هنر همگانی و جایگاه آن در ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده هنر و معماری/گروه نقاشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: نقاشی

عنوان :

هنر همگانی و جایگاه آن در ایران

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

 

فصل اول  : کلیات طرح

۱-۱ – بیان مساله تحقیق ………………………………………………………………… ۲

۱-۲-  اهمیت موضوع تحقیق و  دلایل انتخاب آن………………………………………… ۳

۱-۳- هدفهای تحقیق ……………………………………………………………………… ۴

۱-۴سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه) ………….. ۴

۱-۵- چهارچوب نظری  تحقیق ………………………………………………………….. ۵

۱-۶- روش تحقیق   ……………………………………………………………………… ۶

۱-۷- پیشینه پژوهش  …………………………………………………………………….. ۶

۱-۸- روش گرد آوری اطلاعات  ……………………………………………………….. ۶

۱-۹-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ……………………………………………………. ۶

۱-۱۰- منابع پژوهش  ……………………………………………………………………. ۷

۱-۱۱- واژهای کلیدی  …………………………………………………………………… ۷

 

فصل دوم : هنر همگانی

مقدمه  ……………………………………………………………………………………. ۹

۲-۱- هنرهمگانی  ……………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۲- چیستی هنر همگانی  ………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳- ایجاد فضای خلاقه و ایجاد تخیل در بیننده اثر …………………………………….. ۲۶

۲-۴- فواید هنر همگانی  ………………………………………………………………… ۳۰

۲-۴-۱-   فرهنگی ………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۴-۲- اقتصادی…………………………………………………………………………. ۳۰

۲- ۴-۳- آموزشی  ………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۵- انواع هنرهای همگانی……………………………………………………………… ۳۱

۲-۶- شهر بستری برای آفرینش هنر  …………………………………………………… ۳۱

۲-۶-۱- عناصر یا فضاهای میانی………………………………………………………… ۳۳

۲-۶-۲- شهرنشینی و شهرسازی ایران ………………………………………………….. ۳۵

۲-۶-۳-  اصول طراحی ایرانی ………………………………………………………….. ۳۶

۲-۶-۴- شاخصهای زیبایی شناسی ………………………………………………………. ۳۷

۲-۶-۵- برنامه زیباسازی شهر تورنتو  …………………………………………………. ۳۸

۲-۶-۶- نیاز امروز ما  ………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۶-۷- مطالعات شهری …………………………………………………………………. ۴۰

۲-۶-۸- اهمیت و توجه به فضای پیرامون ………………………………………………. ۴۱

۲-۶-۹- هنر در فضای همگانی ………………………………………………………….. ۴۲

۲-۶-۱۰- میادین شهری  …………………………………………………………………. ۴۵

۲-۶-۱۱- هویت در فضای شهری ……………………………………………………….. ۴۶

۲-۷- مجسمه شهری ……………………………………………………………………… ۴۸

۲-۷-۱- تعریف مجسمه شهری …………………………………………………………. ۵۰

۲-۷-۲- ویژگی‌های آثار شهری   ……………………………………………………….. ۵۲

۲-۷-۳-ایجاد حس مکان و هویت  ……………………………………………………….. ۵۳

۲-۷-۴-  انواع مجسمه شهری …………………………………………………………… ۵۴

۲ – ۷ – ۵- مجسمه‌ی یادبود یا یادبود مجسمه  …………………………………………. ۵۴

۲-۷-۶- طاقهای یادمانی  ………………………………………………………………… ۵۸

۲-۷-۷- ستونهای یادمانی  ……………………………………………………………….. ۵۸

۲-۷-۸- ساعتهای تزئینی ………………………………………………………………… ۵۹

۲-۷-۹-نقشها و کارکردهای مجسمه  …………………………………………………….. ۶۰

۲-۷-۹-۱- تقویت حس مکان ……………………………………………………………… ۶۰

۲-۷-۹-۲- تعریف و هویت بخشی به فضاهای شهری …………………………………… ۶۱

۲-۷-۹-۳- ارتقای کیفیت و ایجاد سرزندگی فضاهای شهری ……………………………. ۶۶

۲-۷-۹-۴-  ارتقای آگاهیهای عمومی و معرفی نمادها و ارزشهای فرهنگی ……………. ۷۴

۲-۷-۹-۵-  معرفی عملکرد و روحیه میدان یا محدوده پیرامون آن یا تداعی عملکرد تاریخی یا فرهنگی آن          ۷۵

