طراحی هندسی محدوده­ی نهایی معدن تاگویی ۴ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش­های تحلیلی و عددی

دانشگاه یزد

دانشکده معدن و متالورژی

گروه استخراج معدن

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

مکانیک سنگ

طراحی هندسی محدوده­ی نهایی معدن تاگویی ۴ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش­های تحلیلی و عددی

 

 

چکیده

در استخراج معادن به روش روباز که در آن پله های متعددی ایجاد می شود، انجام مطالعات پایداری شیب دیواره ضروری است. با افزایش زاویه شیب سرتاسری معدن نسبت باطله برداری کاهش می یابد که این امر باعث صرفه جویی در هزینه های کلی معدن می شود، اما از طرف دیگر ایمنی را کاهش داده که در صورت تخریب دیواره علاوه بر آسیب رساندن به پرسنل و تجهیزات معدن صدها هزار تن خاک و سنگ روانه پیت می شوند، پس باید زاویه ای برای معدن پیشنهاد کرد که دو مسئله فوق را به طور همزمان لحاظ نماید. در این پروژه با استفاده از روش­های تعادل حدی، حداکثر شیب سرتاسری دیواره­های معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم برای دیواره­های شمالی، شرقی و غربی ۵۵ درجه به دست آمد و به دلیل شیب حدود ۴۵ درجۀ لایۀ بوکسیت، شیب سرتاسری دیوارۀ جنوبی برابر شیب این لایه در نظر گرفته شد. سپس محدودۀ نهایی معدن با شیب به دست آمده از روش‌های تحلیلی، جهت تحلیل پایداری در نرم­افزار ۳DEC مدل­سازی شد و پایداری دیواره­ها تحت شتاب افقی ۳۵/۰ شتاب ثقل در جهت­های مختلف بررسی شد. نتایج حاصل از این نرم­افزار ریزش­هایی در حد چند بلوک را در هر حالت نشان می­دهد؛ اما در بقیۀ بلوک­ها حداکثر جابجایی ۲۰ میلی­متر به­دست آمد که در نهایت این معدن با زاویۀ ۴۵ درجه برای دیوارۀ جنوبی و زاویۀ ۵۵ درجه برای دیواره­های دیگر پایدار است. همچنین برای تعیین شیب پله از تحلیل احتمالاتی به روش­های عددی و تحلیلی استفاده گردید که در نهایت شیب پله برای دیواره­ی جنوبی ۵/۶۶ درجه، دیواره­ی شمالی با جنس ماسه سنگ ۵/۷۵ درجه، دیواره­ی شمالی با جنس شیل ۳/۶۴ درجه، دیواره­ی غربی ۲/۷۵ درجه و دیواره­ی شرقی ۵/۷۶ درجه تعیین می­گردد.

کلمات کلیدی: طراحی هندسی، معدن تاگویی ۴ بوکسیت جاجرم، تحلیل عددی سه بعدی، مدل‌سازی عددی، ‏‎۳DEC‎‏.

