تعیین زاویه شیب سرتاسری معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش‌های تحلیلی و عددی

دانشگاه یزد

دانشکده معدن و متالورژی

گروه استخراج معدن

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

مکانیک سنگ

تعیین زاویه شیب سرتاسری معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم با استفاده از روش‌های تحلیلی و عددی

 

 

چکیده

در استخراج معادن به روش روباز که در آن پله‌های متعددی ایجاد می­شود، انجام مطالعات پایداری شیب دیواره ضروری است. با افزایش زاویۀ شیب سرتاسری معدن، نسبت باطله­برداری کاهش‌یافته که این امر باعث صرفه­جویی در هزینه­های کلی معدن خواهد شد، اما از طرف دیگر ایمنی را کاهش خواهد داد که در صورت تخریب دیواره، صدها هزار تن خاک و سنگ روانۀ پیت خواهد شد؛ بنابراین باید زاویه­ای برای معدن تعیین کرد که دو مسئله فوق را به طور همزمان لحاظ نماید. در این پروژه با استفاده از روش‌های تعادل حدی و روش عددی دو بعدی، حداکثر شیب سرتاسری دیواره‌های معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم برای دیواره‌های شمالی، شرقی و غربی ۵۵ درجه به دست آمد و به دلیل شیب حدود ۴۵ درجۀ لایۀ بوکسیت، شیب سرتاسری دیوارۀ جنوبی برابر شیب این لایه در نظر گرفته شد. سپس محدودۀ نهایی معدن جهت تحلیل پایداری در نرم­افزار ۳DEC مدل­سازی شد و پایداری دیواره‌ها تحت شتاب افقی ۳۵/۰ شتاب ثقل در جهت­های مختلف بررسی شد. نتایج حاصل از این نرم­افزار ریزش­هایی در حد چند بلوک را در هر حالت نشان می­دهد؛ اما در بقیۀ بلوک­ها حداکثر جابجایی ۲۰ میلی­متر به­دست آمد که در نهایت می­توان گفت که این معدن با زاویۀ ۴۵ درجه برای دیوارۀ جنوبی و زاویۀ ۵۵ درجه برای دیواره‌های دیگر پایدار است.

کلمات کلیدی: تحلیل پایداری، معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم، تحلیل عددی سه بعدی، مدل‌سازی عددی، ‏‎۳DEC‎‏.‏

 

 

فهرست مطالب

مقدمه.. ۱

فصل ۱: تعیین ویژگی‌های هندسی و مطالعات ژئومکانیکی معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم.. ۷