۲-۷-۹-۶-  تعریف مرکز ثقل و نقطه تمرکز میدان ……………………………………… ۷۵

۲-۷-۹-۷-  ایجاد یک نشانه شهری ……………………………………………………….. ۷۵

۲-۷-۹-۸- تناسب بخشی به نام میدان ……………………………………………………. ۷۶

۲-۷-۹-۹- معرفی سبکها و سنتهای هنری ……………………………………………….. ۷۶

۲-۸- دیوار نگاری ………………………………………………………………………. ۷۷

۲-۹- معماری به عنوان یک هنر عملکردی هنری که در آن زندگی می کنیم ……………. ۸۰

۲ – ۹– ۱ – تأثیر معماری بر مجسمه‌سازی…………………………………………….. ۸۱۷

۲-۱۰- شهرشب …………………………………………………………………………. ۹۱

۲-۱۰-۱- ساماندهی نور  ساماندهی فضا ……………………………………………….. ۹۱

۲-۱۰-۲- سیمای شبانه شهرها ………………………………………………………… ۹۳

۲-۱۱- هنر همگانی ومبلمان شهری………………………………………………………. ۹۵

۲-۱۱-۱- اهمیت مبلمان در سیمای شهری ………………………………………………. ۹۸

۲-۱۱-۲- جایابی بهینه مبلمان شهری ……………………………………………………. ۹۹

۲-۱۱-۳- روابط نظام‌مند در بین عناصر مبلمان شهری …………………………………. ۱۰۰

۲-۱۱-۴- تبلیغات ………………………………………………………………………… ۱۰۳

۲-۱۱-۵- مواد و مصالح …………………………………………………………………. ۱۰۳

۲-۱۱-۶- تخریب‌گرایی وندلیسم………………………………………………………….. ۱۰۴

۲-۱۱-۷- عوامل سازنده سیمای هر شهر ………………………………………………… ۱۰۵

۲-۱۱-۸- پارک؛ از فضای سبز تا رویداد هنری ………………………………………… ۱۰۶

۲-۱۱-۸-۱- فرهنگسراها؛ مدل‌ ایرانی……………………………………………………. ۱۰۸

۲ -۱۱ – ۸ – ۲ – پارک هزاره …………………………………………………………… ۱۱۰

۲-۱۲- طراحی صنعتی و طراحی شهری ……………………………………………….. ۱۱۳

 

فصل سوم : هنر همگانی در ایران

۳-۱- برسی هنر همگانی در ایران ……………………………………………………….. ۱۱۸

۳-۲- رابطه هنر با اقتصاد ……………………………………………………………….. ۱۲۱

۳-۳- ارتقاء ذائقه هنری مردم …………………………………………………………… ۱۲۳

۳-۴ گفتگوی مجید احمدی با حمید شانس  ……………………………………………….. ۱۲۶

۳-۵- تهران  ومیادین آن …………………………………………………………………. ۱۳۰

۳-۶- شهرستانها  ومیادین آنها  ………………………………………………………….. ۱۳۵

۳-۷- برسی نقش نشانه‌های شهری در  تهران  …………………………………………. ۱۳۵

۳– ۷ – ۱ – سردر باغ ملی در تهران…………………………………………………… ۱۳۷

۳-۷-۲-  برج آزادی تهران ………………………………………………………………. ۱۴۳

۳-۷-۲-۱- گفت و گو با حسین امانت طراح میدان آزادی………………………………… ۱۴۴

۳-۷-۳- برج میلاد……………………………………………………………………….. ۱۵۱

۳-۸- ارزش‌ها در طراحی مجسمه‌های شهری  ………………………………………….. ۱۵۵

 

