دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی یک سیستم فعال برای پایدار­سازی ایستادن افراد دارای

ضایعه نخاعی در صفحه­ی طولی بر مبنای استراتژی حرکت بالا­تنه

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

 

چکیده ……..۱

 

فصل اول: مقدمه                                                                                                                                            ۲

۱-۱ پیشگفتار.. ۲

۱-۲ آناتومی نخاع و ستون فقرات.. ۲

۱-۳ صفحات آناتومی بدن انسان و نام‌گذاری درجات آزادی مرتبط با آن در پایین‌تنه… ۴

۱-۴ انواع آسیب‌دیدگی‌های نخاعی.. ۵

۱-۵ بررسی مشکلات بیماران ضایعه نخاعی و راهکارها.. ۶

۱-۶ ارتز.. ۸

۱-۶-۱ ارتزهای غیرفعال.. ۹

۱-۶-۲ ارتزهای فعال.. ۹

۱-۶-۳ اگزوسکلتون‌های فعال.. ۹

۱-۷ کمک‌کننده‌های ایستادن و راه رفتن.. ۱۰

۱-۸ تاریخچه‌ی کارهای عملی انجام‌شده در زمینه‌ی ارتزها و اگزوسکلتون‌های فعال… ۱۱

۱-۸-۱ ارتزهای غیرفعال.. ۱۱

۱-۸-۲ پاراواکر(اچ جی او).. ۱۱

۱-۸-۳ آرجی‌او.. ۱۳

۱-۸-۴ ارتز واک‌اباوت.. ۱۴

۱-۹ نتایج مطالعات مقایسه‌ای.. ۱۵

۱-۱۰ ارتزهای فعال پا.. ۱۶

۱-۱۱ اگزوسکلتون‌های فعال.. ۱۷

۱-۱۲ مبانی تئوریک طراحی ارتزهای فعال و غیرفعال و اگزوسکلتون‌ها   ۱۸

۱-۱۳ مطالعات انجام‌شده درزمینه‌ی پایداری ایستادن ارتز و اگزوسکلتون   ۱۸

۱-۱۳-۱ مطالعه‌ی سینماتیک و دینامیک ارتزها و اگزوسکلتون‌ها   ۱۹

۱-۱۳-۲ مطالعه‌ی کنترل ارتزها و اگزوسکلتون‌های فعال.. ۱۹

۱-۱۳-۳ مطالعات انجام‌شده درزمینه‌ی افزایش پایداری ایستادن   ۲۰

۱-۱۴ تعریف مسئله.. ۲۰

فصل دوم: مفاهیم پایه‌ای پایداری و کنترل                                                     ۲۲

۲-۱ مقدمه.. ۲۲

۲-۲ معرفی ساختمان مورد بررسی.. ۲۳

۲-۲-۱ ویژگی‌های مطلوب برای طراحی ارتز.. ۲۴

۲-۲-۲ نقش بخش‌های مختلف سیستم.. ۲۵

۲-۲-۳ انتخاب مواد مورد استفاده در ساختمان ارتز.. ۲۶

۱٫مواد انتخاب‌شده برای بخش‌های مختلف مفصل ران…… ………………….. ۲۶

۲٫مواد انتخاب‌شده برای بخش تنه………………… …………………………………………………………….. ۲۷

۳٫مواد انتخاب‌شده برای بخش مفصل زانو…………… …………………………………………… ۲۷

۴٫مواد انتخاب‌شده برای ارتزهای زانو-قوزک-پا……. …………………….. ۲۷

۲-۲-۴ طراحی نهایی.. ۲۷

۲-۲-۵ طراحی و ارزیابی نسل دوم ارتز جدید.. ۲۸

۲-۲-۶ پایداری ایستادن با نسل دوم ارتز.. ۲۹

۲-۳ محاسبه جرم، طول، مرکز جرم و ممان اینرسی اندامهای مختلف بدن   ۲۹

۲-۴ گشتاور مفاصل بدن یک فرد دارای آسیب نخاعی.. ۳۱

۲-۵ مدل دینامیکی مورد استفاده.. ۳۲

۲-۶ استخراج معادلات حرکت.. ۳۳

۲-۷ نگاهی دقیقتر به ماهیت دینامیکی سیستم.. ۳۵

۲-۸ تعیین محدوده‌های پایداری برای یک جرم مشخص و زمان مشخص حرکت دست   ۳۶

۲-۹ بحث.. ۳۷

۲-۱۰ قیود پایداری.. ۳۸

۲-۱۱ به‌کارگیری استراتژی حرکت بالاتنه.. ۳۹

فصل سوم: قیود سینماتیکی ایستادن، تعیین زوایای ارتز و نقطهی تعادل بالاتنه                                                                                                                                     ۴۱

