لغتنامه پزشکی سه زبانه انگلیسی فارسی عربی

إجهاض

 

سقط جنین Abortion

 

أحادی السّکارید مونوساکارید – قند ساده Monosaccharide
أحادی العین – وحید العینین یک چشمی Monocular
احتشاء ناحیه آنفارکتوس زده Infarct
احتشاء انفارکتوس Infarction
احتشار – عدوی بالطُّفیلیات آلودگی – آلودگی به انگل Infestation
احتقان – حُقن – حُقنه تزریق Injection
احتکاک اصطکاک Friction
إحصار القلب بلوک قلب Heart block
احمرارُالجِلد سرخی فوق العاده پوست Erythroderma
إحولال تحتانی هیپوفوری – وقتی محور دید یک چشم پائین تر از محور دید چشم دیگر قراربگیرد. Hypoporia
اختصاصی الجذام جذام شناس Leprologist
اختصاصی الطب الباطنی متخصص طب داخلی Internist
اختصاصیّ المالاریا مالاریا شناس Malariologist
اختصاصی النُظُم الغذائیه متخصص رژیم غذائی Dietitian
اختیاری – مُخیَّر مشروط – مستعد برای انجام دادن یا ندادن کاری Facultative
أخرمی ترقُوی

 

اخرومی – ترقوه ای

 

Acromio clavicular

 

أخرمی غرابی

 

زائده اخرومی

 

Acromion

 

إخصاب بارور کردن Fertilization
أخلاقیات اخلاق مجموعه اصول اخلاقی. Ethics
أخمَصی کف پائی Plantar
إدرار البول افزایش ادرار Dieresis
إدراک فهم – درک Perception
أدرَه – قیله مائیه هیدروسل – تومری که ناشی از تجمع مایع سروز در واژینال  ،بیضه و طناب منوی است. Hydrocele
أدرنالین آدرنالین  

