشت، ادهزیو سلف اچ Opti Bond All In One ریزنشت بیشتری را از ادهزیو
توتال اچ Opti Bond Solo Plus دارا می‌باشد.

 

واژه های کلیدی

ریزنشت- نفوذ مایع – نفوذ رنگ – خروج رنگ

 

12000 تومان – خرید