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه.. ۱

فصل ۱: تعیین ویژگی‌های هندسی و مطالعات ژئومکانیکی معدن تاگویی ۴ بوکسیت جاجرم.. ۷

۱-۱ کلیات.. ۸

۱-۲ موقعیت جغرافیایی معدن بوکسیت جاجرم.. ۸

۱-۳ چینه‌شناسی معدن بوکسیت جاجرم.. ۱۰

۱-۴ معیار تعیین کیفیت ماده معدنی در زون بوکسیت سخت (HB) 13

1-5 وضعیت ساختاری معدن.. ۱۴

۱-۶ مشخصات هندسی پله‌ها و ناپیوستگی‌های موجود در دیواره‌ها   ۱۵

۱-۷ تحلیل ساختاری ناپیوستگی‌ها در معادن تاگویی یک و شش   ۱۹

۱-۸ تحلیل پایداری دیواره‌های شیلی-زغالی و دولومیتی معادن تاگویی.. ۲۲

۱-۹ بررسی ارتباط جهت‌گیری ناپیوستگی‌های معادن تاگویی   ۲۴

فصل ۲: تعیین خواص سنگ بکر و توده‌سنگ.. ۲۷

۲-۱ تعیین پارامترهای ژئومکانیکی مادهسنگ.. ۲۸

۲-۱-۱ آزمایش تعیین وزن مخصوص.. ۲۸

۲-۱-۲ آزمایش مقاومت فشاری تکمحوری.. ۳۰

۲-۱-۳ آزمایش اندیس بار نقطه‌ای.. ۳۳

۲-۱-۴ آزمایش برش مستقیم.. ۳۷

۲-۱-۵ نتایج خواص سنگ بکر.. ۴۰

۲-۲ تعیین خواص توده‌سنگ.. ۴۱

۲-۲-۱ محاسبه ضریب زبری درزه.. ۴۴

۲-۲-۲ تعیین شاخص GSI. 47

2-2-3 نتایج خواص توده‌سنگ.. ۴۹

فصل ۳: تخمین پتانسیل ریزش بر اساس روش‌های تحلیلی.. ۵۱

۳-۱ بررسی ساختاری پتانسیل ریزش.. ۵۲

۳-۲ تحلیل پایداری دیوارۀ شمالی.. ۵۳

۳-۲-۱ تحلیل ریزش گوه‌ای.. ۵۴

۳-۲-۲ تحلیل ریزش قاشقی.. ۵۷

۳-۳ تحلیل پایداری دیواره شرقی.. ۶۱

۳-۳-۱ تحلیل ریزش گوه‌ای.. ۶۲

۳-۳-۲ تحلیل ریزش قاشقی.. ۶۴

۳-۴ تحلیل پایداری دیواره غربی.. ۶۷

۳-۴-۱ تحلیل ریزش گوه‌ای.. ۶۸

۳-۴-۲ تحلیل ریزش قاشقی.. ۷۰

۳-۵ نتایج روش تحلیلی.. ۷۲

فصل ۴: تحلیل پایداری شیب سرتاسری سه بعدی به روش عددی   ۷۵

۴-۱ کلیات.. ۷۶

۴-۲ پارامترهای لازم جهت تحلیل پایداری شیروانی‌ها.. ۷۶

۴-۳ ساخت مدل هندسی.. ۷۷

۴-۴ تحلیل پایداری.. ۷۹

۴-۴-۱ تحلیل دیواره جنوبی.. ۸۰

۴-۴-۲ تحلیل دیواره شمالی.. ۸۰

۴-۴-۳ تحلیل دیواره شرقی.. ۸۰

۴-۴-۴ تحلیل دیواره غربی.. ۸۱

۴-۵ نتایج روش عددی.. ۸۶

فصل ۵: طراحی شیب پله­های معدن تاگویی ۴ بوکسیت جاجرم   ۸۷

۵-۱ کلیات.. ۸۸

۵-۲ پایداری پلههای معادن.. ۸۸

۵-۲-۱ خصوصیات اصلی پله.. ۸۸

۵-۲-۲ معیار پلهی با استفاده از رویکرد قابلیت اعتماد   ۹۰

۵-۲-۳ آنالیز احتمالاتی عقبزدگی.. ۹۲

۵-۳ طراحی شیب پله­های معدن.. ۹۴

۵-۳-۱ تقسیم بندی پیت معدن به نواحی مختلف.. ۹۴

۵-۳-۲ وضعیت درزه­های موجود.. ۹۵

۵-۴ تحلیل پایداری با استفاده از رو­ش­های تعادل حدی   ۹۶

۵-۴-۱ تحلیل پایداری شیب پله شمالی در دیوارهی ماسه سنگی   ۹۶

۵-۴-۲ تحلیل پایداری شیب پله شمالی در دیوارهی شیلی   ۹۸

۵-۴-۳ تحلیل پایداری شیب پله غربی در دیوارهی ماسه سنگی   ۹۹

۵-۴-۴ تحلیل پایداری شیب پله شرقی در دیوارهی ماسه سنگی   ۱۰۱

