مقایسه رفتارهای ضد اجتماعی در اوقات فراغت ورزشکاران حرفه‌ای تیمی و انفرادی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان:

مقایسه رفتارهای ضد اجتماعی در اوقات فراغت ورزشکاران حرفه‌ای تیمی و انفرادی

 

 

 

 

هدف این پژوهش، مقایسه‌ی رفتارهای ضداجتماعی در اوقات فراغت ورزشکاران حرفه‌ای تیمی و انفرادی می‌باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل تمامی ورزشکاران ورزش‌های تیمی و انفرادی تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران در سال۱۳۹۲می‌باشد که تعداد آنها با توجه به آمار کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی ۲۳ رشته ورزشی تیمی و انفرادی، ۳۴۰ نفر می‌باشند. روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و استفاده از پرسشنامه‌ی محقق ساخت به همراه ویژگی‌های فردی بوده است. که این پرسشنامه بر اساس شاخص‌های تحقیقات پیشین و شاخص‌هائی که در فصلنامه‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمده تنظیم شده است.برای روایی محتوی از روش لاوشی استفاده شده که توسط گروه متخصصان بالاتر از ۸۴/۰، گزارش شده است. برای محاسبه پایایی پرسشنامه از دو روش آزمون–‌بازآزمون و پایایی درونی در محیط نرم‌افزار SPSS استفاده شده که پایائی آن ۹۱% گزارش شده است. همچنین ضریب پایایی درونی با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ برای پرسشنامه ۸۷/۰ بدست آمد. داده‎های تحقیق با روش‎های آمار توصیفی(میانگین، واریانس، انحراف استاندارد، حداقل، حداکثر، دامنه تغییرات، فراوانی و درصد) در نرم‌افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شدند. در تحلیل استنباطی داده‌ها بعد از ارزیابی توسط آزمون کلوموگروف اسمیرنف و تست لوین در نرم‌افزار SPSS16 از آزمون‌های تحلیل واریانس یکطرفه ANOVA، آزمون تعقیبی Bonferroni، آزمون Fisher’s Exact و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین نوع ورزش و رفتارهای ضداجتماعی در اوقات فراغت ورزشکاران رشته‌های انفرادی تفاوت معنی‌دار وجود ندارد درحالی که در مورد ورزشکاران تیمی تفاوت معنی‌داری را نشان داد. بین نوع فعالیت‌های ورزشکاران تیمی و انفرادی عضو تیم‌های ملی در اوقات فراغت تفاوت معنی‌دار وجود ندارد همچنین تجزیه و تحلیل‌ها نشان دادند که بین ورزشکاران مرد و زن در فعالیت‌های ضداجتماعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: رفتارهای ضداجتماعی، اوقات فراغت، تیمی، انفرادی.

 

 

                                                       فهرست مطالب                                                                ج        

 

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول: مقدمه و معرفی

۱٫۱ مقدمه ۲

۱٫۲ بیان مساله ۴

۱٫۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن. ۶

۱٫۴ هدف‌های تحقیق. ۷

۱٫۴٫۱ هدف کلی. ۷

۱٫۴٫۲ اهداف اختصاصی. ۸

۱٫۵ سوالات یا فرضیه‌‌های تحقیق. ۸

۱٫۶ تعاریف مفهومی. ۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲٫۱تعریف و مفهوم اوقات فراغت و دیدگاه‌های مختلف.. ۱۵

