تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی

دانشــگاه یــــزد

دانشکده معدن و متالورژی

گروه استخراج معدن

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مکانیک سنگ

تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                     صفحه

فصل اول قابلیت انفجار.. ۱

۱-۱- مقدمه.. ۲

۱-۲- سیستم توده سنگ.. ۴

۱-۳- سیستم انفجار.. ۵

۱-۴- شرایط انفجار.. ۷

۱-۵- تعیین قابلیت انفجار توده سنگ.. ۹

۱-۶- روابط تخمین خردایش.. ۱۰

۱-۶-۱- باند.. ۱۰

‌۱-۶-۲- هینو.. ۱۱

۱-۶-۳- دنیس و گاما.. ۱۲

۱-۶-۴- لارسون.. ۱۲

۱-۶-۵- فورنی.. ۱۳

۱-۶-۶- دا گاما.. ۱۳

۱-۶-۷- کازنتسوف.. ۱۳

۱-۶-۸- رزین ـ راملر.. ۱۴

۱-۶-۹- کانینگهام.. ۱۴

۱-۶-۱۰- کو و روستن.. ۱۵

۱-۶-۱۱- آلر.. ۱۵

۱-۶-۱۲- کیسر.. ۱۵

۱-۶-۱۳- کلیک.. ۱۶

۱-۷- روابط تخمین خرج ویژه.. ۱۶

‌‌۱-۷-۱- هانسن.. ۱۶

‌۱-۷-۲- هنین و دیماک.. ۱۷

۱-۷-۳- اشبی.. ۱۷

۱-۷-۴- لانگفورس.. ۱۸

۱-۷-۵- پریلت.. ۱۹

۱-۷-۶- لیتون.. ۱۹

۱-۷-۷- لوپز جیمنو.. ۲۰

۱-۷-۸- گوپتا.. ۲۱

۱-۷-۹- پال روی و ذر.. ۲۱

۱-۸- شاخص قابلیت انفجار.. ۲۱

۱-۸-۱- فرانکل.. ۲۲

۱-۸-۲- ساسا و ایتو.. ۲۲

۱-۸-۳- بورکویز.. ۲۲

۱-۸-۴- راکیشف.. ۲۴

۱-۹- طبقه بندی قابلیت انفجار.. ۲۴

۱-۹-۱- لایلی.. ۲۵

‌۱-۹-۲- گوس.. ۲۷

۱-۹-۳- هاگان.. ۲۸

۱-۹-۴- اسکوت.. ۲۸

۱-۹-۵- مرکز تحقیقات JKMRC.. 29

1-9-6- لاتهام و لو.. ۲۹

۱-۹-۷- یاراحمدی و دشتکی.. ۳۳

۱-۹-۸- فرامرزی‌، منصوری و ابراهیمی.. ۳۵

۱-۱۰- بحث و جمع بندی نتایج.. ۳۷

۱-۱۱- اهداف تحقیق.. ۳۸

فصل دوم مشخصات موارد مطالعاتی و اندازه‌گیری ویژگی‌ها   ۳۹

۲-۱- مقدمه.. ۴۰

۲-۱-۱- معادن سنگ آهن ایران مرکزی.. ۴۱

۲-۲- معدن سنگ آهن چغارت.. ۴۲

۲-۲-۱- زمین‎شناسی کانسار چغارت.. ۴۲

۲-۲-۲- استخراج معدن چغارت.. ۴۵

۲-۳- معدن سنگ آهن سه چاهون.. ۴۶

۲-۳-۱- زمین‎شناسی کانسار سه چاهون.. ۴۶

۲-۳-۲- استخراج معدن سه چاهون XI. 49

2-4-معدن سنگ آهن چادرملو.. ۵۰

۲-۴-۱- زمین‎شناسی معدن چادرملو.. ۵۰

۲-۴-۲- استخراج معدن چادرملو.. ۵۳

۲-۵- پارامتر های هندسه انفجار (طراحی آتشباری) و مواد منفجره   ۵۴

۲-۶- خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ.. ۵۷

۲-۷- اندازه‌گیری خصوصیات توده سنگ.. ۵۷

۲-۷-۱- نوع سنگ.. ۶۰

۲-۷-۲- هوازدگی.. ۶۰

۲-۷-۳- ساخت سنگ و اندازه بلوک‌ها.. ۶۱

۲-۷-۴- مقاومت سنگ.. ۶۲

۲-۷-۵- نوع ناپیوستگی.. ۶۴

