دانشگاه آزاداسلامی

واحد ملکان

مقایسه ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کا  مرد در بخش کاتا وکومیته

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد رشته تربیت ‌بدنی و علوم ‌ورزشی

(M.Sc)

 

عنوان:

مقایسه ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کا  مرد در بخش کاتا وکومیته

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                              صفحه

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲  بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۳ سوالات اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۴ اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۵ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۶ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۷ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۸-۱-۱۱۱۱This may be done through the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2), Rorschach Inkblot test, or the Thematic Apperception Test (TAT). [ 4 ] روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۹ محدوده‌ها و یا قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۹-۱ محدودیت های در اختیار محقق……………………………………………………………………………………….۹    

۱-۹-۲ محدودیت خارج از اختیار محقق…………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۱۰ تعریف اصطلاحات و واژگان (مفهومی، عملیاتی)………………………………………………………………..۱۰

۱-۱۰-۱ ویژگی های پیکرسنجی………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۱۰-۲ ویژگی های شخصیتی………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۱۰-۳ قهرمان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۱۰-۴ کاراته…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۱۰-۵ کاراته کا……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۱۰-۶ مرد ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۱۰-۷ قهرمانان کاتا………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۱۰-۸ قهرمانان کومیته…………………………………………………………………………………………………………….۱۲

عنوان                                        فهرست مطالب                                صفحه

 

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲ مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۲-۱ پیکرسنجی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۲-۱-۱ تعریف پیکرسنجی………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۲-۱-۲ تاریخچه پیکر سنجی…………………………………………………………………………………………………..۱۵ Anthropometric history is a term coined in 1989 by John Komlos to refer to the study of the history of human height , focusing on explaining secular trends , cycles of various lengths and cross sectional patterns by changes in the socio-economic and epidemiological environment.

2-2-1-3  پیکرسنجی ورزشی …………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۲-۱-۴  نقاط قابل اندازه گیری در پیکر سنجی ورزشی………………………………………………………………۱۶

۲-۲-۱-۵ ابزارهای استاندارد پیکرسنجی………………………………………………………………………………………۱۷  

۲-۲-۲ شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۲-۲-۱ تعریف شخصیت……………………………………………………………………………………………………….۲۰

Finally, people thought to have high levels of blood were said to be sanguine and were characterized by their cheerful, passionate dispositions. [ 10 ]The most popular technique is the self-report- a series of answers to a questionnaire that asks people to indicate the extent to which sets of statements or adjectives accurately describe their own behavior or mental state . [ 5 ]2-2-2-2 تاریخچه شخصیت شناسی …………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۲-۲-۳ عوامل ایجاد کننده شخصیت……………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۲-۲-۴ برخی نظریه های مربوط به شخصیت…………………………………………………………………………..۲۱

۲-۲-۲-۵۲-۱-۲ نظریه ویژگی های شخصیت……………………………………………………………………………………….۲۲

۲۲۲۲-۲-۲-۶ شخصیت و انتخاب رشته ورزشی………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۲-۲-۷ روش های ارزیابی شخصیت………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۲-۲-۸ ابعاد پنجگانه اصلی برای درک شخصیت………………………………………………………………………۲۳

۲-۲-۳ قهرمان………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۲-۳-۱ تعریف قهرمان……………………………………………………………… ………………………………………….۲۴

۲-۲-۳-۲ تعریف قهرمان ورزشی………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۲-۴ کاراته……………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۲-۴-۱ تعریف کاراته…………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۲-۴-۲ کاراته‌کا………………………………………………………………………………………………………………… …۲۶

۲-۲-۴-۳ تاریخچه کاراته در جهان ……………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۲-۴-۴ تاریخچه کاراته در ایران  ………………………………………………………………………………………….. The styles recognised by the WKF areس

 

 

27

عنوان                              فهرست مطالب                              صفحه

۲-۲-۴-۵ سبک های کاراته …………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۲-۴-۶ نمادها و نشان های سبک ها ی کاراته. ………………………………………………………………………۳۲