۱-۱ کلیات.. ۸

۱-۲ موقعیت جغرافیایی معدن بوکسیت جاجرم.. ۸

۱-۳ چینه‌شناسی معدن بوکسیت جاجرم.. ۱۰

۱-۴ معیار تعیین کیفیت ماده معدنی در زون بوکسیت سخت (HB) 13

1-5 وضعیت ساختاری معدن.. ۱۴

۱-۶ مشخصات هندسی پله‌ها و ناپیوستگی‌های موجود در دیواره‌ها   ۱۵

۱-۷ تحلیل ساختاری ناپیوستگی‌ها در معادن تاگویی یک و شش   ۱۹

۱-۸ تحلیل پایداری دیواره‌های شیلی-زغالی و دولومیتی معادن تاگویی.. ۲۲

۱-۹ بررسی ارتباط جهت‌گیری ناپیوستگی‌های معادن تاگویی   ۲۳

فصل ۲: تعیین خواص سنگ بکر و توده‌سنگ.. ۲۷

۲-۱ تعیین پارامترهای ژئومکانیکی ماده‌سنگ.. ۲۸

۲-۱-۱ آزمایش تعیین وزن مخصوص.. ۲۸

۲-۱-۲ آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری.. ۲۹

۲-۱-۳ آزمایش اندیس بار نقطه‌ای.. ۳۵

۲-۱-۴ آزمایش برش مستقیم.. ۳۹

۲-۱-۵ نتایج خواص سنگ بکر.. ۴۴

۲-۲ تعیین خواص توده‌سنگ.. ۴۵

۲-۲-۱ محاسبه ضریب زبری درزه.. ۴۸

۲-۲-۲ تعیین مقادیر RQD.. 51

2-2-3 تعیین مقدار RMR.. 52

2-2-4 تعیین شاخص GSI. 55

2-2-5 نتایج خواص توده‌سنگ.. ۵۷

فصل ۳: تخمین پتانسیل ریزش بر اساس روش‌های تعادل حدی   ۵۹

۳-۱ بررسی ساختاری پتانسیل ریزش.. ۶۰

۳-۱-۱ بررسی ساختاری دیواره شمالی.. ۶۱

۳-۱-۲ بررسی ساختاری دیواره شرقی.. ۶۲

۳-۱-۳ بررسی ساختاری دیواره غربی.. ۶۳

۳-۲ تحلیل پایداری تعادل حدی با استفاده از نرم‌افزار Swedge  ۶۴

۳-۲-۱ تحلیل پایداری دیواره شمالی.. ۶۴

۳-۲-۲ تحلیل پایداری دیواره شرقی.. ۶۸

۳-۲-۳ تحلیل پایداری دیواره غربی.. ۷۰

۳-۳ تحلیل پایداری تعادل حدی با استفاده از نرم‌افزار Slide  ۷۳

۳-۳-۱ تحلیل پایداری دیواره شمالی.. ۷۴

۳-۳-۲ تحلیل پایداری دیواره شرقی.. ۸۲

۳-۳-۳ تحلیل پایداری دیواره غربی.. ۸۷

۳-۴ نتایج روش‌های تعادل حدی.. ۹۲

فصل ۴: تحلیل پایداری بر اساس روش‌های عددی.. ۹۵

۴-۱ کلیات.. ۹۶

۴-۲ پارامترهای لازم جهت تحلیل پایداری شیروانی‌ها در نرم‌افزارهای عددی.. ۹۶

۴-۳ تحلیل پایداری عددی دو بعدی با استفاده از نرم‌افزار FLAC/SLOPE.. 97

4-3-1 تحلیل پایداری دیواره شمالی.. ۹۸

۴-۳-۲ ‎تحلیل پایداری دیواره شرقی.. ۱۰۲

۴-۳-۳ تحلیل پایداری دیواره غربی.. ۱۰۶

۴-۴ تحلیل پایداری عددی سه بعدی با استفاده از نرم‌افزار ۳DEC   ۱۱۰

۴-۴-۱ ساخت مدل هندسی محدودۀ معدن.. ۱۱۰

۴-۴-۲ تحلیل پایداری دیواره شمالی.. ۱۱۲

۴-۴-۳ تحلیل پایداری دیواره جنوبی.. ۱۱۳

۴-۴-۴ تحلیل پایداری دیواره شرقی.. ۱۱۳

۴-۴-۵ تحلیل پایداری دیواره غربی.. ۱۱۳

۴-۵ نتایج روش‌های عددی.. ۱۱۸

فصل ۵: نتیجه‌گیری.. ۱۲۱

منابع.. ۱۲۵

 

فهرست جدول­ها

جدول ‏۱‑۱ مقادیر سه پارامتر Al2O3، SiO2 و مدول بوکسیت سخت در معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم بدون در نظر گرفتن عیار حد.. ۱۳