۲-۷-۶- جهت داری ناپیوستگی.. ۶۶

۲-۷-۷- تداوم ناپیوستگی.. ۶۸

۲-۷-۸- بازشدگی نا‌پیوستگی.. ۶۸

۲-۷-۹- پرکننده.. ۷۰

۲-۷-۱۰- مقدار نشت.. ۷۰

۲-۷-۱۱- فاصله داری ناپیوستگی.. ۷۱

۲-۷-۱۲- شرایط سطح درزه.. ۷۲

۲-۸- تجهیزات برداشت داده‌های لرزه‌ای.. ۷۴

۲-۸-۱-  منبع لرزه‎زا.. ۷۴

۲-۸-۲-  لرزه سنج.. ۷۵

۲-۸-۳-  لرزه نگار.. ۷۶

۲-۹- روند برداشت داده‌های لرزه‌ای.. ۷۸

۲-۱۰-  پردازش داده‌های لرزه‌ای برداشت شده.. ۸۰

۲-۱۱- تعیین میزان خردایش ناشی از انفجار.. ۸۲

فصل سوم تحلیل آماری.. ۸۵

۳-۱- مقدمه.. ۸۶

۳-۲- روش‌های آماری.. ۸۶

۳-۲-۱-آمار توصیفی‌:.. ۸۶

۳-۲-۲-آمار استنباطی‌:.. ۸۶

۳-۳-تحلیل حساسیت ویژگی‌های ژئومکانیکی توده سنگ.. ۸۸

۳-۴-تحلیل حساسیت ویژگی‌های سیستم انفجار.. ۹۱

۳-۵- رگرسیون‌گیری خطی چند‌متغیره.. ۹۳

۳-۶ شبکه عصبی‌ ۱۰۵

۳-۷- تحلیل‌های شبکه عصبی.. ۱۰۸

۳-۸- جمع بندی فصل.. ۱۱۴

فصل چهارم طبقه بندی قابلیت انفجارمنطقه و پهنه بندی معدن چغارت   ۱۱۷

۴-۱- تخمین خردایش و خرج ویژه.. ۱۱۸

۴-۲- اندیس خردایش.. ۱۱۸

۴-۳- طبقه بندی.. ۱۱۹

۴-۳-۱- طبقه بندی با استفاده از مفهوم سطح معنی داری (Signification):   ۱۲۰

۴-۳-۲- توزیع امتیاز بر اساس داده‌های نرمال شده.. ۱۲۱

۴-۳-۳- طبقه بندی با استفاده از مفهوم همبستگی (Correlation)   ۱۲۵

۴-۴- پهنه بندی قابلیت انفجار در معدن چغارت.. ۱۲۸

بحث و نتیجه گیری.. ۱۳۳

پیشنهادات.. ۱۳۴

منابع و مآخذ.. ۱۳۵

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                     صفحه

جدول(۱-۱) ثابت قابلیت انفجار برای سنگ‌های مختلف.. ۱۲

جدول(۱-۲) مقادیر فاکتور سنگ با توجه ساختار توده سنگ [۵]   ۱۳

جدول(۱-۳) ضریب دگرگونی جهت اصلاح مقدار RQD.. 23

جدول(۱-۴) رابطه قابلیت انفجار و سرعت بحرانی شکست.. ۲۴

جدول(۱-۵) نحوه امتیازدهی این شاخص‌ها را نشان می‌دهد.   ۲۶

جدول(۱-۶) مقادیر متغیرهای انتخاب شده برای محاسبه شاخص قابلیت انفجار پیشنهادی گوس.. ۲۷

جدول(۱-۷) رابطه بین شاخص قابلیت انفجار و خرج ویژه پیشنها شده توسط گوس.. ۲۸

جدول(۱-۸) ماتریس اندرکنش عوامل موثر بر قابلیت انفجار [۲۲]   ۳۱

شکل (۱-۱۱)هیستوگرام وزن دهی و رتبه بندی پارامتر های موثر در روش لاتهام.. ۳۱

جدول(۱-۹) وزن و رتبه بندی تاثیر پارامتر‌ها در روش لاتهام   ۳۲

جدول(۱-۱۰) فهرست کمی طبقه بندی قابلیت انفجار مربوط به هریک از فاکتورها و پارامترهای مربوط به آن‌ها.. ۳۳

