طراحی مجدد تیکنر نرخ بالا کارخانه آبگیری از باطله جهت بهینه‌سازی بازیابی آب در مجتمع سنگ آهن گل گهر

دانشکده معدن نفت و ژئوفیزیک

گروه مهندسی معدن

گرایش فرآوری مواد معدنی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی معدن

موضوع:

 طراحی مجدد تیکنر نرخ بالا کارخانه آبگیری از باطله جهت بهینه‌سازی بازیابی آب در مجتمع سنگ آهن گل گهر

 

 

چکیده

آب نقش زیادی در فرآوری کانی­ها دارد. کمبود شدید آب در کشور ارزش آب را در کارخانه‌های فرآوری افزایش داده است و از این رو بازیابی هرچه بیشتر آب در کارخانه­های فرآوری نیاز به توجه بیشتری دارد. معدن سنگ آهن گل­گهر بزرگ‌ترین معدن سنگ آهن ایران است این مجتمع در منطقه کم آب واقع شده و خشکسالی‌های اخیر و طرح‌های توسعه مجتمع ضرورت اجرای طرح بازیابی آب را نمایان می‌کند. طبق این طرح با استفاده از تیکنر نرخ بالا و فیلتر پرس درصد جامد نهایی به حدود ۹۰ درصد می‌رسد و از هدرروی مقدار زیادی آب جلوگیری می‌کند. این طرح علاوه بر جلوگیری از هدرروی آب، صرفه اقتصادی با حذف هزینه‌های ساخت سد باطله و کاهش هزینه‌های آب و انتقال آن را دارد. برای طراحی تیکنر نرخ بالا کارخانه بازیابی آب آزمایش‌های با روش­های ناپیوسته و نیمه‌پیوسته انجام شد. وظیفه این تیکنر جلوگیری از نوسانات درصد جامد باطله و رساندن این درصد جامد به حد بهینه برای عملیات فیلتراسیون است بدین منظور تیکنری لازم است که درصد جامد را به ۵۸ درصد برساند. قطر این تیکنر براساس آزمایش‌های ناپیوسته ۳۶ متر محاسبه شد و تیکنر براساس آزمایش‌های نیمه‌پیوسته ۲۸ متر قطر و ۳ متر ارتفاع طراحی شد. که شرایط بهینه کار این تیکنر با درصد جامد ورودی ۶ درصد، فلوکولانت مورد استفادهF140  و غلظت فلوکولانت مورد استفاده ۳۰ گرم بر تن است.

 