جدول ‏۱‑۲ مقادیر خصوصیات هندسی ناپیوستگی‌ها در معدن تاگویی شماره ۱   ۱۶

جدول ‏۱‑۳ مقادیر خصوصیات هندسی ناپیوستگی‌ها در معدن تاگویی شماره ۶   ۱۶

جدول ‏۱‑۴ طبقه‌بندی فاصله‌داری درزه‌ها توسط ISRM… 17

جدول ‏۱‑۵ طبقه‌بندی درزه‌ها بر حسب تداوم توسط ISRM… 18

جدول ‏۱‑۶ طبقه‌بندی درزه‌ها بر حسب بازشدگی توسط ISRM… 18

جدول ‏۱‑۷ جهت‌گیری ناپیوستگی‌ها در معدن تاگویی ۱٫٫ ۲۴

جدول ‏۱‑۸ جهت‌گیری ناپیوستگی‌ها در معدن تاگویی ۶٫٫ ۲۵

جدول ‏۲‑۱ مقادیر وزن مخصوص نمونه‌های آزمایشگاهی معادن تاگویی   ۲۹

جدول ‏۲‑۲ خصوصیات هندسی نمونه‌های آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری   ۳۱

جدول ‏۲‑۳ نتایج آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری نمونه‌های معادن تاگویی   ۳۵

جدول ‏۲‑۴ ویژگی‌های نمونه‌های آماده‌شده جهت آزمایش بار نقطه‌ای   ۳۷

جدول ‏۲‑۵ نتایج آزمون بار نقطه‌ای نمونه‌های معادن تاگویی   ۳۸

جدول ‏۲‑۶ تخمین مقاومت فشاری تک‌محوری و مقاومت کششی غیرمستقیم از نتایج آزمون بار نقطه‌ای.. ۳۹

جدول ‏۲‑۷ میانگین مقادیر حاصل از آزمایش برش مستقیم بر نمونه‌های معادن تاگویی.. ۴۳

جدول ‏۲‑۸ خواص ژئومکانیکی سنگ بکر.. ۴۵

جدول ‏۲‑۹ مقادیر ضریب زبری درزه تخمین زده‌شده از تئوری فرکتال   ۵۰

جدول ‏۲‑۱۰ نتایج محاسبه RQD گمانه‌های اکتشافی معادن تاگویی ۲ و ۶ به روش آنالیز تصویری.. ۵۲

جدول ‏۲‑۱۱ امتیازهای مربوط به هر شش پارامتر در سیستم امتیازدهی RMR   ۵۴

جدول ‏۲‑۱۲ طبقه‌بندی توده‌سنگ بر اساس سیستم امتیازدهی RMR   ۵۴

جدول ‏۲‑۱۳ مقادیر شاخص GSI برای برخی واحدهای سنگی معادن تاگویی   ۵۷

جدول ‏۲‑۱۴ پارامترهای ژئومکانیکی توده‌سنگ برای واحدهای شاخص سنگی معادن تاگویی.. ۵۸

جدول ‏۳‑۱ جهت‌گیری دسته‌درزه‌ها در دیواره‌های معدن.. ۶۰

جدول ‏۳‑۲ جهت‌گیری دیواره‌های معدن.. ۶۰

جدول ‏۳‑۳ داده‌های مورد استفاده در تحلیل ریزش گوه‌ای در نرم‌افزار Swedge. 65

جدول ‏۳‑۴ مقادیر ضریب اطمینان ‏ریزش گوه‌ای و حجم گوه قابل تشکیل در دیواره شمالی از نرم‌افزار Swedge. 66

جدول ‏۳‑۵ مقادیر ضریب اطمینان ‏ریزش گوه‌ای در زاویه‌های مختلف سطح دیواره در دیواره شرقی از نرم‌افزار Swedge. 69

جدول ‏۳‑۶ مقادیر ضریب اطمینان ‏ریزش گوه‌ای در زاویه‌های مختلف سطح دیواره در دیواره غربی از نرم‌افزار Swedge. 71

جدول ‏۳‑۷ مقادیر ضریب اطمینان ‏ریزش قاشقی در زاویه‌های مختلف شیب دیواره در دیواره شمالی از نرم‌افزار Slide. 80

