دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی

 عنوان:

 هم سنجی برآورد  Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

 

چکیده:

رشد سنجی (آلومتری) برقراری یک رابطه ریاضی میان شرایط یک مولفه فیزیولوژیک، آناتومیکی یا متابولیک با تغییرات جثه یا اندازه بدن( وزن) به ویژه در فرایند رشد و تکامل را تشریح می کند. هدف از تحقیق حاضر هم سنجی برآورد vo2peak  به روش معادلات آلومتری منتخب برای دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیر چاق است. روش اجرا: ۴۴ دانش آموز دختر ۱۰ تا ۱۲ سال مقاطع تحصیلی ابتدایی غیر انتفاعی ناحیه یک شهرستان همدان که بر اساس درصد BMI به دو گروه ۲۲ نفری با ترکیب بدنی نرمال و اضافه وزن + چاق تفکیک شدند. ظرفیت عملی آن ها در یک نوبت فعالیت هوازی درمانده ساز بروس برآورد شد و اعتبار آن با معادلات آلومتری منتخب(بیونن، میلانو و نویل) ارزیابی گردید. نتایج: معادلات آلومتری منتخبی که برای هریک از گروه های  چاق و یا نرمال به کار می رود، برای تعیین vo2peak افراد بالیده کاربرد ندارد. این معادلات آلومتری و آزمون شاخص (بروس) در دو گروه تحت مطالعه ما نشان داد در شرایط متفاوت بودن ترکیب بدنی دو گروه (چاق-غیرچاق) با سطح بلوغ یکسان(طبیعی یا بلوغ غیرطبیعی)، مقدار ظرفیت عملی دختران قابل تشخیص خواهد بود ولی در صورت متفاوت بودن ترکیب بدنی (نرمال یا چاق) و تفاوت در سطح بلوغ (بلوغ طبیعی و غیرطبیعی) نمی تواند ظرفیت عملی دختران ۱۰ تا ۱۲ سال را با ملاحظه دو عامل مداخله گر متمایز سازد. به نظر می رسد برای تعیین ظرفیت عملی دختران نوجوان با رعایت عوامل ترکیب بدن و سطح بلوغ نیازمند طراحی فرمول آلومتریک اختصاصی برای جمعیت دانش آموزان دختر ۱۰-۱۲ ساله غیر ورزشکار باشیم.

واژه­های کلیدی: آلومتری، بلوغ، دختران چاق، ترکیب بدن

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: طرح پژوهش

۱-۱ مقدمه …………………………………. ۳

۱-۲ بیان مساله……………………………… ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش……………………… ۸