Adrenalin

الاستمناء استمناء –استشهاء Masturbation
إدمان – عاده- أهبه عادت Habit
إدمان المورفین اعتیاد به مرفین Morphinism
أدمه لا پوست – قسمتی از پوست که بن رو پوست و نسج زیر پوستی قراردارد Derma
أدویه جالینوسیه داروهای جالینوسی Galenical
الأدیم الباطن درون پوست Endoderm
الأدیم الظاهر اکتودرم –برون پوست Ectoderm
الأدیم المتوسط مزودرم – قشر میانی یاخته های جنین Mesoderm
إذکار نرینه سازی Masculinization
أُذن گوش Ear
أُذُنی گوشی – مربوط به گوش Otic
أُربی مغبنی –مربوط به ناحیه مغبنی یا کشاله ران. Inguinal
الاربیّه کشاله ران Groin
ارتشاح جریان نفوذ مایع Infiltration
ارتعاج اکلامپسی – حمله تشنجی ناگهانی. Eclampsia
ارتفاق الإصابِع سنداکتیلی(وجود پرده ای که انگشتان را بهم می چسباند Dactylion
أرتق سوراخ نشده Imperforate
الإرجاز – هِزَّه الجماع ارگاسم – اوج لذت جنسی Orgasm
أرغوتامین – ماده لعلاج الشَّقیقَه ارگوتامین( یک آلکالوئید چپ بر ارگو که در درمان صداع بکار می رود. Ergotamine
إرغوتوکسین ارگوتوکسین Ergotoxin
إرغوستیرول(کیمیاء حیویه) ارگوسترول Ergosterol
إرغومترین ارگومترین Ergometrine
أرَق بیخوابی Insomnia
إرقاء بند آورنده خون Hemostatic
إرواء آبیاری با شستشو Irrigation
إرواء عبور دادن مایعی از فضائی Perfusion
أرومه الحمراء اریتروبلاست – گویچه سرخ هسته دارکه در مغز استخوان قرارداد. Erythroblast
أرومَه الحمراء السَّویه نرموبلاست – گویچه سرخ هسته دار Normoblast
الأرومه الضَّخمَه گویچه سرخ هسته دار درشت ابتدائی Megaloblast
أرومه الکریات یاخته خونی مادر(اصلی) Hemoblast
أرومه النقویه میلوبلاست Myeloblast
أرومه عصبیه یاخته عصبی اولیه Neuroblast
أرومه لیفیه یاخته نسج هم بند. Fibroblast
أریاح گاز معده یا روده Flatus
إزاله أحشاء البطن بیرون زدن احشاء از جدار شکم Eventration
إزاله الاحتشار-التخلُّص من الطُّفیلیات دفع حشرات – دفع انگل Disinfestations
إزاله الإشباع نازل – فرود آینده- پائین رونده Desaturation
إزاله التحسّس غیر حساس کردن Desensitization
إزاله الرّجفان دفیبریلاسیون-از بین بردن لرزش قلب Defibrillation
إزاله الفبرین دفیبریناسیون- خارج کردن فیبرین از خون یا لنف Defibrination
ازدواج الرَّحم دوزهدانی Dimetria
أساسی جوهری – اساسی – سرشتی Essential
استئصال بریدن ودرآوردن – شکافتن- قطع کامل یا انهدام قسمتی از بدن. Excision= Extirpation
استئصال الاثنا عشری والبنکریاس برداشتن دوازدهه و قسمتی از لوز المعده Duodenopancreatectomy
استئصال الاحشاء درآوردن احشاء Evisceration
استئصال الباسور برداشتن بواسیر Hemorrhoidectomy
استئصال البَربَخ برنج برداری –درآوردن برنج با عمل جراحی. Epididymectomy
استئصال البنکریاس برداشتن لوزالمعده Pancreatectomy
استئصال التّامور شکافتن پریکارد یا برون شامه دل Pericardiectomy
استئصال الثَّدی پستان برداری Mastectomy
استئصال الحَنجَرَه حنجره برداری Laryngectomy
استئصال الخُصبَه بیضه برداری Orchidectomy
استئصال الدُّرقیه برداشتن غده پاراتیروئید Parathyroidectomy
استئصال الرَّحِم زهدان برداری Hysterectomy
استئصال الرَّضفَه درآوردن کشکک Patellectomy
استئصال الصفحه الفّقریه تیغه برداری Laminectomy
استئصال الصِّمه لخته برداری Embolectomy
استئصال العقدَه اللَّمفیه برداشتن غده لنفاوی Lymphadenectomy
استئصال الغدائیات- قطع الغدائیات

 

درآوردن نسوج آدنوئیدی گلوبا عمل جراحی.

 

Adenoidectomy

 

استئصال الغدّه

 

غده برداری

 

Adenectomy

 