۲-۲-۴-۷ فلسفه کاراته…………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۲-۵ کاتا…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۲-۵-۱ تعریف کاتا……………………………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۲-۶ کومیته………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۲-۶-۱ تعریف کومیته…………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۲-۷ مسابقات کاراته …………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۲-۷-۱ مسابقات کتاریخچه کاراته جمهوری اسلامی ایراناتا…………………………………………………………………………………………………………..۳۳خبرخوان

۲-۲-۷-۲ مسابقات کومیته……………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۳ مروری برتحقیقات انجام شده (پیشینه تحقیق)……………………………………………………………………..۳۵

۲-۳-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………..۳۵

۲-۳-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………..۴۱

۲-۴ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

فصل سوم: روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۳-۲ روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………۴۷

۳-۳ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۳-۴ نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………۴۷

۳-۵ متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۴۸

۳-۶ پارامترها و ابزارهای اندازه گیری اطلاعات ………………………………………………………………………..۴۸

۳-۶-۱ پارامترها و ابزارهای اندازه گیری پیکرسنجی………………………………………………………………… ۴۸

۳-۶-۱-۱ پارامترهای پیکرسنجی…………………………………………………………………………………………….۴۸

۳-۶-۱-۲ ابزارهای اندازه گیری پارامترهای پیکرسنج  ………………………………………………………………۴۹

  • پارامترها و ابزارهای اندازه گیری شخصیت ………………………………………………………………….۵۱

۳-۶-۲-۱پارامترهای شخصیتی (حیطه‌ها و جنبه‌های شخصی)  ………………………………………………….۵۱

عنوان                              فهرست مطالب                    صفحه      

 

3-6-2-2 ابزار اندازه گیری پارامترهای شخصیت  ……………………………………………………………………۵۲

۳-۶-۲-۳ روش امتیاز گذاری. . ……………………………………………………………………………………………..۵۲

۳-۶-۲-۴ روایی و پایایی پرسشنامه شخصیت ………………………………………………………………………….۵۲

۳-۷ روش جمع آوری اطلاعات . …………………………………………………………………………………………..۵۳

۳-۷-۱ هماهنگی های مربوط به جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………..۵۳

۳-۷-۲ روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۵۳

۳-۷-۳ جمع آوری اطلاعات ویژگی های پیکرسنجی…………………………………………………………………۵۴

۳-۷-۳-۱ روش و ابزار اندازه گیری اطلاعات ویژگی های پیکرسنجی…………………………………………۵۵

۳-۷-۴-۱ روش و ابزار اندازه گیری اطلاعات ویژگی های شخصیتی…………………………………………..۶۵

۳-۳-۸ روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………..۶۵

۳-۹ ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………..۶۶

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل و یافته های تحقیق……………………………………………………………۶۷

۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸

۴-۲ توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………………۶۸

۴-۲-۱  مشخصات آزمودنی ها ………………………………………………………………………………………………۶۹

۴-۲-۳  توصیف ویژگی های پیکرسنج…………………………………………………………………………………….۶۹

۴-۲-۳-۱  وزن……………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۴-۲-۳-۲  طول……………………………………………………………………………………………………………………۷۰

۴-۲-۳-۳ پهنا………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

۴-۲-۳-۴ محیط…………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

۴-۲-۳-۵ چین پوستی…………………………………………………………………………………………………………..۷۵

۴-۲-۳  توصیف ویژگی های شخصیتی……………………………………………………………………………………۷۷

۴-۳ تفسیر داده ها…………………………………………………………………………………………………………………۷۸

۴-۳-۱ فرضیه های مربوط به ویژگی های پیکرسنجی………………………………………………………………..۷۸

۴-۳-۲ فرضیه های مربوط به ویژگی های شخصیتی………………………………………………………………….۸۹

 

   عنوان                               فهرست مطالب                              صفحه

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..۹۲   ۵-۶ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