۳-۱ مقدمه.. ۴۱

۳-۲ قید سینماتیکی کف پا.. ۴۱

۳-۳ معادلات قیود سینماتیکی کف پا.. ۴۲

۳-۳-۲ بررسی قید عدم حرکت در راستای محور y. 43

3-3-3 بررسی قید عدم سرخوردن در راستای محور x. 44

3-3-4 بررسی قید عدم واژگونی از سمت پاشنه یا پنجه.. ۴۵

۳-۳-۵ بررسی سه قید.. ۴۶

۳-۴ بدست آوردن محدوده‌ی گشتاورها با اعمال پارامترهای اعضای بدن   ۴۶

۳-۵ بررسی قید عدم واژگونی.. ۴۸

۳-۶ بدست آوردن زوایای پایین‌تنه ارتز.. ۵۱

۳-۷ نقطه‌ی تعادل زاویه‌ی بالاتنه.. ۵۴

فصل چهارم: معادلات دینامیکی                                                                                                 ۵۷

۴-۱ مقدمه.. ۵۷

۴-۲ ارزیابی انتخاب مکانیزم و جانمایی عملگر الکتریکی.. ۵۷

۴-۳ بررسی فنر بکار رفته در مفصل ران.. ۶۰

۴-۴ طراحی فنر مفصل ران.. ۶۲

۴-۵ انتخاب عملگر و گیربکس مناسب.. ۶۶

۴-۶ جانمایی عملگر.. ۶۸

۴-۶-۱ چرخ‌دنده‌ی ساده.. ۶۸

۴-۶-۲ چرخ حلزون.. ۶۹

۴-۶-۳ گیربکس اسپیندل.. ۶۹

۴-۶-۴ انتخاب مکانیزم مناسب.. ۷۰

۴-۷ خطی سازی معادلات.. ۷۰

۴-۸ کنترلر.. ۷۲

۴-۸-۲ کنترلر جانمایی قطبها.. ۷۴

 

فصل پنجم: بررسی پایداری به همراه حرکت دست                                          ۷۶

۵-۱ مقدمه.. ۷۶

۵-۲ مدل سه لینکی فرد و ارتز.. ۷۶

۵-۲-۲ معادلات دینامیکی.. ۷۷

۵-۲-۳ انرژی جنبشی.. ۷۸

۵-۲-۴ انرژی پتانسیل.. ۷۸

۵-۳ اعتبار سنجی شبیه‌سازی.. ۷۹

۵-۴ بررسی پایداری حرکت دست با اعمال کنترلر CTM در مدل سه درجه آزادی… ۸۲

۵-۴-۲ حرکت منفرد بالاتنه.. ۸۴

۵-۴-۳ حرکت منفرد دست.. ۸۵

۵-۴-۴ حرکت هم‌زمان دست و بالاتنه.. ۸۶

۵-۵ بررسی پایداری با حرکت دست با استفاده از کنترلرهای طراحی‌شده   ۸۸

۵-۵-۱ مدل دو درجه آزادی.. ۸۸

۵-۵-۲ بررسی کنترلر.. ۸۸

۵-۵-۳ بررسی کنترلر جانمایی قطب‌ها.. ۸۹

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات                                                                                   ۹۳

۶-۱ نتیجه‌گیری.. ۹۳

۶-۲ پیشنهادات.. ۹۴

 

 

شکل۱-۱ آناتومی نخاع   ۳

شکل۱-۲ صفحات آناتومی بدن انسان   ۴

شکل۱-۳ درجات آزادی مربوط به پا   ۵

شکل۱-۴ شبکه عصبی بدن انسان   ۶

شکل۱-۵ به ترتیب از راست به چپ ۱) کین ۲) عصای زیر بغلی ۳) چارچوب راه رفتن   ۱۰

شکل۱-۶ ۱) ارتزهای قوزک-پا ۲) ارتزهای زانو-قوزک-پا ۳) ارتزهای ران-زانو-قوزک-پا   ۱۱

