رساله دکتری

مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

عنوان رساله

یک روش آزمایشگاهی- شبیه سازی اجزای محدود برای شکل‌دهی قطعات مخروطی نوک تیز

 

چکیده

شکل دهی قطعات مخروطی در صنعت یکی از زمینه‌های پیچیده و دشوار فرآیند‌های شکل دهی فلزات محسوب می‌شود. به علت تماس کم سطح ورق با سنبه در مراحل اولیه شکل دهی، تنش زیادی به ورق اعمال شده که ممکن موجب پارگی آن گردد. بعلاوه، از آنجا که بخش عمده ای از سطح ورق در ناحیه بین نوک سنبه و ورق‌گیر آزاد است، در صورت کشیده شدن ورق، در دیواره قطعه مخروطی چروک ایجاد می‌شود. به همین دلیل این قطعات را در صنعت عموماً با روش اسپینینگ، شکل دهی انفجاری یا با کشش عمیق چند مرحله ای شکل می دهند. هر یک از روشهای موجود در صنعت دارای محدودیت‌هایی می‌باشد. بویژه برای تولید قطعات مخروطی نوک‌تیز این روشها با محدودیت‌های جدی‌تری مواجه هستند.

در زمینه شکل دهی قطعات مخروطی تحقیقات محدودی انجام شده است. در این پایان‌نامه، شکل دهی قطعات مخروطی، بویژه قطعات مخروطی نوک‌تیز با استفاده از یک روش جدید مورد مطالعه قرار گرفته است. در این روش جدید از دو مرحله برای شکل‌دهی قطعه استفاده شده است. در مرحله اول، با استفاده از روش هیدروفرمینگ قطعه مخروطی پیش‌فرم شکل داده می‌شود. در مرحله دوم، با ارائه یک روش جدید کشش عمیق مجدد، شکل‌دهی قطعات مخروطی نوک‌تیز انجام گردیده است.

جهت دستیابی به هندسه پیش‌فرم مطلوب، ضروری بود تا تاثیر پارامترهای قالب و فرآیند تعیین ‌گردد. در این راستا از روش شبیه‌سازی اجزای محدود و مراحل تجربی استفاده گردیده است. با بدست آمدن چگونگی تاثیر این پارامتر‌ها و نوآوری حاصل از رساله، امکان شکل‌دهی قطعه مخروطی با نسبت زیاد میسر گردید. نتایج نشان داده‌است که با روش ارایه شده قطعه مخروطی با نوک‌تیز و با حداکثر کاهش ضخامت ۱۲% شکل داده شد. برای بررسی قابلیت تعمیم روش ارائه شده، دو قطعه مخروطی با مقیاس کوچکتر و بزرگتر مورد آزمایش قرار گرفت و نشان داده شده است که نتایج قابل توسعه می‌باشد.

واژگان کلیدی: هیدروفرمینگ ورق، قطعات مخروطی، کشش عمیق هیدرودینامیکی، شبیه‌سازی اجزای محدود

 

فهرست مطالب

 

قدردانی ث‌

چکیده ج‌

کلیات ۱

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- معرفی روش‌های اصلی هیدروفرمینگ ورق ۴

۱-۲-۱- روش‌های ماتریس – سیال ۵

۱-۲-۱-۱- هیدروفرمینگ استاندارد (هیدروفرمینگ با دیافراگم لاستیکی) ۵

۱-۲-۱-۲- کشش عمیق هیدرومکانیکی -هیدرواستاتیکی ۶

۱-۲-۱-۳- روش کشش عمیق هیدرومکانیکی- هیدرودینامیکی ۷

۱-۲-۱-۴- کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی ۸

۱-۲-۱-۵- کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار یکنواخت روی ورق ۹

