نقش صنایع دستی در افزایش درآمد اقتصادی روستاییان ماسوله

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده کشاورزی

گروه آموزشی کشاورزی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی کشاورزی  گرایش: مدیریت کشاورزی

عنوان:

نقش صنایع دستی در افزایش درآمد اقتصادی روستاییان ماسوله

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

فصل اول:کلیات طرح تحقیق

۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲-بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۳-اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۴-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۵-سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۶-قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۷-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۸-روش گردآوردی اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۹-واژه ها و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۱۰-محدودیت ها و موانع تحقیق………………………………………………………………………………………………..۱۱

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۲-استراتژی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۲-۱-ماهیت و ارزش مدیردت استراتژیک…………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۳-مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۴-مفاهیم اساسی درمدیریت استراتژیک……………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۵-ابعاد تصمیمات استراتژیک……………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۶-مدل های مدیریت استراتژیک……………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۶-۱-مدل استراتژی جنریک……………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۶-۲- مفاهیم و تئوری­های مرتبط با مدل مدیریت استراتژیک………………………………………………………….۲۲

۲-۷- مفاهیم اساسی سازمان و مدیریت…………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۸- مزایا و معایب استراتژی­های سازمانی………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۹- بررسی مدل­های اجرای استراتژی­های سازمانی………………………………………………………………………..۲۵

۲-۱۰- فرایند برنامه ریزی جامع……………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۱۱- تجزیه و تحلیل محیط خارجی و داخلی………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۱۲- تجدید ساختار استراتژیک………………………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۱۳- مدل رقابتی(پورتر)…………………………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۱۴-مدل نظام برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………..۳۳ ۲-۱۵- مدل رایت………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۱۶- مدل مینتزبرگ………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۱۷- مدل هیل………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۱۸- مدل دیوید……………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۱۹- روشهای اجرای صحیح استراتژی­های سازمانی……………………………………………………………………….۳۹

۲-۱۹-۱- روش ارزیابی متوازن…………………………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۲۰- روش SWOT در برنامه ریزی استراتژیک…………………………………………………………………………….۴۰

۲-۲۱- چرا استراتژی ها درعمل پیاده نمی­شوند؟………………………………………………………………………………۴۲

۲-۲۲- مقایسه و جمع‌بندی تعدادی از مدل‌های تدوین استراتژی………………………………………………………….۴۳

۲-۲۳- تعریف صنایع دستی………………………………………………………………………………………………………….۴۵

۲-۲۴- پیشینه صنایع دستی در جهان……………………………………………………………………………………………….۴۶

۲-۲۵- پیشینه صنایع دستی در ایران………………………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۲۶- مزیت های نسبی صنایع دستی ایران……………………………………………………………………………………..۴۹

۲-۲۷- تعداد شاغلین در صنایع دستی ایران……………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۲۸- تاریخچه تشکیل سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی…………………………………………..۵۰

۲-۲۹- میزان ارزآوری صنایع دستی برای کشور………………………………………………………………………………۵۲

۲-۳۰- تحلیلی بر صنایع دستی استان گیلان……………………………………………………………………………………..۵۲

۲-۳۱- ماسوله……………………………………………………………………………………………………………………………۵۸ ۲-۳۱-۱- ویژگی های اجتماعی وشغلی………………………………………………………………………………………….۵۹

۲-۳۱-۱-۱-جمعیت…………………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۳۱-۱-۲ -ویژگی های شغلی جمعیت شهر ماسوله………………………………………………………………………..۶۰

۲-۳۱-۱-۳- نوع فعالیت و تعداد شاغلین کارگاه ها………………………………………………………………………….۶۱

۲-۳۱-۱-۴- شاغلان برحسب نوع فعالیت……………………………………………………………………………………….۶۳

۲-۳۲- ویژگی های اقتصادی……………………………………………………………………………………………………….۶۵

۲-۳۲-۱- کشاورزی…………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

۲-۳۲-۲- صنعت……………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

۲-۳۲-۳- تعاونی زنان………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

۲-۳۳- تاسیسات پذیرایی…………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۲-۳۴- طبقه بندی صنایع دستی ماسوله……………………………………………………………………………………………۶۶