جدول ‏۳‑۸ مقادیر ضریب اطمینان ‏ریزش قاشقی در زاویه‌های مختلف شیب دیواره در دیواره شرقی از نرم‌افزار Slide. 85

جدول ‏۳‑۹ مقادیر ضریب اطمینان ‏ریزش قاشقی در زاویه‌های مختلف شیب دیواره در دیواره غربی از نرم‌افزار Slide. 90

جدول ‏۳‑۱۰ حدود مقادیر شیب پایدار نسبت به ریزش های گوهای و دایروی در دیواره‌های معدن.. ۹۳

جدول ‏۴‑۱ مقادیر مدول حجمی و مدول برشی توده‌سنگ برای لایه‌های مختلف   ۹۷

جدول ‏۴‑۲ مقادیر ضریب اطمینان‏ در زاویه‌های مختلف شیب دیواره در دیواره شمالی از نرم‌افزار FLAC/SLOPE.. 101

جدول ‏۴‑۳ مقادیر ضریب اطمینان‏ در زاویه‌های مختلف شیب دیواره در دیواره شرقی از نرم‌افزار FLAC/SLOPE.. 105

جدول ‏۴‑۴ مقادیر ضریب اطمینان‏ در زاویه‌های مختلف شیب دیواره در دیواره غربی از نرم‌افزار FLAC/SLOPE.. 109

جدول ‏۴‑۵ حدود مقادیر شیب پایدار ‏از تحلیل دو بعدی و جابجایی‌های حداکثر دیواره‌های معدن ‏ در حالت بحرانی.. ۱۱۸

جدول ‏۵‑۱ خلاصه نتایج به دست آمده از کلیه روش‌ها.. ۱۲۳

 

 

فهرست شکل­ها

شکل ‏۱‑۱ موقعیت و راه‌های ارتباطی جاجرم.. ۹

شکل ‏۱‑۲ موقعیت معادن بوکسیت، آهک و کارخانه تولید آلومینای جاجرم   ۹

شکل ‏۱‑۳ ستون چینه‌شناسی معادن بوکسیت جاجرم (بدون مقیاس)   ۱۲

شکل ‏۱‑۴ نمای سه بعدی بلوک معدن در نرم‌افزار سورپک.. ۱۴

شکل ‏۱‑۵ آشکارسازی درزه‌ها به کمک روش پردازش تصویر دیجیتالی در لایه ماسه‌سنگی.. ۱۹

شکل ‏۱‑۶ تعیین تعداد دسته‌درزه‌ها در نیم‌کره پایینی با دستور Contour Plot 20

شکل ‏۱‑۷ نمایش صفحات سه دسته‌درزه به همراه صفحه دیواره   ۲۰

شکل ‏۱‑۸ لایۀ شیلی-زغالی در ضلع شمالی معدن تاگویی ۱٫٫ ۲۲

شکل ‏۱‑۹ نمایش سطح گسل به همراه دایک در معدن گلبینی ۲   ۲۳

شکل ‏۱‑۱۰ نمایش دیواره دولومیتی در معدن گلبینی ۲ و فاقد پله ایمنی   ۲۳

شکل ‏۱‑۱۱ ساختار ناپیوستگی‌های معدن تاگویی ۱٫٫ ۲۴

شکل ‏۱‑۱۲ ساختار ناپیوستگی‌های معدن تاگویی ۶٫٫ ۲۵

شکل ‏۱‑۱۳ قیاس نسبی ساختار ناپیوستگی‌ها در معادن تاگویی ۱ و ۶   ۲۶

شکل ‏۲‑۱ خصوصیات هندسی نمونه‌های آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری   ۳۲