۱-۲-۱-۶- کشش عمیق هیدروریم ۱۰

۱-۲-۲- روش‌های هیدروفرمینگ سنبه – سیال ۱۱

۱-۲-۳- روش ترکیبی هیدروفرمینگ ۱۲

۱-۳- مروری بر پژوهشهای انجام شده در زمینه هیدروفرمینگ ورق ۱۲

۱-۴- مروری بر پژوهش‌های انجام شده در زمنیه شکل‌دهی قطعات مخروطی ۳۲

۱-۵- تعریف مساله و اهداف پایان نامه ۴۸

۱-۶- مراحل انجام رساله ۵۰

فصل ۲- فصل۲ ۵۲

مراحل آزمایشگاهی ۵۲

۲-۱- مقدمه ۵۳

۲-۲- انتخاب نوع روش هیدروفرمینگ برای شکل‌دهی قطعات مخروطی ۵۳

۲-۳- معرفی دستگاه و تجهیزات ۵۴

۲-۳-۱- ماشین شکل‌دهی ۵۴

۲-۳-۲- مجموعه قالب ۵۵

۲-۳-۳- قطعات مجموعه قالب ۵۷

۲-۳-۴- سیستم تولید فشار ۵۸

۲-۴- دستگاه‌های اندازه‌گیری ۶۱

۲-۴-۱- دستگاه ضخامت سنج ۶۱

۲-۴-۲- دستگاه پروفیل پروژکتور ۶۱

۲-۵- آزمایش کشش ۶۲

فصل۳ ۶۵

فصل ۳- شبیه‌سازی اجزای محدود ۶۵

۳-۱- مقدمه ۶۶

۳-۲- معرفی نرم افزار شبیه‌سازی ۶۶

۳-۳- مراحل شبیه‌سازی ۶۶

۳-۳-۱- ایجاد مدل هندسی ۶۷

۳-۳-۲- خصوصیات ماده (ورق) ۶۸

۳-۳-۳- مونتاژ قطعات ۶۸

۳-۳-۴- مراحل شکل‌دهی ۶۹

۳-۳-۵- تعیین تماس بین سطوح ۷۰

۳-۳-۶- شرایط مرزی و بارگذاری ۷۰

۳-۳-۷- شبکه بندی ۷۳

۳-۳-۸- تحلیل فرآیند ۷۵

۳-۴- ناهمسانگردی در ورق ۷۶

فصل ۴- نتایج و بحث ۷۸

۴-۱- مقدمه ۷۹

۴-۲- انتخاب نوع فرآیند هیدروفرمینگ. ۷۹

۴-۳- تایید شبیه‌سازی ۸۱

۴-۴- بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر شکل‌دهی قطعه مخروطی ۸۲

۴-۴-۱- مقدمه ۸۲

۴-۴-۲- بررسی تاثیر مسیر فشار ۸۴

۴-۴-۳- بررسی تاثیر سرعت سنبه ۱۰۰

۴-۴-۴- بررسی اثر پیش‌بشکه‌ای ۱۰۶

۴-۴-۵- تاثیر پارامتر‌های مجموعه قالب ۱۰۸

۴-۴-۵-۱- تاثیر زاویه مخروط سنبه ۱۰۸

۴-۴-۵-۲- تاثیر ضخامت ورق ۱۱۴

۴-۴-۵-۳- تاثیر شعاع سر سنبه ۱۱۵

۴-۴-۵-۴- اثر شعاع ناحیه بین مخروط – استوانه ۱۱۸

۴-۴-۵-۵- اثر ضریب اصطکاک بین سنبه و ورق ۱۲۰

۴-۴-۵-۶- اثر ضریب اصطکاک بین ورق و ورق‌گیر ۱۲۴

۴-۵- ارائه روش جدید برای شکل‌دهی قطعه مخروطی نوک‌تیز ۱۲۶

۴-۵-۱- شکل‌دهی مرحله پیش‌فرم ۱۲۷

۴-۵-۲- روش جدید کشش عمیق مجدد برای شکل‌دهی مرحله نهایی ۱۳۰

۴-۵-۳- ارائه روش جدیدی برای شکل سنبه پیش‌فرم ۱۳۶

۴-۵-۴- روند کلی شکل‌دهی قطعات مخروطی نوک‌تیز با روش جدید ۱۴۹

۴-۶- مقایسه روش شکل‌دهی مخروط در کشش مجدد سنتی و روش ارائه شده ۱۵۳

فصل ۵- نتیجه‌گیری ۱۵۵

فصل ۶- و ۱۵۵

فصل ۷- پیشنهادات ۱۵۵

۷-۱- مقدمه ۱۵۶

۷-۲- نتیجه گیری ۱۵۶

۷-۳- پیشنهادات ۱۵۹

مراجع ۱۶۰

فصل ۸- پیوست ۱۶۵

۸-۱- بررسی شکل‌دهی قطعه مخروطی در اندازه‌های بزرگترو کوچکتر از نمونه بررسی شده ۱۶۶

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل (۱-۱) شماتیک فرآیند کشش عمیق برای شکل‌دهی یک قطعه مخروطی، طراحی و ساخته شده توسط نگارنده ۳

شکل (۱-۲) عیوب ایجاد شده در قطعه مخروطی، کشیده شده توسط نگارنده در فرآیند کشش عمیق سنتی ۳

شکل (۱-۳) (الف)- شماتیک روش هیدروفرمینگ استاندارد (ب)- قطعه تولید شده با این روش ]۸[ ۶

شکل (۱-۴) شماتیک فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی-هیدرواستاتیکی ]۶[. ۷

شکل (۱-۵) شماتیک فرآیند کشش عمیق هیدرودینامیکی ]۱۰[ ۸

شکل (۱-۶) شماتیک کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی ]۱۰[ ۹

شکل (۱-۷) شماتیک فرآیند کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار یکنواخت]۱۱[ ۱۰

شکل (۱-۸) شماتیک فرآیندکشش عمیق هیدروریم ]۸[ ۱۱

شکل (۱-۹) شماتیک فرآیند هیدروفرمینگ سنبه – سیال ]۱۲[ ۱۱

شکل (۱-۱۰) شماتیک روش ترکیبی هیدروفرمینگ ]۱۲[ ۱۲

شکل (۱-۱۱) اثر فشار اولیه بر نسبت کشش در هیدروفرمینگ قطعات آلومینیومی و مسی ]۷[ ۱۳

شکل (۱-۱۲) منحنی تغییرات کرنش ضخامتی بر حسب نسبت کشش، t0  ضخامتت اولیه ورق، D0  قطر اولیه بلانک، d قطر سنبه  ]۷[ ۱۳

