نقش روشهای آموزشی- ترویجی در کاهش استفاده از سموم و نهاده ها در کشت سبزیجات در شهرستان ری

دانشگاه آزاد اسلامی

     واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته ترویج و آموزش کشاورزی ( M.Sc)

عنوان:

نقش روشهای آموزشی- ترویجی در کاهش استفاده از سموم و نهاده ها در کشت سبزیجات در شهرستان ری

 

 

فهرست

عنوان                                        صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول: طرح مسأله

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۳
 • بیان مسأله……………………………………………………………………………………………….۴
 • اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………..۱۰
 • اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….۲۱
 • محدوده های تحقیق
  • قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………….۲۱
  • قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………..۲۲
  • قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………..۲۲
 • محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………۲۲
 • تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………..۲۲

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

بخش اول: ادبیات نظری

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………۲۸
 • طبقه بندی سبزی ها…………………………………………………………………………….۲۸
 • عوامل محیطی مؤثر در پرورش سبزیها…………………………………………………..۲۹
  • مشخصات بذر خوب……………………………………………………………………….۳۰
  • خاک های مناسب برای کشت سبزی…………………………………………………..۳۰
  • احتیاجات دمایی………………………………………………………………………………۳۲
  • آب………………………………………………………………………………………………..۳۲
  • آفات و عوامل بیماری زا …………………………………………………………………۳۳
 • مدیریت خاک و کوددادن……………………………………………………………………..۳۷
 • انواع کودهای مورد نیاز سبزی………………………………………………………………۳۸
  • کودهای آلی…………………………………………………………………………………….۳۸
   • کود سبز……………………………………………………………………………………۳۸
   • کود حیوانی………………………………………………………………………………۳۸

 

عنوان                                        صفحه

 • کودهای معدنی یا شیمیایی…………………………………………………………………۳۹
  • کودهای ازته……………………………………………………………………………….۳۹
  • کودهای فسفاته……………………………………………………………………………۴۰
  • کودهای پتاسه……………………………………………………………………………..۴۰
 • کودهای بیولوژیک …………………………………………………………………………..۴۱
 • عوامل مؤثر در میزان مصرف کودها و سموم شیمیایی…………………………………۴۱
 • مقدمه ای بر آموزش……………………………………………………………………………..۴۲
 • تعریف آموزش…………………………………………………………………………………….۴۳
 • انواع آموزش………………………………………………………………………………………..۴۴
 • آموزش مداوم و توسعه پایدار……………………………………………………………….۴۴
 • انواع روش های آموزش کشاورزی……………………………………………………….۴۶
 • تعریف ترویج…………………………………………………………………………………….۴۹
 • اهداف ترویج کشاورزی………………………………………………………………………۴۹
 • انواع وسایل کمک آموزشی…………………………………………………………………۵۰
 • معرفی شهرستان ری…………………………………………………………………………..۵۲
  • موقعیت………………………………………………………………………………………..۵۲
  • وضعیت توپوگرافی و اقلیمی………………………………………………………….۵۲
  • توزیع جغرافیایی جمعیت………………………………………………………………۵۲
  • موقعیت کشاورزی………………………………………………………………………..۵۳

بخش دوم: ادبیات تجربی

۲-۱۶-۱- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………..۵۳

۲-۱۶-۲- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………….۵۵

بخش سوم: چهارچوب نظری………………………………………………………………………۵۹

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………..۶۱

۳-۲- نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………………..۶۱

۳-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………۶۱

 

عنوان                                        صفحه

۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………۶۲

۳-۵- ابزار جمع آوری داده ها و گردآوری اطلاعات………………………………………………۶۲

۳-۵-۱- روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….۶۳

۳-۵-۲- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….۶۳

۳-۶- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………..۶۳

۳-۷- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………….۶۵

۳-۸- منابع جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………۶۹

۳-۹- روش های آماری………………………………………………………………………………………۶۹

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………..۷۱

بخش اول: آمار توصیفی

۴-۲- توصیف ویژگیهای فردی سبزیکاران مورد مطالعه…………………………………………….۷۱

۴-۳- توصیف اظهار نظرهای سبزیکاران مورد مطالعه……………………………………………….۷۳

بخش دوم: آمار استنباطی

۴-۴- همبستگی کاهش استفاده از سموم و نهاده ها با متغیر فعالیتهای آموزشی-ترویجی..۹۵