۱-۴ اهداف پژوهش…………………………….. ۹

۱-۴-۱ هدف کلی………………………………. ۹

۱-۴-۲ اهداف جزئی……………………………. ۹

۱-۵  فرضیه های پژوهش………………………… ۹

۱-۶ روش تحقیق………………………………. ۱۰

۱-۷ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی……………… ۱۱

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه…………………………………. ۱۵

۲-۲- مبانی نظری…………………………….. ۱۵

۲-۲-۱- فیزیولوژی کودک و نوجوان……………….. ۱۶

۲-۲-۲  سن زیستی یا بیولوژیک………………….. ۱۶

۲-۲-۳ اهمیت اندازه و جثه…………………….. ۱۷

۲-۲-۴ وزن بدن………………………………. ۱۸

۲-۲-۵ قامت…………………………………. ۱۸

۲-۲-۶ وزن خالص بدن………………………….. ۱۸

۲-۲-۷ بالیدگی یا بلوغ……………………….. ۲۰

۲-۲-۸ بلوغ ریختی یا مورفولوژیک……………….. ۲۱

۲-۲-۹ بلوغ اسکلتی…………………………… ۲۲

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

۲-۲-۱۰ سن دندانی……………………………. ۲۲

۲-۲-۱۱ ترکیب بدنی        ……………………. ۲۴

۲-۳ تاثیر فعالیت ورزشی بر کودکان و نوجوانان……. ۲۵

۲-۴ تغییرات  Vo2max دوره پیش از بالیدگی……….. ۲۸

۲-۵ آیا Vo2max در افراد نابالغ واقعا همان Vo2max است؟ ۲۹

۲-۶ تاثیر تمرینات ورزشی درمرحله پیش ازبلوغ…….. ۳۰

۲-۷ تاثیر تمرینات هوازی دردوره پس از بلوغ…….. ۳۲

۲- ۸ ارزیابی آمادگی هوازی …………………… ۳۳

۲-۹ مقیاس آلومتری، رشد و بالیدگی……………… ۳۴

۲-۳-پیشینه پژوهش……………………………. ۴۱

۲-۳-۱- پیشینه پژوهش در ایران…………………. ۴۱

۲-۳-۲- پیشینه پژوهش در خارج از کشور…………… ۴۳

۲-۴ جمع بندی……………………………….. ۵۵

 

فصل سوم: تبیین پژوهش

۳-۱- مقدمه…………………………………. ۵۹

۳-۲- روش تحقیق……………………………… ۵۹

۳-۳- جامعه آماری……………………………. ۵۹

۳-۴- محدودیت های تحقیق………………………. ۵۹

۳-۵ تجهیزات و ابزار اندازه گیری ……………… ۶۰

۳-۶ روش گردآوری داده­ها………………………. ۶۱

۳-۷ روش اجرای آزمون آزمایشگاهی بروس…………… ۶۳

۳-۸ روش­های آماری……………………………. ۶۴

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش

۴-۱- مقدمه…………………………………. ۶۷

۴-۲- آمار توصیفی……………………………. ۶۷

۴-۳- آزمون فرضیات…………………………… ۷۲

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه…………………………………. ۸۳

۵-۲ خلاصه پژوهش……………………………… ۸۳

۵-۳- بحث و نتیجه­گیری………………………… ۸۷

۵-۴- پیشنهادات پژوهش………………………… ۸۹

۵-۴-۲- پیشنهادات برای پژوهش­های آتی……………. ۸۹

منابع فارسی………………………………… ۹۳

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول ۳-۲٫ تغییرات سرعت و درصد شیب نوارگردان در آزمون بروس    ۶۳

جدول ۱-۴: توزیع نرمال ظرفیت هوازی دختران تحت مطالعه (تعداد : ۴۴ نفر)………………………………………. ۶۷

جدول ۲-۴: بررسی همگنی واریانس ظرفیت هوازی در ۴ روش تحت مطالعه(آزمون لون )…………………………. ۶۸

جدول ۳-۴: مشخصات  دموگرافیک دختران به تفکیک گروه نرمال و ( چاق+ اضافه وزن )………………………………… ۶۹

جدول۴-۴: توصیف(میانگین±انحراف معیار) ظرفیت هوازی دو گروه از دختران دانش آموز……………………………. ۷۰

جدول ۵-۴: توزیع فراوانی دختران نوجوان به تفکیک وضعیت بلوغ (طبیعی و غیر طبیعی  )……………………………… ۷۱

جدول۶-۴: همبستگی Vo2max دختران نوجوان در دو روش آزمون بروس و معادلات آلومتری……………………………… ۷۲

جدول ۷-۴: همبستگی پیرسون بین میزان Vo2max نوجوانان نرمال و اضافه وزن-چاق……………………………………. ۷۳

جدول۸-۴: همبستگی میزان Vo2max دختران نوجوان با  مداخله ترکیب بدن و سطح بلوغ…………………………………. ۷۴

جدول۹-۴: تحلیل واریانس تفاوت میان متغیرهای وابسته در دو گروه تحت مطالعه…………………………………….. ۷۵

جدول ۱۰-۴: نتایج آزمون اثرات بین گروهی درمقادیر Vo2max دختران نرمال و چاق+اضافه وزن………………………. ۷۶

جدول۱۱-۴٫ تحلیل واریانس تفاوت ظرفیت هوازی دختران چاق و غیر چاق با سطح بلوغ…………………………………… ۷۷

جدول۱۲-۴:نتایج اثرات بین گروهی مقادیر ظرفیت هوازی به۴ روش با مداخله بلوغ و ترکیب بدن۷۸…………………….

