یک روش چند­بعدی برای پیشنهاد­دهنده­های آگاه­ از زمینه در تجارت سیار

دانشگاه اصفهان

دانشکده فنی و مهندسی

گروه کامپیوتر

 پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی کامپیوتر گرایش نرم­افزار

 یک روش چند­بعدی برای پیشنهاد­دهنده­های آگاه­ از زمینه در تجارت سیار

 

 

  • چکیده
  • استفاده از زمینه، به عنوان اطلاعات پویایی که توصیف­گر وضعیت کاربران و اقلام بوده و بر فرایند تصمیم­گیری و انتخاب کاربران تاثیر­گذار است، توسط سیستم­های پیشنهاد­دهنده در تجارت سیار، در جهت ارتقاء کیفیت مناسب پیشنهاد­دهی ضروری است. در این تحقیق یک روش جدید چند­بعدی برای پیشنهاد­دهی آگاه از زمینه در تجارت سیار ارائه­ شده است. در این روش اطلاعات کاربران، اقلام، پارامتر­های زمینه و ارتباط میان آنها در یک فضای چند­بعدی نمایش ­داده می­شود که به آن مکعب چند­بعدی امتیازات گفته می­شود. در این فضا زمینه­های مشابه به­طور جداگانه برای هر کاربر شناسایی می­شوند که این کار با شناسایی الگوهای مصرف متفاوت کاربران در شرایط زمینه­ای مختلف انجام می­شود. با بدست آوردن این اطلاعات، یک فضای جدید دوبعدی ایجاد­شده و پیشنهاد­دهی نهایی با استفاده از یک روش فیلتر­سازی مشارکتی در این فضا انجام می­گیرد. ارزیابی روش از طریق پیاده­سازی آن در یک سیستم پیشنهاد­دهی محصولات غذایی رستوران­ها شامل پارامتر­های زمینه­ای روز، زمان، آب و هوا و همراه علاوه بر پارامتر­های کاربر و اقلام و مقایسه آن با روش سنتی پیشنهاد­دهی و بدون در­نظر­­گرفتن اطلاعات زمینه انجام گرفته­است. برای پیاده­سازی روش فیلتر­سازی مشارکتی از شبکه­های خود­سازمانده استفاده­شده­است. شبکه­های خود­سازمانده، نوعی از شبکه­های عصبی بدون ناظر هستند. مقایسه و ارزیابی نتایج با استفاده از محاسبه شاخص F1 که یکی از شاخص­های استاندارد و پر استفاده برای ارزیابی پیشنهاد­دهنده­ها است، انجام گرفته­است. بر اساس این نتایج، روش پیشنهاد­دهی چند­بعدی در حدود شانزده درصد بهبود نسبت به روش سنتی پیشنهاد­دهی را نمایش می­دهد که همین مساله کارایی روش را از نظر کیفیت پیشنهاد­دهی تایید می­کند.
  • کلمات کلیدی: سیستم­های پیشنهاد­دهنده آگاه از زمینه، تجارت سیار، نقشه خود­سازمان­ده، روش چندبعدی پیشنهاد­دهی، فیلتر­سازی مشارکتی.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

     فصل اول: مقدمه

۱-۱ مقدمه.. ۱

۱-۲ موضوع تحقیق.. ۳

۱-۳ موضوع تحقیق.. ۴

۱-۴ اهمیت و ارزش تحقیق.. ۶

۱-۵ اهداف تحقیق.. ۶

۱-۶ کاربرد نتایج تحقیق.. ۶

۱-۷ مروری بر ساختار پایان­نامه.. ۷

 