۲-۳۴-۱- هنرگره چینی………………………………………………………………………………………………………………۶۶

۲-۳۴-۲- جوراب بافی………………………………………………………………………………………………………………۶۸

۲-۳۴-۳- عروسک های دست بافت سنتی……………………………………………………………………………………..۶۹

۲-۳۴-۴- چموش………………………………………………………………………………………………………………………۷۰

۲-۳۴-۵- آهنگری…………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

۲-۳۵- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۷۳

فصل سوم:مواد و روش ها

۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

۳-۲-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..۸۱

۳-۳-نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………۸۱

۳-۴- نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲

۳-۵-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۳-۶-روش جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………..۸۳

۳-۷-چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۸۳

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………….۸۴

۳-۸-۱-روش ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………………..۸۵

۳-۸-۲-آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(K-S)………………………………………………………………………………85

3-8-3- آزمون تی ( t )………………………………………………………………………………………………………………86

3-8-4 – تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون……………………………………………………………………………….۸۶

۳-۸-۴-۱- همبستگی………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

۳-۸-۴-۲- ضریب همبستگی………………………………………………………………………………………………………..۸۶

۳-۸-۴-۳ – مدل­های رگرسیون…………………………………………………………………………………………………….۸۷

۳-۹- ابزار جمع‌آوری دادها………………………………………………………………………………………………………….۸۷

۳-۱۰- معرفی روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره…………………………………………………………………………….۹۰

۳-۱۰-۱ – معرفی تکنیک دی متل……………………………………………………………………………..۹۰

۳-۱۰-۲ – معرفی مدل تاپسیس……………………………………………………………………………………………………..۹۳

۳-۱۱-  پایایی و روایی پرسش­نامه‌ها……………………………………………………………………………………………..۹۴

فصل چهار:نتایج و بحث

۴-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷

۴-۲- تجزیه و تحلیل داد­ه های پرسش‌نامه شماره یک و چهار…………………………………………………………….۹۸

۴-۲-۱- آمار توصیفی پرسش‌نامه شماره یک و چهار………………………………………………………………………..۹۸

۴-۳ -تجزیه و تحلیل پرسشنامه شماره چهار( swot)………………………………………………………………………100

4-3-1- نقاط قوت ( s )……………………………………………………………………………………………………………100

4-3-2- نقاط ضعف ( w )………………………………………………………………………………………………………..101

4-3-3- فرصت ها (O )……………………………………………………………………………………………………………103

4-3-4- تهدیدها ( T )……………………………………………………………………………………………………………..104

4-4-استراتژی ها……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

۴-۴-۱- استراتژی تهاجمی(SO)………………………………………………………………………………………………..107

4-4-2- استراتژی بازنگری(………………………………………………(WO………….107

4-4-3- استراتژی تنوع (ST)…………………………………………………………………………………………………….108

4-4-4-استراتژی تدافعی (WT)………………………………………………………………………………………………..108

4-5-تجزیه و تحلیل پرسش نامه شماره یک………………………………………………………………………………….۱۰۸

۴-۵-۱- آمار استنباطی پرسش‌نامه شماره یک………………………………………………………………………………..۱۰۸

۴-۵-۱-۱- آزمون نرمال بودن داده­ها…………………………………………………………………………………………..۱۰۹

۴-۵-۱-۲- تبیین و تفسیر متغیرﻫﺎی پرسش‌نامه شماره یک……………………………………………………………….۱۱۰

۴-۵-۱-۳- آزمون همبستگی و رگرسیون خطی ساده………………………………………………………………………۱۱۱

۴-۶- پرسش(سوال) یک تحقیق………………………………………………………………………………………………….۱۱۱

۴-۷- پرسش(سوال) دو تحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۱۲

۴-۸- تجزیه و تحلیل داد­ه های پرسش‌نامه شماره دو و سه………………………………………………………………..۱۱۴

۴-۸-۱- آمار توصیفی پرسش‌نامه شماره دو و سه……………………………………………………………………………۱۱۴

۴-۹ پرسش سه(سوال ۳) تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۴-۱۰-رتبه­بندی معیارهای مؤثّر بر استراتژی­های توانمندسازی گردشگری بر اساس تکنیک دی متل ……….۱۱۸

۴-۱۱- رتبه­بندی استراتژی­های توانمندسازی گردشگری …………………………………………………………………۱۲۵

۴-۱۲- رتبه­بندی استراتژی­های توانمندسازی گردشگری بر اساس تکنیک تاپسیس………………………………۱۲۶

فصل پنجم:جمع بندی و پیشنهادات

۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۲

۵-۲- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۲

۵-۳- نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق…………………………………………………………………………………..۱۳۴