شکل ‏۲‑۲ نمودار تنش محوری-کرنش محوری نمونه شماره ۱٫٫ ۳۲

شکل ‏۲‑۳ نمودار تنش محوری-کرنش محوری نمونه شماره ۲٫٫ ۳۳

شکل ‏۲‑۴ نمودار تنش محوری-کرنش محوری نمونه شماره ۳٫٫ ۳۳

شکل ‏۲‑۵ نمودار تنش محوری-کرنش محوری نمونه شماره ۴٫٫ ۳۴

شکل ‏۲‑۶ نمودار تنش محوری-کرنش محوری نمونه شماره ۵٫٫ ۳۴

شکل ‏۲‑۷ نمودار تنش محوری-کرنش محوری نمونه شماره ۶٫٫ ۳۵

شکل ‏۲‑۸ نمونه‌های استاندارد آزمایش بار نقطه‌ای.. ۳۶

شکل ‏۲‑۹ نمونه‌های آزمون بار نقطه‌ای.. ۳۷

شکل ‏۲‑۱۰ نمونه‌های آماده‌سازی شده جهت آزمون مقاومت برش مستقیم   ۴۰

شکل ‏۲‑۱۱ نمودار تنش برشی پیک-تنش نرمال نمونه ماسه‌سنگ   ۴۱

شکل ‏۲‑۱۲ نمودار تنش برشی پیک-تنش نرمال نمونه ماسه‌سنگ   ۴۱

شکل ‏۲‑۱۳ نمودار تنش برشی پیک-تنش نرمال نمونه ماسه‌سنگ   ۴۲

شکل ‏۲‑۱۴ نمودار تنش برشی پیک-تنش نرمال نمونه بوکسیت   ۴۲

شکل ‏۲‑۱۵ نمودار تنش برشی پیک-تنش نرمال نمونه دولومیت   ۴۲

شکل ‏۲‑۱۶ رابطه بین تنش اصلی حداقل و حداکثر برای معیار هوک-براون و موهر-کولمب.. ۴۷

شکل ‏۲‑۱۷ نمونه پروفیل برجا درزه مورد استفاده جهت تخمین ضریب زبری   ۴۹

شکل ‏۲‑۱۸ پیاده‌سازی الگوریتم جدایش مربعی فرکتال جهت تخمین ضریب زبری درزه.. ۴۹

شکل ‏۲‑۱۹ نمودار مقادیر تعداد پنجره‌های پوششی مورد نیاز در برابر بعد آن‌ها در رابطه با نمونه درزه.. ۵۰

شکل ‏۲‑۲۰ نمونه تصاویر ورودی و خروجی الگوریتم محاسبه RQD به کمک آنالیز تصویری مربوط به گمانه شماره ۱۰ معدن تاگویی ۲   ۵۱

شکل ‏۲‑۲۱ محاسبه شاخص GSI بر اساس نظر هوک و همکاران (۱۹۹۵)   ۵۶

شکل ‏۳‑۱ جهت‌گیری نسبی ناپیوستگی‌ها و دیواره در دیواره شمالی   ۶۱

شکل ‏۳‑۲ جهت‌گیری ناپیوستگی‌ها و دیواره در دیواره شرقی   ۶۲

شکل ‏۳‑۳ جهت‌گیری ناپیوستگی‌ها و دیواره در دیواره غربی   ۶۳

شکل ‏۳‑۴ نمایی از گوه قابل تشکیل در دیواره شمالی در نرم‌افزار Swedge  ۶۵

شکل ‏۳‑۵ نمودار تغییرات ضریب اطمینان ‏ریزش گوه‌ای در زاویه‌های مختلف دیواره در دیواره شمالی از نرم‌افزار Swedge. 67

شکل ‏۳‑۶ نمودار تغییرات حجم گوه قابل تشکیل نسبت به زاویه‌های مختلف سطح دیواره در دیواره شمالی از نرم‌افزار Swedge. 67

شکل ‏۳‑۷ نمایی از گوه قابل تشکیل در دیواره شرقی در نرم‌افزار Swedge  ۶۸

شکل ‏۳‑۸ نمودار تغییرات ضریب اطمینان ‏ریزش گوه‌ای در زاویه‌های مختلف شیب دیواره در دیواره شرقی از نرم‌افزار Swedge. 69

