دانشگاه علمی کاربردی

واحد ملایر

عنوان:

سیستم فرمان خودرو

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه 

فصل اول.. ۱

مقدمه.. ۲

فرمان الکتریکی(EPS). 3

محل نصب EPS :. 4

الف- نصب بر روی ستون فرمان: ۴

ب- نصب بر روی پینیون: ۴

ج- نصب بر روی دنده شانه ای: ۴

چگونگی کارکرد فرمان برقی.. ۶

جعبه فرمان : ۷

موتور DC : 7

مکانیزم تقلیل : ۷

سنسور TORQUE : 7

کنترل یونیت EPS. 8

تعویض قطعات برای فرمان پرقدرت برقی.. ۹

سیستم فرمان (steering system). 10

فصل دوم.. ۱۱

مقدمه ای بر سیستم فرمان.. ۱۲

فرمانهای الکتریکی (EPS). 14

شکل (۲-۴) سیستم  EPS. 17

محل نصب  :EPS. 17

مزیای فرمان الکتریکی نسبت به فرمان هیدرولیکی.. ۱۹

فصل سوم.. ۲۳

هدف از سیستم فرمان.. ۲۴

اجزای سیستم فرمان.. ۲۶

جعبه فرمان ساچمه ای.. ۲۶

جعبه فرمان اره ای.. ۲۹

فصل چهارم.. ۳۱

نحوه کار فرمان خودرو.. ۳۲

دور زدن با خودرو.. ۳۳

سیستم فرمان چرخ و میله دنده.. ۳۴

چرخ و میله دندانه برقی.. ۳۶

فرمان ساچمه ی چرخان (Recirculating Ball) 37

نحوه کارکرد فرمان خودرو.. ۳۹

فرمان های برقی.. ۳۹

پمپ.. ۴۰

دریچه دوار.. ۴۱

فرمان برقی در آینده.. ۴۳

عملکرد سیستم.. ۴۴

مزایای فرمان هیدرولیک نسبت به فرمان معمولی.. ۴۵

منابع.. ۴۸

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                   شماره صفحه 

شکل (۱-۱) تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی در سیستم فرمان ۱۰

شکل (۲-۱) اجزای مکانیکی فرمان ۱۲

شکل (۲-۲) سیستم هیدرولیکی ۱۴

شکل (۲-۳) اجزا وقسمت های مختلف یک فرمان هیدرولیکی ۱۶

شکل (۲-۴) سیستم  EPS 17

شکل (۳-۱)  انواع سیستم فرمان ۲۵

شکل (۳-۲)  جعبه فرمان ساچمه ای دستی ۳۰

شکل (۳-۳) جعبه فرمان اره ای دستی ۳۲

(۴-۱) فرمان خودرو ۳۳

(۴-۲) نحوه اتصال چرخ ها ۳۴

شکل (۴-۳)  سیستم فرمان چرخ و میله دنده ۳۶

شکل (۴-۴) چرخ و میله دندانه برقی ۳۷

شکل (۴-۵) فرمان ساچمه ی چرخان ۳۹

شکل (۴-۶)  نحوه کارکرد فرمان خودرو ۴۰

شکل (۴-۷) نمایی از پمپ ۴۱

شکل (۴-۸) دریچه دوار ۴۳

 

 


فصل اول

مقدمه ای بر سیستم فرمان

 

 

مقدمه

امروزه پیشرفت های علمی و فنی در تمام زمینه ها تحقق یافته و این امر شامل صنایع خودرو سازی و صنایع وابسته نیز شده است.یکی از این صنایع و اجزای وابسته،قسمت فرمان خودرو است که وظیفه ی خطیر هدایت خودرو از طریق آن انجام می شود.

برای تغییر مسیر خودرو از سیستم فرمان استفاده می شود.لذا مجموعه ی تشکیل دهنده ی این سیستم نقش مهمی در خودرو به عهده دارد.معمول ترین این سیستم ها،سیستم دنده شانه ای و پینیون است،به طوری که پینیون حرکت دورانی داشته و دنده شانه ای حرکت خطی انجام می دهد.در این حال پینیون حرکت دورانی غربیلک فرمان را به دنده شانه ای انتقال داده،دنده شانه ای نیزحرکت خطی را از طریق مفصل ها به چرخ های خودرو انتقال می دهد.

پیشرفت علم در فرمان خودرو