نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار

در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بروجرد

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

عنوان:

نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار

در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

 

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل مدیریتی برگزاری مسابقات بربروز رفتار های  نا بهنجار در تماشاگران تیم های فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شدکه در این تحقیق اوباشگری ،پرخاشگری و خشونت مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق تاثیر محیط ورزشگاه، رسانه های گروهی ،داوری و زمان برگزاری مسابقات مورد بررسی قرار گرفت در‌پژوهش ‌حاضر ‌جهت ‌سنجش ‌سوالهای ‌پژوهش ‌از‌ پرسشنامه ‌محقق‌ساخته ‌استفاده ‌شدکه پرسشنامه‌های‌مذکوردارای‌سوال‌های ‌پنج‌گزینه‌ای (کاملا موافقم، موافقم، تاحدودی ‌موافقم، مخالفم، کاملا مخالفم) می‌باشد پرسشنامه اولیه با ۲۷ سوال به چند تن از اساتید و متخصصان داده شد که در نهایت آنها بر روی ۲۴ سوال از پرسشنامه ای تماشاگران اتفاق نظر داشتند که بدین ترتیب روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب الفای کرونباخ استفاده شد که بنابرمحاسبه بعمل آمده، ضریب پایایی پرسشنامه  ۸۶/۰ بدست آمد که ضریب مطلوبی بود. از آنجایی که جامعه آماری تماشاگران، مسابقات فوتبال  بود،انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی گروهی از افراد جامعه به منظور ،تعیین واریانس جامعه ضرورت داشت که در نهایت حجم نمونه محاسبه شده برای تماشاگران برابر با ۷۹۷ نفر شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزار اندازه گیری از روشهای من ویتنی،کراسکال والیس و فریدمن  استفاده شد. بررسی یافته های کلی نشان داد،ازنظرتماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال تیم های ورزشی سپاهان وذوب آهن محیط ورزشگاه می تواند بیشترین نقش را در بروز رفتارهای نا بهنجار  داشته باشد. همچنین در این تحقیق تفاوت بین نظرات تماشاگران تیمها در مورد عامل محیط ورزشگاه،زمان برگزاری مسابقه، نحوه داوری و رسانه های ورزشی در بروز رفتارهای نابهنجار بررسی می‌گردد.

واژه‌های کلیدی:

رفتارهای نا بهنجار، اوباشگری، خشونت، پرخاشگری، فوتبال، تماشاگر

 