جدول(۱-۱۱) پارامتر های دارای امتیاز مثبت در  طبقه بندی پیشنهادی BRMR.. 34

جدول(۱-۱۲) امتیازات منفی مربوط به اختلاف جهتداری جبهه کار و ناپیوستگی ها و شیب.. ۳۵

جدول(۱-۱۳)عملکردمدل‌های تحلیلی مختلف.. ۳۶

جدول(۱-۱۴)پارامترهای مؤثر بکار رفته در مدلRSE.. 36

جدول(۱-۱۵) وزن دهی پارامتر‌های مؤثر بر خردایش.. ۳۶

جدول(۲-۱) مشخصات معادن سنگ آهن مورد مطالعه.. ۴۱

جدول(۲-۲) ذخیره زمین‌شناسی آنومالی XI سه چاهون.. ۴۹

جدول(۲-۳) ذخیره قابل استخراج و نسبت باطله برداری آنومالی XI سه چاهون.. ۴۹

جدول(۲-۴) نتایج آماری برخی از خصوصیات حفاری در معادن مورد مطالعه   ۵۵

جدول(۲-۵) نتایج آماری خرج ویژه در معادن مورد مطالعه   ۵۶

جدول(۲-۶) طبقه بندی توده سنگ بر اساس درجه هوا‌زدگی   ۶۱

جدول (۲-۷) رده بندی اندازه بلوک‌های توده سنگ[۳۰].. ۶۲

جدول (۲-۸) رتبه بندی انواع ناپیوستگی.. ۶۵

جدول(۲-۹) رتبه بندی تداوم ناپیوستگی[۲۷].. ۶۸

جدول (۲-۱۰) رتبه بندی بازشدگی ناپیوستگی[۲۷].. ۶۹

جدول (۲-۱۱) رتبه بندی انواع مصالح پرکننده.. ۷۰

جدول (۲-۱۲) توصیف مقدار نشت در ناپیوستگی‌های پر شده[۲۷]   ۷۰

جدول (۲-۱۳) نحوه رتبه بندی فاصله‌داری ناپیوستگی[۲۷]   ۷۲

جدول (۲-۱۴) رتبه بندی شرایط ناپیوستگی.. ۷۳

جدول(۳-۱) بازه تغییرات پارامتر‌های برداشت شده در سه معدن چغارت‌، چاردملو‌، سه چاهون.. ۸۷

جدول (۳-۲) بهترین مدل برازش یافته میان خصوصیات توده سنگ و خردایش   ۹۱

جدول (۳-۳) بهترین مدل برازش یافته میان خصوصیات طراحی آتشباری و مواد منفجره با خردایش.. ۹۳

جدول(۳-۴) رگرسیون خطی بین پارامتر‌های مستقل و D80 در حالت بدون عرض از مبدا با Vpm… 94

جدول(۳-۵) رگرسیون خطی بین پارامتر‌های مستقل و D80 در حالت بدون عرض از مبدا با Vpi. 94

جدول(۳-۶) رگرسیون خطی بین پارامتر‌های مستقل و D80 در حالت بدون عرض از مبدا و با Kp. 95

جدول(۳-۷) رگرسیون خطی بین پارامتر‌های مستقل و D80 در حالت با عرض از مبدا با Vpm… 96

جدول(۳-۸) رگرسیون خطی بین پارامتر‌های مستقل و D80 در حالت با عرض از مبدا با Vpi. 96

جدول(۳-۹) رگرسیون خطی بین پارامتر‌های مستقل و D80 در حالت با عرض از مبدا باKp. 97