۵-۲ خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۹۴

۵-۳ بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….۹۴

۵-۳-۱ مقایسه ویژگی‌های پیکرسنجی …………………………………………………………………………………………۹۴

۵-۳-۱-۱ وزن………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵

۵-۳-۱-۲ طول اندام ها……………………………………………………………………………………………………………..۹۵

۵-۳-۱-۳ پهنا…………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶

۵-۳-۱-۴ محیط……………………………………………………………………………………………………………………….۹۶

۵-۳-۱-۵ چین پوستی………………………………………………………………………………………………………………۹۸

۵-۳-۲ مقایسه ویژگی‌های شخصیتی…………………………………………………………………………………………..۹۹

۵-۳-۲-۱ روان آزرده گرایی.  …………………………………………………………………………………………………..۹۹

۵-۳-۲-۲ برون گرایی……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۵-۳-۲-۳ گشودگی…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۵-۳-۲-۴ موافق بودن………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۵-۳-۲-۵ با وجدان بودن…………………….. …………………………………………………………………………………۱۰۱

۵-۴ پیشنهادات برخاسته از تحقیق…………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۵-۵ پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی ………………………………………………………………………………………..۱۰۲

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………..س

پیوست الف: نامه درخواست مجوز……………………………………………………………………………………………….ع

پیوست ب : نامه صدور مجوز…………………………………………………………………………………………………….ف

پیوست ج: فرم رضایت نامه……………………………………………………………………………………………………….ص

 

پیوست د: فرم ثبت اندازه های پیکرسنجی…………………………………………………………………………………….ق

پیوست و: پرسشنامه شخصیت…………………………………………………………………………………………………….ر

چکیده انگلیسی

 

عنوان                              فهرست جداول                               صفحه

 

جدول ۳-۱ اندازه‌های پیکرسنجی……………………………………………………………………………………………….۵۰

جدول ۳-۲ حیطه‌ها و جنبه‌های شخصیت……………………………………………………………………………………۵۱

جدول ۳-۳  شماره سوالات مربوط به هر حیطه……………………………………………………………………………۵۲

جدول ۳-۴ جهت و مرجع آناتومیکی نقاط مختلف چین پوستی…………………………………………………….۶۱

جدول ۴-۱ توصیف آماری ویژگی‌های آزمودنی‌ها بر حسب شاخص‌های مرکزی و پراکندگی……………۶۹

جدول ۴-۲ توصیف آماری میانگین وزن………………………………………………………………………………………۶۹

جدول ۴-۳ توصیف آماری میانگین طول……………………………………………………………………………………..۷۰

جدول ۴-۴ توصیف آماری میانگین پهنا……………………………………………………………………………………….۷۲

جدول ۴-۵ توصیف آماری میانگین محیط …………………………………………………………………………………..۷۳

جدول ۴-۶ توصیف آماری میانگین چین پوستی ………………………………………………………………………….۷۵

جدول ۴-۷ توصیف آماری میانگین ویژگی های شخصیت……………………………………………………………..۷۷

جدول ۴-۸ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه وزن ……………………………………………………۷۹

جدول ۴-۹ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه قد ایستاده…………………………………………….۷۹

جدول ۴-۱۰ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه قد نشسته………………………………………….. ۷۹

جدول ۴-۱۱ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه طول بازو……………………………………………۸۰

جدول ۴-۱۲ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه طول ران …………………………………………..۸۰

جدول ۴-۱۳ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه طول ساق پا ……………………………………….۸۱

جدول ۴-۱۴ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه پهنای آرنج………………………………………….۸۱

جدول ۴-۱۵ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه پهنای اپی کندیل ران ……………………………۸۲

جدول ۴-۱۶ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط بازو در حالت استراحت……………….۸۲

جدول ۴-۱۷ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط بازو در حالت انقباض………………….۸۳

جدول ۴-۱۸ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط ساعد……………………………………….. ۸۳

جدول ۴-۱۹ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط مچ دست …………………………………..۸۳

جدول ۴-۲۰ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط کمر ………………………………………….۸۴

جدول ۴-۲۱ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط لگن…………………………………………..۸۴

