گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب

 

دانشکده  مهندسی برق و کامپیوتر

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

 

گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب

 

چکیده

 

 

الگوهای طراحی، راه­حل­های اثبات شده و قابل اطمینانی هستند که، برای پاسخ به برخی از مسائل با رخداد مکرر در طراحی نرم افزار شی­گرا، ارائه شده­اند.‌ شناسایی آنها درکد، به منزله بازیابی طرح و هدف مخفی طراح و سهولت در امر نگهداشت­­پذیری است. از آنجاییکه سهولت در نگهداشت­­پذیری سیستم بسیار مهم و اجتناب ناپذیر است، لذا تولید ابزارهای خودکار برای شناسایی الگوها، مورد توجه قرار گرفت. اکثر ابزارهای شناسایی کنونی درصد بازیابی بالایی دارند. اما در شناسایی الگوها، به ویژه با ساختار و عملکرد مشابه، مثبت کاذب بالایی تولید می­کنند. از اینرو عملگر پالایش نیز پیشنهاد شد. پالایش، سعی بر شناسایی مثبت­­های کاذب، و حذف آنها  دارد. در این کار، یک عملگر جدید به نام “تصحیح برچسب” ارائه شده است. این عملگر ابتدا مثبت­های کاذب را شناسایی، سپس بجای اینکه آنها را از خروجی حذف کند، هویت صحیح  آنها را به کمک یک مجموعه معیارجدید معرفی شده در این کار، تشخیص و برچسب مثبت کاذب را تصحیح می­کند­­. خودکارسازی عملگر با داده­کاوی است. نتایج حاصل از روش ارائه شده، با دقت یادگیری ۹۷٫۸%  در دسته­بندی “چندبرچسبه”، با متوسط ۹۹٫۳% در دسته­بندی “یکی درمقابل همه”و متوسط ۹۹٫۶% در دسته­بندی “دو به دو” خروجی ابزارها را تصحیح می­کند.

 

 

 

فهرست مطالب

 

         عنوان                                                                                                   صفحه                                                                                            

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………۸       
  • فرضیات و محدودیت های مساله……………………………………………………………..۱۲
  • ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………..۱۳
  • هدف از انجام تحقیق………………………………………………………………………………..۱۳
  • سرفصل مطالب…………………………………………………………………………………………۱۴
 • تعاریف و مفاهیم اولیه…………………………………………………………………………۱۷
  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………۱۷
  • تکنیک های طبقه بندی…………………………………………………………………………۱۸
  • معیارهای ارزیابی کارایی…………………………………………………………………………۱۹
  • جمع بندی………………………………………………………………………………………………۲۱
 • مروری بر تحقیقات پیشین………………………………………………………………..۲۳
  • مقدمه…………………………………………………………………………………۲۳
  • مطالعات قبلی در شناسایی خودکار و نیمه خودکار الگوهای طراحی و محدودیت هایشان………………………………………………………………………………..۲۴
  • جمع بندی……………………………………………………………………………………………۲۸
 • تولید مجموعه داده …………………………………………………………………………..۳۰
  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………..۳۰
  • معیارهای استخراج شده……………………………………………………………………..۳۱
  • چارچوب آنالیز جهت شناسایی اولیه و تصحیح برچسب الگوهای طراحی…………………………………………………………………………………………..۴۸
  • جمع بندی……………………………………………………………………………۵۰
 • آزمایشات و نتایج عددی…………………………………………………………………….۵۱
  • مقدمه……………………………………………………………………………………………۵۲
  • کارایی یادگیری……………………………………………………………………………۵۲
  • جمع بندی…………………………………………………………………………………….۵۶
 • نتیجه گیری و کارهای آتی…………………………………………………………………..۵۸
 • فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………….۵۹
 • چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………..۶۲

 

 

      

فهرست جدول ها

 

               عنوان                                                                                               صفحه

جدول۲-۱ماتریس درهم……………………………………………………………………………………………….۱۹

جدول ۴-۱بخش کوچکی از مجموعه داده برای عملگر تصحیح برچسب……………………۴۹

جدول۴-۲ بخش کوچکی از مجموعه داده  برای عملگر پالایش…………………………………۵۰

جدول ۵-۱ارزیابی دقت بکارگیری معیارها و روش داده­کاوی C5.0 با روش یکی در مقابل همه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

جدول ۵-۲ ارزیابی دقت بکارگیری روش داده­کاوی  SVMو معیارها با روش یکی در مقابل همه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