شکل ‏۳‑۹ نمودار تغییرات حجم گوه قابل تشکیل در زاویه‌های مختلف سطح شیب‌دار در دیواره شرقی از نرم‌افزار Swedge. 70

شکل ‏۳‑۱۰ نمایی از گوه تشکیل‌شده در دیواره غربی در نرم‌افزار Swedge  ۷۱

شکل ‏۳‑۱۱ نمودار تغییرات ضریب اطمینان ‏ریزش گوه‌ای در زاویه‌های مختلف شیب دیواره در دیواره غربی از نرم‌افزار Swedge. 72

شکل ‏۳‑۱۲ نمودار تغییرات حجم گوه قابل تشکیل در زاویه‌های مختلف سطح شیب‌دار در دیواره غربی از نرم‌افزار Swedge. 73

شکل ‏۳‑۱۳ موقعیت مقطع زمین‌شناسی ۲۰ بر روی نقشه توپوگرافی   ۷۵

شکل ‏۳‑۱۴ مقطع زمین‌شناسی شماره ۲۰ با روندی شمال شرقی، جنوب غربی   ۷۵

شکل ‏۳‑۱۵ تصحیح شیب بر اساس راستای شیب واقعی و زاویه انحراف   ۷۶

شکل ‏۳‑۱۶ پیاده‌سازی مقطع زمین‌شناسی ۲۰ در نرم‌افزار Slide. 77

شکل ‏۳‑۱۷ پیاده‌سازی محدوده پیت معدن با شیب ۳۵ درجه در تراز ۱۳۸۰ در نرم‌افزار Slide. 77

شکل ‏۳‑۱۸ مقادیر ضریب اطمینان ‏صفحات محتمل ریزش و نمایش محتمل‌ترین صفحه ریزش در شرایط استاتیکی در دیواره شمالی در نرم‌افزار Slide  ۷۸

شکل ‏۳‑۱۹ مقادیر ضریب اطمینان ‏صفحات محتمل ریزش و نمایش محتمل‌ترین صفحه ریزش در شرایط شبه استاتیکی با شتاب افقی ۳۵/۰ در دیواره شمالی در نرم‌افزار Slide. 79

شکل ‏۳‑۲۰ نمودار تغییرات ضریب اطمینان ‏ریزش قاشقی حاصل از روش فلنیوس نسبت به زاویه سطح دیواره شمالی از نرم‌افزار Slide. 80

شکل ‏۳‑۲۱ نمودار تغییرات ضریب اطمینان ‏ریزش قاشقی حاصل از روش بیشاپ ساده‌شده نسبت به زاویه سطح دیواره شمالی از نرم‌افزار Slide  ۸۱

شکل ‏۳‑۲۲ نمودار تغییرات ضریب اطمینان ‏ریزش قاشقی حاصل از روش جانبو اصلاح‌شده نسبت به زاویه سطح دیواره شمالی از نرم‌افزار Slide  ۸۱

شکل ‏۳‑۲۳ موقعیت مقطع انتخابی جهت ایجاد مقاطع تحلیل در دیواره شرقی   ۸۲

شکل ‏۳‑۲۴ مقطع عمود بر دیواره شرقی ساخته‌شده در نرم‌افزار Slide  ۸۳

شکل ‏۳‑۲۵ مقادیر ضریب اطمینان ‏صفحات محتمل ریزش و نمایش محتمل‌ترین صفحه ریزش در شرایط استاتیکی در دیواره شرقی در نرم‌افزار Slide  ۸۳

شکل ‏۳‑۲۶ مقادیر ضریب اطمینان ‏صفحات محتمل ریزش و نمایش محتمل‌ترین صفحه ریزش در شرایط شبه استاتیکی با شتاب افقی ۳۵/۰ در دیواره شرقی در نرم‌افزار Slide. 84