۵-۳-۱-  بررسی تفسیری فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………….۱۳۴

۵-۳-۱-۱- بررسی پرسش(سوال) یک پژوهش……………………………………………………………………………..۱۳۴

۵-۳-۱-۲- بررسی سوال دوم پژوهش…………………………………………………………………………………………..۱۳۵

۵-۳-۱-۳- بررسی پرسش سوم پژوهش………………………………………………………………………………………..۱۳۶

۵-۴-پیشنهادات و سیاست های بهبود در زمینه صنایع دستی………………………………………………………………۱۳۸

۵-۵- پیشنهادات و سیاست های اجرایی در بخش گردشگری ماسوله…………………………………………………۱۴۱

۵-۶- پیشنهادات برای تحقیقات آتی(برگرفته از نتایج پژوهش)…………………………………………………………۱۴۲

۵-۷- محدودیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۱۴۳

۵-۸- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………….۱۴۳

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

جدول (۲-۱)مفاهیم و تئوری­های مرتبط با مدل مدیریت استراتژیک………………………………………………….۲۲

جدول (۲-۲)مقایسه مدل های تدوین استراتژی………………………………………………………………………………..۴۴

جدول(۲-۳)وضعیت اشتغال در بخشهای اقتصادی در مقایسه با کشور (درصد)……………………………………….۵۳

جدول(۲-۴)تعداد افراد مشغول به کار در  شاخه های مختلف صنایع دستی استان گیلان…………………………..۵۵

جدول(۲-۵ )تعداد صنعت گران شناسایی شده در بخش صنایع دستی استان گیلان بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

جدول (۲-۶) نسبت شاغلان بخش صنایع دستی به کل شاغلان استان گیلان طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۴ ( به درصد)……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

جدول(۲-۷) میزان فروش صنایع دستی استان گیلان بین سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۸ …………………………………….۵۷

جدول(۲-۸) آمار صادرات گمرکات استان گیلان بین سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۷……………………………………….۵۸

جدول (۲-۹)آمار جمعیت ماسوله………………………………………………………………………………………………….۵۹

جدول(۲-۱۰) اشتغال جمعیت بر حسب جنس در سال ۱۳۸۵……………………………………………………………..۶۱

جدول(۲-۱۱) برآورد  تعداد رشته افراد شاغل در شهر ماسوله درسال۱۳۸۵………………………………………….۶۲

جدول (۲-۱۲)شاغلان بخش های خدمات و صنعت در سال ۱۳۹۱………………………………………………………۶۳

جدول شمار(۲-۱۳) رابطه صنایع دستی ماسوله با سایر فعالیتهای اقتصادی………………………………………………۷۲

جدول(۳-۱)سوالات پرسش نامه شماره یک……………………………………………………………………………………۸۸

جدول( ۳-۲) معیارهای مؤثّر بر استراتژی­های توانمندسازی گردشگری…………………………………………………۸۹

جدول( ۳-۳) استراتژی­های توانمندسازی گردشگری………………………………………………………………………..۹۰

جدول( ۳-۴) نتایج آزمون آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………….۹۵

جدول( ۴-۱ ) ﺗﻮزیع جنسیت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری………………………………………………………………….۹۸

جدول( ۴-۲ ) ﺗﻮزیع ﻣﺪرک تحصیلی ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری………………………………………………………۹۹ جدول( ۴-۳) ﺗﻮزیع ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎرﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎنﻧﻤﻮﻧﻪآﻣﺎری……………………………………………………………………۹۹

جدول( ۴-۴ )بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق (آزمون کولمگروف- اسمیرنوف)…………………..۱۰۹

ﺟﺪول( ۴-۵ )ﻧﺘﺎیج آزﻣﻮن t ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ای ﺑﺮای متغیرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﺑﺴﺘﻪ……………………………………………۱۱۰

ﺟﺪول( ۴-۶ )نتایج آزمون همبستگی بین همکاری میان فعالان گردشگری و فعالان صنایع دستی در رونق کسب و کار…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱

ﺟﺪول( ۴-۷ )ﻧﺘﺎیج آزﻣﻮن رﮔﺮسیون خطی ساده بین همکاری میان فعالان گردشگری و فعالان صنایع دستی در رونق کسب و کار…………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

