نقش حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 پایان نامه کارشناسی ارشد M.A    رشته: تربیت بدنی وعلوم ورزشی

گرایش: مدیریت ورزشی

موضوع:

نقش حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده ۱

فصل اول ۲

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسأله تحقیق ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ۶

۱-۴- اهداف تحقیق ۸

۱-۴-۱- هدف کلی ۸

۱-۴-۲- اهداف ویژه ۸

۱-۵- فرضیه های تحقیق ۹

۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۹

۱-۵-۲- فرضیه های فرعی ۹

۱-۶- سؤال های تحقیق ۱۰

۱-۷- پیش فرض های تحقیق ۱۰

۱-۸- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق ۱۱

۱-۸-۱- حمایت اجتماعی ۱۱

۱-۸-۲- فعالیت بدنی در اوقات فراغت ۱۱

فصل دوم ۱۲

مقدمه ۱۳

۲-۱- اوقات فراغت ۱۳

۲-۱-۱- دیدگاه های اوقات فراغت ۲۹

۲-۱-۲- کارکردهای اوقات فراغت ۳۱

۲-۲- فعالیت بدنی و ورزش در اوقات فراغت ۳۷

۲-۳- حمایت اجتماعی ۴۲

۲-۴- پیشینه تحقیق ۵۰

فصل سوم ۵۹

مقدمه ۶۰

۳-۱- روش پژوهش ۶۰

۳-۲- جامعه آماری ۶۰

۳-۳- شیوه برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ۶۱

۳-۴- شیوه جمع آوری اطلاعات ۶۱

۳-۵- ابزار اندازه گیری تحقیق ۶۱

۳-۶- پایایی و روایی ابزار اندازه گیری ۶۲

۳-۷- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها ۶۲

۳-۸- محدودیت های تحقیق ۶۲

۳-۸-۱- محدودیت های اعمال شده توسط محقق ۶۲

۳-۸-۲- محدودیت های خارج از کنترل محقق: ۶۳

۳-۹- ملاحظات اخلاقی تحقیق ۶۳

فصل چهارم ۶۴

مقدمه ۶۵

۴-۱- تحلیل توصیفی داده ها ۶۵

۴-۱-۱- توصیف آزمودنی ها بر حسب مدرک تحصیلی ۶۵

۴-۱-۲- توصیف آزمودنی ها بر حسب سن ۶۶

۴-۱-۳- توصیف آزمودنی ها بر حسب تعداد افراد خانواده ۶۷

۴-۱-۴- توصیف اعضایی از خانواده که ورزش می کنند ۶۸

۴-۱-۵- توصیف آزمودنی ها بر حسب میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت ۶۹

۴-۱-۶- توصیف آزمودنی ها بر حسب میزان ساعات صرف شده جهت فعالیت ورزشی در اوقات فراغت در یک ماه گذشته ۶۹

۴-۱-۷- توصیف آزمودنی ها با توجه به میزان فعالیت ورزشی در یک ماه گذشته ۷۰

۴-۲- تحلیل  استنباطی داده های تحقیق ۷۱

فصل پنجم ۷۸

مقدمه ۷۹

۵-۱- یافته های پژوهش ۷۹

۵-۲- بحث و بررسی ۸۰

۵-۳- پیشنهادات ۸۲

۵-۳-۱- پیشنهادهای کاربردی ۸۲

۵-۳-۲- پیشنهادهای پژوهشی ۸۳

منابع ۸۴

منابع فارسی ۸۵

منابع غیر فارسی ۹۱

پیوست ها ۹۷

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول ۴-۱: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر مدرک تحصیلی ۵۷

جدول ۴-۲: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر گروه سنی ۵۸

جدول ۴-۳: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر تعداد افراد خانواده ۵۹

جدول ۴-۴: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر  افراد ورزشکار خانواده ۶۰

جدول ۴-۵: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت ۶۱

جدول ۴-۶: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت ۶۲

جدول ۴-۷: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر  فعالیت ورزشی ۶۳

جدول۴-۸ : نتایج آزمون مقایسه میانگین متغیر حمایت والدین در دو گروه ۶۵

جدول۴-۹: نتایج آزمون مقایسه میانگین متغیر حمایت دوستان در دو گروه ۶۵

جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی مدل لجستیک ۶۶

جدول ۴-۱۱ : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی دوستان ۶۶

جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی مدل لجستیک ۶۷

جدول ۴-۱۳ : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی والدین ۶۸

جدول ۴-۱۴ : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی والدین ۶۸

جدول ۴-۱۵: نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی مدل لجستیک ۶۹

جدول ۴-۱۶ : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی دوستان ۶۹

جدول ۴-۱۷ : نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی والدین ۷۰

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار۴-۱ : فراوانی درصدی برای متغیر مدرک تحصیلی ۶۵

نمودار ۴-۲: فراوانی درصدی برای متغیر گروه سنی ۶۶

نمودار ۴-۳ : فراوانی درصدی برای متغیر تعداد افراد خانواده ۶۷

نمودار۴-۴: فراوانی درصدی برای متغیر  افراد ورزشکار خانواده ۶۸

نمودار۴-۵: فراوانی درصدی برای متغیر  میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت ۶۹

