یکپارچگی زنجیره تأمین با تأکید بر نقش باراندازهای میانی با فرض عدم قطعیت

دانشگاه‌ کردستان

دانشکده مهندسی

گروه صنایع

عنوان:‌

یکپارچگی زنجیره تأمین با تأکید بر نقش باراندازهای میانی با فرض عدم قطعیت

 

 

چکیده

در این تحقیق فرآیند مدیریت زنجیره تأمین پنج سطحی، چند محصولی و چند دوره­ای با تأکید بر نقش استراتژی فرابارانداز و با فرض وجود عدم قطعیت مورد بررسی قرار می­گیرد. از این رو، به منظور یکپارچه کردن طرح­های تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع در یک افق زمانی میان مدت با در نظر گرفتن عرضه، تولید و تقاضای فازی با هدف حداقل کردن هزینه­ها و طراحی یک سیستم توزیع به موقع یک مدل ریاضی توسعه داده می­شود. در زنجیره تأمین مورد بررسی از استراتژی­های فرابارانداز و ارسال مستقیم برای توزیع محصولات استفاده می­شود. همچنین از اعداد فازی مثلثی برای بیان عدم قطعیت موجود در زنجیره و از برنامه­ریزی محدودیت فازی مبتنی بر شانس و رویکرد حداکثر-حداقل برای تبدیل مدل دو هدفه فازی به یک مدل یک هدفه قطعی استفاده می­شود. مدل یک هدفه قطعی حاصله به وسیله یک نرم افزار تجاری قابل حل می­باشد.

علاوه بر این، مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی به منظور بهینه کردن عملیات استراتژی فرابارانداز امری ضروری است. اما از آن­جایی که یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسائل نقلیه و استراتژی فرابارانداز در مسئله مذکور باعث افزایش پیچیدگی خواهد شد، لذا به منظور کاهش پیچیدگی مسئله، زنجیره­ای با سه سطح مورد بررسی قرار می­گیرد. در مدلی که به این منظور ارائه می­شود، مسیر و زمان حرکت وسایل نقلیه ورودی از تأمین­کنندگان به باراندازهای میانی و همچنین وسایل نقلیه خروجی از باراندازهای میانی به خرده فروش­ها مشخص می­شود. هدف، تخصیص محصولات به تأمین­کنندگان و باراندازهای میانی به منظور بهینه کردن مسیر و زمان حرکت وسایل نقلیه ورودی و خروجی و عملیات دسته­بندی کردن محصولات در باراندازهای میانی بوده به طوریکه کل هزینه­های خرید محصولات، حمل و نقل و نگهداری حداقل شود. همچنین به منظور حل مدل ارائه شده، یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی توسعه داده می­شود.

کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تأمین، استراتژی فرابارانداز، مسیریابی وسیله نقلیه، اعداد فازی، برنامه­ریزی محدودیت مبتنی بر شانس، الگوریتم ژنتیک

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

فصل اول (کلیات تحقیق) ۱

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- مسأله اول ۵

۱-۳- مسأله دوم ۶

۱-۴- ضرورت تحقیق ۸

۱-۵- اهداف تحقیق ۹

۱-۶- محدودیت­های تحقیق ۹

فصل دوم (مروری بر ادبیات موضوع) ۱۰

۲-۱- مقدمه ۱۱

۲-۲- کاربرد تئوری مجموعه­های فازی در زنجیره تأمین ۱۱

۲-۳- استفاده از استراتژی­های فرابارانداز و ارسال مستقیم در زنجیره تأمین ۱۵

۲-۴- یکپارچه کردن  مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه و استراتژی فرابارانداز ۱۹

۲-۵-جمع بندی: خلاء در تحقیقات پیشین ۲۱

فصل سوم (مدلسازی و ارائه راه حل) ۲۳

۳-۱- مقدمه ۲۴

۳-۲- تئوری مجموعه­های فازی ۲۴

۳-۴- تعریف مسأله اول ۲۶

۳-۴-۱- مفروضات مسأله اول ۲۷

۳-۴-۲- مدل ریاضی مساله اول ۲۸

۳-۵- رویکرد حل مسأله اول ۳۴

۳-۵-۱- پرداختن به محدودیت­های فازی ۳۴

۳-۵-۲- پرداختن به توابع هدف ۴۰

۳-۶- ضرورت یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه و استراتژی فرابارانداز ۴۲