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

چکیده

فصل اول: مقدمه ومعرفی پژوهش

مقدمه……………………………………… ۲

۱-۱ بیان مساله……………………………… ۴

۱- ۲ اهمیت و ارزش پژوهش………………………. ۶

۱-۳ اهداف تحقیق…………………………….. ۸

۱-۳-۱هدف کلی……………………………….. ۸

۱-۳-۲ اهداف اختصاصی…………………………. ۸

۱-۴ فرضیات ویژه پژوهش……………………….. ۹

۱-۵ قلمرو تحقیق…………………………….. ۹

۱-۵-۱ قلمرو مکانی…………………………… ۹

۱-۵- ۲ قلمرو زمانی………………………….. ۹

۱-۶ محدودیت های پژوهش………………………. ۱۰

۱-۷ واژه هاواصطلاحات کلیدی ………………….. ۱۰

۱-۷-۱ فوتبال………………………………. ۱۰

۱-۷-۲ رفتارهای نابهنجار…………………….. ۱۱

۱-۷-۳ عوامل مدیریتی………………………… ۱۱

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

۱-۷-۴ تماشاگر……………………………… ۱۱

۱-۷-۵ پرخاشگری…………………………….. ۱۱

۱-۷-۶ خشونت……………………………….. ۱۲

۱-۷-۷ اوباشگری…………………………….. ۱۲

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه…………………………………….. ۱۴

۲-۱ مبانی نظری تحقیق……………………….. ۱۴

۲-۱-۱ رفتارهای نابهنجار…………………….. ۱۴

۲-۱-۲عوامل رفتار نابهنجار درجامعه……………. ۱۵

۲-۱-۲-۱نقش خانواده…………………………. ۱۵

۲-۱-۲-۲ عوامل اجتماعی………………………. ۱۶

۲-۱-۲-۳عوامل اقتصادی……………………….. ۱۶

۲-۱-۲-۴نقش دوستان وهمسالان…………………… ۱۷

۲-۱-۲-۵عوامل روانشناختی…………………….. ۱۷

۲-۱-۲-۶علتهای دیگر نابهنجاری………………… ۱۷

۲-۱-۳عوامل رفتارنابهنجار در ورزشگاه………….. ۱۹

۲-۱-۳-۱عامل محیط ورزشگاه……………………. ۱۹

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

۲-۱-۳-۲عامل نحوه ی داوری……………………. ۱۹

۲-۱-۳-۳عامل رسانه های ورزشی…………………. ۲۰

۲-۱-۳-۴عامل زمان برگزاری مسابقه……………… ۲۱

۲-۱-۲ اوباشگری…………………………….. ۲۲

۲-۱-۳ خشونت……………………………….. ۲۴

۲-۱-۴ پرخاشگری…………………………….. ۲۴

۲-۱-۴-۱ تعریف پرخاشگری……………………… ۲۴

۲-۱-۴-۲ نظریه های پرخاشگری در ورزش…………… ۲۹

۲-۱-۴-۲-۱ نظریه غرایز………………………. ۳۰

۲-۱-۴-۲-۲ نظریه یادگیری اجتماعی…………….. ۳۱٫

۲-۱-۴-۲-۳ نظریه تخلیه………………………. ۳۳

۲-۱-۴-۲-۴ نظریه ناکامی ـ پرخاشگری……………. ۳۴

۲-۱-۴-۲-۵ نظریه تجدیدنظر ناکامی ـ پرخاشگری……. ۳۵

۲-۱-۴-۳ انواع پرخاشگری در ورزش………………. ۳۶

۲-۱-۴-۴ عوامل اثر گذار در پرخاشگری ورزشی……… ۳۸

۲-۱-۴-۵پرخاشگری در فوتبال ایران……………… ۴۷

۲-۲ پیشینه تحقیق…………………………… ۵۱

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

۲-۲-۱ تحقیقات داخل کشور…………………….. ۵۱

۲-۲-۲ تحقیقات خارج کشور…………………….. ۵۳

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه…………………………………….. ۵۶

۳-۱ روش پژوهش……………………………… ۵۷

۳-۲ جامعه آماری……………………………. ۵۷

۳-۳ حجم نمونه……………………………… ۵۸

۳-۴ روش نمونه گیری…………………………. ۵۹

۳-۵ ابزار اندازه گیری………………………. ۵۹

۳-۶ روایی پرسشنامه…………………………. ۶۰

۳-۷ پایایی پرسشنامه………………………… ۶۱

۳-۸ روشهای تجزیه و تحلیل داده ها……………. ۶۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه…………………………………….. ۶۴