جدول (۳-۱۰)رگرسیون خطی بین پارامتر‌های ژئومکانیکی و Vpm    ۹۸

جدول (۳-۱۱)رگرسیون خطی بین پارامتر‌های ژئومکانیکی و Vpi  ۹۸

جدول (۳-۱۲)رگرسیون خطی بین پارامتر‌های ژئومکانیکی و Kp  ۹۸

جدول (۳-۱۳) رگرسیون خطی بین q و Vpm با D80. 99

جدول (۳-۱۴) رگرسیون خطی بین q و Vpi با D80. 99

جدول (۳-۱۵) رگرسیون خطی بین q و Kp با D80. 99

جدول(۳-۱۶) رگرسیون خطی بین پارامتر‌های برداشت شده و D80 بدون سرعت موج طولی.. ۱۰۳

جدول(۴-۱) امتیاز و سهم پارامتر های مؤثر.. ۱۲۱

جدول(۴-۳) طبقه بندی BRMRاصلاح شده با استفاده از سطح معنی داری   ۱۲۴

جدول(۴-۴) امتیاز و سهم پارامتر های مؤثر.. ۱۲۶

جدول(۴-۵) طبقه بندی  BRMRاصلاح شده با استفاده از همبستگی   ۱۲۶

جدول (۴-۶) محاسبه قابلیت انفجار با روش‌های مختلف برای معدن چغارت   ۱۲۸

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                     صفحه

شکل (۱-۱)حفاری مجدد قطعات بزرگ ناشی از آتشباری ناموفق (معدن چادرملو).. ۲

شکل (۱-۲)عوامل مؤثر بر قابلیت انفجار.. ۴

شکل (۱-۳)ویژگی‌های توده سنگ موثر بر قابلیت انفجار.. ۵

شکل (۱-۴)پارامترهای هندسی انفجار [۹].. ۷

شکل (۱-۵)مراحل طراحی شبکه آتشباری یک بلوک انفجاری [۵]   ۸

شکل (۱-۶)ارتباط بین خرج ویژه و سرعت موج در سنگ.. ۱۷

شکل (۱-۷)رابطه خرج ویژه با فراوانی شکستگی.. ۱۸

شکل (۱-۸)ارتباط بین خرج ویژه و شاخص کیفی سنگ.. ۲۰

شکل (۱-۹)ارتباط بین خرج ویژه و شاخص حفاری.. ۲۱

شکل (۱-۱۰)رابطه خرج ویژه با فراوانی شکستگی یا RQD اصلاح شده   ۲۳

شکل (۱-۱۱)هیستوگرام وزن دهی و رتبه بندی پارامتر های موثر در روش لاتهام.. ۳۱

شکل (۱-۱۲)هیستوگرام فراوانی استفاده از پارامترهای موثر سیستم توده سنگ بر قابلیت انفجار.. ۳۷

شکل(۲-۱) راه‌های دسترسی معادن مورد مطالعه.. ۴۲

شکل(۲-۲) نقشه زمین‎شناسی کانسار چغارت.. ۴۳

شکل(۲-۳) بلوک‌های تکتونیکی کانسار چغارت.. ۴۴

شکل(۲-۴) محدوده نهایی معدن چغارت (کاوشگران سال ۱۳۹۱)   ۴۶

شکل(۲-۵) نقشه زمین شناسی کانسار سه چاهون ۱۱٫٫ ۴۸

شکل(۲-۶) نقشه زمین شناسی کانسار چادرملو.. ۵۱

شکل(۲-۷) نقشه گسل های منطقه معدن چادر ملو.. ۵۳

شکل(۲-۸) محدوده نهایی معدن چادر ملو.. ۵۴

شکل (۲-۹) شمایی از روش برداشت خطی در طول یک خط پیمایش   ۵۹

شکل (۲-۱۰) خصوصیات ناپیوستگی‌های سنگ.. ۶۰

شکل (۲-۱۱) شمایی از انواع بلوک در توده سنگ. (aبلوکی (bنامنظم (cتخته‌ای (dستونی.. ۶۲