شکل۱-۷ ارتز پاراواکر یا  اچ جی او   ۱۲

شکل۱-۸ ارتز آرجی‌او   ۱۳

شکل۱-۹ ارتز آرجی‌او ایزوسنتریک   ۱۴

شکل۱-۱۰ یک ارتز واکاباوت و مفصل تک‌محوره میانی آن   ۱۵

شکل۱-۱۱ ارتز کاب، اگزوسکلتون میهایلو پاپین، ویسکانسن، اگزوسکلتون دانشگاه سوگانگ   ۱۷

شکل۱-۱۲ مکانیزم یان ، اگزوسکلتون هاردیمن، بلیکس، سارکز   ۱۷

شکل۱-۱۳ اگزوسکلتون دانشگاه ام‌آی‌تی، هال ،موسسهی کاگناوا، روبونی   ۱۸

شکل۲-۱ وضعیت ایستادن سی برای یک فرد آسیب نخاعی و موقعیت مرکز جرم و اندامهای مختلف بدن   ۲۳

شکل۲-۲ طراحی نهایی نسل اول ارتز   ۲۷

شکل۲-۳ ارتزMTK-RGO   ۲۹

A:اجزای ارتز   ۲۹

شکل۲-۴ طول اعضا مختلف بدن، برگرفته از مدل وینتر   ۳۰

شکل۲-۵ مدل مورد استفاده برای تحلیل ایستادن فرد مبتلابه آسیب نخاعی   ۳۳

شکل۲-۶ رفتار فنر  TLSO   ۳۴

شکل۲-۷ (الف) ترسیمه آزاد سیستم در وضعیت تعادل (ب) تقابل میان گشتاورها   ۳۶

شکل۲-۸ ناحیه‌ی مجاز زوایای  و  برای حرکت دست موردنظر در           ۳۷

شکل۲-۹ ناحیه‌ی مجاز زوایای  و  برای حرکت دست به همراه جرم ۱٫۵ کیلوگرم   ۳۷

شکل۲-۱۰ (الف) مدل در نظر بررسی‌شده (ب)مدل ارائه‌شده با در نظر گرفتن قید سینماتیکی کف پا   ۳۸

شکل۲-۱۱ حالت ایستادن فرد مورد آزمایش و جهات مورد استفاده برای اعمال اختلال   ۳۹

شکل۲-۱۲ ناحیهی پایداری با کارایی عالی و ضعیف   ۴۰

شکل۳-۱ (الف) دیاگرام آزاد بالاتنه  (ب) دیاگرام آزاد پایینتنه   ۴۲

شکل۳-۲ محدوده‌ی گشتاور مجاز برای برقراری قید عدم حرکت در راستای محور y   ۴۷

شکل۳-۳ محدوده‌ی گشتاور مجاز برای برقراری قید عدم سرخوردن در راستای محور x   ۴۷

شکل۳-۴ محدوده‌ی گشتاور مجاز برای برقراری قید عدم واژگونی از سمت پاشنه یا پنجه   ۴۷

شکل۳-۵ ناحیه‌ی مجاز گشتاور ورودی به بالاتنه در ناحیه‌ی ۲ و۴  ۴۹

شکل۳-۶ محدودهی گشتاورهای رسم شده برای مقادیر مختلف پارامتر a   ۵۰

شکل۳-۷ محدودهی گشتاورهای رسم شده برای مقادیر مختلف پارامتر b   ۵۰

شکل۳-۸ محدودهی گشتاورهای رسم شده برای مقادیر مختلف پارامتر c   ۵۱

شکل۳-۹ مدل نمادگذاری شده برای محاسبهی پارامترهای سیستم   ۵۱

شکل۳-۱۰ تغییرات زاویه‌ عضو ران و ساق برای دستیابی به‌تساوی گشتاور اعمالی به بالاتنه   ۵۳

شکل۳-۱۱ تغییرات زاویه ساق و مکان افقی مفصل ران برای دستیابی به‌تساوی گشتاور اعمالی به بالاتنه   ۵۳