نمودار ۴-۶: فراوانی درصدی برای متغیر  میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت در یک ماه گذشته ۷۰

نمودار۴-۷: فراوانی درصدی برای متغیر  فعالیت ورزشی ۷۱


چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد انجام شد. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی       می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مردان جوان بین ۱۵ تا ۲۴ سال شهر یزد بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و با احتساب افت آزمودنی تعداد ۳۸۲ نفر مشخص شد، که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با رعایت سهم جوانان هر محله انتخاب شدند. شیوه جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته بود که میزان پایایی آن برای متغیرهای حمایت اجتماعی والدین و دوستان به ترتیب ۷۸/۰ و ۸۳/۰ بدست آمد. پرسشنامه به صورت حضوری در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، نتایج زیر بدست آمد:

  • بین حمایت والدین و نحوه ی گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد در سطح اطمینان ۹۹% ، ارتباط معنی داری وجود دارد.
  • بین حمایت دوستان و نحوه ی گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد در سطح اطمینان ۹۹% ، ارتباط معنی داری وجود دارد.
  • متغیر حمایت اجتماعی والدین در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی دار دارد و بخت فعالیت بدنی را به اندازه ۰۹/۱ برابر افزایش می دهد.
  • متغیر حمایت اجتماعی دوستان در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی دار دارد و بخت فعالیت بدنی را به اندازه ۱۳/۱ برابر افزایش می دهد.
  • متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی والدین در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی دار دارند و حمایت اطلاعاتی والدین با ضریب رگرسیونی برای بخت فعالیت به اندازه ۲۱۰/۱ بیشترین تأثیر را روی فعالیت ورزشی جوانان دارد.
  • متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی دوستان در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی دار دارند و حمایت عاطفی دوستان با ضریب رگرسیونی برای بخت فعالیت به اندازه ۲۳۶/۱ بیشترین تأثیر را روی فعالیت ورزشی جوانان دارد.

 

کلمات کلیدی: حمایت اجتماعی، اوقات فراغت، فعالیت بدنی.

 

 

  • مقدمه

تحولات و دگرگونی های سریع صنعتی با پیامد های اجتماعی و اقتصادی فراوانی همراه بود و تأثیرات مهمی بر چگونگی گذراندن اوقات فراغت مردم بر جای گذاشت. به عنوان مثال، مکانیزه شدن صنایع و ایجاد امکانات رفاهی و نظایر آن موجب تغییر سبک زندگی مردم از قبیل کوچکتر شدن ابعاد خانواده و تغییر روابط افراد با یکدیگر شده در حالیکه در گذشته، روابط همبستگی و خانوادگی افراد با یکدیگر نقش بارزی در گذراندن اوقات فراغت مردم داشت. علاوه بر این مکانیزه شدن وسایل رفت و آمد، ظهور سینما و اختراع تلویزیون نیز اوقات فراغت انسان ها را تحت تأثیر قرار داد. با این حال، پیشرفت تکنیک تنها عامل نبوده و احتیاجات اجتماعی، روابط میان قدرت های اجتماعی، زمان و محیط اجتماعی و اقتصادی هم بر میزان زمان آزاد و انتخاب نوع امکانات فراغتی به شدت اثر گذاشته است. تحول دیگر، اهمیت خاصی است که اوقات فراغت در حیات فردی و اجتماعی احراز کرده است. چنانکه زمان کار از زمان فراغت به کلی جدا شده و اوقات فراغت ارزش ذاتی پیدا کرده است. بدین ترتیب از مشخصات اساسی فراغت در جهان کنونی آن است که دیگر تنها به طبقات ممتاز جامعه اختصاص ندارد و به همه ی طبقات تعمیم یافته است (بیوک آقازاده، ۱۳۸۵). موضوع اوقات فراغت و نحوه ی گذراندن آن خصوصاً برای گروه سنی جوان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، چرا که علاوه بر گذراندن فرصت های فراغت به گونه ای مفید و مفرح، مسائل تربیتی و جامعه ای نیز مطرح است که باید بدان به صورت ویژه ای نگریست. کشور ایران به عنوان یکی از جوان ترین کشورهای دنیا باید حساسیت خاصی در این زمینه داشته باشد. استان یزد با جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر که یک چهارم آنها را جوانان تشکیل می دهند و شهر یزد با جمعیت تقریبی ۵۰۰ هزار نفر که از این تعداد، ۶۲ هزار نفر آن را مردان جوان شامل می شوند، پرداختن به این موضوع را مهم جلوه می دهد. اوقات فراغت برای کمک به حفظ میراث فرهنگی و ایجاد ضابطه برای جامعه ی ایده آل از لحاظ رفاه و نحوه ی ابراز هیجانات، ارتقاء سطح روابط انسانی، بهبود مهارت های اجتماعی، تجربیات گروهی، تهذیب عادات و آداب و رسوم و …. نقشی با اهمیت و غیر قابل انکار دارد. تحقیقات و پژوهش های مختلف در زمینه ی اوقات فراغت و عوامل تأثیر گذار بر آن، گواهی بر این ادعاست.