شکل (۲-۱۲) نحوه اندازه‌گیری سختی[۳۱].. ۶۳

شکل (۲-۱۳) تخمین مقاومت فشاری از سختی اشمیت[۳۱].. ۶۴

شکل (۲-۱۴) نمایی از جهت داری ناپیوستگی.. ۶۶

شکل (۲-۱۵) نحوه اندازه‌گیری جهت شیب با قطب نما.. ۶۶

شکل (۲-۱۶) نمایش اشکال ساختاری با نرم افزار DIPS. 67

شکل (۲-۱۷) تداوم دسته‌های مختلف ناپیوستگی[۲۷].. ۶۸

شکل (۲-۱۸) مقادیر مختلف نشت در ناپیوستگی.. ۷۱

شکل (۲-۱۹) نمایی از نحوه اندازه‌گیری فاصله‌داری ناپیوستگی‌ها   ۷۱

شکل (۲-۲۰) نمایی از زبری سطح درزه در یک ماسه سنگ.. ۷۳

شکل (۲-۲۱) پروفیل نشانگر انواع زبری و شکل درزه[۲۷]   ۷۳

شکل(۲-۲۲)تجهیزات لرزه‎نگاری مورد استفاده.. ۷۴

شکل(۲-۲۳) وسیله مورد استفاده برای ایجاد موجS. 75

شکل(۲-۲۴)نحوه ایجادو ثبت موجS] 75

شکل(۲-۲۵) ژئوفون افقی برای اندازه‎گیری موج برشی.. ۷۶

شکل(۲-۲۶) ژئوفون عمودی برای اندازه‎گیری موج تراکمی   ۷۶

شکل(۲-۲۷) دستگاه لرزه‎نگار TERRALOC Mk 8. 77

شکل(۲-۲۸) محیط نرم‎افزارSeisTW… 77

شکل(۲-۲۹)چیدمان پروفیل لرزه‌‌نگاری با توجه به امتداد جبهه آزاد بلوک آتشباری.. ۷۹

شکل(۲-۳۰) نحوه ایجاد و ثبت موج P مستقیم و منکسر شده با زاویه انکسار بحرانی cα توسط یک لرزه‌‌نگار ۱۲ کاناله.. ۸۰