شکل۳-۱۲ تغییرات مکانی مفصل ران با تغییرات زوایای عضو ران و ساق ارتز   ۵۴

شکل۳-۱۳ ناحیه گشتاور اعمالی برای مفصل ران با در نظر گرفتن قید تساوی گشتاوری   ۵۴

شکل۳-۱۴ گشتاور غیرفعال مفصل ران برای زوایای ۵، صفر و ۵- عضو ران ارتز ( )   ۵۵

شکل۳-۱۵ نقطه‌ی تعادل پایدار بالاتنه   ۵۵

شکل۳-۱۶ نقطه‌ی تعادل ناپایدار   ۵۶

شکل۴-۱ مکان جانمایی عملگر   ۵۸

شکل۴-۲ ارتز MTK-RGO   ۵۹

شکل۴-۳ محدودهی مجاز گشتاور اعمالی به بالاتنه برای عدم واژگونی از سمت پاشنه و پنجهی پا   ۵۹

شکل۴-۴ نمودار مجموع گشتاور غیرفعال مفصل ران و گشتاور تولیدشده وزن بالاتنه   ۶۰

شکل۴-۵ گشتاور غیرفعال مفصل ران   ۶۱

شکل۴-۶ نمودار گشتاور ایجادشده توسط وزن بالاتنه و خط مماس بر آن در زاویهی صفر درجه   ۶۱

شکل۴-۷ غیرفعال وارد بر مفصل ران پس از استفاده از فنر   ۶۲

شکل۴-۸ معادلهی حداکثر جابجایی تیر یکسر درگیر با اعمال بار نقطه‌ای   ۶۲

شکل۴-۹ مدل ساده‌شده‌ی ارتز به همراه فنر   ۶۳

شکل۴-۱۰ افزایش طول مؤثر تیر با افزایش نیروی اعمالی به آن   ۶۳

شکل۴-۱۱ نمایی از نقطه‌ی تماس TLSO و فنر مفصل ران   ۶۴

شکل۴-۱۲ تغییرات طول مؤثر فنر   ۶۴

 

شکل۴-۱۳ تغییرات شیب‌خط مماس بر تیر به تغییر زاویه‌ی بالاتنه   ۶۵

شکل۴-۱۴ گشتاور وزن و معکوس گشتاور ایجادشده توسط فنر طراحی‌شده برحسب زاویه‌ی بالاتنه   ۶۵

شکل۴-۱۵ گشتاور غیرفعال مفصل ران پس از استفاده از تیر یکسر   ۶۶

شکل۴-۱۶ فنر پیچشی   ۶۶

شکل۴-۱۷ گشتاورهای مجاز در محدوده‌ی زوایای                      ۶۷

شکل۴-۱۸ (الف) چرخ‌دنده‌ی ساده  (ب) سیستم تسمه و پولی   ۶۸

شکل۴-۱۹ گیربکس چرخ حلزون (الف) نسب شده بر روی عضو ران (ب) نسب شده بر روی TLSO   ۶۹

شکل۴-۲۰ گیربکس اسپیندل  (الف) نسب شده بر روی TLSO (ب) نسب شده بر روی عضو ران   ۷۰

شکل۴-۲۱ کنترلر طراحی شده برای تابع تبدیل ورودی گشتاور به خروجی نقطه‌ی ممان صفر کف پا   ۷۲