شکل ‏۳‑۲۷ نمودار تغییرات ضریب اطمینان ‏ریزش قاشقی حاصل از روش فلنیوس نسبت به زاویه سطح دیواره شرقی از نرم‌افزار Slide. 85

شکل ‏۳‑۲۸ نمودار تغییرات ضریب اطمینان ‏ریزش قاشقی حاصل از روش بیشاپ ساده‌شده نسبت به زاویه سطح دیواره شرقی.. ۸۶

شکل ‏۳‑۲۹ نمودار تغییرات ضریب اطمینان ‏ریزش قاشقی حاصل از روش جانبو اصلاح‌شده نسبت به زاویه سطح دیواره شرقی.. ۸۶

شکل ‏۳‑۳۰ مقادیر ضریب اطمینان ‏صفحات محتمل ریزش و نمایش محتمل‌ترین صفحه ریزش در شرایط استاتیکی در دیواره غربی در نرم‌افزار Slide  ۸۸

شکل ‏۳‑۳۱ مقادیر ضریب اطمینان ‏صفحات محتمل ریزش و نمایش محتمل‌ترین صفحه ریزش در شرایط شبه استاتیکی با شتاب افقی ۳۵/۰ در دیواره غربی در نرم‌افزار Slide. 89

شکل ‏۳‑۳۲ نمودار تغییرات ضریب اطمینان ‏ریزش قاشقی حاصل از روش فلنیوس نسبت به زاویه سطح دیواره غربی از نرم‌افزار Slide. 90

شکل ‏۳‑۳۳ نمودار تغییرات ضریب اطمینان ‏ریزش قاشقی حاصل از روش بیشاپ ساده‌شده نسبت به زاویه سطح دیواره غربی از نرم‌افزار Slide  ۹۱

شکل ‏۳‑۳۴ نمودار تغییرات ضریب اطمینان ‏ریزش قاشقی حاصل از روش جانبو اصلاح‌شده نسبت به زاویه سطح دیواره غربی از نرم‌افزار Slide  ۹۱

شکل ‏۴‑۱ چرخۀ محاسباتی در نرم‌افزار FLAC.. 98

شکل ‏۴‑۲ مقطع عمود بر دیواره شمالی ساخته‌شده در نرم افزار FLAC/SLOPE  ۹۸

شکل ‏۴‑۳ مقادیر ضریب اطمینان ‏صفحات محتمل ریزش و نمایش محتمل‌ترین صفحه ریزش در شرایط استاتیکی در ‏دیواره شمالی در نرم‌افزار FLAC/SLOPE  ۹۹

شکل ‏۴‑۴ مقادیر ضریب اطمینان ‏صفحات محتمل ریزش و نمایش محتمل‌ترین صفحه ریزش در شرایط شبه ‏استاتیکی با شتاب افقی ۳۵/۰ در دیواره شمالی در نرم‌افزار FLAC/SLOPE.. 100

شکل ‏۴‑۵ نمودار تغییرات ضریب اطمینان ‏نسبت به زاویه سطح دیواره شمالی از نرم‌افزار FLAC/SLOPE.. 101

شکل ‏۴‑۶ مقطع عمود بر دیواره شرقی ساخته‌شده در نرم افزار FLAC/SLOPE   ۱۰۲

شکل ‏۴‑۷ مقادیر ضریب اطمینان ‏صفحات محتمل ریزش و نمایش محتمل‌ترین صفحه ریزش در شرایط استاتیکی در ‏دیواره شرقی در نرم‌افزار FLAC/SLOPE  ۱۰۳

شکل ‏۴‑۸ مقادیر ضریب اطمینان ‏صفحات محتمل ریزش و نمایش محتمل‌ترین صفحه ریزش در شرایط شبه ‏استاتیکی با شتاب افقی ۳۵/۰ در دیواره شرقی در نرم‌افزار FLAC/SLOPE.. 104