۵-۴-۵ تحلیل پایداری شیب پله جنوبی در دیوارهی دولومیتی   ۱۰۳

۵-۵ نتایج تحلیل پایداری شیب پله به روش تحلیلی.. ۱۰۴

۵-۶ تحلیل پایداری با استفاده از روش­های عددی.. ۱۰۵

۵-۶-۱ تحلیل پایداری شیب پله شمالی در دیواره ماسه سنگی به روش عددی.. ۱۰۸

۵-۶-۲ تحلیل پایداری شیب پله شمالی در دیواره شیلی به روش عددی   ۱۱۰

۵-۶-۳ تحلیل پایداری شیب پله غربی در دیواره ماسه سنگی به روش عددی.. ۱۱۱

۵-۶-۴ تحلیل پایداری شیب پله شرقی در دیواره ماسه سنگی به روش عددی.. ۱۱۳

۵-۶-۵ تحلیل پایداری شیب پله جنوبی در دیواره دولومیتی به روش عددی.. ۱۱۵

۵-۷ نتیجه­گیری روش عددی.. ۱۱۸

فصل ۶: نتیجه‌گیری.. ۱۱۹

منابع.. ۱۲۱

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ‏۱‑۱ مقادیر سه پارامتر Al2O3، SiO2 و مدول بوکسیت سخت در معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم بدون در نظر گرفتن عیار حد.. ۱۳

جدول ‏۱‑۲ مقادیر خصوصیات هندسی ناپیوستگی‌ها در معدن تاگویی شماره ۱   ۱۶

جدول ‏۱‑۳ مقادیر خصوصیات هندسی ناپیوستگی‌ها در معدن تاگویی شماره ۶   ۱۶

جدول ‏۱‑۴ طبقه‌بندی فاصله‌داری درزه‌ها توسط ISRM… 17

جدول ‏۱‑۵ طبقه‌بندی درزه‌ها بر حسب تداوم توسط ISRM… 18

جدول ‏۱‑۶ طبقه‌بندی درزه‌ها بر حسب بازشدگی توسط ISRM… 18

جدول ‏۱‑۷ جهت‌گیری ناپیوستگی‌ها در معدن تاگویی ۱٫٫ ۲۴

جدول ‏۱‑۸ جهت‌گیری ناپیوستگی‌ها در معدن تاگویی ۶٫٫ ۲۵

جدول ‏۲‑۱ مقادیر وزن مخصوص نمونه‌های آزمایشگاهی معادن تاگویی   ۲۹

جدول ‏۲‑۲ خصوصیات هندسی نمونه‌های آزمایش مقاومت فشاری تکمحوری   ۳۲

جدول ‏۲‑۳ نتایج آزمایش مقاومت فشاری تک محوری نمونه‌های معادن تاگویی   ۳۲

جدول ‏۲‑۴ ویژگی‌های نمونه‌های آماده‌شده جهت آزمایش بار نقطه‌ای   ۳۵

جدول ‏۲‑۵ نتایج آزمون بار نقطه‌ای نمونه‌های معادن تاگویی   ۳۶

جدول ‏۲‑۶ تخمین مقاومت فشاری تک محوری و مقاومت کششی غیرمستقیم از نتایج آزمون بار نقطه‌ای.. ۳۶

جدول ‏۲‑۷ میانگین مقادیر حاصل از آزمایش برش مستقیم بر نمونه‌های معادن تاگویی.. ۳۸

جدول ‏۲‑۸ خواص ژئومکانیکی سنگ بکر.. ۴۰

جدول ‏۲‑۹ مقادیر ضریب زبری درزه تخمین زده‌شده از تئوری فراکتال   ۴۶

جدول ‏۲‑۱۰ مقادیر شاخص GSI برای برخی واحدهای سنگی معادن تاگویی   ۴۹

جدول ‏۲‑۱۱ پارامترهای ژئومکانیکی توده‌سنگ برای واحدهای شاخص سنگی معادن تاگویی.. ۵۰

جدول ‏۳‑۱ جهت‌گیری دسته‌درزه‌ها در دیواره‌های معدن.. ۵۲

جدول ‏۳‑۲ جهت‌گیری دیواره‌های معدن.. ۵۲

جدول ‏۳‑۳ داده‌های مورد استفاده در تحلیل ریزش گوه‌ای.. ۵۴

جدول ‏۳‑۴ مقادیر فاکتور ایمنی ریزش گوه‌ای و حجم گوه قابل تشکیل در دیواره شمالی.. ۵۵

جدول ‏۳‑۵ مقادیر فاکتور ایمنی ریزش قاشقی در زوایای مختلف شیب دیواره در دیواره شمالی.. ۵۹