۳-۷- تعریف مسأله دوم ۴۳

۳-۷-۱- مفروضات مسأله دوم ۴۵

۳-۷-۲- مدل ریاضی مسأله دوم ۴۶

۳-۸- رویکرد حل مسأله دوم ۵۳

۳-۸-۱- نحوه نمایش جواب و تولید جمعیت اولیه ۵۴

۳-۸-۲- ارزیابی میزان برازندگی کروموزوم­ها ۵۸

۳-۸-۳- عملگر انتخاب ۶۰

۳-۷-۴- عملگر همگذری ۶۱

۳-۷-۵- عملگر جهش ۶۲

۳-۷-۶- نحوه اصلاح کروموزوم­های نامعتبر ۶۳

۳-۷-۷- روش جستجوی محلی ۶۵

فصل چهارم (نتایج محاسباتی و تحلیل) ۶۶

۴-۱- نتایج محاسباتی مسأله اول ۶۷

۴-۲- نتایج محاسباتی مسأله دوم ۷۲

۴-۲-۱- تولید مسائل نمونه و تنظیم پارامترهای الگوریتم ۷۳

۴-۲-۲- تحلیل نتایج ۷۵

فصل پنجم (جمع بندی و تحقیقات آتی) ۸۲

۴-۱- جمع بندی ۸۳

۵-۲- تحقیقات آتی ۸۵

منابع ۸۶

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                                       صفحه

جدول ۲-۱: مطالعات صورت گرفته در ارتباط با استفاده از تئوری مجموعه­های فازی در برنامه­ریزی زنجیره تأمین ۱۵

جدول ۳-۱: شاخص محصولات مختلف خرده فروش­ها ۵۶

جدول ۴-۱: ابعاد اولین مسأله نمونه ۶۸

جدول ۴-۲: حداقل و بزرگترین مقدار توابع هدف برای اولین مسأله نمونه ۶۸

جدول ۴-۳: نتایج اولین مسأله نمونه ۶۹

جدول ۴-۴: ابعاد دومین مسأله نمونه ۷۰

جدول ۴-۵: حداقل و بزرگترین مقدار توابع هدف برای دومین مسأله نمونه ۷۱

جدول ۴-۶: نتایج دومین مسأله نمونه ۷۱

جدول ۴-۷: ابعاد مسائل نمونه تولید شده ۷۳

جدول ۴-۸: توزیع­های یکنواخت به منظور تولید پارامترهای مورد نیاز ۷۴

جدول ۴-۹: ارزیابی عملکرد در ارتباط با  اولین مسأله نمونه ۷۷

جدول ۴-۱۰: ارزیابی عملکرد در ارتباط با دومین مسأله نمونه ۷۷

جدول ۴-۱۱: ارزیابی عملکرد در ارتباط با سومین مسأله نمونه ۷۸

جدول ۴-۱۲: ارزیابی عملکرد در ارتباط با  چهارمین مسأله نمونه ۷۸

جدول ۴-۱۳: ارزیابی عملکرد در ارتباط با پنجمین مسأله نمونه ۷۹

جدول ۴-۱۴: ارزیابی عملکرد در ارتباط با ششمین مسأله نمونه ۷۹

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                       صفحه

شکل ۲-۱: عملیات استراتژی فرابارانداز ۱۷

شکل ۳-۱: نمودار عدد فازی مثلثی ۲۶

شکل ۳-۲: شبکه زنجیره تأمین مورد بررسی ۲۷

شکل ۳-۳: نمودار معیار امکان ۳۶

شکل ۳-۴: نمودار معیار الزام ۳۶

شکل ۳-۵: نمودار معیار اعتبار ۳۷

شکل ۳-۶: نمودار معیار درستنمایی ۳۹

شکل ۳-۷: نمایش شماتیک از شبکه زنجیره تأمین مورد بررسی ۴۵

شکل ۳-۸: نمایش ساختار کروموزوم برای مثال (۳-۳) ۵۶

شکل ۳-۹: روش اصلاح چرخهای ۶۴

شکل ۴-۱: اختلاف بین مقدار تابع هدف اول در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای اولین مسأله نمونه ۶۹

شکل ۴-۲: اختلاف بین مقدار تابع هدف دوم در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای اولین مسأله نمونه ۷۰

شکل ۴-۳: اختلاف بین مقدار تابع هدف اول در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای دومین مسأله نمونه ۷۲

شکل ۴-۴: اختلاف بین مقدار تابع هدف دوم در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای دومین مسأله نمونه ۷۲

شکل ۴-۵: تعداد جواب­های غیرموجه موجود در هر نسل ۷۶

شکل ۴-۶: تاثیر نگهداری موقت در باراندازهای میانی بر هزینه­های زنجیره تأمین ۸۰

12000 تومان – خرید