۴-۵- همبستگی کاهش استفاده از سموم و نهاده ها با متغیرهای تحقیق………………………..۹۶

۴-۶-  بررسی و تحلیل رگرسیون چند متغیری نگرش……………………………………………….۹۸

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها

۵-۱- خلاصه……………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۵-۲- نتیجه گیری و بحث………………………………………………………………………………….۱۰۳

۵-۲-۱- نتایج حاصل از یافته های توصیفی………………………………………………………….۱۰۳

۵-۲-۲- نتایج حاصل از یافته های استنباطی…………………………………………………………۱۰۷

۵-۳- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………۱۱۲

۵-۴- پیشنهادهایی به منظور تحقیقات آتی…………………………………………………………….۱۱۳

فهرست منابع و مؤاخذ………………………………………………………………………………………..۱۱۴

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                       صفحه

 • میزان تولید کود شیمیایی اوره از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ در ایران…………………………..۶
 • میزان نیترات در ۸ نمونه برگی در شهرستان ری- ۱۳۸۸…………………………………..۸
 • میزان عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف در ۲۰ نمونه خاکی سبزیکاری در

شهرستان ری-۱۳۸۸………………………………………………………………………………………۹

۱-۴- دوره های آموزشی –  ترویجی جهاد کشاورزی شهرستان ری-۱۳۸۷………………..۱۳

۱-۵- دوره های آموزشی –  ترویجی جهاد کشاورزی شهرستان ری-۱۳۸۸………………..۱۵

 • دوره های آموزشی –  ترویجی جهاد کشاورزی شهرستان ری-۱۳۸۹………………..۱۷
 • روستاهای تحت پوشش مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی کهریزک………….۲۴
 • روستاهای تحت پوشش مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی فشافویه……………۲۵
 • روستاهای تحت پوشش مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی قلعه نو…………….۲۶
 • میزان تحمل سبزی های مختلف به PH ……………………………………………………….31
 • فعالیت ها و مواد بیولوژیک توزیع شده در بین سبزیکاران………………………………..۳۴
 • آفات یا عامل بیماری زا در سبزیجات و کنترل شیمیایی ………………………………….۳۵
 • آفات یا عامل بیماری زا در سبزیجات وکنترل بیولوژیکی…………………………………..۳۶
 • خلاصه نظریات مطرح شده ………………………………………………………………………..۵۷
 • بخش سوم: چارچوب نظری………………………………………………………………………..۵۹

۳-۱- تناظر پرسشنامه با اهداف تحقیق………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۲- ضریب آلفای کرومباخ برای تعیین اعتبار پرسشنامه………………………………………… ۶۳

۴-۱- توزیع فراوانی سن سبزیکاران مورد مطالعه……………………………………………………. ۷۱

۴-۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات…………………………………….. ۷۲

۴-۳- توزیع فراوانی مقدار زمین سبزیکاران افراد مورد مطالعه………………………………….. ۷۳

۴-۴- بهره گیری سبزیکاران از تخصص کارشناسان………………………………………………… ۷۳

۴-۵- توزیع فراوانی ملاک انتخاب مواد شیمیایی توسط سبزیکاران…………………………… ۷۴

۴-۶- توزیع فراوانی نظرسنجی از سبزیکاران……………………………………………………………..۷۴

۴-۷- روند معرفی مواد بیولوژیک به سبزیکاران……………………………………………………….. ۷۵

۴-۸- توزیع فراوانی تطابق آموزش ها با نیازهای سبزیکاران………………………………………. ۷۵

۴-۹- میزان تأثیر آگاهی از فناوری در زمینه افزایش تولید………………………………………….. ۷۶

عنوان                                                                                     صفحه