ﺟﺪول( ۴-۸ )نتایج آزمون همبستگی بین تدوین استراتژی‌های گردشگری و تبدیل شدن شهر ماسوله به قطب گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳

ﺟﺪول( ۴-۹) ﻧﺘﺎیج آزﻣﻮن رﮔﺮسیون خطی ساده بین تدوین استراتژی‌های گردشگری و تبدیل شهر ماسوله به قطب گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

جدول( ۴-۱۰) ﺗﻮزیع جنسیت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری(خبرگان)………………………………………………….۱۱۵

جدول( ۴-۱۱) ﺗﻮزیع ﻣﺪرک تحصیلی ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری(خبرگان)……………………………………۱۱۵ جدول( ۴-۱۲) ﺗﻮزیع ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری(خبرگان)…………………………………………….۱۱۶ جدول( ۴-۱۳) دوازده معیار مؤثّر بر استراتژی­های توانمندسازی گردشگری  و نماد آن………………………..۱۱۷

جدول( ۴-۱۴)  ماتریس نظر نهایی خبرگان…………………………………………………………………………………..۱۱۸

جدول( ۴-۱۵ ) ماتریس نرمال وزن ‌دهی……………………………………………………………………………………….۱۱۹

جدول( ۴-۱۶) ماتریس شدت نسبی حاکم بر روابط مستقیم………………………………………………………………۱۲۰

جدول( ۴-۱۷ ) ماتریس شدت نسبی حاکم از روابط غیرمستقیم…………………………………………………………۱۲۰

جدول( ۴-۱۸)  ماتریس شدت نسبی حاکم از روابط مستقیم و غیرمستقیم……………………………………………۱۲۱

جدول( ۴-۱۹)  محاسبه عناصر……………………………………………..R,J,R-J,R+J………………………..122

جدول( ۴-۲۰ )ترتیب نفوذ عناصر بر یکدیگر…………………………………………………………………………………۱۲۲

جدول( ۴-۲۱ ) وزن(رتبه‌بندی) عوامل مؤثّر بر استراتژی­های توانمندسازی گردشگری………………………….۱۲۴

جدول( ۴-۲۲ ) ده استراتژی­ توانمندسازی گردشگری و نماد آن……………………………………………………..۱۲۵

جدول( ۴-۲۳ ) ماتریس تصمیم خبرگان……………………………………………………………………………………….۱۲۶

جدول( ۴-۲۴ ) بی‌مقیاس­سازی ماتریس تصمیم ‌(N)……………………………………………………………………….126

جدول( ۴-۲۵ ) ماتریس بی‌مقیاس موزون (V)………………………………………………………………………………..127

جدول( ۴-۲۶ ) راه‌حل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی……………………………………………………………………….۱۲۷

جدول( ۴-۲۷ ) فاصله‌ی هر‌گزینه از ایده‌آل مثبت و منفی…………………………………………………………………۱۲۸

جدول(۴-۲۸ ) تعیین نزدیکی نسبی(CL*) یک گزینه به راه‌حل ایده‌آل………………………………………………۱۲۸

جدول( ۴-۲۹ ) رتبه­بندی استراتژی­ها……………………………………………………………………………………………۱۲۹

جدول( ۵-۱ ) رتبه‌بندی استراتژی­های توانمندسازی گردشگری………………………………………………………..۱۳۷

فهرست نمودارها

نمودار(۲-۱) تعداد صنعت گران بخش صنایع دستی گیلان………………………………………………………………..۵۶

نمودار(۲-۲) نسبت شاغلان بخش صنایع دستی به کل شاغلان استان گیلان…………………………………………..۵۷

نمودار(۲-۳)میزان فروش صنایع دستی استان گیلان در نمایشگاه های نوروزی………………………………………۵۷

ﻧﻤﻮدار( ۴-۱ ) ﺗﻮزیع جنسیت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری………………………………………………………………..۹۸

نمودار( ۴-۲ ) ﺗﻮزیع ﻣﺪرک تحصیلی ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری………………………………………………..۹۹  ﻧﻤﻮدار( ۴-۳ ) ﺗﻮزیع ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪآﻣﺎری…………………………………………………………….۹۹

ﻧﻤﻮدار( ۴-۴ ) ﺗﻮزیع جنسیت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری(خبرگان)…………………………………………………۱۱۵

نمودار( ۴-۵ ) ﺗﻮزیع ﻣﺪرک تحصیلی ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری(خبرگان)……………………………………….۱۱۵