۲٫۲ شاخص‌های فراغت در دوران جدید ۱۶

۲٫۳ رویکردهای مختلف در تعریف اوقات فراغت.. ۱۷

۲٫۴ اوقات فراغت از دیدگاه مکاتب فلسفی. ۱۹

۲٫۵ آراء چند‌تن از فلاسفه در خصوص اوقات فراغت.. ۱۹

۲٫۶ نظریه‌های فراغت.. ۲۰

۲٫۶٫۱ دیدگاه دو‌مازیه ۲۰

۲٫۶٫۲ دیدگاه ادگینتون. ۲۰

۲٫۷ نظریه‌های مربوط به سلامت اجتماعی. ۲۱

۲٫۷٫۱ رویکرد سیستمی. ۲۱

۲٫۷٫۲ رویکرد اکولوژیکی. ۲۱

۲٫۸ اوقات فراغت و ساختار فعالیت‌ها ۲۱

۲٫۹ اوقات فراغت و جنسیت.. ۲۳

۲٫۱۰ نقش والدین در اوقات فراغت.. ۲۴

۲٫۱۱ یکپارچگی در فعالیت‌های گروهی. ۲۶

۲٫۱۲ حمایت از طرف رهبران (مربیان) گروه ۲۶

۲٫۱۳ رابطه‌ی بین فعالیت‌های اجتماعی و ضد‌اجتماعی. ۲۷

۲٫۱۴ نگاهی بر رابطه‌ی بین فعالیت‌های بعد از مدرسه و رفتارهای ضد‌اجتماعی. ۲۹

۲٫۱۵ تفسیر مدل توسعه‌ی اجتماعی در رابطه با ارتباط بین فعالیت و رفتار‌های ضد اجتماعی. ۳۱

۲٫۱۶آنالیز کوتاهی در استفاده از دارو در ورزش.. ۳۲

۲٫۱۷ انواع ورزش.. ۳۳

۲٫۱۸ پیشینه تحقیق. ۳۶

۲٫۱۹ جمع بندی. ۴۳

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق (متدولوژی)

۳٫۱ روش تحقیق. ۵۷

۳٫۲ جامعه‌ی آماری. ۵۷

۳٫۳ نمونه آماری و روش نمونه‌گیری. ۵۷

۳٫۴ جمع‌آوری اطلاعات.. ۵۷

۳٫۴٫۱ ابزار اندازه‌گیری، اعتبار و پایائی. ۵۷

۳٫۴٫۲ روائی و پایائی. ۵۸

۳٫۴٫۳ روش اجرا (توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه) ۵۹

۳٫۵ تعریف عملیاتی متغیرها ۵۹

۳٫۶ روش‌های آماری. ۶۰

۳٫۶٫۱ مرحله‌ی اول: استفاده از آمار توصیفی. ۶۰

۳٫۶٫۲ مرحله‌ی دوم : استفاده از آمار استنباطی. ۶۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

۴٫۱ مقدمه ۶۴

۴٫۲ توصیف یافته‌های تحقیق. ۶۴

۴٫۳ آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق. ۷۰

۴٫۴ آزمون فرضیه‌های تحقیق. ۷۲

فصل پنجم: نتیجه‌گیری وپیشنهادات

۵٫۱ مقدمه ۸۰

۵٫۲ خلاصه پژوهش.. ۸۰

۵٫۳ بحث و نتیجه‌گیری. ۸۵

۵٫۵ پیشنهادهای پژوهش.. ۹۱

۵٫۵٫۱ پیشنهادهای کاربردی. ۹۱

۵٫۵٫۲ پیشنهادهای پژوهشی. ۹۱

منابع و ماخذ ۹۳

 

 

 

فهرست جدول ها

 

 

عنوان                                                                                                  صفحه

۴٫۱ جدول تعداد و کیفیت پرسشنامه‌های دریافت شده ۶۴

۴٫۲ جدول مشخصات سنی ورزشکاران. ۶۴

۴٫۳ جدول توزیع و درصد فراوانی ورزشکاران بر اساس رشته ورزشی. ۶۵

۴٫۴ جدول توزیع و درصد فراوانی ورزشکاران بر اساس نوع رشته ورزشی. ۶۵

۴٫۵ جدول توزیع و درصد فراوانی ورزشکاران بر اساس جنسیت.. ۶۶

۴٫۶ جدول توزیع و درصد فراوانی ورزشکاران بر اساس شرکت در فعالیت‌های ملی و بین‌المللی. ۶۶

۴٫۷ جدول توزیع و درصد فراوانی ورزشکاران بر اساس شغل. ۶۷

۴٫۸ جدول توزیع و درصد فراوانی محل زندگی ورزشکاران. ۶۸

۴٫۹ جدول توزیع و درصد فراوانی محل تولد ورزشکاران. ۶۸

۴٫۱۰ جدول میانگین وقت آزاد ورزشکاران. ۶۹

۴٫۱۱ جدول اولویت‌بندی فعالیت‌های اوقات فراغتی ورزشکاران. ۷۰

۴٫۱۲ جدول نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف رفتار‌های ضد اجتماعی بر اساس رشته ورزشی. ۷۱

۴٫۱۳ جدول نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف فعالیت اوقات فراغتی بر اساس نوع ورزش (تیمی و انفرادی) ۷۱