شکل (۱-۱۳) نتایج تجربی و نتایج شبیه‌سازی (الف)- شبیه‌سازی با استفاده از معیار هیل (ب)- شبیه‌سازی با استفاده از معیار بارلات (ج) تجربی ]۱۳[ ۱۴

شکل (۱-۱۴) انواع پارگیها در قطعه کشیده شده با روش کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی]۱۰[ ۱۵

شکل (۱-۱۵) پارگی اولیه در قطعه ، سمت چپ پارگی بدون چروک در فلنج، سمت راست پارگی با چروک در فلنج]۱۰[ ۱۵

شکل (۱-۱۶) انواع پارگی میانی به ترتیب از چپ نوع اول، دوم و سوم]۱۰[ ۱۶

شکل (۱-۱۷) پارگی نهایی، سمت راست، پارگی کل فلنج، سمت چپ، پارگی چند کنگره]۱۰[ ۱۶

شکل (۱-۱۸) انواع چروکیدگی در قالب هیدرودینامیکی با فشار شعاعی، سمت چپ چروک در ناحیه فلنج، سمت راست چروک در ناحیه بدنه]۱۰[ ۱۷

شکل (۱-۱۹) تصویر شماتیک روشهای مختلف پیش- بشکه‌ای (الف)- مثبت (ب)- منفی ]۱۴[ ۱۸

شکل (۱-۲۰) تاثیر فشار و ارتفاع پیش بشکه‌ای بر نسبت کشش، الف) Al1050-H0 ب) Al 6016-T4 ]14[ 19

شکل (۱-۲۱) منحنی‌ توزیع ضخامت بر حسب لقی در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی با فشار یکنواخت ]۱۵[ ۲۰

شکل (۱-۲۲) منحنی‌ توزیع ضخامت بر حسب شعاع‌ ماتریس در فرآیند کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار یکنواخت]۱۵[ ۲۰

شکل (۱-۲۳) تصویر شماتیک طراحی جدید قالب متحرک ]۸[ ۲۱

شکل (۱-۲۴) تصویر شماتیک یک مجموعه قالب متحرک ]۱۶[ ۲۲

شکل (۱-۲۵) تاثیر روانکار بر مسیر فشار]۱۶[ ۲۳

شکل (۱-۲۶) مراحل شکل‌دهی قطعه پله‌دار ]۱۷[ ۲۴

شکل (۱-۲۷) قطعه پله‌ای تولید شده با روش هیدروفرمینگ در یک مرحله، الف- شبیه‌سازی، ب- تجربی ]۱۷[ ۲۴

شکل (۱-۲۸) سطح مقطع‌های متفاوت برای انجام آزمایش ]۱۸[ ۲۵

شکل (۱-۲۹) شبکه بندی اجزای محدود برای مجموعه قالب مربوط به قطعه سر کروی]۱۹[ ۲۶

شکل (۱-۳۰) (الف)، مسیر فشار محفظه قالب (ب)، فشار شعاعی مستقل روی لبه فلنج ]۱۹[ ۲۷

شکل (۱-۳۱) پارگی ایجاد شده در مرحله اولیه برای مسیر فشار ۱ با فشار شعاعیMPa20 [19] 27

شکل (۱-۳۲) ایجاد چروک درفلنج در مرحله اولیه برای مسیر فشار ۷ با فشار شعاعی MPa65 ]19[ 27

شکل (۱-۳۳) اثر مسیر فشار شعاعی بر کمترین ضخامت دیواره]۱۹[ ۲۸

شکل (۱-۳۴) ناحیه بندی و ابعاد پارامتری قالب هیدروفرمینگ ]۲۰[ ۲۸

شکل (۱-۳۵) الف- اثر ضریب اصطکاک، ب- اثر نمای کار- سختی( (n ، ج- اثر نسبت حد کشش(b/a) بر مقدار حد فشار شکل‌دهی ]۲۰[ ۳۱

شکل (۱-۳۶) الف- مقایسه فشار برشکل‌دهی قطعه نیم کروی تحت شرایط کشیدگی ب- توزیع ضخامت مرکز قطعه نیم کروی تحت شرایط کشیدگی ج- اثر ضریب اصطکاک بر فشار سیال د- اثر نمای کار سختی بر فشار سیال‌]۲۱[ ۳۲

شکل (۱-۳۷) از چپ به راست، مراحل تولید قطعه مخروطی با روش کشش عمیق چند مرحله‌ای [۱] ۳۳

شکل (۱-۳۸) مراحل تولید قطعه مخروطی با نوک‌تیز با روش کشش چند مرحله‌ای توام با پیش‌فرم ۳۴

شکل (۱-۳۹) شماتیک مجموعه قالب کشش عمیق برای قطعه مخروطی، ۱- ماتریس ۲- ورق‌گیر ۳- سنبه ۴- موقعیت دهنده نسبت به مرکز، ۵ و۶ تکیه گاه حلقوی۷- کوبه اصلی ۸- کوبه ورق‌گیر ۹- ورق ۱۰- فاصله انداز ۱۱- گیره ۱۲- میز پرس]۲۳[ ۳۴

