نقش پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی در استان تهران

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.S.C)

رشته: مهندسی  کشاورزی(ترویج و آموزش کشاورزی)

 

عنوان

نقش پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی در استان تهران

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده  ……………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه  ……………………………………………………………………………….. ۳

بیان مساله ……………………………………………………………………………. ۳

سوال های پژوهش…………………………………………………………………… ۶

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………….. ۷

اهداف پژوهش……………………………………………………………………….. ۱۰

الف:هدف کلی………………………………………………………………………… ۱۰

ب: اهداف ویژه………………………………………………………………………. ۱۰

محدوده های پژوهش…………………………………………………………………. ۱۱

تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………. ۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………….. ۱۳

بخش اول: پارک های علم و فناوی…………………………………………………… ۱۴

تعریف و تاریخچه پارک های علم و فناوری…………………………………………. ۱۴

پیشینه پارک علم و فناوری……………………………………………………………. ۱۵

اهداف پارک علم و فناوری…………………………………………………………… ۱۸

جایگاه پارک علم و فناوری…………………………………………………………… ۱۹

انواع پارک های علم و فناوری……………………………………………………….. ۱۹

ویژگی های اصلی پارک های علم و فناوری…………………………………………. ۲۰

خدمت ارائه شده در پارک های علم و فناوری……………………………………….. ۲۱

سابقه تاسیس پارک علم و فناوری در ایران…………………………………… ………۲۲

هدف اصلی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران……………………………………… ۲۳

خدمات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران…………………………………………… ۲۵

چشم انداز پارک علم و فناوری دانشگاه تهران……………………………………….. ۲۶

دیدگاه های متفاوت نسبت به پارک های علم و فناوری……………………………….. ۲۶

بخش دوم: کارآفرینی…………………………………………………………………. ۲۷

مفهوم کارآفرینی و سیر تاریخی و تکاملی آن………………………………………… ۲۷

تاریخچه کارآفرینی…………………………………………………………………… ۲۸

اهمیت کارآفرینی……………………………………………………………………… ۲۹

رویکرد ویژگی های روان شناختی کارآفرینان………………………………… ………۲۹

ضرورت پرورش و آموزش کارآفرینان……………………………………………… ۳۰

آموزش کارآفرینی……………………………………………………………………. ۳۲

نظریه آموزش کارآفرینی…………………………………………………………….. ۳۳

محتوا و برنامه آموزش کارآفرینی……………………………………………………. ۳۴

تاریخچه کارآفرینی در ایران…………………………………………………………. ۳۶

اهمیت کارآفرینی در اشتغال زایی……………………………………………………. ۳۸

آمار فارغ التحصیلان و بیکاران در بخش کشاورزی………………………………… ۳۹

پارک های علمی و فناوری و کارآفرینی………………………………………. ………۴۰

قسمت دوم: پیشینه پژوهش…………………………………………………………… ۴۱

الف) پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور…………………………………. ۴۱

ب)پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از کشور……………………………….. ۴۶

مدل نظری پژوهش…………………………………………………………………… ۵۵

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

     مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۵۶

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………۵۶

بر آورد حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………..۵۶

روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………..۵۷

روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………۵۷

ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………۵۷

روایی……………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۶۰

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۶۰

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..۶۲

 

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه………………………………………………………………………………….. ۶۴

بخش اول: آمار توصیفی……………………………………………………………… ۶۴

بخش دوم: آمار استنباطی…………………………………………………………….. ۷۶

معادلات رگرسیون گام به گام…………………………………………………… ………۷۷

 

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها

خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………  ۸۲

بحث و تفسیر…………………………………………………………………………. ۸۳

پیشنهاد های پژوهش…………………………………………………………………. ۸۸

الف: پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش……………………………………………. ۸۸

ب: پیشنهادهایی مبتنی تجارب پژوهشگر…………………………………………….. ۹۳

ج: توصیه به پژوهشگران دیگر……………………………………………………… ۹۳

منابع ………………………………………………………………………………….  ۹۵

پیوست ها…………………………………………………………………………….. ۱۰۳

 

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                         صفحه

جدول ۲-۱: تعداد پارک ها ومراکز رشدعلم و فناوری مستقر در سراسر کشور        ۲۱

جدول ۳-۱: تناظر متغیرهای پژوهش با گویه های پرسشنامه……………………….. ۵۸

جدول ۳-۲: محاسبه آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش………………………… ۵۹

جدول ۴-۱: جدول توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………….. ۶۴

جدول ۴-۲:جدول توزیع فراوانی سن پاسخگویان……………………………………. ۶۵

جدول ۴-۳: جدول توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان……………………… ۶۵

جدول ۴-۴: جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخگویان……………………….. ۶۶

جدول ۴-۵: جدول توزیع فراوانی سابقه کار پاسخگویان…………………………….. ۶۶

جدول ۴-۶: میانگین و انحراف استاندارد متغیر فعالیت های آموزشی……………….. ۶۷

جدول ۴-۷: میانگین و انحراف استاندارد متغیر فعالیت های پژوهشی………………. ۶۷

جدول ۴-۸: میانگین و انحراف استاندارد متغیر حمایت های مالی و معنوی             ۶۸

جدول ۴-۹: میانگین و انحراف استاندارد متغیر ایجاد فرصت های شغلی                ۶۹

جدول ۴-۱۰: میانگین و انحراف استاندارد متغیر فعالیت های آموزشی……………… ۶۹

جدول ۴-۱۱: میانگین و انحراف استاندارد متغیر ایجاد زمینه های کارآفرینی           ۷۰