جدول ‏۳‑۶ حدود مقادیر شیب پایدار نسبت به ریزش های گوهای و دایروی در دیواره­های معدن.. ۷۳

جدول ‏۴‑۱ مقادیر مدول حجمی و مدول برشی تودهسنگ برای لایه‌های مختلف   ۷۷

جدول ‏۴‑۲ جابجاییهای حداکثر دیوارههای معدن در حالت بحرانی   ۸۶

جدول ‏۵‑۱ روش پیشنهادی کال و نیکلاس برای ساخت مدل آماری درزه­ها   ۹۲

جدول ‏۵‑۲ تقسیم بندی پیت معدن تاگویی ۴ بوکسیت جاجرم.. ۹۵

جدول ‏۵‑۳ خصوصیات آماری دسته درزههای موجود در معدن.. ۹۵

جدول ‏۵‑۴ شیب مناسب پلهها با استفاده از روشهای تحلیلی   ۱۰۵

جدول ‏۵‑۵ خصوصیات کلی دسته درزههای دخیل در تحلیل شیب پله در دیواره ماسه سنگی و شیلی.. ۱۰۸

 

 

 

فهرست اشکال

شکل ‏۱‑۱ موقعیت و راه‌های ارتباطی جاجرم.. ۹

شکل ‏۱‑۲ موقعیت معادن بوکسیت، آهک و کارخانه تولید آلومینای جاجرم   ۹

شکل ‏۱‑۳ ستون چینه‌شناسی معادن بوکسیت جاجرم (بدون مقیاس)   ۱۲

شکل ‏۱‑۴ نمای سه بعدی بلوک معدن در نرم‌افزار سورپک.. ۱۴

شکل ‏۱‑۵ آشکارسازی درزه‌ها به کمک روش پردازش تصویر دیجیتالی در لایه ماسه‌سنگی.. ۱۹

شکل ‏۱‑۶ تعیین تعداد دسته‌درزه‌ها در نیم‌کره پایینی با دستور Contour Plot 20

شکل ‏۱‑۷ نمایش صفحات سه دسته‌درزه به همراه صفحه دیواره   ۲۰

شکل ‏۱‑۸ لایۀ شیلی-زغالی در ضلع شمالی معدن تاگویی ۱٫٫ ۲۲

شکل ‏۱‑۹ نمایش سطح گسل به همراه دایک در معدن گلبینی ۲   ۲۳

شکل ‏۱‑۱۰ نمایش دیواره دولومیتی در معدن گلبینی ۲ و فاقد پله ایمنی   ۲۳

شکل ‏۱‑۱۱ ساختار ناپیوستگی‌های معدن تاگویی ۱٫٫ ۲۴

شکل ‏۱‑۱۲ ساختار ناپیوستگی‌های معدن تاگویی ۶٫٫ ۲۵

شکل ‏۱‑۱۳ قیاس نسبی ساختار ناپیوستگی‌ها در معادن تاگویی ۱ و ۶   ۲۶

شکل ‏۲‑۱ خصوصیات هندسی نمونه‌های آزمایش مقاومت فشاری تک­محوری   ۳۲

شکل ‏۲‑۲ نمونه‌های استاندارد آزمایش بار نقطه‌ای.. ۳۳

شکل ‏۲‑۳ نمونه‌های آزمون بار نقطه‌ای.. ۳۴

شکل ‏۲‑۴ نمونه‌های آماده‌سازی شده جهت آزمون مقاومت برش مستقیم   ۳۸

شکل ‏۲‑۵ رابطه بین تنش اصلی حداقل و حداکثر برای معیار هوک-براون و موهر-کولمب.. ۴۳

شکل ‏۲‑۶ نمونه پروفیل برجا درزه مورد استفاده جهت تخمین ضریب زبری   ۴۵

شکل ‏۲‑۷ پیاده‌سازی الگوریتم جدایش مربعی فرکتال جهت تخمین ضریب زبری درزه.. ۴۵

شکل ‏۲‑۸ نمودار مقادیر تعداد پنجره‌های پوششی مورد نیاز در برابر بعد آن­ها در رابطه با نمونه درزه.. ۴۶