شکل (۱-۴۰)چروک ایجاد شده در قطعه مربوط به قالب شکل(۱-۳۹)] ۲۳[ ۳۵

شکل (۱-۴۱) شبکه اولیه (تعداد اجزا۴۳۶۴) ورق و شکل‌های نهایی فنجان‌های مخروطی بدست‌آمده شده از ITAS3D و ABAQUS، جنس SPCE ، قطر ورق اولیه mm170 ، سنبه A، کورس mm 1/54 ]23[ 35

شکل (۱-۴۲) شماتیک مجموعه قالب شکل‌دهی فنجان مخروطی با استفاده از لایه اورتان ]۲۴[. ۳۶

شکل (۱-۴۳) الف- مراحل میانی شکل‌دهی فنجان مخروطی در قالب با لایه اورتان، ب- فنجان مخروطی شکل داده شده از گرده مسی به قطر mm 100 [24]. 37

شکل (۱-۴۴) کرنش اندازه‌گیری شده در جهات مختلف مربوط به فنجان مخروطی مسی (قطر اولیه گرده mm112) [24]. 38

شکل (۱-۴۵) شماتیک مجموعه قالب شکل‌دهی قطعه مخروطی با سنبه فلزی و حلقه اورتانی ]۲۵[ ۳۹

شکل (۱-۴۶) قطعه مسی شکل داده شده در مجموعه قالب با سنبه اورتانی ]۲۵[ ۳۹

شکل (۱-۴۷) به ترتیب از چپ، مراحل شکل‌دهی قطعه در قالب با سنبه اورتانی ]۲۵[ ۴۰

شکل (۱-۴۸) کرنشهای ایجاد شده بر روی قطعه، (الف) کرنش نصف النهاری (ب) کرنش محیطی (ج) کرنش ضخامتی ]۲۵[ ۴۰

شکل (۱-۴۹) شکل‌دهی قطعه مخروطی، (الف) قالب سنتی (ب) قالب هیدرومکانیکی با ایجاد فشار کمکی] ۲۶ [ ۴۱

شکل (۱-۵۰) توزیع ضخامت قطعه شکل‌داده شده در مجموعه قالب هیدرومکانیکی، به دست آمده از شبیه‌سازی] ۲۶ [ ۴۲

شکل (۱-۵۱) نمودار فشار- عمق کشش در قالب هیدرومکانیکی] ۲۶ [ ۴۲

شکل (۱-۵۲) منحنی‌های توزیع ضخامت بر حسب عمق کشش در قطعه استوانه‌ای- مخروطی] ۲۶ [ ۴۳

شکل (۱-۵۳) قطعه شکل داده شده با استفاده از کالیبره کردن با ابزار همسان] ۲۷ [ ۴۴

شکل (۱-۵۴) شکل‌دهی با استفاده از کالیبره کردن با ابزار متفاوت، الف- قطعه شکل داده شده، ب- مشخصات ابعادی قطعه] ۲۷ [ ۴۴

شکل (۱-۵۵) قطعه شکل داده شده با کیفیت خوب با سنبه پیش فرم سر کروی] ۲۷ [ ۴۵

شکل (۱-۵۶) قطعه شکل داده شده بعد از پیش بشکه‌ای و کالیبره شدن قطعه، فشار پیش بشکه‌ایMpa18 [27] 46

شکل (۱-۵۷) نیروی ورق‌گیر متغیر بر حسب جابجایی سنبه، پیش بینی شده توسط شبیه‌سازی تطبیقی [۲۸]. ۴۷

شکل (۱-۵۸) فنجان‌های مخروطی تولید شده از فرآیند کشش عمیق، الف- BHF ثابت بهینه، ب- BHF متغیر بهینه[۲۸]. ۴۷

شکل (۱-۵۹) نمودار‌های توزیع نازک شدگی الف- نیروی ورق‌گیر ثابت، ب- نیروی ورق‌گیر متغیر [۲۸]. ۴۸

شکل (۲-۱) ماشین‌های شکل‌دهی، سمت راست، دستگاه آزمایش اونیورسال (DMG)، سمت چپ، پرس هیدرولیک KN400 خاور پرس ۵۴

شکل (۲-۲) تصویر شماتیک مجموعه قالب کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی مورد استفاده در این پژوهش. ۵۵

شکل (۲-۳) الف- اجزای مجموعه قالب ، ب- مجموعه قالب در حالت نصب شده بر روی دستگاه آزمایش. ۵۶

شکل (۲-۴) مسیر نمونه فشار اعمالی در تحقیق حاضر ۵۷

شکل (۲-۵) واحد هیدرولیکی استفاده شده ۵۹

شکل (۲-۶) مدار هیدرولیکی استفاده شده در قالب هیدرودینامیکی با فشار شعاعی ۵۹

شکل (۲-۷) تجهیزات سیتم هیدرولیکی کنترل فشار ۶۰

شکل (۲-۸) تجهیزات اندازه‌گیری ضخامت ورق، الف- ضخامت سنج اولتراسونیک، ب- ضخامت سنج مکانیکی، ج- کولیس دیجیتالی. ۶۱