شکل ‏۴‑۹ نمودار تغییرات ضریب اطمینان ‏نسبت به زاویه سطح دیواره شرقی از نرم‌افزار FLAC/SLOPE.. 105

شکل ‏۴‑۱۰ مقطع عمود بر دیواره غربی ساخته‌شده در نرم افزار FLAC/SLOPE  ۱۰۶

شکل ‏۴‑۱۱ مقادیر ضریب اطمینان ‏صفحات محتمل ریزش و نمایش محتمل‌ترین صفحه ریزش در شرایط استاتیکی در ‏دیواره غربی در نرم‌افزار FLAC/SLOPE  ۱۰۷

شکل ‏۴‑۱۲ مقادیر ضریب اطمینان ‏صفحات محتمل ریزش و نمایش محتمل‌ترین صفحه ریزش در شرایط شبه ‏استاتیکی با شتاب افقی ۳۵/۰ در دیواره غربی در نرم‌افزار FLAC/SLOPE.. 108

شکل ‏۴‑۱۳ نمودار تغییرات ضریب اطمینان ‏نسبت به زاویه سطح دیواره غربی از نرم‌افزار FLAC/SLOPE.. 109

شکل ‏۴‑۱۴ مدل بلوکی معدن در نرم‌افزار Surpac. 110

شکل ‏۴‑۱۵ پیت بهینه خروجی از NPV Scheduler 111

شکل ‏۴‑۱۶ آماده‌سازی مدل هندسی اولیه معدن در نرم‌افزار Rhinoceros  ۱۱۱

شکل ‏۴‑۱۷ مدل هندسی نهایی معدن در نرم‌افزار ۳DEC.. 112

شکل ‏۴‑۱۸ دید از بالای وضعیت جابجایی‌ها پس از ۲۰۰۰۰ سیکل در حالت نیروی افقی در جهت جنوب در تحلیل دیواره شمالی در نرم‌افزار ۳DEC   ۱۱۴

شکل ‏۴‑۱۹ مقطع عرضی بحرانی پس از ۲۰۰۰۰ سیکل در حالت نیروی افقی در جهت جنوب در تحلیل دیواره شمالی در نرم‌افزار ۳DEC.. 114

شکل ‏۴‑۲۰ دید از بالای وضعیت جابجایی‌ها پس از ۲۰۰۰۰ سیکل در حالت نیروی افقی در جهت شمال در تحلیل دیواره جنوبی در نرم‌افزار ۳DEC   ۱۱۵

شکل ‏۴‑۲۱ مقطع عرضی بحرانی پس از ۲۰۰۰۰ سیکل در حالت نیروی افقی در جهت شمال در تحلیل دیواره جنوبی در نرم‌افزار ۳DEC.. 115

شکل ‏۴‑۲۲ دید از بالای وضعیت جابجایی‌ها پس از ۲۰۰۰۰ سیکل در حالت نیروی افقی در جهت غرب در تحلیل دیواره شرقی در نرم‌افزار ۳DEC   ۱۱۶

شکل ‏۴‑۲۳ مقطع طولی بحرانی پس از ۲۰۰۰۰ سیکل در حالت نیروی افقی به در جهت غرب در تحلیل دیواره شرقی در نرم‌افزار ۳DEC.. 116

شکل ‏۴‑۲۴ دید از بالای وضعیت جابجایی‌ها پس از ۲۰۰۰۰ سیکل در حالت نیروی افقی در جهت شرق در تحلیل دیواره غربی در نرم‌افزار ۳DEC   ۱۱۷

شکل ‏۴‑۲۵ مقطع طولی بحرانی پس از ۲۰۰۰۰ سیکل در حالت نیروی افقی در جهت شرق در تحلیل دیواره غربی در نرم‌افزار ۳DEC.. 117

 

12000 تومان – خرید