جدول ۴-۲۲ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط ساق پا ………………………………………۸۵

جدول ۴-۲۳ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط مچ پا ………………………………………..۸۵

 

عنوان                              فهرست جداول                                 صفحه

 

 

جدول ۴-۲۴ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی سه سر بازو ………………………۸۶

جدول ۴-۲۵ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی دو سر بازو …………………….. ۸۶

جدول ۴-۲۶ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی تحت کتفی………………………..۸۷

جدول ۴-۲۷ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی فوق خاصره ای………………….۸۷

جدول ۴-۲۸شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی شکم………………………………….۸۸

جدول ۴-۲۹ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی عضله ران………………………….۸۸

جدول ۴-۳۰ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی پشت ساق پا……………………..۸۹

جدول ۴-۳۱ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص روان آزرده گرایی…………………….۸۹

جدول ۴-۳۲ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص روان برون گرایی……………………. ۹۰

جدول ۴-۳۳ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص روان گشودگی ……………………….۹۰

جدول ۴-۳۴ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص موافق بودن……………………………..۹۰

جدول ۴-۳۵ شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص باوجدان بودن……………….. ……….۹۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                    فهرست شکل ها                                     صفحه

 

شکل ۲ ‑۱ برخی نقاط قابل اندازه گیری در بدن …………………………………………………………………………….۱۷

شکل ‏۲‑۲ متر نواری مخصوص پیکرسنجی…………………………………………………………………………………….۱۸

شکل ‏۲‑۳ قدسنج دیواری……………………………………………………………………………………………………………..۱۸

شکل ‏۲‑ ۴ ترازوی دیجیتال…………………………………………………………………………………………………………..۱۸

شکل ‏۲‑۵ کالیپر چین پوستی…………………………………………………………………………………………………………۱۹

شکل ‏۲‑۶ کالیپر برای اندازه گیری پهنای استخوان‌ها………… ……  ……………………………………………………..۱۹

شکل ‏۲‑۷ جعبه پیکرسنجی جهت اجرای صحیح تکنیک های اندازه گیری……………………………………….. ۱۹

شکل ‏۲‑۸ تصویر تمرینات کاراته در قرن ۱۹………………………………………………………………………………..  ۲۵

شکل ‏۲‑۹ تصویری از گجین فوناکوشی و جمعی از اساتید………………………………………………………………۳۱

شکل ‏۲‑۱۰ نماد و نشان سبک‌ها………………………………………………………………………………………………… ۳۲

شکل ‏۲‑۱۱ تصویر اجرای بخشی از یک کاتا………. ………………………………………………………………………. .۳۴

شکل ‏۲‑۱۲ تصویر مسابقات کومیته……….. ……………………………………………………………………………………..۳۵

شکل ‏۳‑۱ نحوه اندازه‌گیری قد ایستاده…… ……………………………………………………………………………………..۵۵

شکل ‏۳‑۲ نحوه اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری قد نشسته……. ……………………………………………………………………………………..۵۶ شکل ‏۳‑۳  نقاط اندازه‌گیری محیط بدن………………………………………………………………………………………… ۵۹

شکل ‏۳‑۴ نحوه صحیح اندازه‌گیری چین پوستی….. …………………………………………………………………………۶۱

شکل ‏۳‑۵ نحوه اندازه‌گیری چین پوستی سه‌سر بازو………… ……………………………………………………………..۶۲

شکل ‏۳‑۶ نحوه اندازه‌گیری چین پوستی دو سر بازو………………………………………………………………………..۶۲  شکل ‏۳‑۷ نحوه اندازه‌گیری چین‌ پوستی ناحیه تحت کتف…………………………………………………………………۶۳

شکل ۳-۸ نحوه اندازه‌گیری چین‌ پوستی فوق خاصره ای………………………………………………………………….۶۳

شکل ۳-۹  نحوه اندازه‌گیری چین‌ پوستی ناحیه شکم……………………………………………………………………….۶۴

شکل ۳-۱۰ نحوه اندازه‌گیری چین‌ پوستی ناحیه ران………………………………………………………………………..۶۴

شکل ‏۴‑۱ میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(وزن) قهرمانان کاتا و کومیته……………………………………………..۷۰

