بررسی ساخت نانو کامپوزیت سیلیس و کاربید سیلیسیم و اکسید سریم با پیوند دهنده مناسب برای صیقل کاری شیشه ها

واحد نجف آباد

دانشکده مواد

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.Sc.»

گرایش سرامیک

عنوان:

بررسی ساخت نانو کامپوزیت سیلیس و کاربید سیلیسیم و اکسید سریم با پیوند دهنده مناسب برای صیقل کاری شیشه ها

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

 

چکیده                    ………………………………………………………………………………..  ۱

فصل اول: مقدمه      …………………………………………………………………………………..           ۲

فصل دوم: مروری بر تئوری ها و تحقیقات انجام شده …………………………………………..  ۴

        ۲-۱- مقدمه    ………………………………………………………………………………..  ۴

        ۲-۲- کامپوزیت ها…………………………………………………………………………… ۷

              ۲-۲-۱- مزایای استفاده از مواد کامپوزیت …………………………………………..  ۹

              ۲-۲-۲- تاریخچه صنعت کامپوزیتها ………………………………………………….  ۹

        ۲-۳- نانو کامپوزیت ها ……………………………………………………………………  ۱۰

              ۲-۳-۱- طبقه بندی نانو کامپوزیت ها ……………………………………………….  ۱۱

              ۲-۳-۲- سیلیکات های لایه ای ………………………………………………………  ۱۲

              ۲-۳-۳- ساختار نانو کامپوزیت ……………………………………………………..  ۱۵

              ۲-۳-۴- خواص مکانیکی …………………………………………………………….  ۱۷

              ۲-۳-۵- نانو کامپوزیت های پلیمری ………………………………………………..  ۱۸

        ۲-۴-تعریف و طبقه بندی کاربیدها ………………………………………………………..  ۱۹

        ۲-۵-کاربید سیلیسیم ………………………………………………………………………..  ۲۰

              ۲-۵-۱-مقدمه ………………………………………………………………………….  ۲۰

              ۲-۵-۲-مشخصات عمومی کاربید سیلیسیم ………………………………………….  ۲۱

              ۲-۵-۳-ساختار و ترکیب کاربید سیلیسیم ……………………………………………  ۲۱

              ۲-۵-۴-انواع کاربید سیلیسیم …………………………………………………………  ۲۲

                      ۲-۵-۴-۱-کاربید سیلیسیم نوع بتا () ……………………………..  ۲۲

                      ۲-۵-۴-۲-کاربید سیلیسیم نوع آلفا () …………………………….  ۲۲

              ۲-۵-۵- پایداری انواع مختلف SiC بلوری …………………………………………  ۲۳

              ۲-۵-۶- وضعیت گذشته و فعلی کاربید سیلیسیم …………………………………….. ۲۴

              ۲-۵-۷- خلاصه ای از خواص SiC  ……………………………………………….  ۲۴

              ۲-۵-۸- برخی کاربرد های SiC ……………………………………………………  ۲۶

                      ۲-۵-۸-۱- کاربرد به عنوان ساینده …………………………………………..  ۲۶

                      ۲-۵-۸-۲- دیر گدازها و المنت های کوره …………………………………..  ۲۶

                      ۲-۵-۸- ۳- کاربردهای الکترونی و نوری…………………………………… ۲۷

                           ۲-۵-۸-۳-۱- نیمه هادی کاربید سیلیسیم …………………………………  ۲۸

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

 