فصل چهارم : معرفی هنر مندان مطرح در هنر همگانی

۴-۱- سیاوش ارمجانی……………………………………………………………………. ۱۵۹

۴-۲- آنیش کاپور…………………………………………………………………………. ۱۶۴

۴-۲-۱- چند نمونه از آثار آنیش کاپور……………………………………………………. ۱۶۷

۴-۲-۲- گفت‌وگوی آنیش کاپور با «شرق» که به مناسبت رونمایی از برج المپیک لندن انجام

شده………………………………………………………………………………………… ۱۶۹

۴-۳- ماگدالنا آباکانوویکز…………………………………………………………………. ۱۷۵

۴-۴- جاناتان بروفسکی…………………………………………………………………… ۱۷۶

۴-۵- فرناندو بوترو ……………………………………………………………………… ۱۷۶

۴-۶- مینگ فای ………………………………………………………………………….. ۱۷۷

۴-۷ـ تتسو هارادا …………………………………………………………………………. ۱۷۷

۴-۸ـ گریس نولتون……………………………………………………………………….. ۱۷۸

۴-۹-ـ کلمنت میدمور …………………………………………………………………….. ۱۷۸

 

فصل پنجم  : پروژه عملی

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………. ۱۸۱

۵-۱- پروژه عملی (هفت آسمان) ………………………………………………………… ۱۸۲

فصل ششم :  نتیجه گیری وپیشنهاد

۶-۱- چه باید کرد  ……………………………………………………………………….. ۱۸۴

۶- ۲- نتیجه گیری ……………………………………………………………………….. ۱۹۳

– تصاویر…………………………………………………………………………………. ۱۹۷

– مجسمه های من…………………………………………………………………………. ۲۵۸

– نقاشی  های من ………………………………………………………………………… ۲۷۵

منابع ……………………………………………………………………………………… ۲۸۳

 

 

فهرست تصاویر:

 