شکل (۲-۹) دستگاه پروفیل پروژکتور نوری Baty R14 62

شکل (۲-۱۰) ابعاد نمونه کشش مطابق استاندارد ASTM-A370. 62

شکل (۲-۱۱) نمونه‌هایی از قطعات کشیده شده طبق استاندارد ASTM-A370. 63

شکل (۲-۱۲) نمودار تنش – کرنش حقیقی حاصل از آزمایش کشش الف- فولاد St14 ب- مس ۹/۹۹%. ۶۴

شکل (۳-۱) مدل اجزای قالب و ورق در نرم افزار شبیه‌سازی ۶۸

شکل (۳-۲) مونتاژ اجزای قالب و ورق در شبیه‌سازی. ۶۹

شکل (۳-۳) شرایط مرزی اعمال شده در شبیه‌سازی. ۷۱

شکل (۳-۴) شرایط مرزی فشار،PR فشار محفظه، PS فشار در ناحیه فلنج ورق]۲۲[. ۷۲

شکل (۳-۵) شرط مرزی فشار اعمالی بر ورق، الف- مدل ورق در شبیه‌سازی، ب- شماتیک ورق در مجموعه قالب. ۷۲

شکل (۳-۶) المان بندی ورق اولیه و اجزای قالب ۷۴

شکل (۴-۱) نتیجه شبیه‌سازی برای شکل‌دهی قطعه مخروطی با روش سنبه – سیال ۸۰

شکل (۴-۲) قطعه مخروطی شکل داده شده با روش سنبه – سیال ۸۰

شکل (۴-۳) نتایج شبیه‌سازی و تجربی برای نمونه مسی، الف- منحنی نیرو- جابجایی، ب- منحنی توزیع ضخامت ۸۲

شکل (۴-۴) هندسه پارامتر‌ی قطعه مخروطی برای بررسی تاثیر پارامترهای موثر در فرآیند ۸۳

شکل (۴-۵) هندسه پارامتری مجموعه قالب هیدرومکانیکی بصورت ۸۵

شکل (۴-۶) مسیر فشار نمونه اعمالی در آزمایش ۸۷

شکل (۴-۷) ۸۸

شکل (۴-۸) مسیر فشار برای چهار قطعه مخروطی، الف- قطعه A، ب- قطعه‌های B  و C ، ج- قطعه D 88

شکل (۴-۹) الف- مسیر مشخص شده برای تعیین منحنی‌های توزیع ضخامت، ب- ناحیه‌های مورد مطالعه در قطعه ۸۸

شکل (۴-۱۰) شکل‌دهی قطعه A در فشار بیشینه MPa10 و ایجاد پارگی در ناحیه II، (الف) تجربی (ب) شبیه‌سازی ۸۹

شکل (۴-۱۱) پارگی در ناحیه II  قطعه‌های B، C وD به ترتیب از (الف) تا (ج) در فشار بیشینه کمتر از MPa5/7، ۵/۱۷و ۶ ۹۰

شکل (۴-۱۲) شکل‌دهی قطعه A در فشار بیشینه MPa5/12 و ایجاد گلویی در ناحیه II (الف) تجربی (ب) شبیه‌سازی ۹۰

شکل (۴-۱۳) عیب نازک شدگی در ناحیه II  به ترتیب برای قطعه‌های B، C وD، در فشار بیشینه MPa5/7، ۵/۱۷و۶ ۹۱

شکل (۴-۱۴) قطعه شکل داده شده A در فشار بیشینه MPa25 (الف) تجربی (ب) شبیه‌سازی ۹۱

شکل (۴-۱۵) قطعه‌های B، C وD شکل داده شده به ترتیب از (الف) تا (ج) در فشار‌های نهاییMPa5/17، ۳۵ و ۲۰ ۹۲

شکل (۴-۱۶) منحنی توزیع ضخامت قطعه مخروطی A در فشار بیشینه MPa25 93

شکل (۴-۱۷) منحنی‌های توزیع ضخامت حاصل از شبیه‌سازی در امتداد I-V شکل (۴- ۸ )، واحد فشار MPa 94

شکل (۴-۱۸) منحنی‌های توزیع ضخامت قطعه A تا D در ناحیه II در فشار‌های بیشینه مختلف ۹۵

شکل (۴-۱۹) تاثیر سطح فشار بیشینه بر چگونگی تماس ورق با سنبه برای قطعه A، واحد فشار MPa 96

شکل (۴-۲۰) منحنی نیرو – جابجایی قطعه A در فشار بیشینه MPa30 97

شکل (۴-۲۱) تاثیرفشار بیشینه بر نیروی بیشینه سنبه برای قطعات A تا D 98

شکل (۴-۲۲) تغییرات نسبت کشش بر حسب فشار بیشینه، به دست آمده از شبیه‌سازی، D : قطر ورق اولیه ۱۰۰

شکل (۴-۲۳) مسیر‌های فشار تجربی بر حسب سرعت‌های مختلف سنبه، (الف) فشار- زمان، (ب) فشار- جابجایی ۱۰۱

شکل (۴-۲۴) منحنی جابجایی رسیدن به فشار بیشینه بر حسب سرعت سنبه، بدست آمده از آزمایش ۱۰۲

