برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور حفظ کفایت سیستم

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی برق – گرایش قدرت

عنوان:
برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور حفظ کفایت سیستم

 

 

فهرست

فصل اول: مقدمه ……………………………………………………………………………………… ۱
۱-۱- تعریف تعمیر و نگهداری …………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۲- راهکارهای تعمیر و نگهداری ……………………………………………………………………………………… ۳
۱-۳- برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری در سیستم­های قدرت …………………………………………………. ۶
۱-۴- افق­های زمانی برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری …………………………………………………………….. ۷
۱-۴-۱- زمان­بندی تعمیر و نگهداری کوتاه­مدت ………………………………………………….. ۷
۱-۴-۲- زمان­بندی تعمیر و نگهداری میان­مدت …………………………………………………… ۸
۱-۴-۳- زمان­بندی تعمیر و نگهداری بلندمدت ……………………………………………………. ۸
۱-۵- تجدید ساختار سیستم قدرت و ایجاد بازار برق ………………………………………………………… ۸
۱-۶- برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری در سیستم­های قدرت تجدید ساختار شده ……………….. ۱۱
فصل دوم: مروری بر پژوهش­های پیشین در زمینه­ی تعمیر و نگهداری در شرایط بازار برق ………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲- برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری از دیدگاه واحدهای تولیدی ……………………………………….. ۱۶
۲-۳- هماهنگ­سازی برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری توسط بهره­بردار مستقل سیستم ……….. ۱۹
۲-۳-۱- هماهنگ­سازی برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری مبتنی بر تکرار ………………… ۱۹
۲-۳-۲- هماهنگ­سازی برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری مبتنی بر بازار تعمیرات …… ۲۳
۲-۴- هماهنگ­سازی برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی و خطوط انتقال …….. ۲۵
فصل سوم: ساختار پیشنهادی برای برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری به منظور حفظ کفایت سیستم ……………………………………………………………… ۲۶
۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۳-۲- ارزیابی سود واحدهای تولیدی …………………………………………………………………………………… ۲۸
۳-۲-۱- هزینه نوسازی انتظاری واحد تولیدی ……………………………………………………… ۲۸
۳-۲-۲- ارزیابی بازه­های خروج براساس سود مولدها …………………………………………… ۳۱
۳-۲-۳- تعیین پیشنهاد خرید تعمیرات (MBC) …………………………………………………. 33
3-3- راهبرد هماهنگ­سازی تعمیر و نگهداری …………………………………………………………………… ۳۷
۳-۳-۱- بیشینه کردن رضایت تولیدکنندگان ………………………………………………………. ۳۷
۳-۳-۲- ارزیابی کفایت سیستم …………………………………………………………………………….. ۳۹
۳-۳-۳- روش حل مسئله­ی هماهنگ­سازی زمان­بندی تعمیر و نگهداری …………… ۴۱
۳-۳-۱-۱- روش الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………………. ۴۱
۳-۳-۳-۲- فضای جستجو ………………………………………………………………………. ۴۲
۳-۴- تسویه­ی هزینه­ها ………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
فصل چهارم: شبیه سازی و مطالعات عددی………………………………………………………….. ۴۵
 
۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۴-۲- سیستم ۲۴ شینه IEEE-RTS …………………………………………………………………………………… 46
4-2-1- بررسی سود واحدهای تولیدی ………………………………………………………………… ۴۷
۴-۲-۲- هماهنگ سازی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی…………………………….. ۵۰
۴-۲-۳- تسویه ی هزینه ها  ………………………………………………………………………………… ۵۴

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………. ۵۶

 

5-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۵-۲- ارائه پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………… ۵۹

 

 

پیوست …………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
مراجع …………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

 

 

 

 

چکیده

در این پایان نامه، روشی جدید برای برنامه­ریزی نگهداری و تعمیر واحدهای تولیدی در محیط­های تجدید ساختار شده ارائه شده است. در محیط سنتی با ساختار عمودی، بهره­بردار سیستم برنامه­ی تعمیر و نگهداری را برای حفظ قابلیت اطمینان تعیین می کند و همچنین سعی بر کاهش هزینه ها دارد. اما چنین رویه­ای در یک محیط رقابتی قابل قبول نمی­باشد. در محیط تجدید ساختار شده، بهره­بردار همچنان متصدی حفظ قابلیت اطمینان در سطح مطلوب می­باشد. در حالیکه هدف هر تولیدکننده افزایش سود خودش می­باشد، که این ممکن است با هدف حفظ قابلیت اطمینان در تضاد باشد. در این پایان نامه، برای برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری، روشی چندمرحله­ای پیشنهاد شده است. در مرحله­ی اول، تولیدکنندگان با توجه به ارزیابی هزینه/فایده، پیشنهاد خرید تعمیر و نگهداری مربوط به واحد تولیدی مدنظرشان را تهیه و به بهره­بردار مستقل سیستم ارائه می­دهند. در مرحله­ی دوم، بهره­بردار مستقل سیستم با توجه به پیشنهادات ارسال­شده از سوی تولیدکنندگان و همچنین کفایت سیستم، زمان­بندی خروج واحدهای تولیدی را با هدف بیشینه کردن رضایت تولیدکنندگان و حفظ کفایت سیستم تعیین می­کند. در مرحله­ی سوم، با توجه به خصوصیت غیرانتفاعی بهره­بردار مستقل سیستم، یک راهکار بی­طرفانه برای تسویه­ی بازار پیشنهاد شده است.

 

واژه‌های کلیدی: برنامه­ریزی تعمیر و نگهداری پیشنهادمحور، برنامه­ریزی سیستم­های قدرت، قابلیت اطمینان، تجدید ساختار.

 

 

فصل اول

مقدمه

 

 

1-1- تعریف تعمیر و نگهداری[۱]

تعمیر و نگهداری عملیاتی است که در آن یک  وسیله، در بازه­ای معین، مورد ترمیم قرار می­گیرد. تعمیر و نگهداری برای جلوگیری، کاهش یا رفع زوال آن وسیله می­باشد.

هدف از تعمیر و نگهداری توسعه دادن طول عمر تجهیزات یا افزایش زمان متوسط تا خرابی بعدی می­باشد. گذشته از این، انتظار می­رود که سیاست­های موثر تعمیر و نگهداری بتواند فرکانس وقفه­ی[۲] خدمات و بسیاری از نتایج نامطلوب آن وقفه­ها را کاهش دهد. تعمیر و نگهداری به صورت واضحی بر روی قابلیت اطمینان[۳] اجزا و کل سیستم اثر می­گذارد. کم­توجهی به تعمیر و نگهداری باعث تعداد زیادی خرابی پرهزینه و کارایی ضعیف سیستم می­شود و بنابراین قابلیت اطمینان تنزل پیدا می­کند. توجه بیش از حد به تعمیر و نگهداری گرچه قابلیت اطمینان را افزایش می­دهد، ولی هزینه­ی آن را نیز به شدت افزایش می­دهد. در یک برنامه­ریزی موثر تعمیر و نگهداری باید بین هزینه و قابلیت اطمینان تعادل برقرار کرد [۲].

 

12000 تومان – خرید