                           ۲-۵-۸-۳-۲- کاربرد در صنعت IC …………………………………….  ۲۸

        ۲-۶- شیشه      ……………………………………………………………………………..  ۲۸

              ۲-۶-۱-تاریخچه شیشه ………………………………………………………………..  ۲۸

              ۲-۶-۲-تعریف شیشه ………………………………………………………………….  ۲۹

        ۲-۷- اکسید سریم …………………………………………………………………………..  ۳۰

              ۲-۷-۱- کاربردهای اکسید سریم …………………………………………………….  ۳۱

        ۲-۸- اکسید سیلیسیم ………………………………………………………………………..  ۳۲

        ۲-۹- ابزارهای برشی و سایند ها …………………………………………………………  ۳۳

              ۲-۹-۱- ابزارهای برشی ……………………………………………………………..  ۳۳

              ۲-۹-۲- ساینده‌ها ………………………………………………………………………  ۳۵

        ۲-۱۰-ترکیب پولیش پایه سریم و فرآیند آماده سازی آن …………………………………  ۳۸

        ۲-۱۱- مشخصات اکسید سریک …………………………………………………………..  ۳۹

        ۲-۱۲- فرایند آماده سازی ترکیب …………………………………………………………  ۴۰

        ۲-۱۳- ابزارهای ساینده سرامیکی پیوند داده شده ……………………………………….  ۴۲

              ۲-۱۳-۱- مقدمه ……………………………………………………………………….  ۴۲

              ۲-۱۳-۲- فرایند تولید …………………………………………………………………  ۴۲

              ۲-۱۳-۳- هدف از تولید ساینده های سرامیکی ……………………………………..  ۴۳

              ۲-۱۳-۴- روش ساخت ترکیبات …………………………………………………….  ۴۳

فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………………..  ۴۴

        ۳-۱- مواد اولیه …………………………………………………………………………….  ۴۴

              ۳-۱-۱- اکسیدسریم ……………………………………………………………………  ۴۴

              ۳-۱-۲- کاربیدسیلسیم …………………………………………………………………  ۴۵

              ۳-۱-۳- نانوسیلیس ……………………………………………………………………  ۴۵

              ۳-۱-۴- افزودنی ها …………………………………………………………………..  ۴۶

        ۳-۲- تجهیزات آزمایشگاهی ……………………………………………………………….  ۴۶

              ۳-۲-۱- هیتر ………………………………………………………………………….  ۴۶

              ۳-۲-۲- کوره …………………………………………………………………………. ۴۶

              ۳-۲-۳- مگنت ………………………………………………………………………..  ۴۶

              ۳-۲-۴- ترازو ………………………………………………………………………..  ۴۶

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

 

              ۳-۲-۵- خشک کن ……………………………………………………………………  ۴۶

              ۳-۲-۶- CCS …………………………………………………………………………  ۴۶

        ۳-۳- ابزار آزمایش و آنالیز نمونه‌ها ……………………………………………………..  ۴۷

              ۳-۳-۱- دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) …………………………………………  ۴۷