 • تصاویر صفحه ۱۹۸ مربوط است به صفحات ……………………………. ۳ و۱۵
 • تصاویر صفحه ۱۹۹ مربوط است به صفحات. …………………………… ۳ و۱۵
 • تصاویر صفحه ۲۰۰ مربوط است به صفحات…………………………… ۱۱و۱۳۷
 • تصاویر صفحه ۲۰۱ مربوط است به صفحات ………………………….. ۱۱و۱۳۷
 • تصاویر صفحه ۲۰۲ مربوط است به صفحات…………………………   ۱۱و۱۳۷
 • تصاویر صفحه ۲۰۳ مربوط است به صفحات ……………………… ۱۱و۱۳۷و۱۴۳
 • تصاویر صفحه ۲۰۴ مربوط است به صفحات ……………………… ۱۱و۱۳۶و۱۵۱
 • تصاویر صفحه ۲۰۵ مربوط است به صفحه………………………………    ۱۵
 • تصاویر صفحه ۲۰۶ مربوط است به صفحه .………………………………۱۵
 • تصویر صفحه ۲۰۷ مربوط است به صفحه ……………………………….   ۱۵
 • تصاویر صفحه ۲۰۸ مربوط است به صفحه ……………………………….  ۱۵
 • تصاویر صفحه ۲۰۹ مربوط است به صفحات    …………………………۱۵و۱۷
 • تصاویر صفحه ۲۱۰ مربوط است به صفحات …………………… ۱۸و۲۸و۲۹و۶۷
 • تصاویر صفحه ۲۱۱ مربوط است به صفحات ……………………… ۱۸و۲۹و۶۷
 • تصاویر صفحه ۲۱۲ مربوط است به صفحات ………………………… ۲۶و۱۶۴
 • تصاویر صفحه ۲۱۳ مربوط است به صفحات ……………………….. ۱۱۰و۱۶۴
 • تصاویر صفحه ۲۱۴ مربوط است به صفحات ………………………. ۱۱۰و۱۶۴
 • تصاویر صفحه ۲۱۵ مربوط است به صفحات ………………………. ۱۱۰و۱۶۴
 • تصاویر صفحه ۲۱۶ مربوط است به صفحات ………………………. ۱۱۰و۱۶۴
 • تصاویر صفحه ۲۱۷ مربوط است به صفحات ………………………. ۱۱۰و۱۶۴
 • تصویر صفحه ۲۱۸ مربوط است به صفحات …………………..  ۱۶۴و۱۶۷و۱۶۹
 • تصاویر صفحه ۲۱۹ مربوط است به صفحات …………………  ۱۶۴و۱۶۷و۱۶۹
 • تصاویر صفحه ۲۲۰ مربوط است به صفحات ……………………..  ۱۶۴و۱۶۸
 • تصاویر صفحه ۲۲۱ مربوط است به صفحات ……………………  ۱۶۴و۱۶۸
 • تصاویر صفحه ۲۲۲ مربوط است به صفحات ……………………..  ۱۶۴و۱۶۸
 • تصاویر صفحه ۲۲۳ مربوط است به صفحات ……………………..  ۱۶۴و۱۶۸
 • تصاویر صفحه ۲۲۴ مربوط است به صفحات …………………….. ۱۶۴و۱۶۹
 • تصاویر صفحه ۲۲۵ مربوط است به صفحات ………………………… ۱۶۴و۱۶۹
 • تصاویر صفحه ۲۲۶ مربوط است به صفحات ……………………….  ۱۶۴ و۱۶۹
 • تصاویر صفحه ۲۲۷ مربوط است به صفحه ………………………………  ۱۶۴
 • تصاویر صفحه ۲۲۸ مربوط است به صفحه ……………………………….  ۴۹
 • تصاویر صفحه ۲۲۹مربوط است به صفحه ……………………………….   ۴۹
 • تصاویر صفحه ۲۳۰ مربوط است به صفحه ……………………………… ۴۹
 • تصاویر صفحه ۲۳۱ مربوط است به صفحه ………………………………  ۴۹
 • تصاویر صفحه ۲۳۲ مربوط است به صفحه ………………………………  ۴۹
 • تصاویر صفحه ۲۳۳ مربوط است به صفحه ……………………………..  ۴۹
 • تصاویر صفحه ۲۳۴ مربوط است به صفحات ………………………..  ۵۶و۸۸
 • تصاویر صفحه ۲۳۵ مربوط است به صفحات ………………………..  ۵۶و۸۸
 • تصاویر صفحه ۲۳۶ مربوط است به صفحه ……………………………..  ۵۶
 • تصاویر صفحه ۲۳۷ مربوط است به صفحه …………………………….  ۵۶
 • تصاویر صفحه ۲۳۸ مربوط است به صفحه …………………………….  ۵۶
 • تصاویر صفحه ۲۳۹ مربوط است به صفحه ……………………………..  ۵۷
 • تصاویر صفحه ۲۴۰ مربوط است به صفحه …………………………….  ۵۷
 • تصاویر صفحه ۲۴۱ مربوط است به صفحه ……………………………..  ۵۸
 • تصویر صفحه ۲۴۲ مربوط است به صفحات ………………………..  ۸۹و۱۵۹
 • تصاویر صفحه ۲۴۳ مربوط است به صفحات ……………………….  ۸۹و۱۵۹
 • تصاویر صفحه ۲۴۴ مربوط است به صفحات ………………………. ۸۹و۱۵۹
 • تصاویر صفحه ۲۴۵ مربوط است به صفحه ……………………………  ۹۰
 • تصاویر صفحه ۲۴۶ مربوط است به صفحه ……………………………  ۹۰
 • تصویر صفحه ۲۴۷ مربوط است به صفحات ……………………..  ۱۳۶و۱۳۷
 • تصاویر صفحه ۲۴۸ مربوط است به صفحه …………………………  ۱۷۵
 • تصاویر صفحه ۲۴۹ مربوط است به صفحه ………………………….  ۱۷۵
 • تصاویر صفحه ۲۵۰ مربوط است به صفحه ………………………….  ۱۷۶
 • تصاویر صفحه ۲۵۱ مربوط است به صفحه …………………………  ۱۷۶
 • تصاویر صفحه ۲۵۲ مربوط است به صفحه ………………………….  ۱۷۶
 • تصاویر صفحه ۲۵۳ مربوط است به صفحه ……………………………… ۱۷۷
 • تصاویر صفحه ۲۵۴ مربوط است به صفحه ………………………………  ۱۷۷
 • تصاویر صفحه ۲۵۵ مربوط است به صفحه ……………………………..  ۱۷۸
 • تصاویر صفحه ۲۵۶ مربوط است به صفحه ……………………………..  ۱۷۸
 • تصویر صفحه ۲۵۷ مربوط است به صفحه ……………………………..  ۹۱
 • تصویر صفحه ۲۵۹ مربوط است به صفحات ………………………..  ۱۸۲و۲۵۸
 • تصاویر صفحه ۲۶۰ مربوط است به صفحات ……………………….  ۱۸۲و۲۵۸
 • تصاویر صفحات ۲۶۱ الا۲۶۵ مربوط است به صفحات ………………..  ۱۸۲و۲۵۸
 • تصاویر صفحات ۲۶۶ الا۲۷۴ مربوط است به صفحه ……………………..  ۲۵۸
 • تصاویر صفحات۲۷۶ الا۲۸۲ مربوط است به صفحه ……………………..  ۲۷۵