ﻧﻤﻮدار( ۴-۶ ) ﺗﻮزیع ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری(خبرگان)………………………………………………..۱۱۶

نمودار( ۴-۷) موقعیت عناصر در سلسله مراتب ممکن………………………………………………………………………۱۲۳

فهرست اشکال

شکل(۲-۱) مدل استراتژیک جنریک واتینگتن………………………………………………………………………………..۲۰

شکل(۲-۲) الگوی جامع مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………………۲۷

شکل(۲-۳) مدل مدیریت استراتژیک پیرس و رابینسون…………………………………………………………………….۲۷

شکل(۲-۴) مراحل چهارگانه فرآیند اجرای استراتژی………………………………………………………………………..۲۸

شکل(۲-۵) مراحل مختلف فرایند برنامه ریزی جامع………………………………………………………………………….۳۱

شکل(۲-۶) مدل فرایند مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………………….۳۱

شکل(۲-۷) مدل پورتر………………………………………………………………………………………………………………..۳۲

شکل(۲-۸) مدل رایت…………………………………………………………………………………………………………………۳۴

شکل(۲-۹) مدل مینتزبرگ…………………………………………………………………………………………………………..۳۶

شکل(۲-۱۰) مدل هیل…………………………………………………………………………………………………………………۳۶

شکل(۲-۱۱) مدل دیوید………………………………………………………………………………………………………………۳۸

شکل(۲-۱۲) رابطه علّت و معلولی در چهار منظر ارزیابی متوازن…………………………………………………………۴۰

شکل(۲-۱۳) حالات چهارگانه برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………..۴۱

شکل(۲-۱۴) ویژگیهای صنایع دستی ایران………………………………………………………………………………………۴۹

شکل(۳-۱)مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸۴

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۵

منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۹

پیوست ها

جدول محاسبات……………………………………………………………………SPSS…………………………..154

پرسشنامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵

تصاویر……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۴

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۹

 

چکیده

در این پژوهش بعد از بیان کلیات و ادبیات تحقیق پیرامون موضوع صنایع دستی ماسوله ونقاط ضعف،قوت، فرصت ها و تهدید های پیش روی آن،به بررسی استراتژی های چهار گانه در این بخش می پردازیم و در ادامه به بررسی توانمند سازی گردشگری ماسوله و تدوین استراتژی های مربوط به آن می پردازیم.همچنین به منظور پاسخ دادن به سوالات ۱و۲تحقیق(آیا همکاری میان  فعالان بخش گردشگری و فعالان بخش صنایع دستی موجب رونق کسب و کار در بخش صنایع دستی ماسوله می شود؟ و چه میزان نقش تدوین استراتژی های گردشگری در تبدیل شدن شهر ماسوله به قطب گردشگری موُثر است؟) از روی روشهای آمار استنباطی مانند همبستگی پیرسون استفاده شده است که در نهایت به این نتایج دست یافتیم که بین همکاری میان فعالان بخش گردشگری و فعالان صنایع دستی و رونق کسب و کار فعالان صنایع دستی ماسوله ارتباط وجود دارد و همینطور بین تدوین استراتژی های گردشگری و تبدیل شدن شهر ماسوله به قطب گردشگری نیز رابطه وجود دارد.در پاسخ به سوال سوم(اولویت بندی استراتژی های گردشگری در شهر ماسوله چگونه است؟) ابتدا،معیار های اثر گذار بر استراتژی ها شناسایی شدند و وزن این معیار ها به کمک مقایسات زوجی و نظر خبرگان به وسیله تکنیک دی متل محاسبه شد و در ادامه با تکنیک تاپسیس اولویت بندی شدند که استراتژی های”سامان دادن واحد های کسب و کار فعلی به صورت ائتلافی از مجموعه کسب و کار های فعال در زمینه گردشگری” و”شناسایی کلیه واحد های خدمات گردشگری مانند هتل ها رستوران ها…..”و”تشدید فعالیت های بازاریابی در زمینه گردشگری با توجه به وجود جاذبه ها و پتانسیل بالای توسعه بازار”بیشترین اهمیت یا الویت را به خود اختصاص دادند.