شکل۴-۲۲ گشتاور ورودی   ۷۳

شکل۴-۲۳ زاویهی بالاتنه   ۷۳

شکل۴-۲۴ نقطه‌ی ممان صفر کف پا   ۷۳

شکل۴-۲۵ کنترلر جانمایی قطب‌ها   ۷۴

شکل۴-۲۶ زاویهی بالاتنه   ۷۵

شکل۴-۲۷ گشتاور ورودی به بالاتنه   ۷۵

شکل۴-۲۸ مکان نقطه‌ی ممان صفر در کف پا   ۷۵

شکل۵-۱ مدل سه لینکی فرد به همراه ارتز   ۷۷

شکل۵-۲ زاویه‌ی بالاتنه   ۸۰

شکل۵-۳ گشتاور ورودی به بالاتنه   ۸۰

شکل۵-۴ مکان نقطه‌ی ممان صفر در کف پا   ۸۰

شکل۵-۵ زاویه‌ی بالاتنه   ۸۱

شکل۵-۶ گشتاور ورودی به بالاتنه   ۸۱

شکل۵-۷ مکان نقطه‌ی ممان صفر در کف پا   ۸۱

شکل۵-۸ مسیر و سرعت حرکت بالاتنه برای حرکت منفرد   ۸۲

شکل۵-۹ مسیر و سرعت دست برای حرکت منفرد   ۸۳

شکل۵-۱۰ مسیر حرکت بالاتنه در هنگام حرکت دست   ۸۳

شکل۵-۱۱ نمودار زاویه و سرعت زاویه‌ای لینک‌ها   ۸۴

شکل۵-۱۲ نمودار گشتاور ورودی به لینک‌ها   ۸۴

شکل۵-۱۳ تغییرات نقطه‌ی ممان صفر واقع در کف پا   ۸۵

شکل۵-۱۴ نمودار زاویه و سرعت زاویه‌ای لینک‌ها   ۸۵

شکل۵-۱۵ نمودار گشتاور ورودی به لینک‌ها   ۸۶

شکل۵-۱۶ تغییرات نقطه‌ی ممان صفر واقع در کف پا   ۸۶

شکل۵-۱۷ نمودار زاویه و سرعت زاویه‌ای لینک‌ها   ۸۷

شکل۵-۱۸ نمودار گشتاور ورودی به لینک‌ها   ۸۷

شکل۵-۱۹ تغییرات نقطه‌ی ممان صفر واقع در کف پا   ۸۸

شکل۵-۲۰ نمودار زاویه و سرعت زاویه‌ای بالاتنه و دست در حالت مقدار مطلوب صفر برای دست   ۸۹

شکل۵-۲۱ نمودار گشتاور ورودی به بالاتنه و دست در حالت مقدار مطلوب صفر برای دست   ۸۹

شکل۵-۲۲ نقطه‌ی ممان صفر در کف پا در حالت مقدار مطلوب صفر برای دست   ۹۰

شکل۵-۲۳ نمودار زاویه و سرعت زاویه‌ای بالاتنه و دست در حالت دستان آزاد   ۹۰

شکل۵-۲۴ نمودار گشتاور ورودی به بالاتنه و دست در حالت دستان آزاد   ۹۰

شکل۵-۲۵ نقطه‌ی ممان صفر در کف پا در حالت دستان آزاد   ۹۱

شکل۵-۲۶ نمودار زاویه و سرعت زاویه‌ای بالاتنه و دست در هنگام حرکت دست   ۹۱

شکل۵-۲۷ نمودار گشتاور ورودی به بالاتنه و دست در هنگام حرکت دست   ۹۲

شکل۵-۲۸ نقطه‌ی ممان صفر در کف پا در هنگام حرکت دست   ۹۲

 

 

جدول۲-۱ خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم برای ساخت برخی قسمتهای ارتز   ۲۶

جدول۲-۲ خواص مکانیکی فولاد مورد استفاده برای ساخت برخی قسمتهای ارتز   ۲۷

جدول۲-۳ خواص مکانیکی پیچهای محدودکننده فلکشن-اکستنشن در مفصل ران   ۲۷

جدول۲-۴ خواص مکانیکی کوپلیمرپلی پروپیلن برای ساخت ارتزهای زانو-قوزک-پا   ۲۷

جدول۲-۵ پارامترهای اعضای بدن با استفاده از مدل وینتر   ۳۱

جدول۲-۶ پارامترهای موردنیاز برای محاسبه گشتاور منفعل بر اساس مدل کاگاوا   ۳۲

جدول۲-۷ پارامترهای مورد استفاده برای سیستم دینامیکی موردنظر   ۳۴

جدول۲-۸ زوایای ارتز در نقطه‌ی تعادل پایدار ایستادن   ۳۶

جدول۵-۱ پارامترهای اعضای بدن برای مدل سه لینکی مورد استفاده   ۷۷

 

 

 