واژه‌های کلیدی: بازیابی آب، تیکنرهای نرخ بالا، ته‌نشینی، فلوکولانت

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات   ۱

۱-۱- مقدمه.. ۲

۱-۲- اهداف و ضرورت انجام پایان‌نامه.. ۳

۱-۲-۱- طرح بازیابی آب.. ۳

۱-۲-۲- معرفی تجهیزات.. ۴

۱-۳- ته‌نشینی.. ۷

۱-۴- فلوکولاسیون.. ۸

۱-۵- انواع تجهیزات ته‌نشینی.. ۱۰

۱-۵-۱- تیکنرهای معمولی.. ۱۱

۱-۵-۲- تیکنرهای نسل جدید.. ۱۳

۱-۵-۲-۱-تیکنرهای لاملا.. ۱۳

۱-۵-۲-۲-تیکنر چند بخشی.. ۱۵

۱-۵-۲-۳- تیکنرهای نرخ بالا.. ۱۵

۱-۵-۲-۴- تیکنرهای فاقد پارو با نرخ بالا.. ۱۶

۱-۵-۲-۵- تیکنرهای با چگالی بالا.. ۱۷

۱-۶- ساختار پایان نامه.. ۱۸

فصل دوم:مروری بر تحقیقات گذشته و معرفی منطقه مورد مطالعه   ۱۹

۲-۱- مقدمه.. ۲۰

۲-۲- تحقیقات انجام شده.. ۲۰

۲-۳- مجتمع سنگ آهن گل‌گهر.. ۲۲

۲-۴- جمع‌بندی.. ۲۸

فصل سوم: روش تحقیق   ۳۱

۳-۱- مقدمه.. ۳۲

۳-۲- نمونه برداری.. ۳۲

۳-۳- خصوصیات مواد.. ۳۳

۳-۳-۱- توزیع دانه بندی.. ۳۴

۳-۳-۲- چگالی ذرات.. ۳۷

۳-۳-۳- درصد جامد.. ۳۸

۳-۴- آزمایش‌ها.. ۳۸

۳-۴-۱- آزمایش‌های ته‌نشینی ناپیوسته.. ۳۹

۳-۴-۲- آزمایش‌های ته‌نشینی نیمه‌پیوسته.. ۴۱

۳-۴-۳- آزمایش‌ها ته‌نشینی پیوسته.. ۴۱

۳-۴-۴- ساخت دستگاه آزمایش‌های ته‌نشینی پیوسته.. ۴۲

۳-۵- تعیین شرایط بهینه آزمایش.. ۴۴

۳-۶- جمع‌بندی.. ۵۰

فصل چهارم:ارائه نتایج و تحلیل داده ها   ۵۳

۴-۱- مقدمه.. ۵۴

۴-۲- طراحی تیکنر.. ۵۴

۴-۲-۱- طراحی تیکنر با استفاده از آزمایش‌های ته‌نشینی ناپیوسته.. ۵۴

۴-۲-۲- طراحی تیکنر با استفاده از آزمایش‌های ته‌نشینی نیمه‌پیوسته   ۵۹

۴-۳- تعیین هزینه سرمایه گذاری.. ۶۶

۴-۴- جمع‌بندی.. ۶۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها   ۷۱

۱-۵- نتایج.. ۷۲

۵-۲- پیشنهادها.. ۷۲

مراجع:   ۷۴

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل ۱-۱: طرح پروژه بازیابی آب مجتمع سنگ آهن گل‌گهر   ۴

شکل ۱-۲ : نمای کلی یک تیکنر پل دار   ۱۲

شکل ۱-۳ : نمایی از تیکنر دارای اسکله مرکزی   ۱۲

شکل ۱-۴ : نمایی از یک تیکنر لاملا   ۱۴

شکل ۱-۵: نمایی از یک تیکنر چند بخشی   ۱۵

شکل۲-۱: شمای کلی از کارخانه تغلیظ مجتمع فرآوری سنگ آهن گل‌گهر   ۲۲

شکل ۲-۲: شمای کلی عملیات پرعیارسازی مغناطیسی تر   ۲۴

شکل۲-۳: شمای کلی از کارخانه خط چهارم تولید کنسانتره (پلی کام) مجتمع سنگ آهن گل‌گهر   ۲۶

شکل ۲-۴: شمای کلی خط DTP کارخانه هماتیت مجتمع سنگ آهن گل‌گهر   ۲۷

شکل۲-۵: شمای کلی خط WTP کارخانه هماتیت مجتمع سنگ آهن گل‌گهر   ۲۷

شکل۲-۶: شمای کلی خط SRP کارخانه هماتیت مجتمع سنگ آهن گل‌گهر   ۲۸

شکل ۳-۱: نمونه گیری   ۳۳

شکل۳-۲ : نمودار آنالیز ابعادی خوراک هماتیت   ۳۵

شکل۳-۳ :آنالیز ابعادی ته‌ریز میکسر ۱۰۲  ۳۶

شکل ۳-۴: آنالیز ابعادی نمونه مخلوط میکسر و هماتیت با نسبت معین   ۳۷

شکل۳-۵: نواحی تشکیل شده در فرآیند ته‌نشینی   ۴۰

شکل ۳-۶: آزمایش‌های ته‌نشینی ناپیوسته   ۴۰

شکل ۳-۷: آزمایش‌های ته‌نشینی نیمه‌پیوسته  ۴۱

شکل ۳-۸: آزمایش‌های ته‌نشینی پیوسته   ۴۲

شکل ۳-۹: شمای کلی دستگاه آزمایش نیمه‌پیوسته و پیوسته   ۴۲

شکل۳-۱۰: عملیات ساخت دستگاه آزمایش ته‌نشینی نیمه‌پیوسته و ناپیوسته   ۴۳

شکل۳-۱۱: تفاوت در شفافیت سرریز در آزمایش ته‌نشینی با فلوکولانت‌های مختلف   ۴۶

شکل ۳-۱۲ : نمودار ته‌نشینی ته‌ریز تیکنر هماتیت با سه فلوکولانت F140 G100 A26  ۴۶

شکل۳-۱۳ : نمودار ته‌نشینی ته‌ریز میکسر ۱۰۲ با سه فلوکولانت F140 G100 A26  ۴۷

شکل۳-۱۴ : نمودار ته‌نشینی ته‌ریز تیکنر هماتیت+ ته‌ریز میکسر ۱۰۲ با سه فلوکولانت F140 G100 A26  ۴۷

