عنوان: یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی ساختمان های دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه گنبد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع

عنوان: یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی ساختمان های دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه گنبد

 

 

فهرست مطالب

 فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق ۲

۱-۱  مقدمه ۲

 ۱-۲ بیان مسأله اساسی تحقیق ۲

 ۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳

 ۱-۴ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۴

 ۱-۵ اهداف مشخص تحقیق ۴

 ۱-۶ سؤالات تحقیق ۴

 ۱-۷  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۴

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۶

 ۲-۱ مقدمه ۷

 ۲-۲ تصمیم گیری ۸

 ۲-۲-۱ مراحل تصمیم گیری ۱۰

 ۲-۲-۲  انواع تصمیم گیری ۱۰

 ۲-۲-۳  روش های تصمیم گیری ۱۱

 ۲-۲-۴ انواع مدل های تصمیم گیری ۱۱

 ۲-۳ تصمیم گیری چند معیاره ۱۱

 ۲-۳-۱  انواع مدل های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) 12

2-3-1-1 تصمیم گیری چند هدفه (MODM) 12

2-3-1-2 تصمیم گیری چند شاخصه ( ) ۱۲

۲-۳-۱-۳  انواع روش های تصمیم گیری چند شاخصه ۱۴

۲-۳-۱-۴  روش مجموع ساده وزین  (SAW) 15

2-3-1-5 دلایل بکارگیری تصمیم گیری چند معیاره ۱۵

 ۲-۳-۱-۶  لزوم تصمیم گیری چندمعیاره در پروژه ها و مسائل مختلف ۱۶

۲-۴ جانمایی ۱۶

۲-۴-۱ مدل QAP 18

2-5 تفاوت بین الگوریتم های دقیق وهیورستیک ومتاهیورستیک ۲۰

۲-۶ الگوریتم ژنتیک ۲۴

۲-۶-۱  تاریخچه ۲۴

۲-۶-۲  کاربرد های الگوریتم ژنتیک ۲۴

۲-۶-۳ مزایای بکارگیری الگوریتم ژنتیک ۲۵

۲-۶-۴ معایب الگوریتم ژنتیک ۲۶

۲-۶-۵ واژگان الگوریتم ژنتیک ۲۶

۲-۶-۶  مفاهیم کلیدی در الگوریتم ژنتیک ۲۷

۲-۷ جمع بندی ۳۷

فصل سوم: روش تحقیق ۳۹

۳-۱ مقدمه ۳۹

۳-۲ روش تحقیق ۳۹

۳-۳ سوالات تحقیق ۴۱

۳-۴ اهداف تحقیق ۴۱

۳-۵ روش های گردآوری اطلاعات ۴۱

 ۳-۶  اعتبار سنجی ۴۲

۳-۷  روش حل مدل ۴۲

۳-۸ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ۴۲

۳-۹ جمع‌بندی ۴۲

 فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق ۴۵

۴-۱  مقدمه ۴۵

۴-۲  داده های مورد نیاز مدل ۴۵

۴-۳ محدوده زمانی ومکانی تحقیق ۴۵

۴-۴  داده های جمع آوری شده ۴۵

۴-۵ حل مسئله QAP با استفاده از الگوریتم ژنتیک ۵۳

۴-۶ نتایج حاصل از حل مسئله با استفاده از الگوریتم ژنتیک ۵۷

۴-۶-۱  نتایج حاصل از الگوریتم اول ۵۷

۴-۶-۲ نتایج حاصل از الگوریتم دوم ۶۵

۴-۶-۳ مقایسه دو الگوریتم ۷۳

۴-۷ استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب استقرار برتر ۷۵

۴-۸ جمع بندی ۷۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۲

۵-۱ مقدمه ۸۲

۵-۲ تحلیل نتایج حاصل از حل مدل ۸۲

۵-۳  نتیجه گیری ۹۰

۵-۴  پیشنهادات کاربردی ۹۰

۵-۵  پیشنهادات تحقیقات آتی ۹۱

منابع  و مراجع ۹۲

پیوست اول شرح الگوریتم اول برای مسئله QAP 96

پیوست دوم شرح الگوریتم دوم برای حل مسئله QAP 106

 

فهرست جداول

 