۴-۱۰- توزیع فراوانی ضرورت برگزاری دوره های آموزشی……………………………………۷۶

۴-۱۱- اولویت بندی ضرورت برگزاری دوره های آموزشی………………………………….. ۷۷

۴-۱۲- توزیع فراوانی دسترسی به منابع اطلاعاتی………………………………………………. …۷۷

۴-۱۳- اولویت بندی میزان دسترسی به منابع اطلاعاتی…………………………………………. ۷۸

۴-۱۴- توزیع فراوانی میزان استفاده سبزیکاران از فعالیتهای سمعی-بصری………………..۷۸

۴-۱۵- اولویت بندی میزان استفاده سبزیکاران از فعالیتهای سمعی-بصری………………… ۷۹

۴-۱۶- توزیع فراوانی میزان تأثیر روشهای آموزشی……………………………………………. .. ۷۹

۴-۱۷- اولویت بندی میزان تأثیر روشهای آموزشی………………………………………………… ۷۹

۴-۱۸- توزیع فراوانی میزان استفاده سبزیکاران از وسایل آموزشی…………………………….۸۰

۴-۱۹- اولویت بندی میزان استفاده سبزیکاران از وسایل آموزشی…………………………….. ۸۱

۴-۲۰- توزیع فراوانی میزان مؤثر بودن روشهای آموزشی………………………………………… ۸۱

۴-۲۱- توزیع فراوانی مکان برگزاری دوره های آموزشی…………………………………………. ۸۲

۴-۲۲- توزیع فراوانی میزان تأثیر خدمات وحمایتهای دولتی در میزان مصرف

سموم و کودهای شیمیایی……………………………………………………………………………………..۸۲

۴-۲۳- اولویت بندی میزان تأثیر خدمات وحمایتهای دولتی در مصرف سموم و کودهای شیمیایی……………………………………………………………………………………………………………….۸۳

۴-۲۴- توزیع فراوانی میزان همکاری سبزیکاران با همیاران دولتی…………………………….. ۸۳

۴-۲۵- اولویت بندی میزان همکاری سبزیکاران با همیاران دولتی………………………………..  ۸۴

۴-۲۶- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع عضویت در تشکل…………………………….       ۸۴

۴-۲۷- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع مالکیت…………………………………………….  ۸۵

۴-۲۸- شغل دوم سبزیکاران……………………………………………………………………………………   ۸۵

۴-۲۹- میزان درآمد ماهیانه از شغل سبزیکاری………………………………………………………….                                  ۸۶

۴-۳۰- میزان درآمد ماهیانه از شغل دوم……………………………………………………………………                           ۸۶

۴-۳۱- تأثیر قیمت بر میزان مصرف کودها و سموم شیمیایی……………………………………….   ۸۷

۴-۳۲- منابع تهیه بذر……………………………………………………………………………………………. ۸۷

۴-۳۳- اولویت بندی دلایل عدم استفاده از مواد بیولوژیک………………………………………….   ۸۸

۴-۳۴- اولویت بندی تأثیر موانع و محدودیتها در مصرف سموم و کودهای شیمیایی……….۸۸

۴-۳۵- شرایط محیطی مؤثر در کاهش مصرف سموم شیمیایی…………………………………….. ۸۹

 

عنوان                                     صفحه

۴-۳۶- دیدگاه سبزیکاران درباره تأثیر مضرات سموم شیمیایی برای سلامت انسانها………..                      ۸۹

۴-۳۷- دیدگاه سبزیکاران درباره تأثیر مضرات کودهای شیمیایی برای سلامت انسانها……..۹۰

۴-۳۸- تأثیر مضرات مصرف سموم شیمیایی برای سلامت سبزیجات……………………………     ۹۰

۴-۳۹- تأثیر مضرات مصرف کودهای شیمیایی برای سلامت سبزیجات………………………          ۹۱

۴-۴۰- تأثیر فواید  مصرف سموم شیمیایی برای زمین سبزیکاری……………………………… ۹۱

۴-۴۱- تأثیر فواید مصرف کودهای شیمیایی برای زمین سبزیکاری…………………………….  ۹۲

۴-۴۲- تأثیر مضرات مصرف سموم شیمیایی برای زمین سبزیکاری……………………………   ۹۲

۴-۴۳- تأثیر مضرات مصرف کودهای شیمیایی برای زمین سبزیکاری………………………         ۹۳

۴-۴۴- اطلاع از استاندارد مصرف سموم شیمیایی در کشت سبزیجات………………………..۹۳

۴-۴۵- اطلاع از استاندارد مصرف کودهای شیمیایی در کشت سبزیجات……………………             ۹۴