              ۳-۳-۲- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) …………………………………  ۴۷

              ۳-۳-۳- آزمایش اندازه‌گیری استحکام ……………………………………………….  ۴۷

        ۳-۴- روش انجام آزمایش ………………………………………………………………….  ۴۸

              ۳-۴-۱- تهیه نمونه‌های سری اول …………………………………………………..  ۴۸

                      ۳-۴-۱-۱- نمونه‌سازی مجموعه A …………………………………………..  ۴۸

                      ۳-۴-۱-۲- نمونه‌سازی مجموعه B …………………………………………..  ۴۹

                      ۳-۴-۱-۳- نمونه‌سازی مجموعه C …………………………………………..  ۵۱

              ۳-۴-۲- تهیه نمونه های سری دوم ………………………………………………….  ۵۱

                      ۳-۴-۲-۱- نمونه‌ D ……………………………………………………………  ۵۲

                      ۳-۴-۲-۲- نمونه‌ E …………………………………………………………….  ۵۳

                      ۳-۴-۲-۳- نمونه‌ F …………………………………………………………….  ۵۳

                      ۳-۴-۲-۴- نمونه‌ G ……………………………………………………………  ۵۴

                      ۳-۴-۲-۵- نمونه‌ H ……………………………………………………………  ۵۴

              ۳-۴-۳-تهیه نمونه‌ های سری سوم …………………………………………………..  ۵۵

                      ۳-۴-۳-۱- نمونه سازی مجموعه I …………………………………………..  ۵۵

                      ۳-۴-۳-۲- نمونه سازی مجموعه J …………………………………………..  ۵۷

                      ۳-۴-۳-۳- نمونه سازی سریK ………………………………………………  ۵۸

                      ۳-۴-۳-۴- نمونه سازی سریL ……………………………………………….  ۵۹

                      ۳-۴-۳-۵- نمونه سازی سری M …………………………………………….  ۶۰

                      ۳-۴-۳-۶- نمونه سازی سری N ……………………………………………..  ۶۱

              ۳-۴-۴- تعیین درصد وزنی جذب آب ……………………………………………….  ۶۲

              ۳-۴-۵- انجام آزمایش سایش …………………………………………………………  ۶۳

              ۳-۴-۶- استفاده از نرم افزار Image Analyzer …………………………………  ۶۴

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

 

فصل چهارم: روش تحقیق ………………………………………………………………………..  ۶۵

        ۴-۱- مقدمه    ………………………………………………………………………………  ۶۵

        ۴-۲- بررسی شکل ظاهری نمونه ها از نظر دمای پخت ……………………………….  ۶۵

              ۴-۲-۱- نتایج نمونه های سری اول …………………………………………………  ۶۵

              ۴-۲-۲- نتایج نمونه های سری دوم …………………………………………………  ۶۶

              ۴-۲-۳- نتایج نمونه های سری سوم …………………………………………………  ۶۷

                      ۴-۲-۳-۱- نمونه های پخته شده در دمای ºc750 و ºc1000 ………………  ۶۷

                      ۴-۲-۳-۲- نمونه های پخته شده در دمای ºc850 …………………………..  ۷۳

                      ۴-۲-۳-۳- نمونه های پخته شده در دمای ºc1050 …………………………  ۷۷

                      ۴-۲-۳-۴- نمونه های پخته شده در دمای ºc950 …………………………..  ۷۹

        ۴-۳- بررسی نتایج آنالیز XRD …………………………………………………………..  ۸۲

              ۴-۳-۱- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I15 ………………………………………  ۸۲

              ۴-۳-۲- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I5 ……………………………………….  ۸۲

              ۴-۳-۳- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I2 ……………………………………….  ۸۳

              ۴-۳-۴- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه I19 ………………………………………  ۸۴

              ۴-۳-۵- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N1 ………………………………………  ۸۴

              ۴-۳-۶- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N4 ………………………………………  ۸۵

              ۴-۳-۷- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N17……………………………………… 86

              ۴-۳-۸- بررسی نتایج آنالیز XRD نمونه N11 ……………………………………..  ۸۶

              ۴-۳-۹- بررسی و مقایسه نتایج آنالیز XRD نمونه N14 و I9 …………………….  ۸۷

              ۴-۳-۱۰- بررسی و مقایسه نتایج آنالیز XRD نمونه N16 و I17 ………………….  ۸۹

        ۴-۴- بررسی نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEMImage Analyzer… 91

              ۴-۴-۱- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونهN1 …………………….  ۹۱

              ۴-۴-۲- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونهN4 …………………….  ۹۲

              ۴-۴-۳- بررسی نتایج SEM نمونه۷N ……………………………………………..  ۹۳

              ۴-۴-۴- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه N11………………….. 94

              ۴-۴-۵- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه N14………………….. 95

              ۴-۴-۶- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه N16………………….. 96

              ۴-۴-۷- بررسی نتایج  SEM نمونه I2…………………………………………….. 97

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

 

              ۴-۴-۸- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه I9 …………………….  ۹۸

              ۴-۴-۹- بررسی نتایج SEMو Image Analyzer نمونه I9 …………………….  ۹۹

        ۴-۵- نتایج آزمایش  استحکام ……………………………………………………………  ۱۰۰

        ۴-۶- نتایج آزمایش سایش ……………………………………………………………….  ۱۰۱

        ۴-۷- تعیین  وزن مخصوص ،درصد حجمی و درصد وزنی جذب آب ……………..  ۱۰۲

فصل پنجم: نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………….  ۱۰۳

منابع و مراجع         …………………………………………………………………………….  ۱۰۴

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

 