شکل ‏۴‑۲ میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی (طول) قهرمانان کاتا و کومیته…………………………………………….۷۱

شکل ‏۴‑۳ میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(پهنا) قهرمانان کاتا و کومیته……………………………………………….۷۲

شکل ‏۴‑۴ میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(محیط) قهرمانان کاتا و کومیته……………………………………………۷۴

 

عنوان                              فهرست شکل ها                           صفحه

 

شکل ‏۴‑۵ میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(چین پوستی) قهرمانان کاتا و کومیته……………………………….. ۷۶

شکل ‏۴‑۶ میانگین ویژگی‌های شخصیتی قهرمانان کاتا و کومیته………………………………………………………۷۸

 

 

 

 

چکیده

مقایسه ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کا  مرد در بخش کاتا وکومیته

عدم شناخت عوامل مؤثر در قهرمانی، موجب عدم پیشرفت و موفقیت های ورزشی شده و باعث از بین رفتن انرژی و زمان ورزشکار و هزینه زیاد خواهد شد (گیامپترو و همکاران، ۲۰۰۹). هدف از انجام این تحقیق مقایسه ویژگی‌های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته‌کای مرد دربخش کاتا وکومیته حاضر در اردوی تیم ملی ایران بود. جامعه و نمونه آماری این تحقیق ۳۲ نفر از قهرمانان کاراته کای مرد (کاتا ۱۲=n) و (کومیته ۲۰=n) که حداقل یکی از عناوین قهرمانی جهان، آسیا، دانشجویان جهان یا غرب آسیا را کسب نموده بودند، تشکیل دادند. در این تحقیق اندازه گیری پیکرسنجی شامل: وزن، طول قد ایستاده، قد نشسته، طول بازو، ران و ساق پا، پهنای آرنج و اپی کندیل ران، محیط بازو در حالت استراحت و انقباض، محیط ساعد، مچ دست، کمر، لگن، ساق پا و مچ پا، مقدار چین پوستی عضله سه سر بازو، دوسر بازو، تحت کتفی، فوق خاصره ای، شکم، ران و پشت ساق پا و همچنین پرسشنامه  شخصیتی فرم کوتاه شده  NEO شامل: روان آزرده گرایی، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن طبق شرایط استاندارد و کنترل شده انجام شد. جهت بررسی تفاوت بین ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی از آزمونt   و از آزمون اسمیرونف – کولموگروف جهت بررسی طبیعی بودن توزیع و از آزمون لوین جهت بررسی تجانس واریانس استفاده شد. سطح معنا داری نیز برای تمام محاسبات (۰۵/۰>p ) در نظر گرفته شد. نتایج به دست آماده در مورد ویژگی های پیکرسنجی نشان داد قهرمانان کومیته دارای وزن بیشتر، قد ایستاده و نشسته، طول بازو، ران و ساق پای بلند تر ، محیط کمر، چین پوستی سه سر بازو و ران  بیشتر نسبت به قهرمانان کاتا می باشند و پهنای آرنج، اپی کندیل ران و محیط بازو در حالت انقباض قهرمانان کاتا بیشتر از قهرمانان کومیته بود، ولی در دیگر ویژگی های پیکر سنجی اختلاف معنا دار نبود. در مورد ویژگی های شخصیتی بین برون گرایی و گشودگی قهرمانان کاتا و کومیته تفاوت معنا دار بود. به طور کلی یافته های تحقیق بیانگر اختلاف در برخی از ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی بین قهرمانان کاتا و کومیته می باشد. بنابر این ضروری به نظر می رسد که در هدایت و گزینش ورزشکاران به بخش های کاتا و کومیته به این ویژگی ها توجه گردد.

واژه های کلیدی: ویژگی های پیکرسنجی، ویژگی های شخصیتی، قهرمانان کاتا، قهرمانان کومیته