۴-۱ بررسی ویژگی های توصیفی گروه نمونه……….. ۶۴

۴-۲  بررسی ویژگی های استنباطی گرونمونه………. ۷۰

۴-۲-۱ فرضیه اول……………………………. ۷۰

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

۴-۲-۲ فرضیه دوم……………………………. ۷۱

۴-۲-۳ فرضیه سوم……………………………. ۷۲

۴-۲-۴ فرضیه چهارم………………………….. ۷۳

۴-۲-۵ فرضیه پنجم…………………………… ۷۴

۴-۲-۶ فرضیه ششم……………………………. ۷۴

۴-۲-۷ فرضیه هفتم…………………………… ۷۵

۴-۲-۸ فرضیه هشتم…………………………… ۷۸

۴-۲-۹ فرضیه نهم……………………………. ۷۶

۴-۲-۱۰ فرضیه دهم…………………………… ۷۷

۴-۲-۱۱ فرضیه یازدهم………………………… ۷۸

۴-۲-۱۲ فرضیه دوازدهم……………………….. ۷۸

۴-۲-۱۳ فرضیه سیزدهم………………………… ۷۹

۴-۲-۱۴ فرضیه چهاردهم……………………….. ۸۰

۴-۲-۱۵ فرضیه پانزدهم……………………….. ۸۰

۴-۲-۱۶ فرضیه شانزدهم……………………….. ۸۱

۴-۲-۱۷ فرضیه هفدهم…………………………. ۸۲

۴-۲-۱۸ فرضیه هجدهم…………………………. ۸۲

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

۴-۲-۱۹ فرضیه نوزدهم………………………… ۸۳

۴-۲-۲۰ فرضیه بیستم…………………………. ۸۴

۴-۲-۲۱ فرضیه بیست ویکم……………………… ۸۴

۴-۲-۲۲ فرضیه بیست ودوم……………………… ۸۵

۴-۲-۲۳ فرضیه بیست وسوم……………………… ۸۵

۴-۲-۲۴ فرضیه بیست وچهارم……………………. ۸۶

۴-۲-۲۵ فرضیه بیست وپنجم…………………….. ۸۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه…………………………………….. ۸۹

خلاصه تحقیق………………………………… ۹۰

۵-۱ بحث و نتیجه گیری فرضیه های پژوهش………… ۹۵

۵-۱-۱ فرضیه اول……………………………. ۹۵

۵-۱-۲ فرضیه دوم……………………………. ۹۶

۵-۱-۳ فرضیه سوم……………………………. ۹۹

۵-۱-۴ فرضیه چهارم…………………………. ۱۰۰

۵-۱-۵ فرضیه پنجم………………………….. ۱۰۳

۵-۱-۶ فرضیه ششم…………………………… ۱۰۵

ادامه فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

۵-۲ پیشنهادهای کاربردی…………………….. ۱۰۶

۵-۳ پیشنهاد های پژوهشی…………………….. ۱۰۷

۵-۴ استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه…….. ۱۰۸

فهرست منابع………………………………. ۱۰۹

پیوست ها

چکیده لاتین

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                    صفحه

جدول۳-۱ مؤلفه های پرسشنامه و سوالات مربوط به  تماشاگران  ۶۰

جدول۴-۱ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران…… ۶۴

جدول۴-۲ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس سن………………………………… ۶۵

جدول۴-۳ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس شغل……………………………….. ۶۶

جدول۴-۴ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس تحصیلات……………………………. ۶۷

جدول۴-۵ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس تاهل………………………………. ۶۸

جدول۴-۶ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس در آمد……………………………. ۶۹

فهرست نمودارها

عنوان                                                    صفحه

نمودار۳-۱ مؤلفه های پرسشنامه و سوالات مربوط به  تماشاگران ۶۰

نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس سن…………………………. ۶۵

نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس شغل………………………… ۶۶

نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس تحصیلات……………………… ۶۷

نمودار ۴-۴ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس تاهل……………………….. ۶۸

نمودار ۴-۵ توزیع فراوانی گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال بر اساس درآمد………………………. ۶۹

 

مقدمه :

در بین رشته های ورزشی که در سراسر دنیا دارای مسابقات منظم است ، بی تردید ورزش فوتبال پر طرفدار ترین و پر مشارکت ترین رشته ورزشی  به شمار می آید، تا آنجا که  بسیاری از کشورهای پنج قاره جهان آن را در ردیف ورزش ملی خودمحسوب کرده اند.

لبریز بودن ورزشگاه ها از تماشاچیان در دیدار های داخلی، ملی، قاره ای و جهانی و برخورداری رقابت ها از بینندگان چند صد میلیونی ،پخش تلوزیونی ، فوتبال را به عنوان مردمی ترین  ورزش جهان معرفی کرده است. فوتبال در ایران نیز رایج ترین و پر طرفدار ترین ورزش هاست که در مقایسه با تمام رشته ها ،بیشترین تعداد ورزشکاران و تماشاگران را به خود اختصاص داده است .

از مسائل مهم که در دهه اخیر مورد توجه اند یشمندان اجتماعی و جامع شناسی قرار گرفته است،بررسی و تعیین رویداد ها و رفتار های نابهنجار در فوتبال است که هر چند وقت جلوه هایی از آن در هنگام بر گزاری مسابقات فوتبال در عرصه های ملی وبین المللی مشاهده می شود (برومند دولق، ۱۳۸۴).