جدول ۴-۱۲: میانگین و انحراف استاندارد متغیر حمایت از نوآوری و خلاقیت         ۷۱

جدول ۴-۱۳: میانگین و انحراف استاندارد متغیر ایجاد واحدهای کوچک و متوسط تولید ۷۱

جدول ۴-۱۴: میانگین و انحراف استاندارد متغیر تحقیقات توسعه ای و کاربردی       ۷۲

جدول ۴-۱۵: میانگین و انحراف استاندارد متغیر تولیدوتوسعه فرآیندهای فناوری در بازار        ۷۲

جدول ۴-۱۶: میانگین و انحراف استاندارد متغیر ایجاد ارتباط بین دانشگاه صنعت دولت ۷۳

جدول ۴-۱۷: میانگین و انحراف استاندارد متغیر مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی ۷۳

جدول ۴-۱۸: میانگین و انحراف استاندارد متغیر هم افزایی شبکه ای افزایش توان رقابت         ۷۴

جدول ۴-۱۹: میانگین و انحراف استاندارد متغیر کارآفرینی………………………… ۷۵

جدول ۴-۲۰:بررسی همبستگی بین فعالیت پارک علمی و فناوری و کارآفرینی کشاورزی          ۷۶

جدول ۴-۲۱: ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون گام گام…………….. ۷۹

جدول ۴-۲۲: ضرایب تعیین متغیرهای تأثیرگذار در میزان کارآفرینی در رگرسیون گام گام       ۸۰

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                 صفحه

شکل۲-۱: مدل نظری پژوهش……………………………………………………….. ۵۴

 

 

چکیده

امروزه با توجه به فرآیند جهانی شدن و دانش مدار بودن اقتصاد، کشورهایی قادر خواهند بود جایگاه جهانی برای خود پیدا و حفظ نمایند، که با توجه به نهاد های علمی و تحقیقاتی و بر اساس اصول و ریشه های اجتماعی و فرهنگی خود بتوانند در تولید علم و مدیریت آن، نسبت به رقبا پیشی گرفته و به طور پیوسته با خلاقیت و نوآوری فرصت های جدیدی برای فروش محصولات خود در بازار جهانی فراهم سازند، یکی از ایده‌های موفق عصر کنونی، اندیشه ایجاد پارک‌های علمی و فناوری است که هدف عمده آن ‌ها توسعه فناوری و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و ظهور نوآوری‌ها و کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی، انجام شد. این پژوهش کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران شرکت های بخش کشاورزی عضو پارک های علمی و فناوری استان تهران در سال ۱۳۹۲، به تعداد ۴۰۰ نفر بود، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر ۱۹۶ نفر تعیین شد. جهت مراجعه به واحد های نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر استادان متخصص و اساتید راهنما و مشاور تایید شد. همچنین از طریق محاسبه همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ، مقدار پایایی کل برابر ۸۹/۰ بدست آمد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش های آمار توصیفی(محاسبه فراوانی و درصد ها) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 19 بود. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معنادار مثبت بین فعالیت های آموزشی، فعالیت های پژوهشی، حمایت های مالی و معنوی، ایجاد فرصت های شغلی، تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی، ایجاد زمینه های کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت، ایجاد و گسترش واحد های کوچک و متوسط تولیدی، تحقیقات توسعه ای وکاربردی، تولید و توسعه محصولات و فرآیند های فناوری قابل عرضه در بازار، ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه، مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی و هم افزایی شبکه ای و افزایش توان رقابت پارک های علمی و فناوری با کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی وجود دارد.

واژگان کلیدی: پارک های علم و فناوری، کارآفرینی، فارغ التحصیل کشاورزی.

 

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

  

مقدمه

موفقیت ملت ها در دهه های آینده به میزان و چگونگی رشد و تاثیر آن ها در مناسبات علمی، پژوهشی و محصولات استراتژیک آن ها بستگی خواهد داشت. کاربردی کردن دانش و سرآمد بودن در فناوری یکی از شاخص های اصلی توسعه جوامع است. نتایج بررسی های دیده بان جهانی کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حاکی از آن است که بدون توجه کافی به کارآفرینی دانش بنیان نمی توان وضعیت با ثباتی در عرضه رقابت جهانی و حضور فعال در عرصه های علمی و تجاری                 بین المللی داشت(وینستون[۱] و همکاران، ۲۰۰۵).

در دیدگاه جدیدی که از دانشگاه در هزاره سوم ارایه شده است، ماموریت دانشگاه ها تنها تولید علم و دانش نیست، بلکه دانشگاه ها وظیفه مهم تری نیز می توانند عهده دار شوند و آن این که در فعالیت ها ی انتقال تکنولوژی شرکت کنند. کارآفرینی دانشگاهی از رسالت های جدید دانشگاه ها پس از رسالت های آموزش و پژوهش است(شریف زاده و همکاران، ۱۳۸۸). در این راستا ایده دانشگاه کارآفرین، مقوله جدیدی است که با تغییر استراتژی دانشگاه ها از فعالیت صرفاً علمی به سمت کاربری کردن علم و فناور ی با تاکید بر تجاری سازی دانش شکل گرفته است . کاربردی کردن تحقیقات علمی و استفاد ه از فناوری های نوین مهم ترین وظیفه ای است که بر عهده دانشگاه عصر حاضر(دانشگاه کارآفرین) قرار گرفته است و به گفته صاحب نظران بهترین مکان در انتقال فناوری های نوین به سمت صنایع و بازارهای بین المللی، دانشگاه ها هستند و از بهترین روش های دستیابی به این هدف، ایجاد پارک های علمی و فناوری است. پارک های علمی و فناوری با هدف تقویت روحیه کارآفرینی در دانشگاه ها و جوامع علمی تشکیل شده و بعنوان نهادی جهت دستیابی به توسعه همه جانبه در نظر گرفته می شود (طالبی و همکاران، ۱۳۹۰).

 

12000 تومان – خرید