 

 

فصل اول

 

کلیات طرح

 

۱-۱ – بیان مساله تحقیق :

 

در جوامع سنتی، گذار ازسنت به مدرنیته، نه در گذر زمان و بستر جامعه، بلکه از طریق فرهنگ وارداتی شکل می گیرد و در این میان پدیده هایی ظهور می نمایند که عدم توجه شایسته به آنها موجب نتایج جبران ناپذیر می گردد. از جمله نتایج حاصل از تغییر نگرش از سنت به مدرنیته در عرصه هنر، گسست میان مخاطب و هنرمند است. این جدایی در کلیه رشته های هنری، که با آکادمی غربی مرتبط اند، نمود داشته و فاصله هنرمند و مخاطب – به واسطه اثر هنری – فزونی می گیرد. با توجه به پیشینه مجسمه سازی در ایران و گسست طولانی در تاریخ و روند حضور آن در بستر اجتماعی، درک تاریخی جامعه ایرانی از مجسمه و مجسمه سازی با سایر ملل هم قدمت خود، کاملاً متفاوت است. لذا تعریف مجسمه سازی برای مخاطب عام ایرانی، با آموزش نوین مجسمه سازی و رویکردهای جدید آن در آموزه های دانشگاهی- که گاهی حتی توسط خواص نیز مشکل درک می شود تا حد بسیار زیادی متفاوت بوده و ارتباط عموم مردم را با اثر هنری غیرممکن می­نماید. بر این اساس، جدایی هنرمندان و مردم روز به روز بیشتر شده و آثار هنری در گوشه آتلیه ها، سالن نمایشگاه ها و موزه ها مهجور مانده؛ و آثای مبتذل و سطحی در منظر نگاه مردم قرار می گیرند. در این میان، مجسمه سازی شهری می­تواند نقشی موثر برای ارتقای ادراک مخاطب ایجاد کند و با ارتباط بین مخاطب و مجسمه ساز معاصر، عرصه را برای ارائه آثار ارزشمند فراهم آورد.(کردی،۱۳۸۹،۲)

همانطور که در مطلب فوق آمده هنر عمومی به ویژه مجسمه های شهری علاوه بر ارتقای سطح آگاهی عموم مردم از هنر و تجربه شدن از طرف عموم مردم باعث نوعی آشتی میان مردم با تمام هنرها شده است. به نوعی میشود گفت هنر عمومی در کنار مردم است.مثل مردم در جغرافیا های مختلف در زمان های مختلف و در فرهنگ های مختلف تغییر می کند و قالب معینی ندارد.

ومی کوشد مثل یک شهروند همسایه خوبی برای دیگر شهروندان باشد.برسی , شناخت و تعریف هنر همگانی و جایگاه آن درجوامع مختلف ونقش آن در ایران  مساله این تحقیق میباشد.

 

12000 تومان – خرید