۴-۴۶- میزان مصرف سموم شیمیایی در کشت سبزیجات………………………………………… ۹۴

۴-۴۷- میزان مصرف کودهای شیمیایی در کشت سبزیجات………………………………………    ۹۵

۴-۴۸- ضریب همبستگی بین متغیر روش های آموزشی-ترویجی با کاهش مصرف سموم

و نهاده ها……………………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۴۹- ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با کاهش مصرف سموم و نهاده ها………..۹۸

۴-۵۰- رگرسیون گام به گام به منظور پیش بینی عوامل آموزشی-ترویجی تأثیرگذار بر

نگرش سبزیکاران ها……………………………………………………………………………………………..۹۹

۴-۵۱- رگرسیون گام به گام به منظور پیش بینی عوامل تأثیرگذار بر نگرش سبزیکاران..۱۰۰

پیوست الف- پرسشنامه………………………………………………………………………………………..۱۱۹

پیوست ب- سطح زیر کشت و تولید نهایی در سال زراعی ۸۹-۸۸……………………………۱۲۷

رابطه ۳-۱- فرمول آلفای کرومباخ جهت حجم نمونه انتخابی……………………………………۶۲

 

 

 

چکیده

سبزیجات جایگاه مهمی در وعده غذایی انسان ها دارند. مصرف سبزیجات تأثیر مهمی در سلامت انسان ها ایفا می کند. افزایش دانش سبزیکاران نقش بسزایی در تولید محصولات سالم دارد و در نهایت سلامت جامعه را تضمین می کند. تحقیق حاضر تحت عنوان “نقش روش های آموزشی – ترویجی در کاهش استفاده از سموم و نهاده ها در کشت سبزیجات در شهرستان ری” می باشد که از نوع پیمایشی، و توصیفی – همبستگی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. جامعه آماری سبزیکاران شهرستان ری هستند که تعداد آن ها ۱۱۵۹ نفر است و جنسیت جامعه مرد می باشد، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و همچنین فرمول کوکران تعداد نمونه به ۲۴۵ نفر رسید. پایایی پرسشنامه ۸۳ درصد تخمین زده شد. متغیر وابسته تحقیق کاهش استفاده از نهاده هادر کشت سبزیجات می باشد. متغیرهای روش برگزاری دوره های آموزشی‏ تطابق آموزش های ارائه شده با نیازها و میزان بهره مندی از فعالیتهای سمعی – بصری ۴/۱۱ درصد از متغیر وابسته را تبیین کنند. همچنین در تحلیل رگرسیون مربوط به سایر فعالیت ها سن سبزیکاران و میزان درآمد ماهیانه از شغل سبزیکاری توانستند ۲۲ درصد از متغیر وابسته را تبیین کنند.

 

واژگان کلیدی: نقش روش های آموزشی، نقش روش های ترویجی، کشت سبزیجات، استفاده از سموم و نهاده ها.

 

 

فصل اول

طرح مسأله

 

 

1-1- مقدمه         

بررسی روند تغییراتی که در تعریف و مفهوم توسعه از زمان تیلور و مورگان تا به امروز وجود دارد نشان از تکمیل این تعاریف طی سالیان متمادی دارد. ایجاد تغییرات و دگرگونی در ساختارهای اجتماعی و اهداف فرهنگی،‏ حتی آداب، رسوم و عقاید مردم تا بهبود در میزان تولید، درآمد و بهبود در شرایط زندگی تماماًَ موضوعاتی هستند که در مفهوم توسعه طی روند تکمیلی آن مطرح شده است. وجه تشابه تمامی این تعاریف مترادف بودن مفهوم توسعه با واژه بهبود است. توسعه تنها به معنای رشد اقتصادی نیست بلکه توسعه جریانی است که طی آن روش زندگی افراد یک جامعه به نظامی پیچیده تر و از نظر تکنیکی پیشرفته تر تحول می یابد (ازکیا، ۱۳۷۴: ۱۸).

 

12000 تومان – خرید