(شکل۲ -۱): مثال هایی از مواد مرکب …………………………………………………………..  ۸

(شکل ۲-۲): طراحی از فرآیند میان افزایی …………………………………………………….  ۱۳

(شکل۲-۳): تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه رس خالص در بزرگنمایی ۱۰۰۰۰ ……  ۱۴

(شکل۲-۴): ساختار مونت موری لونیت ………………………………………………………..  ۱۵

(شکل ۲-۵): نفوذ پلیمر در فواصل بین لایه ای ………………………………………………..  ۱۶

(شکل ۲-۶): ساختارهای مختلف نانو کامپوزیت ها: الف) ساختار لایه ای متناوب . ب) ساختار

               بینابین. ج) ساختار پراکنشی لایه ای[۲۵]. ………………………………………..  ۱۷

(شکل۲-۷): ساختار SiC …………………………………………………………………………  ۲۱

(شکل۲-۸): مکان اتمهای سیلسیم و کربن در SiC …………………………………………….  ۲۳

(شکل۲-۹): صفحه[۱۱۲۰] در انواع ۲H-SiC ، ۶H-SiC ،۳C-SiC ،.۴H-SiC ……….  ۲۴

(شکل ۲-۱۰): نحوه قرار گرفتن اتمها در ساختار اکسید سریم ………………………………..  ۳۱

(شکل۲-۱۱): نحوه قرار گرفتن اتمها در SiO2 ………………………………………………..  ۳۳

(شکل۲-۱۲): مثالهایی از ابزارهای برشی برای ماشین کاری فولاد و چدن : قطعات سرامیکی

با عملکرد بالای SPK، سرمتها و و سیستم های ابزاری معمول برای

تراشکاری،فرزکاری،و سوراخکاری ……………………………………………………………  ۳۴

(شکل ۲-۱۳): مثالهایی از ابزارهای سنگ زنی  و  با شکلها و

                  اندازه های متفاوت………………………………………………………………… ۳۷

(شکل ۲-۱۴): ریز ساختار دانه های سرامیکSapphire Blue برای کاربردهای ساینده …  ۳۸

 (شکل ۳-۱): الگوی پراش پرتو X پودر اکسید سریم …………………………………………  ۴۴

 (شکل ۳-۲): الگوی پراش پرتو X پودر کاربید سیلیسیم ………………………………………  ۴۵

(شکل ۳-۳): الگوی پراش پرتو X پودر نانوسیلیس ……………………………………………  ۴۵

(شکل ۳-۴): تصویر دستگاه Universal Testing Machine ……………………………..  ۴۸

(شکل ۳-۵): تصویر نمونه آماده شده برای آزمایش سایش …………………………………….  ۶۳

(شکل ۳-۶): تصویر پنجره نرم افزار Image Analyzer مورد استفاده جهت آنالیز تصاویر  ۶۴

(شکل ۴-۱): تصویر نمونه ساخته شده در مرحله اول …………………………………………  ۶۶

(شکل ۴-۲): تصویر نمونه ساخته شده در مرحله دوم …………………………………………  ۶۶

(شکل ۴-۳): تصویر چند نمونه نامطلوب ……………………………………………………….  ۶۷

(شکل۴-۴): تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه I2دردو بزرگنمایی متفاوت ……………..  ۶۸

(شکل۴-۵): تصویرمیکروسکوپ نوری ازسطح نمونه I5در بزرگنمایی های متفاوت ……..  ۶۸

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

 

(شکل۴-۶) :شکل ظاهری نمونه I8 ……………………………………………………………..  ۶۹

(شکل ۴-۷): تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه I9در دو بزرکنمایی متفاوت ……………  ۷۰

(شکل ۴-۸): تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه I10 در دو بزرکنمایی متفاوت …………  ۷۰