۴٫۱۴ جدول نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف رفتار‌های ضد اجتماعی بر اساس نوع ورزش (تیمی و انفرادی) ۷۱

۴٫۱۵ جدول نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف رفتار‌های ضد اجتماعی بر اساس جنسیت.. ۷۲

۴٫۱۶ جدول نتایج آزمون لوین. ۷۲

۴٫۱۷ جدول نتایج آزمون ANOVA.. 72

4.18 جدول نتایج آزمون لوین. ۷۳

۴٫۱۹ جدول نتایج آزمون ANOVA.. 73

4.20 جدول نتایج آزمون تعقیبی Bonferroni 74

4.21 جدول نتایج توصیفی فعالیت‌های اوقات فراغتی ورزشکاران به تفکیک اولویت و نوع رشته ورزشی  ۷۵

۴٫۲۲ جدول نتایج آزمون Fisher’s Exact 75

4.23 جدول مقایسه رفتار‌های ضد اجتماعی در ورزشکاران ورزش‌های تیمی و انفرادی. ۷۶

۴٫۲۴ جدول مقایسه رفتار‌های ضد اجتماعی در ورزشکاران براساس جنسیت.. ۷۶

 

فهرست نمودارها

 

 

عنوان                                                                                                  صفحه

 

4.1 نمودار سطح تحصیلات ورزشکاران. ۶۷

۴٫۲ نمودار توزیع درصد فراوانی اوقات فراوانی ورزشکاران در طول روز. ۶۸

۴٫۳ نمودار توزیع درصد فراوانی وقت آزاد ورزشکاران. ۶۹

 

 

فصل اول

مقدمه و معرفی


 

 

 

 

1.1 مقدمه

تقریبأ نصف ساعات روزانه جوانان را اوقات فراغت در بر می‌‌‌گیرد[۱] (لارسون و ورما، ۱۹۹۹). در طی این زمان آنها می­توانند به فعالیت­های مختلفی بپردازند که می‌تواند شامل ورزش­های انفرادی و تیمی، سرگرمی و ابتکارات، خرید، فغالیت­های اجتماعی، استفاده از سایت­‌‌‌‌‌ها و شبکه­های اجتماعی، بیرون رفتن با دوستان باشد. این فعالیت‌هایی که در اوقات فراغت انجام می‌گیرند تنها در صورتی می‌توانند باعث توسعه زمینه‌های مهمی مثل افزایش اعتماد‌به نفس و عزت نفس و ارتباطات اجتماعی گردد که تحت نظر خانواده یا مدرسه باشد (کالدول و اسمیت[۲]، ۲۰۰۶ ایکل و همکاران[۳]، ۲۰۰۳ هانسن و همکاران، ۲۰۰۳). اوقات فراغت، زمان بیهوده و بدون حس مسئولیت در زندگی افراد نیست، بلکه بر عکس، در این زمان از انسان انتظار بیشتری می‌رود که احساس مسئولیت کند. حتی در زمانی که انسان به خودش واگذار شده، تصمیم‌گیری به عهده خودش است و می‌تواند آزادانه عمل کند، مسئولیت‌پذیری نسبت به خود، اطرافیان و جامعه اهمیت زیادی دارد (جلالی فراهانی، ۱۳۸۸) و جوانان فرهنگ گذران اوقات فراغت را از خانواده‌هایشان و از گروه‌هایی که عضو آنها هستند می‌آموزند (مک‌دونالد و همکاران[۴]، ۱۹۴۹). ورزش نوع خاصی از فعالیت جسمانی در اوقات فراغت است که پنجره‌ای با ارزش را به سوی سبک‌های زندگی سالم می گشاید (کوکرهام[۵]، ۲۰۰۰).

بزرگ‌ترین فایده در حوزه‌های مختلف فعالیت جسمانی در رابطه با ارتقاء سلامت جسمانی مربوط به فعالیت جسمانی در اوقات فراغت[۶] (LTPA) بوده است. زیرا عامل بالقوه در تغییر رفتار به شمار می‌رود (بسی[۷]، ۲۰۰۰) و البته در اوقات فراغت که ساختار ضعیفی داشته باشند و ناظر بزرگسالی برای کنترل و نظارت بر فعالیت‌ها وجود نداشته باشد اغلب فرصت‌های کمی