چکیده

در سالهای اخیر مطالعات متعددی برای بهبود عملکرد ایستادن و راه رفتن بیماران دارای ضایعه‌ی نخاعی انجام شده است. این افراد می‌توانند با استفاده از ابزارهای ارتوپدی به نام ارتز توانایی ایستادن و حرکت نمودن خود را بازیابند. ارتزها به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم شده و بسته به سطح آسیب نخاعی می‌توانند حد مورد نیاز پشتیبانی را برای فرد ناتوان فراهم کنند. در این پژوهش ابتدا ساختمان یک ارتز ران-زانو-قوزک-پای غیرفعال مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه به بهبود عملکرد ایستادن افراد دارای ضایعه‌ی نخاعی استفاده کننده از ارتز، در حالت دستان آزاد (بدون استفاده از تکیه‌گاه نظیر عصا) پرداخته‌شده است. برای دستیابی به پایداری ایستادن در حالت دستان آزاد، فرد می‌تواند با استفاده از ارتز غیرفعال به بخش بالایی ارتز تکیه داده وپایداری خویش را بازیابد. در این حالت فرد آسیب‌نخاعی شکل ایستادن با خم شدن به سمت عقب را که به آن حالت ایستادن سی می‌گویند، به خود می‌گیرد. با توجه به مقایسه‌ی حالت ایستادن فرد آسیب نخاعی در حالت سی با نحوه‌ی ایستادن فرد سالم و مشاهده‌ی محدودیت فرد در استفاده از دست‌ها، می‌توان دریافت این شیوه‌ی ایستادن مناسب نمی‌باشد. برای دستیابی به حالت درست ایستادن نیاز به قرارگیری بالاتنه در حالتی مشابه با فرد سالم ضروریست. برای دستیابی به این امر نصب عملگر بر روی مفصل ران ارتز غیرفعال ارزیابی شده تا فرد آسیب دیده بتواند در حالت صحیح ایستادن قرارگرفته و با استفاده از استراتژی حرکت بالاتنه پایداری ایستادن را برقرار نماید. برای نصب عملگر در مفصل ران ارتز، فرد به همراه ارتز به صورت مدل سریال چهار لینکی (سه لینک پایین‌تنه و یک لینک بالاتنه به همراه دست) در نظر گرفته‌شده است. سپس با استفاده از قیود سینماتیکی کف پا برای برقراری پایداری ایستادن، محدوده‌ی مجاز گشتاورهای اعمالی به بالاتنه برای حفظ پایداری بدست آمده است. برای استفاده‌ی بهینه از عملگر مکان مناسب مفصل ران بدست آمده و با توجه به آن زوایای ثابت ارتز پایین‌تنه و نقطه‌ی تعادل بالاتنه محاسبه‌شده است. در ادامه برای برقراری پایداری بالاتنه دو کنترلر طراحی و عملکرد آن‌ها با استفاده از شبیه‌سازی مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت مدل پنج لینکی ارتز و فرد آسیب نخاعی (سه لینک پایین‌تنه و دو لینک بالاتنه و دست) که پایین‌تنه‌ی آن با استفاده از ارتز ثابت شده، به مدل دو درجه آزادی بالاتنه و دست تقلیل یافته است. سپس  با استفاده از شبیه‌سازی، عملکرد کنترلرها و عملگر نسب شده در مفصل ران برای برقراری تعادل در هنگام حرکت‌های مشخص دست مورد بررسی قرار گرفته است.

 

کلمات کلیدی: آسیب نخاعی، ارتز، ایستادن آرام، ایستادن دینامیکی، پایداری.


  • فصل اول
    مقدمه

    • پیشگفتار

فلج شدگی[۱] از­کار­افتادگی دائم اندام­های تحتانی  بدن است که براثر صدمه وارده به نخاع[۲] واقع در ستون فقرات، معمولاً ناشی از حوادث یا بیماری، ایجاد می­شود. این امر باعث از بین رفتن توانایی کنترل حرکت و احساس در اندام­های پایین­تر از سطحی که نخاع آسیب‌دیده است، می­گردد. نوع فلج شدگی به سطح آسیب­ بستگی دارد و بر اثر فلج شدن ممکن است علاوه بر اندام­های تحتانی بخشی یا تمام اندام­های فوقانی متأثر گردند.

در این قسمت برای بررسی سطح آسیب­دیدگی و شناخت اندام­های متأثر شده بر اثر فلج­شدگی آناتومی نخاع و ستون فقرات انسان را بررسی می‌شود.