شکل ‏۲‑۹ محاسبه شاخص GSI بر اساس نظر هوک و همکاران (۱۹۹۵)   ۴۸

شکل ‏۳‑۱ جهت‌گیری نسبی ناپیوستگی‌ها و دیواره در دیواره شمالی   ۵۴

شکل ‏۳‑۲ نمایی از گوه قابل تشکیل در دیواره شمالی.. ۵۵

شکل ‏۳‑۳ نمودار تغییرات فاکتور ایمنی ریزش گوه‌ای در زوایای مختلف دیواره در دیواره شمالی.. ۵۶

شکل ‏۳‑۴ نمودار تغییرات حجم گوه قابل تشکیل نسبت به زوایای مختلف سطح دیواره در دیواره شمالی.. ۵۶

شکل ‏۳‑۵۰ نمودار تغییرات فاکتور ایمنی ریزش گوه‌ای در زوایای مختلف شیب دیواره در دیواره شرقی.. ۶۳

شکل ‏۳‑۶۱ نمودار تغییرات حجم گوه قابل تشکیل در زوایای مختلف سطح شیب‌دار در دیواره شرقی.. ۶۴

شکل ‏۴‑۱ مدل بلوکی معدن.. ۷۷

شکل ‏۴‑۲ پیت بهینه خروجی از NPV Scheduler 78

شکل ‏۴‑۳ آماده‌سازی مدل هندسی اولیه معدن در نرم‌افزار Rhinoceros  ۷۸

شکل ‏۴‑۴ مدل هندسی نهایی معدن در نرم‌افزار ۳DEC.. 79

شکل ‏۴‑۵ دید از بالای وضعیت جابجایی­ها پس از ۷۱۱۹ سیکل در حالت نیروی افقی در جهت جنوب در تحلیل دیواره جنوبی.. ۸۱

شکل ‏۴‑۶ دید از بالای وضعیت جابجاییها پس از ۱۵۰۰۰ سیکل در حالت نیروی افقی در جهت شمال در تحلیل دیواره جنوبی.. ۸۲

شکل ‏۴‑۷ مقطع عرضی بحرانی پس از ۱۵۰۰۰ سیکل در حالت نیروی افقی در جهت شمال در تحلیل دیواره جنوبی.. ۸۲

شکل ‏۴‑۸ دید از بالای وضعیت جابجایی­ها پس از ۱۵۰۰۰ سیکل در حالت نیروی افقی در جهت جنوب در تحلیل دیواره شمالی.. ۸۳

شکل ‏۴‑۹ مقطع عرضی بحرانی پس از ۱۵۰۰۰ سیکل در حالت نیروی افقی در جهت جنوب در تحلیل دیواره شمالی.. ۸۳

شکل ‏۴‑۱۰ دید از بالای وضعیت جابجاییها پس از ۱۵۰۰۰ سیکل در حالت نیروی افقی در جهت غرب در تحلیل دیواره شرقی.. ۸۴

شکل ‏۴‑۱۱ مقطع طولی بحرانی پس از ۲۰۰۰۰ سیکل در حالت نیروی افقی در جهت شرق در تحلیل دیواره غربی.. ۸۴

شکل ‏۴‑۱۲ دید از بالای وضعیت جابجایی­ها پس از ۱۵۰۰۰ سیکل در حالت نیروی افقی در جهت شرق در تحلیل دیواره غربی.. ۸۵

شکل ‏۴‑۱۳۳ مقطع طولی بحرانی پس از ۱۵۰۰۰ سیکل در حالت نیروی افقی در جهت شرق در تحلیل دیواره غربی.. ۸۵