استئصال الفَصّ برداشتن یک لب عضوی مثل ریه Lobectomy
استئصال الکلیه درآوردن یک کلیه Naphrectomy
استئصال اللسان زبان برداری-قطع زبان Glossectomy
استئصال المبیض تخمدان برداری Oophorectomy
استئصال المَبیض تخمدان برداری Ovariectomy
استئصال المبیض والبوق برداشتن تخمدان ولوله های رحمی با عمل جراحی Oophorosalpingectomy
استئصال المَعِده معده برداری Gastrectomy
استئصال المَعِده تفمم معده و اثنی عشر Gastroduodenostomy
استئصال النُّخامیه هیپوفیزبرداری hypophysectomy
استئصال النَّکفیه برداشتن غده بزاقی بناگوشی Parotidectomy
استئصال الورم العضلی دراوردن میوم رحم Myomectomy
استئصال الهلالیه منیسک برداری Meniscectomy
استئصال بعض البُلعُوم برداشتن قسمتی از حلق با عمل جراحی Pharyngectomy
استئصال بوّاب المَعِده برداشتن یا درآوردن باب المعده Gastropylorectomy
استئصال جدار البطن شکافتن جدار شکم Laparotomy
استئصال عقده غاسِّره درآوردن گانگلیون گاسر با عمل جراحی. Gasserectomy
استئصال غربالی برداشتن قسمتی از استخوان پرویزنی  با عمل جراحی. Ethmoidectomy
استبعاد خارج کردن  – حذف کردن Exclusion
استثاره تحریک – عمل برانگیختن یک عضو یا نسج. Excitation
استثاریه تحریک پذیری – هیجان پذیری Excitability
استحالَه دگر دیسی – مسخ Metamorphosis
استخراج الحُصاه سنگ درآوری – لیتوتومی Lithotomy
استخراج حُصاه الکُلیه درآوردن سنگ کلیه Nephrolithotomy
استخلاص – قاع – استخراج استخراج – بیرون کشیدن Extraction
استدخان ترخین – دود دادن Fumigation
إستر استر – ترکیب الکل و اسید باز. Ester
إستراز(إنزیم) استراز Esteras
استرواح الصدر المَوَهی تجمع گاز و مایع در حفره جنبی. Hydropneumothora
الاستعراء تن نمائی (یک نوع رفتار منحرف) exhibitionism
استعراف – تعیین الهویه تعیین هویت Identification
استعصام عدم حساسیت Insusceptibility
استفراد – عَزل انفراد – انزوا Isolation
استقصاء تجسس – جستجو رای تشخیص در عمل جراحی. Exploration
الاستقلاب – الأیض سوخت وساز Metabolism
استقلالیّ – أیضیّ متابولیک Metabolic
استلقاء خوابیده- دراز کشیده درحالت افقی Decubitus
استنزاف درآوردن کامل خون Exsanguinations
استنشاق استنشاق Inhalation
استیقاف – تثبیت بی حرکت کردن Immobilization
استیک – خلّی

 

اسید استیک- جوهر سرکه

 

Acetic acid

 

استیومورفین- هیروین

 

هروئین

 

Acetomorphine

 

اسعاف أوَّلی کمک های اولیه First aids
إسفنجَه العَصبونات ماده نقطه دار- نوروپیل Neuropil
الإسک استخوان وَرَک Ischium
إسهال اسهال – شکم روش Diarrhea
اسهال – تدفق اسهال – جریان شدید Flux
اسیتات

 

ملح اسید سیتریک

 

Acetate

 

أسیتون

 

استون

 

Acetone

 

اشتیاقی اشتیاقی(اصطلاح قدیمی برای چهارمین زوج اعصاب مغزی) Pathetic
الإشریکیه – جنس من الجراثیم من قبیله الاشریکیات اشریشیا – تیره ای از باکتریهای متحرک  – میله ای و گرام منفی. Escherichia
الأشعه تحت الحمراء اشعه مادون قرمز Infrared rays
أشلّ –مَشلول فلجی Paralytic
إصابَه صدمه – آسیب Injury
إصبع- أُصبع انگشت(دست یا پا) Dactyl
إصدار ساطع کردن – صادر کردن Emission
الاصطفاعیه – مدرسه طبیه قدیمه التقاطی Eclecticism
أصفری مربوط به جسم زرد Luteal
إضافی

 

فرعی – کمکی

 

Accessory

 

اعتلال ٌ مِعَوط بیماری روده Enteropathy
اعتلال الرَّحِم النَّزعی خونریزی غیر عادی از رحم Metropathia hemorrhagica
اعتلال الکُلیه بیماری کلیوی Nephropathy
اعتلال المَعِده هر بیماری معده Gastropathy
اعتلال دِماغی هر بیماری مغزی Encephalopathy
اعتلال دموی بیماری خونی Hemopathy
اعتلال ذاتی ایدیوپاتی Idiopathy
اعتلال عضلی هربیماری عضلانی Myopaty
اعتلال عَظمی هربیماری استخوان Osteoyathy
اعتیاد عادت کردن Habituation
الاعضاء التناسلیه اعضا ی تناسلی Genitalia
12000 تومان – خرید