     فصل دوم: تجارت سیار

۲-۱ مقدمه.. ۸

۲-۲ تجارت سیار.. ۹

۲-۳ دسته­بندی ادبیات تحقیقاتی تجارت سیار.. ۱۱

۲-۳-۱ حوزه تحقیقات نظری.. ۱۱

۲-۳-۲ شبکه بی­سیم.. ۱۲

۲-۳-۳ میان­افزار سیار.. ۱۳

۲-۳-۴ زیر­بنای کاربری بی­سیم.. ۱۴

۲-۳-۵ کاربرد­های تجارت سیار.. ۱۴

۲-۴ فناوری­های تجارت سیار.. ۱۶

۲-۵ استاندارد­های بی­سیم.. ۱۸

۲-۶ بستر پیاده­سازی کاربرد­های تجارت سیار.. ۱۹

۲-۶-۱ زبان­های برنامه­نویسی موبایل.. ۲۲

۲-۷ جمع­بندی.. ۲۳

 

  عنوان                                                                                                                         صفحه

 

   فصل سوم: زمینه

۳-۱ مقدمه.. ۲۵

۳-۲ زمینه.. ۲۶

۳-۲-۱ تعاریف پارامتریک.. ۲۶

۳-۲-۲ تعاریف کلی.. ۲۷

۳-۳ دسته­بندی اطلاعات زمینه.. ۲۸

۳-۴ آگاهی از زمینه.. ۳۱

۳-۵ طراحی زمینه.. ۳۲

۳-۶ جمع­بندی.. ۳۳

 

     فصل چهارم: سیستم­های پیشنهاد­دهنده

۴-۱ مقدمه.. ۳۵

۴-۲ بررسی عملکرد سیستم­های پیشنهاد­دهنده.. ۳۶

۴-۲-۱ روش­های مبتنی بر محتوا.. ۳۸

۴-۲-۱-۱ مشکلات و محدودیت­­های روش­های مبتنی بر محتوا.. ۴۱

۴-۲-۲ روش­های فیلترسازی مشارکتی.. ۴۲

۴-۲-۲-۱ مشکلات و محدودیت­­های روش­های فیلتر­سازی مشارکتی   ۴۶

۴-۲-۳ روش­های ترکیبی.. ۴۸

۴-۳ ارزیابی سیستم­های پیشنهاد­دهنده.. ۴۹

۴-۴ بسط قابلیت­های سیستم­های پیشنهاد­دهنده.. ۵۱

۴-۴-۱ شرکت­دادن شناختی جامع از کاربران و اقلام در فرآیند پیشنهاد­دهی.. ۵۱

۴-۴-۲ امتیاز­گذاری چند­معیاری.. ۵۲

۴-۴-۳ پیشنهاد­دهنده­های غیر­تداخلی.. ۵۳

۴-۴-۴ انعطاف­پذیری.. ۵۳

 

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

4-4-5 توسعه شاخص­های ارزیابی.. ۵۴

۴-۴-۶ استفاده از اطلاعات زمینه در پیشنهاد­دهنده­ها.. ۵۵

۴-۴-۷ سایر گزینه­ها برای بسط و توسعه سیستم­های پیشنهاد­دهنده   ۵۵

۴-۵ جمع­بندی.. ۵۵

 

    فصل پنجم: روش جدید چند­بعدی برای پیشنهاد­دهی آگاه از زمینه

۵-۱ مقدمه.. ۵۷

۵-۲ سیستم­های پیشنهاد­دهنده آگاه­از­زمینه در تجارت سیار.. ۵۸

۵-۳ مدل­سازی اطلاعات زمینه.. ۵۹

۵-۴ روش چند­بعدی در سیستم­های توصیه­گرسیار آگاه از زمینه.. ۶۱

۵-۵ جمع­بندی.. ۶۸

 

     فصل ششم: ارزیابی  

۶-۱ مقدمه.. ۶۹

۶-۲ روش ارزیابی.. ۶۹

۶-۲-۱ پیاده­سازی سیستم جمع­آوری داده.. ۷۰

۶-۳ پیاده­سازی روش پیشنهاد­دهی.. ۷۲

۶-۳-۱ پیاده­سازی روش پیشنهاد­دهی دو­بعدی.. ۷۳

۶-۳-۲ پیاده­سازی روش پیشنهاد­دهی چند­بعدی.. ۷۸

۶-۴ جمع­بندی.. ۸۲

 