(شکل ۴-۹): تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه۱۵I  در دو بزرکنمایی متفاوت …………  ۷۱

(شکل ۴-۱۰): تصویرظاهری از نمونه K5  ……………………………………………………  ۷۱

(شکل ۴-۱۱): تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه۱۷I در دو بزرکنمایی متفاوت ………..  ۷۲

 (شکل ۴-۱۲) تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه I19 در دو بزرکنمایی متفاوت ……….  ۷۲

(شکل ۴-۱۳): شکل ظاهری نمونه M2 : سمت راست زیر نمونه و سمت چپ سطح نمونه .  ۷۳

(شکل ۴-۱۴): شکل ظاهری نمونه M4  : سمت راست زیر نمونه و سمت چپ سطح نمونه  ۷۴

(شکل ۴-۱۵): شکل ظاهری نمونه M8 ………………………………………………………..  ۷۴

(شکل ۴-۱۶): شکل ظاهری نمونه M11 ………………………………………………………  ۷۵

(شکل ۴-۱۷): شکل ظاهری نمونه M15 ………………………………………………………  ۷۶

(شکل ۴-۱۸): شکل ظاهری نمونهM18 ………………………………………………………..  ۷۶

(شکل ۴-۱۹): شکل ظاهریدو نمونه به هم چسبیده نمونه J3 و J5 …………………………..  ۷۷

(شکل ۴-۲۰): شکل ظاهری نمونه J6 ………………………………………………………….  ۷۸

(شکل ۴-۲۱): شکل ظاهری نمونه J8 ………………………………………………………….  ۷۸

(شکل ۴-۲۲): شکل ظاهری نمونه J13 ………………………………………………………..  ۷۹

(شکل ۴-۲۳): شکل ظاهری نمونه J17 ………………………………………………………..  ۷۹

(شکل ۴-۲۴): شکل ظاهری نمونهN3  …………………………………………………………  ۸۰

(شکل ۴-۲۵): شکل ظاهری نمونه N5  ………………………………………………………..  ۸۰

(شکل ۴-۲۶): شکل ظاهری نمونهN15 ………………………………………………………..  ۸۱

(شکل ۴-۲۷): شکل ظاهری نمونهN17  ……………………………………………………….  ۸۱

(شکل۴-۲۸): تصویر پراش پرتو X نمونه I15 ………………………………………………..  ۸۲

(شکل۴-۲۹): تصویر پراش پرتو X نمونه I5 ………………………………………………….  ۸۳

(شکل۴-۳۰): تصویر پراش پرتو X نمونه I2………………………………………………….. 83

(شکل۴-۳۱): تصویر پراش پرتو X نمونه I19………………………………………………… 84

(شکل۴-۳۲): تصویر پراش پرتو X نمونه N1 …………………………………………………  ۸۵

(شکل۴-۳۳): تصویر پراش پرتو X نمونه N4 …………………………………………………  ۸۵

(شکل۴-۳۴): تصویر پراش پرتو X نمونه N7 …………………………………………………  ۸۶

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

 

(شکل۴-۳۵): تصویر پراش پرتو X نمونه N11 ……………………………………………….  ۸۷

(شکل۴-۳۶): تصویر پراش پرتو X نمونه I9………………………………………………….. 87

(شکل۴-۳۷): تصویر پراش پرتو X نمونه N14……………………………………………….. 88

(شکل۴-۳۸): مقایسه تصویر پراش پرتو X نمونه N14و I9 …………………………………  ۸۹

(شکل۴-۳۹): تصویر پراش پرتو X نمونه I17………………………………………………… 89

(شکل۴-۴۰): تصویر پراش پرتو X نمونه N16 ……………………………………………….  ۹۰

(شکل۴-۴۱): مقایسه تصویر پراش پرتو X نمونه N16 و I17………………………………. 91

(شکل۴-۴۲): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی  نمونه N1  در بزرگنمایی ۵۰۰ و ۲۰۰۰ برابر  ۹۲