جدول ۵-۳ ارزیابی دقت بکارگیری روش داده­کاویBoosting  و معیارها با روش یکی در مقابل همه……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

جدول ۵-۴ ارزیابی دقت بکارگیری روش داده­کاوی SVM و معیارها با روش دو در دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

جدول ۵-۵ ارزیابی دقت بکارگیری روش داده­کاوی Boosting و معیارها با روش دو در دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

جدول ۵-۶ ارزیابی دقت بکارگیری روش­های داده­کاوی و معیارها با روش چند برچسب………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

 

 

فهرست شکل ها

                  عنوان                                                                                      صفحه

شکل۴-۱الگوی استراتژی………………………………………………………………………………۳۲

شکل۴-۲یک نمونه الگوی استراتژی حقیقی………………………………………………۳۲

شکل۴-۳ رابط های یک نمونه الگوی استراتژی حقیقی……………………………..۳۳

شکل۴-۴ترتیب فراخوانی از رابط های یک استراتژی حقیقی………………………۳۳

شکل ۴-۵ الگوی وضعیت…………………………………………………………………………….۳۵

شکل ۴-۶الگوی تطبیق دهنده شی…………………………………………………………..۳۷

شکل۴-۷الگوی کارخانه انتزاعی……………………………………………………………….۳۹

شکل۴-۸الگوی فرمان………………………………………………………………………………۴۰

شکل۴-۹شباهت ساختاری الگوی فرمان و تطبیق دهنده شی………………..۴۱

شکل۴-۱۰ الگوی ملاقات کننده……………………………………………………………….۴۲

شکل۴-۱۱ الگوی میانجی………………………………………………………………………….۴۳

             شکل۴-۱۲الگوی آذیین کننده……………………………………………………………………۴۴

شکل۴-۱۳الگوی ترکیب…………………………………………………………………………..۴۶

شکل ۴-۱۴ مراحل ایجاد مدل­های تصمیم­گیری……………………………………..۴۹

شکل ۵-۱   بهبود روی ابزار شناسایی خودکار الگوهای طراحی ” SSA”…..55

شکل ۵-۲ بهبود روی ابزار شناسایی خودکار الگوهای طراحی ” PINOT “…56

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

1-مقدمه

اگرچه طراحی یک نرم­افزار شی­گرا دشواری­های خاص خود را دارد، دشوار­تر از آن، طراحی یک نرم­افزار شی­گرا با قابلیت استفاده مجدد است. الگوهای طراحی، استفاده از طراحی­ها و معماری­های موفق را آسان می­کنند [۱]. الگوهای طراحی راه­حل­های اثبات شده و قابل اطمینان هستند که به منظور حل مسائلی که به طور مکرر در طراحی یک نرم افزار شی­گرا رخ می­دهد، مورد استفاده قرار می­گیرند. یک الگوی طراحی هدف و ساختار واحد خودش را دارد. الگوها نقش­ها، مسئولیت­ها، نحوه­ همکاری کلاس­ها و نمونه­های شرکت کننده در این همکاری را توصیف می­کنند. بنابراین با استخراج الگو­های طراحی از کد منبع، قادر به آشکار کردن هدف و طرح یک سیستم نرم­افزاری هستیم [۵].

بکارگیری صحیح الگو­های طراحی در توسعه یک نرم­افزار شی­گرا، می­تواند به طور چشمگیری کیفیت کد منبع را بر حسب نگهداشت پذیری و قابلیت استفاده مجدد بهبود دهد. مهمترین مساله­ نگهداشت­پذیری سیستم­های نرم­افزاری خصوصا سیستم­های قدیمی این است که فاقد سند کامل از طرح سیستم و اهداف آن هستند. بنابراین شناسایی الگوهای طراحی به صورت خودکار یا نیمه خودکار، سندسازی سیستم،  نگهداشت­پذیری و قابلیت استفاده مجدد آن را تسهیل می­کند.

محققان بسیاری در زمینه شناسایی الگوهای طراحی، کار کرده­اند (خودکار یا نیمه خودکار).  اما هیچ کدام نتوانسته­اند یک خروجی مطمئن و بدون مثبت کاذب را در اختیار توسعه­دهندگان قرار دهند. به طورکلی شیوه­های شناسایی الگو­های طراحی به دودسته تقسیم می­شوند. آنهایی که بر اساس جنبه­های ساختاری الگوها، کار شناسایی را انجام می­دهند و آنهایی که از جنبه­های رفتاری موجود در الگو­ها نیز جهت شناسایی بهره می­گیرند [۵].

 

12000 تومان – خرید