     فصل هفتم: جمع­بندی و راهکار­های آینده  

۷-۱ مقدمه.. ۸۴

۷-۲ راهکار­های آینده.. ۸۵

 

منابع و مآخذ.. ۸۷

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

   

شکل ۲-۱ خصوصیات تجارت سیار.. ۱۰

شکل ۲-۲ دسته­بندی ادبیات تحقیقاتی تجارت سیار.. ۱۲

شکل ۳-۱ فضای سلسله­مراتبی زمینه.. ۲۹

شکل ۳-۲ معماری سطح بالا از یک سیستم آگاه از زمینه   ۳۲

شکل ۴-۱ نمونه­ای از زبان RQL.. 54

شکل ۵-۱ مدل چند­بعدی پیشنهاد­دهی برای فضای سه­بعدیUser×Item×Time     ۶۰

شکل ۵-۲ ساختار رابطه­ای مدل داده چند­بعدی برای ذخیره­سازی اطلاعات کاربران، اقلام و زمینه .. ۶۲

شکل ۵-۳ روش چند­بعدی پیشنهاد­دهی.. ۶۳

شکل ۵-۴ ساختار رابطه­ای نگهداری کلیه شرایط زمینه­ای سیستم    ۶۴

شکل ۵-۵ ساختار رابطه­ای نگهداری خوشه­بندی اطلاعات زمینه­ای برای کاربران    ۶۵

شکل ۵-۶ ایجاد کاربران معادل کاربر c­i با توجه به الگوی مصرف وی   ۶۷

شکل ۵-۷ ساختار رابطه­ای کاربران و امتیازات جدید    ۶۶

شکل ۶-۱ ساختار رابطه­ای مجموعه داده جمع­آوری­شده بدون در نظر گرفتن شرایط زمینه­ای … ۷۱

شکل ۶-۲ ساختار چند­بعدی مجموعه داده جمع­آوری­شده با در نظر گرفتن شرایط زمینه­ای .. ۷۲

شکل ۶-۳ نقشه خود­سازمانده.. ۷۴

شکل ۶-۴ میانگین شاخص F1 در روش پیشنهاد­دهی سنتی در مجموعه داده شماره(۱).. ۷۶

شکل ۶-۵ میانگین شاخص F1 برای خوشه­های مجزا در مجموعه داده شماره (۱)   ۷۷

شکل ۶-۶ میانگین شاخص F1 در روش پیشنهاد­دهی سنتی در مجموعه داده شماره(۲).. ۷۸

شکل ۶-۷ میانگین شاخص F1 برای خوشه­های مجزا در مجموعه داده شماره (۲)   ۷۸

شکل ۶-۸ ساختار رابطه­ای نهایی برای نگهداری اطلاعات سیستم پیشنهاد­دهنده     ۸۰

شکل ۶-۹ میانگین شاخص F1  در روش پیشنهاد­دهی چندبعدی   ۸۱

شکل ۶-۱۰ میانگین شاخص F1 در روش پیشنهاد­دهی چندبعدی برای خوشه­های مجزا    ۸۲

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

جدول ۲-۱ دسته­بندی کاربرد­های تجارت سیار.. ۱۵

جدول ۴-۱ نمونه­ای از ماتریس کاربر- اقلام برای یک سیستم پیشنهاد­دهنده فیلم.. ۳۷

جدول ۶-۱ مشخصات شبکه نقشه خود­سازمانده در مرحله شناسایی کاربران مشابه در روش سنتی.. ۷۶

جدول ۶-۲ مشخصات شبکه نقشه خود­سازمانده برای شناسایی الگوی مصرف و شناسایی کاربران مشابه ۸۱

 

 

12000 تومان – خرید