(شکل۴-۴۳): توزیع اندازه دانه در نمونه N1  …………………………………………………  ۹۲

(شکل۴-۴۴): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی  نمونه N4 در بزرگنمایی ۵۰۰ و ۲۰۰۰ برابر  ۹۳

(شکل۴-۴۵): توزیع اندازه دانه در نمونه N4…………………………………………………… 93

(شکل۴-۴۶): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی  نمونه۷N در بزرگنمایی ۵۰۰ و ۲۰۰۰ برابر  ۹۴

(شکل۴-۴۷): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه N11 در بزرگنمایی ۵۰۰ و ۲۰۰۰ برابر  ۹۴

(شکل۴-۴۸): توزیع اندازه دانه در نمونه N11 ………………………………………………..  ۹۵

(شکل۴-۴۹): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه N14در بزرگنمایی ۵۰۰ و ۲۰۰۰ برابر  ۹۵

(شکل۴-۵۰): توزیع اندازه دانه در نمونه N14…………………………………………………. 96

(شکل۴-۵۱): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه N16 دربزرگنمایی ۵۰۰ و ۲۰۰۰ برابر  ۹۶

(شکل۴-۵۲): توزیع اندازه دانه در نمونه N16 …………………………………………………  ۹۷

(شکل۴-۵۳): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه I2 دربزرگنمایی ۵۰۰ و ۲۰۰۰ برابر .  ۹۷

(شکل۴-۵۴): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه I2 دربزرگنمایی ۵۰۰ و ۲۰۰۰ برابر .  ۹۸

(شکل۴-۵۵): توزیع اندازه دانه در نمونه I2……………………………………………………. 98

(شکل۴-۵۶): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه I9 دربزرگنمایی ۵۰۰ و ۲۰۰۰ برابر .  ۹۹

(شکل۴-۵۷): توزیع اندازه دانه در نمونه I9 ……………………………………………………  ۹۹

(شکل۴-۵۸): نمودار ستونی نتایج استحکام نمونه ها …………………………………………  ۱۰۰

(شکل۴-۵۹): نمودار رسم شده توسط دستگاه CCS ………………………………………….  ۱۰۱

(شکل۴-۶۰): نمودار ستونی نتایج آزمایش سایش …………………………………………….  ۱۰۲

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

 

 (جدول ۱-۲): طبقه بندی نانو مواد، بر اساس پارامترهای مختلف …………………………….  ۵

(جدول ۲-۲): ترکیبات معمول ……………………………………………………………………  ۲۲

(جدول ۲-۳): خلاصه ای از ویژگی ها و خواص کاربید سیلیسیم (توجه : زمانی که ساختار ذکر

 نشده، مقادیر گزارش شده مربوط بهاست . زمانی که د ما ذکر نشده است ،

                 دمای آزمایش   است ). ………………………………………………….  ۲۵

(جدول ۲-۴): خواص فیزیکی اکسید سریم ………………………………………………………  ۳۱

(جدول ۲-۵): خواص فیزیکی SiO2……………………………………………………………. 32

(جدول ۲-۶): کاربرد های ویژه ابزارهای برشی سرامیکی …………………………………..  ۳۵

(جدول ۲-۷): فرآیندهای ماشینکاری ساینده …………………………………………………….  ۳۸

(جدول ۳-۱): ترکیب شیمیایی اکسید سریم مورد استفاده در تحقیق ……………………………  ۴۴

(جدول۳-۲): ترکیب شیمیایی نمونه های مجموعه A …………………………………………..  ۴۹

(جدول ۳-۳): ترکیب شیمیایی نمونه های پایه  Cerox S …………………………………….  ۵۰

(جدول ۳-۴): ترکیب شیمیایی نمونه های پایه Cerox GG …………………………………..  ۵۰

(جدول ۳-۵): ترکیب شیمیایی نمونه های مجموعه C …………………………………………  ۵۱

(جدول ۳-۶): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه ۱D ………..  ۵۲

(جدول ۳-۷): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه ۲D ………..  ۵۲

(جدول ۳-۸): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه ۳D ………..  ۵۲

(جدول ۳-۹): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه E …………..  ۵۳

(جدول ۳-۱۰): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش سریF ………….  ۵۳