شکل (۴-۲۵) قطعه شکل داده شده در سرعت سنبه mm/min 40 (الف) تجربی، (ب) شبیه‌سازی ۱۰۳

شکل (۴-۲۶) قطعه شکل داده شده مربوط به سرعت سنبه mm/min 50 (الف) تجربی، (ب) شبیه‌سازی. ۱۰۳

شکل (۴-۲۷) قطعه مخروطی شکل داده شده مربوط به سرعت سنبه mm/min 850. (الف) تجربی، (ب) شبیه‌سازی ۱۰۴

شکل (۴-۲۸) تاثیر سرعت سنبه برمنحنی توزیع ضخامت قطعه مخروطی، به دست آمده از تست تجربی، فشار بیشینه MPa30. 104

شکل (۴-۲۹) تاثیر سرعت سنبه بر درصد کاهش ضخامت در ناحیه II  برای قطعهA  و فشار بیشینه MPa30 105

شکل (۴-۳۰) اثر فشار پیش‌بشکه‌ای بر منحنی توزیع ضخامت قطعه مخروطی A، به دست آمده از شبیه‌سازی، فشار بیشینه MPa30 106

شکل (۴-۳۱) تغییرات درصد کاهش ضخامت در ناحیه I قطعه مخروطی A بر حسب فشار پیش‌بشکه‌ای، به دست آمده از شبیه‌سازی، فشار بیشینه MPa30 107

شکل (۴-۳۲) پیش‌بشکه‌ای شدن قطعه مخروطی A در فشار MPa8 108

شکل (۴-۳۳) هندسه قطعه مخروطی جهت بررسی تاثیر زاویه مخروطی سنبه، ابعاد به میلیمتر ۱۰۹

شکل (۴-۳۴) منحنی‌های توزیع ضخامت قطعه در ناحیه  II در فشار‌های بیشینه مختلف نهایی ۱۱۰

شکل (۴-۳۵) منحنی‌های تجربی تغییرات درصدکاهش ضخامت در ناحیه  II بر حسب فشار بیشینه نهایی، به دست آمده از شبیه‌سازی ۱۱۰

شکل (۴-۳۶) پنجره شکل‌دهی قطعه مخروطی برای زوایای مختلف، بدست آمده با روش شبیه‌سازی ۱۱۲

شکل (۴-۳۷) توزیع کرنش در قطعه مخروطی در فشار بیشینهMPa30، (الف) زاویه ۴۵۰، (ب) زاویه ۶۰۰ ، (ج)زاویه ۷۵۰ ۱۱۳

شکل (۴-۳۸) قطعه مخروطی تولید شده، به ترتیب از چپ زاویه مخروطی سنبه ۴۵۰ ، ۶۰۰ و۷۵۰، فشار بیشینه MPa30 114

شکل (۴-۳۹) منحنی‌های تجربی توزیع ضخامت ورق بر حسب فشار بیشینه قطعه D برای ورق‌های به ضخامت مختلف، به دست آمده از شبیه‌سازی ۱۱۵

شکل (۴-۴۰) اثر شعاع سر سنبه بر توزیع ضخامت قطعه مخروطی، زاویه مخروطی سنبه، ۶۰۰، به دست آمده از شبیه‌سازی ۱۱۶

شکل (۴-۴۱) تغییرات درصدکاهش ضخامت ناحیه  II برحسب نسبت شعاع سر سنبه به ضخامت ورق برای قطعه D، به دست آمده از شبیه‌سازی ۱۱۷

شکل (۴-۴۲) تغییرات درصدکاهش ضخامت ناحیه II  بر حسب نسبت شعاع سر سنبه به ضخامت ورق در زاویه‌های مخروطی سنبه مختلف برای قطعه D، به دست آمده از شبیه‌سازی ۱۱۷

شکل (۴-۴۳) اثر شعاع ناحیه بین مخروط- استوانه بر توزیع ضخامت برای قطعه D، به دست آمده از شبیه‌سازی ۱۱۸

شکل (۴-۴۴) تغییرات درصد کاهش ضخامت ناحیه IV  بر حسب نسبت شعاع ناحیه بین مخروط- استوانه به ضخامت در زاویه‌های مخروطی سنبه مختلف برای قطعه D، به دست آمده از شبیه‌سازی ۱۱۹

شکل (۴-۴۵) تاثیر ضریب اصطکاک بین سنبه و ورق بر میزان کاهش ضخامت قطعه، به دست آمده از شبیه‌سازی ۱۲۱

شکل (۴-۴۶) اثر ضریب اصطکاک بین ورق و سنبه بر روی مقدار کرنش قطعه مخروطی، (الف) ضریب اصطکاک ۰۱/۰، (ب) ضریب اصطکاک ۲/۰٫ ۱۲۲

شکل (۴-۴۷) تاثیر ضریب اصطکاک بین سنبه و ورق بر بیشترین کاهش ضخامت ناحیه I، به دست آمده از شبیه‌سازی ۱۲۳

شکل (۴-۴۸) تاثیر ضریب اصطکاک بین سنبه و ورق بر بیشترین کاهش ضخامت ناحیه II، به دست آمده از شبیه‌سازی ۱۲۳