شکل ‏۵‑۱ وضعیت درزه­های موجود نسبت به پله در دیواره­ شمالی   ۹۶

شکل ‏۵‑۲ مدل­سازی انجام شده پله دیواره شمالی در Swedge. 97

شکل ‏۵‑۳ نمودار تابع احتمال ریزش گوهای در دیوارهی شمالی ماسه سنگی   ۹۷

شکل ‏۵‑۴ نمودار تابع احتمال ریزش گوهای در دیواره شمالی شیلی   ۹۸

شکل ‏۵‑۵ وضعیت درزه­های موجود نسبت به پله در دیوارهی غربی   ۹۹

شکل ‏۵‑۶ مدل­سازی انجام شده پله دیواره غربی در Swedge. 100

شکل ‏۵‑۷ نمودار تابع احتمال ریزش گوهای در دیواره غربی ماسه سنگی   ۱۰۰

شکل ‏۵‑۸ وضعیت دسته درزه ۳ و دیواره شرقی.. ۱۰۱

شکل ‏۵‑۹ نمودار تابع احتمال ریزش صفحه­ای در دیواره­ی شرقی ماسه سنگی   ۱۰۲

شکل ‏۵‑۱۰ وضعیت دسته درزه­های ۲ و ۱ نسبت به دیواره شرقی   ۱۰۲

شکل ‏۵‑۱۱ نمودار تابع احتمال ریزش گوه­ای در دیواره شرقی ماسه سنگی   ۱۰۳

شکل ‏۵‑۱۲ نمودار تابع احتمال ریزش در دیواره جنوبی دولومیتی   ۱۰۴

شکل ‏۵‑۱۳ خصوصیات آماری دسته درزه شماره ۱٫٫ ۱۰۶

شکل ‏۵‑۱۴ خصوصیات آماری دسته درزه شماره۲٫٫ ۱۰۷

شکل ‏۵‑۱۵ خصوصیات آماری دسته درزه شماره۳٫٫ ۱۰۷

شکل ‏۵‑۱۶ نمونه­ای از تحلیل­های صورت گرفته برای دیواره شمالی ماسه سنگی در ۳DEC.. 109

شکل ‏۵‑۱۷ نمودار تابع احتمال ریزش پله­های دیواره شمالی ماسه سنگی به روش عددی.. ۱۰۹

شکل ‏۵‑۱۸ نمونه­ای از تحلیل­های صورت گرفته برای دیواره شمالی شیلی در ۳DEC.. 110

شکل ‏۵‑۱۹ نمودار تابع احتمال ریزش پله­های دیواره شمالی شیلی به روش عددی.. ۱۱۱

شکل ‏۵‑۲۰ نمونه­ای از تحلیل­های صورت گرفته برای دیواره غربی ماسه سنگی در ۳DEC.. 112

شکل ‏۵‑۲۱ نمودار تابع احتمال ریزش پله­های دیواره غربی ماسه سنگی به روش عددی.. ۱۱۲

شکل ‏۵‑۲۲ نمونه­ای از تحلیل­های صورت گرفته برای دیواره شرقی ماسه سنگی در ۳DEC.. 114

شکل ‏۵‑۲۳ نمودار تابع احتمال ریزش پله­های دیواره شرقی ماسه سنگی به روش عددی.. ۱۱۴

شکل ‏۵‑۲۴ تحلیل دیواره جنوبی با شیب ۹۰ درجه.. ۱۱۵

شکل ‏۵‑۲۵ تحلیل دیواره جنوبی با شیب ۸۵ درجه.. ۱۱۵

شکل ‏۵‑۲۶ تحلیل دیواره جنوبی با شیب ۸۰ درجه.. ۱۱۶

شکل ‏۵‑۲۷ تحلیل دیوار جنوبی با شیب ۷۵ درجه.. ۱۱۶

شکل ‏۵‑۲۸ تحلیل دیواره جنوبی با شیب ۷۰ درجه.. ۱۱۶

شکل ‏۵‑۲۹ تحلیل دیواره جنوبی با شیب ۶۵ درجه.. ۱۱۷

شکل ‏۵‑۳۰ نمودار ضریب ایمنی در هر شیب برای پله­های دیواره جنوبی   ۱۱۷

 

مقدمه

امروزه مبحث پایداری شیب یکی از پارامترهای اصلی و تعیین­کننده در اقتصاد و ایمنی معادن روباز است. اختصاص یک شیب برای کل دیواره­های معدن در بیشتر معادن درست نیست چرا که دیواره­های معدن معمولاً از مصالح مختلف و با شرایط ساختاری متفاوتی تشکیل‌شده‌اند و بنابراین، باید طراحی شیب پس از تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی، سنگ‌شناسی مختلف و مشخص­شدن محدوده­های ژئوتکنیکی تعیین شود.

 

12000 تومان – خرید