جدول ۱۳-۴: نتایج آزمون تعقیبی LSD درتحلیل تفاوت ظرفیت هوازی به ۴ روش منتخب………………………………….. ۷۹

 

فصل اول

طرح پژوهش

 

 

1-1 مقدمه

اهمیت آمادگی جسمانی و زندگی سالم از موضوعاتی است که پیرامون آن مطالب گوناگون ارایه شده است. میلیون ها نفر در سراسر جهان به روش ها و شکل های مختلف اقدام به ورزش می کنند اما با این وجود، شیوه زندگی آحاد جامعه معمولا به سوی کم تحرکی در جریان است(آریان فر، ۱۳۸۱). برای مثال تاملین  و همکاران(۲۰۰۳) در بررسی فعالیت بدنی و وضعیت اجتماعی در دوران نوجوانی با بی تحرکی دوران بزرگسالی پرداختند نشان دادند که، مشارکت منظم نوجوانان در فعالیتهای بدنی با احتمال فعال بودن آنها در بزرگسالی ارتباط دارد(Tammelin,2003). از سوی دیگر، حرکت برای طیف سنی کودکان و نوجوان اهمیت ویژه ای دارد ودر این زمینه موضوع فقر حرکتی نیز عواقب منفی متعددی را به همراه خواهد داشت. پس میتوان گفت که، فعالیت بدنی منظم در دوران کودکی، علاوه بر تأمین سلامتی آنها (Calfs & Taylor,1994)، برفرایند سلامتی دوراه بزرگسالی آنان مؤثر است (Kari & et al,1994). شناخت مقوله آمادگی جسمانی و راهکارهای توسعه آن از اولویت های پژوهشی در حیطه تربیت بدنی است و محققان در این زمینه به مطالعه پرداخته اند( قیومی، ۱۳۸۰). با توجه به نقش فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان، یکی از فاکتورهایی که درآمادگی دستگاه قلبی عروقی آنان اهمیت دارد سطح حداکثر اکسیژن مصرفی[۱] است.

حداکثر اکسیژن مصرفی ظرفیت عملکرد قلبی- تنفسی را نشان می دهد و اغلب به عنوان معیار شاخص قلبی- تنفسی و تناسب اندام در نظر گرفته می شود(لاری/ ۱۳۶۹؛ مک آردل و همکاران، ۱۹۹۶). ).  ارزیابی توان هوازی به دو روش مستقیم و غیر مستقیم امکان پذیر است. (فاکس وماتیوس، ۱۳۸۰-فیزیولوژی دوران رشد) از آنجایی که روش مستقیم اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی، مستلزم تکنیک ها و ابزار خاص تجزیه گازها می باشد و بسیار پرهزینه است (ویان اچ، ۱۳۸۲).  از این رو از روش های غیرمستقیم برای برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی استفاده می شود. در این میان رایج ترین روش، استفاده از نوارگردان یا چرخ کارسنج[۲] می باشد. از جمله بهترین پروتکل ها آزمون بروس می‌باشد که دارای روایی بالایی است(r=0/98) (ویان اچ، ۱۳۸۲). اما از آن جا که استفاده از دستگاه نوارگردان به دلیل گران قیمت بودن و محدودیت جابجایی و عدم تخصص کافی افراد در اجرای پروتکل های مختلف برای همه کس میسر نمی باشد، و تنها راه استفاده از آن حضور در آزمایشگاه واستفاده زیر نظر متخصص است (ویان اچ، ۱۳۸۲). در این پژوهش سعی شد بااستفاده از معادلات آلومتری مختلف که توسط پژوهشگران خارجی بدست آمده جایگزین مناسب و ارزان قیمت و سریع بدست آید، اغلب این معادلات در جامعه های مختلف مورد اعتبار و پایایی می باشد و هدف از این پژوهش این است که بررسی شود آیا معادلات آلومتری منتخب در ایران دارای هم سنجی مناسب قابل قبولی  است.