شکل (۴-۴۹) تاثیر ضریب اصطکاک بین ورق و ورق‌گیر بر میزان کاهش ضخامت قطعه مخروطی، به دست آمده از شبیه‌سازی ۱۲۵

شکل (۴-۵۰) اثر ضریب اصطکاک بین ورق و ورق‌گیر بر روی مقدار کرنش قطعه مخروطی، (الف) ضریب اصطکاک ۰۱/۰، (ب) ضریب اصطکاک ۲/۰ ۱۲۵

شکل (۴-۵۱) تاثیر ضریب اصطکاک بین ورق و ورق‌گیر بر کاهش ضخامت در ناحیه II به دست آمده از شبیه‌سازی ۱۲۶

شکل (۴-۵۲) هندسه قطعه مخروطی نوک‌تیز برای شکل‌دهی با روش هیدروفرمینگ، ابعاد به میلیمتر ۱۲۸

شکل (۴-۵۳) هندسه پیش‌فرم طراحی شده برای مرحله هیدروفرمینگ قطعه شکل(۴-۵۱) ۱۲۸

شکل (۴-۵۴) قطعه پیش‌فرم شکل داده شده در قالب هیدرودینامیکی با فشار شعاعی، فشار بیشینه MPa30 129

شکل (۴-۵۵) منحنی تغییرات ضخامت قطعه پیش‌فرم در مسیر I-V شکل(۴-۸) برای فشار بیشینه MPa30، به دست آمده از تست تجربی ۱۳۰

شکل (۴-۵۶) قطعه شکل داده شده در مرحله دوم در قالب کشش عمیق مجدد سنتی- بدون آنیل ۱۳۱

شکل (۴-۵۷) قطعه مخروطی شکل داده شده در مرحله دوم در قالب کشش عمیق مجدد سنتی- آنیل شده ۱۳۱

شکل (۴-۵۸) مجموعه قالب جدید کشش عمیق مجدد برای مرحله نهایی قطعه مخروطی ۱۳۲

شکل (۴-۵۹) تنش‌های ایجاد شده در: الف) قالب کشش عمیق مجدد جدید ب) قالب کشش عمیق مجدد سنتی ۱۳۳

شکل (۴-۶۰) قطعه مخروطی شکل داده شده در قالب کشش عمیق مجدد جدید- بدون آنیل ۱۳۴

شکل (۴-۶۱) قطعه مخروطی سالم شکل داده شده در قالب کشش مجدد جدید – آنیل شده ۱۳۴

شکل (۴-۶۲) به ترتیب از سمت چپ، ورق اولیه، قطعه پیش‌فرم (هیدروفرمینگ)، قطعه نهایی ۱۳۵

شکل (۴-۶۳) منحنی توزیع ضخامت قطعه نهایی در قالب کشش عمیق مجدد جدید، به دست آمده از تست تجربی ۱۳۵

شکل (۴-۶۴) مرحله خم و واخم در قطعه پیش‌فرم ۱۳۶

شکل (۴-۶۵) هندسه پیش‌فرم دو مخروطی پیشنهادی ۱۳۷

شکل (۴-۶۶) اثر زاویه سر مخروط بر منحنی توزیع ضخامت قطعه پیش‌فرم شکل(۴-۶۴)، به دست آمده از شبیه‌سازی ۱۳۸

شکل (۴-۶۷) قطعه پیش‌فرم دو مخروطی شکل داده شده ۱۳۹

شکل (۴-۶۸) منحنی توزیع ضخامت قطعه پیش‌فرم با هندسه دو مخروطی در مسیر I-V شکل(۴-۸)، فشار بیشینه MPa30، به دست آمده از تست تجربی ۱۳۹

شکل (۴-۶۹) مقایسه منحنی توزیع ضخامت برای پیش‌فرم مخروط ناقص و پیش‌فرم دو مخروطی، به دست آمده از تست تجربی ۱۴۰

شکل (۴-۷۰) شماتیک شکل‌دهی قطعه پیش‌فرم دو مخروطی در قالب کشش مجدد جدید. ۱۴۱

شکل (۴-۷۱) قطعه مخروطی شکل داده شده نهایی با پیش‌فرم دو مخروطی ۱۴۱

شکل (۴-۷۲)منحنی توزیع ضخامت قطعه شکل داده شده نهایی با پیش‌فرم دومخروطی، به دست آمده از تست تجربی ۱۴۲

شکل (۴-۷۳) منحنی‌های توزیع ضخامت قطعه مخروطی نهایی با پیش‌فرم ناقص و پیش‌فرم دو مخروطی، به دست آمده از تست تجربی ۱۴۲

شکل (۴-۷۴) شماتیک قطعه پیش‌فرم دو مخروطی با حداکثرشعاع‌های ایجاد شده بر روی شکل(۴-۶۴) ۱۴۳

شکل (۴-۷۵)قطعه پیش‌فرم دو مخروطی شکل‌داده شده متناظر با شکل(۴-۷۳) ۱۴۳

شکل (۴-۷۶) منحنی توزیع ضخامت قطعه پیش‌فرم شکل(۴-۷۴) در مسیر I-V شکل(۴-۸)، برای فشار بیشینه MPa30، به دست آمده از تست تجربی ۱۴۴