جدول ۲‑۱ مقایسه روش های دقیق، ابتکاری و فراابتکاری ۲۲

جدول ۲‑۲ محاسبه احتمال در چرخه رولت ۳۴

جدول ۲‑۳ محاسبات روش مسابقه ۳۵

جدول ۲‑۴  محاسبات روش رتبه بندی ۳۶

جدول ۴‑۱ ماتریس فاصله ۴۸

جدول ۴‑۲ ماتریس جریان ۵۱

جدول ۴‑۳ نتایج حاصل از ۱۰۰۰ بار تکرار الگوریتم ۵۷

جدول ۴‑۴ نتایج حاصل از ۲۰۰۰ بار تکرار الگوریتم ۶۰

جدول ۴‑۵ نتایج حاصل از ۳۰۰۰ بار تکرار الگوریتم ۶۱

جدول ۴‑۶ نتایج حاصل از ۴۰۰۰ بار تکرار الگوریتم ۶۱

جدول ۴‑۷ نتایج حاصل از ۵۰۰۰ بار تکرار الگوریتم ۶۲

جدول ۴‑۸  نتایج حاصل از ۱۰۰۰۰ بار تکرار الگوریتم ۶۳

جدول ۴‑۹ نتایج حاصل از ۱۰۰۰ بار تکرار الگوریتم ۶۵

جدول ۴‑۱۰  نتایج حاصل از ۲۰۰۰ بار تکرار الگوریتم ۶۶

جدول ۴‑۱۱ نتایج حاصل از ۳۰۰۰ بار تکرار الگوریتم ۶۶

جدول ۴‑۱۲ نتایج حاصل از ۴۰۰۰ بار تکرار الگوریتم ۶۷

جدول ۴‑۱۳ نتایج حاصل از ۵۰۰۰ بار تکرار الگوریتم ۶۸

جدول ۴‑۱۴ نتایج حاصل از ۱۰۰۰۰ بار تکرار الگوریتم ۷۱

جدول ۴‑۱۵  استقرار های به دست آمده از الگوریتم دوم با ۵۰۰۰ تکرار ۷۶

جدول ۴‑۱۶ خوشه بندی نقشه دانشگاه برای امتیاز دهی به معیارها ۷۶

جدول ۴‑۱۷ خوشه بندی نقشه دانشگاه برای امتیاز دهی به معیارها ۷۶

جدول ۴‑۱۸ امتیاز هرگزینه با توجه به معیارها در روش SAW 77

جدول ۴‑۱۹ نمره هر گزینه با استفاده از روش SAW 78

جدول ‏۵‑۱ هزینه های چیدمان ها ۸۲

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل ۲‑۱ نقاط بهینه سراسری و محلی ۲۲

شکل ۲‑۲ روش ادغام ۳۰

شکل ۲‑۳ چرخه رولت ۳۵

شکل ۲‑۴ چرخه رولت در روش رتبه بندی ۳۷

شکل ۴‑۱ چیدمان تسهیلات موجود ۴۷

شکل ‏۴‑۲ فلوچارت الگوریتم اول ۵۴

شکل ۴‑۳  فلوچارت الگوریتم دوم ۵۵

شکل ۴‑۴ عدم همگرایی الگوریتم اول (استراتژی بد) ۵۶

شکل ۴‑۵ همگرایی الگوریتم دوم (استراتژی خوب) ۵۶

شکل ۴‑۶ روند حرکت بهترین جواب هر تولید مثل الگوریتم (برای ۱۰۰۰ بار تکرار) ۵۸

شکل ۴‑۷ نقشه ۱۰۰۰ بار تکرار ۵۹

شکل ۴‑۸ روند حرکت بهترین جواب هر تولید مثل الگوریتم (برای ۲۰۰۰ بار تکرار) ۶۰

شکل ۴‑۹ روند حرکت بهترین جواب هر تولید مثل الگوریتم (برای ۳۰۰۰ بار تکرار) ۶۱

شکل ۴‑۱۰ روند حرکت بهترین جواب هر تولید مثل الگوریتم (برای ۴۰۰۰ بار تکرار) ۶۲

شکل ۴‑۱۱ روند حرکت بهترین جواب هر تولید مثل الگوریتم (برای ۵۰۰۰ بار تکرار) ۶۳

شکل ۴‑۱۲ روند حرکت بهترین جواب هر تولید مثل الگوریتم (برای ۱۰۰۰۰ بار تکرار) ۶۴

شکل ۴‑۱۳ روند تغییر زمان و هزینه در ازای افزایش تکرار (تولید مثل) ۶۴

شکل ۴‑۱۴ روند حرکت بهترین جواب هر تولید مثل الگوریتم (برای ۱۰۰۰ بار تکرار) ۶۵

شکل ۴‑۱۵ روند حرکت بهترین جواب هر تولید مثل الگوریتم (برای ۲۰۰۰ بار تکرار) ۶۶

شکل ۴‑۱۶ روند حرکت بهترین جواب هر تولید مثل الگوریتم (برای ۳۰۰۰ بار تکرار) ۶۷

شکل ۴‑۱۷  روند حرکت بهترین جواب هر تولید مثل الگوریتم (برای ۴۰۰۰ بار تکرار) ۶۸

شکل ۴‑۱۸ روند حرکت بهترین جواب هر تولید مثل الگوریتم (برای ۵۰۰۰ بار تکرار) ۶۹

شکل ۴‑۱۹ چیدمان تسهیلات از۵۰۰۰ تکرار الگوریتم ۷۰

شکل ۴‑۲۰ روند حرکت بهترین جواب هر تولید مثل الگوریتم (برای ۱۰۰۰۰ بار تکرار) ۷۱

شکل ۴‑۲۱ چیدمان تسهیلات از ۱۰۰۰ تکرار الگوریتم ۷۲

شکل ۴‑۲۲ روند تغییر زمان و هزینه در ازای افزایش تکرار (تولید مثل) ۷۳

شکل ۴‑۲۳ مقایسه هزینه به دست آمده از دو الگوریتم در تکرار های مختلف ۷۴

شکل ۴‑۲۴ مقایسه زمان به دست آمده از دو الگوریتم در تکرار های مختلف ۷۴

شکل ۴‑۲۵ چیدمان بهینه تسهیلات از روش saw 79

شکل ۵‑۱ چیدمان موجود تسهیلات ۸۴

شکل ۵‑۲ چیدمان حاصل از ۱۰۰۰۰ بار تکرار الگوریتم دوم ۸۶

شکل ۵‑۳ چیدمان حاصل ار روش تصمیم گیری ۸۷

شکل ۵‑۴ چیدمان دستی ۸۹

 

12000 تومان – خرید