شکل ۳-۱۵: نمودار سرعت ته‌نشینی نسبت به درصد جامدهای مختلف خوراک   ۴۹

شکل ۳-۱۶: نمودار ارتفاع خط گل نسبت به زمان برای غلظت‌های متفاوت فلوکولانت   ۵۰

شکل ۴-۱: روش کو و کلونجر برای تعیین مساحت سطح تیکنر   ۵۵

شکل ۴-۲: اندازه تیکنر با استفاده از آزمایش‌های ناپیوسته بر اساس معادله فیچ و تالمیج و انتخاب زمان T براساس روش کینچ و اولتمان ). ۵۷

شکل ۴-۳: طراحی تیکنر با استفاده از تئوری کینچ   ۵۹

شکل ۴-۴: افزایش خط بستر گل   ۶۰

شکل ۴-۵: افزایش خط بستر گل نسبت به زمان   ۶۰

شکل ۴-۶: سرعت افزایش خط گل برای نرخ‌های مختلف خوراک‌دهی   ۶۱

شکل ۴-۷: سرعت افزایش خط گل برای نرخ‌های مختلف خوراک‌دهی   ۶۲

شکل ۴-۸: درصد جامد ته‌ریز نسبت به زمان   ۶۲

شکل ۴-۹: وضعیت دستگاه نیمه‌پیوسته با نرخ خوراک‌های مختلف   ۶۳

شکل ۴-۱۰: درصد جامد ته ریز نسبت به نرخ خوراک‌دهی   ۶۴

شکل ۴-۱۱: درصد جامد ته‌ریز نسبت به زمان برای نرخ خوراک دهی ۵/۰ تن بر متر مربع ساعت   ۶۵

شکل ۴-۱۲: تعیین سرعت افزایش بستر گل در تیکنر طراحی شده   ۶۶

 شکل۴-۱۳: تعیین هزینه‌های ساخت تیکنر   ۶۸

 

فهرست جداول

جدول (۲-۱): مشخصات اسمی تیکنر معمولی کارخانه فرآوری سنگ آهن گل‌گهر   ۲۴

جدول (۳-۱) نتایج تجزیه سرندی نمونه ته‌ریز تیکنر هماتیت   ۳۴

جدول (۳-۲) نتایج تجزیه سرندی نمونه ته‌ریز تیکنر میکسر۱۰۲  ۳۵

جدول (۳-۳) نتایج تجزیه سرندی نمونه مخلوط میکسر ۱۰۲ و هماتیت با نسبت معین   ۳۶

جدول(۳-۴): اندازه D80 خوراک‌های مختلف   ۳۷

جدول(۳-۵):چگالی خوراک‌های مختلف   ۳۸

جدول(۳-۶):درصد جامد   ۳۸

جدول(۳-۷):انواع فلوکولانت‌های مورد آزمایش به منظور تعیین بهترین فلوکولانت   ۴۵

جدول(۳-۸) نتایج تعیین بهترین فلوکولانت   ۴۸

جدول۴-۱ نتایج تعیین میزان سرمایه‌گذاری طرح   ۶۹

 

فصل اول: کلیات

 

1-1- مقدمه

روش­های کانه آرایی در محیطی که محتوی مقدار قابل توجهی آب است، انجام می­گیرد و در اکثر موارد، قسمت عمده آب، همراه باطله خارج می­شود. به منظور جلوگیری از آلوده شدن محیط توسط آب محتوی مواد باطله و در نهایت بازیابی و استفاده مجدد از آن، بکارگیری تجهیزات آبگیری مانند تیکنرها برای این منظور ضروری است]۱[.

 

12000 تومان – خرید