شکل (۴-۷۷) منحنی توزیع ضخامت برای قطعه پیش‌فرم دو مخروطی متناظر با شکل‌های(۴-۶۴) و(۴-۷۳)، به دست آمده از تست تجربی ۱۴۴

شکل (۴-۷۸) منحنی‌های مختلف برای هندسه پیش‌فرم قطعه مخروطی ۱۴۵

شکل (۴-۷۹) قطعه پیش‌فرم شکل داده شده با منحنی اسپیلاین ۱۴۶

شکل (۴-۸۰) منحنی توزیع ضخامت قطعه پیش‌فرم اسپیلاین، به دست آمده از تست تجربی ۱۴۶

شکل (۴-۸۱) منحنی‌های توزیع ضخامت قطعه مخروطی پیش‌فرم متناظر با شکل‌های(۴-۷۴) و(۴-۷۸)، به دست آمده از تست تجربی ۱۴۷

شکل (۴-۸۲)  قطعه مخروطی نهایی با پیش‌فرم اسپیلاین ۱۴۸

شکل (۴-۸۳) منحنی توزیع ضخامت قطعه شکل داده شده نهایی با پیش‌فرم اسپیلاین، به دست آمده از تست تجربی ۱۴۸

شکل (۴-۸۴) منحنی‌های توزیع ضخامت قطعه مخروطی نهایی با پیش‌فرم دو مخروطی با شعاع زیاد و پیش‌فرم اسپیلاین، به دست آمده از تست تجربی ۱۴۹

شکل (۴-۸۵) هندسه پیش‌فرم دو مخروطی با هندسه پارامتری ۱۵۰

شکل (۴-۸۶) مراحل طراحی سنبه پیش‌فرم، الف- گرده اولیه، ب- هندسه پیش فرم دو مخروطی، ج- نحوه اعمال قوس در ناحیه‌های خم در پیش‌فرم دو مخروطی، د- پیش‌فروم دو مخروطی با گذراندن منحنی مطلوب ۱۵۲

شکل (۶-۱) قطعه مخروطی صنعتی بزرگ‌تر، ابعاد به‌ میلیمتر ۱۶۶

شکل (۶-۲) شکل‌دهی مرحله اول قطعه مخروطی صنعتی بزرگتر با پیش‌فرم مخروط ناقص ۱۶۷

شکل (۶-۳) قطعه نهایی تولید شده با پیش‌فرم مخروط ناقص ۱۶۷

شکل (۶-۴) مرحله نهایی شکل‌دهی قطعه مخروطی بزرگتر در قالب سایزینگ ۱۶۸

شکل (۶-۵) از چپ به راست، مراحل شکل‌دهی قطعه مخروطی در مقیاس بزرگتر ۱۶۸

شکل (۶-۶) هندسه پیش‌فرم دو مخروطی برای قطعه صنعتی بزرگتر ۱۶۹

شکل (۶-۷) مجموعه قالب هیدرودینامیکی با فشار شعاعی برای قطعه مخروطی صنعتی بزرگتر ۱۶۹

شکل (۶-۸) پرس هیدرولیکی ۲۰۰ تنی ۱۷۰

شکل (۶-۹) قطعه پیش‌فرم دو مخروطی شکل داده شده برای قطعه صنعتی بزرگتر ۱۷۰

شکل (۶-۱۰) منحنی توزیع ضخامت قطعه پیش‌فرم دو مخروطی بزای قطعه صنعتی بزرگتر در فشار‌های نهایی مختلف ۱۷۱

شکل (۶-۱۱) قالب مورد استفاده کشش جدید برای قطعه صنعتی بزرگتر ۱۷۲

شکل (۶-۱۲) قطعه صنعتی بزرگتر نهایی شکل داده شده با پیش‌فرم دو مخروطی ۱۷۲

شکل (۶-۱۳) قطعه مخروطی صنعتی کوچکتر، ابعاد به میلیمتر ۱۷۳

شکل (۶-۱۴) قطعه پیش‌فرم دو مخروطی برای قطعه مخروطی صنعتی کوچکتر ۱۷۴

شکل (۶-۱۵) مرحل تولید قطعه مخروطی صنعتی کوچکتر ۱۷۵

شکل (۶-۱) تولید قطعه مخروطی صنعتی کوچکتر با روش (الف) اسپینینگ، (ب) جدید ۱۷۵

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

 

 

جدول (۲-۱) خصوصیات مکانیکی و فیزیکی ورق‌های مورد استفاده. ۶۳

جدول (۳-۱) مقدار ضریب ناهمسانگردی ۷۷

جدول (۴-۱) جزئیات قطعه نشان داده شده در شکل(۴-۴)، ابعاد به mm 84

جدول (۴-۲) جزئیات ابعاد مجموعه قالب شکل(۴-۵)، ابعاد به mm 85

جدول (۴-۳) مقایسه کلی بین روش کشش عمیق سنتی با روش جدید ارایه شده، تهیه شده توسط صنعت همکار ۱۵۴