شکل(۲-۳۱) تعداد و طول پروفیل‎های لرزه‎ای برداشت شده در مناطق مطالعاتی.. ۸۰

شکل(۲-۳۲) امواج دریافت شده توسط ژئوفون ها در نرم افزار reflexw    ۸۱

شکل(۲-۳۳) نمونه‌ای از عکس گرفته شده از کپه انفجاری   ۸۲

شکل(۲-۳۴) تصویر آنالیز شده در محیط نرم افزار split desktop. 83

شکل(۲-۳۵) نمودار دانه بندی رسم شده توسط نرم افزار split desktop  ۸۴

شکل(۳-۱)ارتباط میان مقاومت فشاری تک محوری و D80. 88

شکل(۳-۲)ارتباط میان طول اثر و D80. 88

شکل(۳-۳)ارتباط میان بازشدگی و D80. 89

شکل(۳-۴)ارتباط میان چگالی درزه داری و D80. 89

شکل(۳-۵) ارتباط میان جهت یافتگی درزه ها و D80. 89

شکل(۳-۶) ارتباط میان سرعت آزمایشگاهی موج و D80. 90

شکل(۳-۷) ارتباط میان سرعت صحرایی موج و D80. 90

شکل(۳-۸) ارتباط میان سرعت نسبی و D80. 90

شکل(۳-۹) ارتباط میان حفاری ویژه و D80. 92

شکل(۳-۱۰) ارتباط میان خرج ویژه و D80. 92

شکل(۳-۱۱) ارتباط میان فاصله ردیفی چال‌ها و D80. 93

شکل(۳-۱۲) ارتباط میان بارسنگ و D80. 93

شکل (۳-۱۳) نمودارهای هیستوگرام و احتمالاتی برای رابطه (۳-۱۰)   ۱۰۰

شکل (۳-۱۴) نمودارهای هیستوگرام و احتمالاتی برای رابطه (۳-۱۱)   ۱۰۱

شکل(۳-۱۵) نمودارهای هیستوگرام و احتمالاتی برای رابطه (۳-۱۲)   ۱۰۲

شکل(۳-۱۶) نمودارهای هیستوگرام و احتمالاتی برای رابطه (۳-۱۳)   ۱۰۳

شکل (۳-۱۷) نمودارهای هیستوگرام و تست نرمال برای کنترل رابطه (۳-۱۰).. ۱۰۵

شکل(۳-۱۸)نمودار وتنیجه تست شبکه عصبی برای رابطه (۳-۳)   ۱۰۸

شکل(۳-۱۹)نمودار وتنیجه تست شبکه عصبی برای رابطه (۳-۷)   ۱۰۹

شکل(۳-۲۰)نمودار وتنیجه تست شبکه عصبی برای رابطه (۳-۱۰)   ۱۱۰

شکل(۳-۲۱)نمودار و نتیجه تست شبکه عصبی برای رابطه (۳-۱۱)   ۱۱۱

شکل(۳-۲۲) نمودار و نتیجه تست شبکه عصبی برای رابطه (۳-۱۲)   ۱۱۲

شکل(۳-۲۳) نمودار و نتیجه تست شبکه عصبی برای رابطه (۳-۱۳)   ۱۱۳

شکل(۴-۱) ماتریس اندرکنش.. ۱۲۰

شکل (۴-۲) آنالیز حساسیت هر یک از پارامتر‌های دخیل در طبقه بندی   ۱۲۲

شکل (۴-۳) مقایسه حساسیت تمام پارامتر‌ها.. ۱۲۳

جدول (۴-۲) بهترین مدل برازش یافته میان پارامتر‌های نرمال شده   ۱۲۳

شکل(۴-۴) نمودار احتمالاتی خطای رابطه (۴-۸).. ۱۲۵

شکل (۴-۵) ماتریس اندر کنش.. ۱۲۶

شکل(۴-۶) نمودار احتمالاتی خطای رابطه (۴-۱۲).. ۱۲۷

شکل(۴-۷)رابطه میان BRMR(Sig) و BD.. 129

شکل(۴-۸) رابطه میان BRMR(Sig) و BRMR.. 129

شکل(۴-۹) پهنه بندی قابلیت انفجار معدن چغارت به روش BRMR اصلاح شده.. ۱۳۰

شکل(۴-۱۰) پهنه بندی قابلیت انفجار معدن چغارت با روش لو ولاتهام (BD).. 131

شکل (۴-۱۱) پهنه بندی معدن چغارت بر اساس سرعت امواج طولی در توده سنگ.. ۱۳۲

 

 

چکیده

قابلیت انفجار توده سنگ ویژگی بسیار مهمی در طراحی‌های آتشباری در معادن و فعالیت‌های عمرانی می‌باشد که با سیستم توده سنگ‌، شرایط محیطی و سیستم انفجار ارتباطی تنگاتنگ دارد. از میان عوامل مؤثر بر قابلیت انفجار مواردی قابل کنترل بوده و مواردی هم وجود دارند که غیر قابل کنترل می‌باشند و چه بسا بیشترین تأثیر را نیز بر قابلیت انفجار همین پارامتر‌ها دارند. این پارامتر‌ها مربوط به سیستم توده سنگ می‌باشند. از جمله عوامل مؤثر بر  قابلیت انفجار ویژگی‌های دینامیکی توده سنگ مانند سرعت امواج الاستیک است. به دلیل تعدد و پیچیدگی عوامل مؤثر بر قابلیت انفجار هر یک از محققان تنها تأثیر یک یا تعداد محدودی از این پارامتر‌ها را بر قابلیت انفجار مورد بررسی قرار داده‌اند‌، اما با جمع بندی مطالعات انجام شده مشخص شد که با وجود تأثیر بسیار زیاد سرعت امواج در قابلیت انفجار‌، تحقیقات زیادی بر روی آن انجام نگرفته است. هدف اصلی در این پایان نامه بررسی امکان جایگزینی سرعت امواج طولی با پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ و ارائه یک رابطه برای پیش بینی میزان خردایش پس از انفجار با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS و سپس بررسی و مقایسه ضریب همبستگی روابط بدست آمده با روش داده کاوی شبکه عصبی مصنوعی و نرم افزارneuro solution می‌باشد. هدف دیگر ارائه یک طبقه بندی برای تعیین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی است که با استفاده از سیستم مهندسی سنگ انجام گرفت که روش کار در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

کلمات کلیدی‌: قابلیت انفجار‌، سیستم توده­سنگ‌، پارامتر‌های دینامیکی‌، طبقه­بندی قابلیت انفجار

 

12000 تومان – خرید