(جدول ۳-۱۱): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونهG …………  ۵۴

(جدول ۳-۱۲): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونه۱H ……….  ۵۵

(جدول ۳-۱۳): ترکیب شیمیایی محلولهای مورد استفاده در ترکیب پولیش نمونهH2  ………  ۵۵

(جدول ۳-۱۴): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش مجموعهI

                   (بدون کاربید سیلیسیم) …………………………………………………………..  ۵۶

(جدول ۳-۱۵): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش مجموعهI

                   (همراه با کاربید سیلیسیم) ……………………………………………………….  ۵۶

(جدول ۳-۱۶): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش مجموعه J ……………  ۵۷

(جدول ۳-۱۷): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش سری K

                    ( با کاربید سیلیسیم) …………………………………………………………….  ۵۸

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

 

(جدول ۳-۱۸): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش سری Kبر حسب گرم

                   ( بدون کاربید سیلیسیم) ………………………………………………………….  ۵۹

(جدول ۳-۱۹): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش سری L ……………….  ۶۰

(جدول ۳-۲۰): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش سریM ……………….  ۶۱

(جدول ۳-۲۱): ترکیب شیمیایی مواد مورد استفاده در ترکیب پولیش سریN ……………….  ۶۲

(جدول۴-۱): نتایج حاصل از آزمون تعیین استحکام ………………………………………….  ۱۰۰

(جدول۴-۲): نتایج به دست آمده از آزمایش سایش ……………………………………………  ۱۰۱

(جدول۴-۳): مقادیر وزن مخصوص، درصد وزنی و حجمی جذب آب …………………….  ۱۰۲

 

 

 

 

چکیده

 

در این پروژه ساینده پایه سریم برای صیقل کاری روی سطح شیشه‌های معدنی مورد توجه قرار گرفت. از مواد اولیه اکسید سریم، اکسید لانتانیم، میکروسیلیس، اسید بوریک،  کاربیدسیلسیم، فسفات، فلوراید کلسیم‌، هگزا متافسفات سدیم، تری پلی فسفات سدیم، اکسید روی، سدیم متاسیلیکات استفاده گردید و با دو روش عمومی یکی استفاده از محلول و دیگری بصورت پودر خشک مورد استفاده قرار گرفتند. دمای پخت در شرایط مختلف از ۴۵۰ تا ۱۱۵۰ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد و شرایط بحرانی برای پخت مشاهده شد که گاهی۵۰± درجه سانتی گراد باعث عدم پخت یا بیش از حد شیشه‌ای شدن می‌گردید. در حدود ۱۵۰ نمونه مختلف ساخته شد و شرایط پخت و سختی و استحکام آن‌ها مورد مقایسه قرار گرفت. بررسی‌های میکروسکوپی نشانگر ساختارهای متفاوت بود که در برخی موارد، وجود بیش از حد فاز شیشه‌ای موجب ترک برداشتن و یا اعوجاج نمونه‌ها گردیده بود. آنالیز XRD فازهایی نظیر Ce2Si2O7 , Ce7O12SiO2 CeP5O14, SiC,CeP2 را نشان داد که در اثر واکنش اکسید سریم با سیلیس یا واکنش منابع فسفاتی و اکسید روی و نظایر آن ایجاد شده بود در نهایت ترکیب تری پلی فسفات سدیم‌، نانو سیلیس، اکسید روی‌،اکسید سریم و کاربید سیلیسیم در دمای پخت ۹۵۰ درجه سانتی گراد انتخاب گردید که ساینده‌ای با خواص موردنظر در آن ایجاد شده بود.

 

کلمات کلیدی: ساینده شیشه، اکسید سریم، نانو سیلیس، کاربید سیلیسیم

 

12000 تومان – خرید