کلمات کلیدی : صنایع دستی،گردشگری، روستای ماسوله، ماتریس SWOT

 

 

فصل اول:

کلیات طرح تحقیق

 

 

۱-۱-مقدمه

در دنیای امروز که شاهد تغییرات و تحولات شگرف در زمینه­های مختلف هستیم، محیط با طلاطم وعدم اطمینان بسیاری مواجه است ورقابت، شدت زیادی پیدا کرده­است و تحولات علم و فن­آوری براین تغییرات به شدت دامن زده است. بنابراین هرسازمانی در راستای تداوم حیات و کسب موفقیت بیشتر، نیاز مبرم به بهره مندی از برنامه­ریزی استراتژیک دارد.از آن جا که تهدیدهای محیطی از هرسوحیات و بقای سازمان­ها را تهدید می­کنند لذا سازمان­ها باید جایگاه فعلی خود را شناخته، نقاط قوت و ضعف خود را دقیقاً تحلیل کرده و با تکیه بر قوت­ها از فرصت­های محیطی استفاده کرده وخود را برای برخورد با تهدیدها آماده کنند واین مهم در قالب برنامه­ریزی استراتژیک امکان پذیر است(آقازاده،۱۳۸۳).

در چارچوب برنامه­ریزی استراتژیک است که سازمان، توانمندی و شرایط محیطی را تحلیل کرده و براساس آن اهداف قابل دسترس و روش­های رسیدن به آن را مشخص می­کند.این نوع برنامه­ریزی با بررسی محیط خارجی وداخلی سازمان، فرصت­ها و تهدیدهای محیطی و قوت­ها و ضعف­های داخلی را شناسایی می­کند و با در نظر داشتن ماموریت سازمان، اهداف بلند مدت برای سازمان تنظیم می­کند و برای دستیابی به این اهداف از بین گزینه­های استراتژیک اقدام به انتخاب استراتژی­هایی می­کند که با تکیه برقوت­ها و رفع ضعف­ها از فرصت­های پیشامده به نحو شایسته استفاده کرده و از تهدیدها پرهیز می­کند تا در صورت اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان در میدان رقابت شود.بدون شک فرآیند عملیات در سازمان­های امروزی متاثر از تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی محیط آن­هاست و همساز با چنین تحولاتی محیط درونی آنها نیز دگرگونی­های شگفت­آوری را تجربه می­کند(طبیبی وملکی،۱۳۸۴). از این رو لازم است جهت هرچه کارآتر و اثربخش­تر شدن فعالیت مدیران و تصمیم­گیران و برنامه­ریزان در سازمان تاثیرات انکارناپذیر مولفه­های محیطی در کنار عوامل درونی مورد توجه خاص قرارگیرد. لذا در نظر است تا با بررسی وضعیت استفاده مدیران از چارچوب ضعف­ها وقوت­ها، فرصت­ها و تهدیدهای سازمانی، ماتریس SWOT[1]به عنوان یکی از ابزارهای استراتژیک توسط مدیران سازمان­ها و شرکت­ها مورد چالش قرار گیرد و امید است نتایج حاصل موجبات بهبود عملکرد را فراهم نماید. بنابراین تاثیر عوامل محیطی در کنار عوامل داخلی توام در مطلوب تر شدن فعالیت­های مدیران و برنامه­ریزان انکارناپذیراست.در این تحقیق ضمن مطالعه تحقیقات سایر محققین(صادقی و همکاران،۱۳۹۱،قادری و همکاران۱۳۹۰، موسایی و رضوی الهاشم،۱۳۸۹؛ نژاد جوادی­پور،۱۳۸۷؛ نوری و مهدی نسب،۱۳۸۹؛ ملک مطیعی(۱۳۸۸)؛ گل محمدی(۱۳۸۹)؛ میرکتولی و همکاران(۱۳۸۹) اعرابی وشیرخانی،۱۳۸۴)نتیجه گیری شد که در این تحقیقات به نقاط قوت و ضعف و فرصت­ها و تهدیدات در سازمان­ها و شرکت­ها و  پرداخته شده که جنبه خدماتی دارند ولی تحقیق حاضر در موردصنایع دستی و گردشگری بحث می­کند که  بخش های صنعت ، تولید ، هنر و خدمات را در بر میگیرد.  سعی گردیده در این تحقیق ضمن فراهم نمودن پرسشنامه­های جامع، دیدگاه­های مخاطبان ازا بعاد مالی، انسانی وهنری در ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد تا علت کم رونقی و افول صنایع دستی و رکود گردشگری ماسوله  مشخص گردد و راهکاری باشد برای برون رفت ازاین رکود و بی رونقی.

12000 تومان – خرید