نقش شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان بی‌بی‌سی در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران

دانشگاه علامه طباطبایی

پردیس آموزش های نیمه حضوری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

 عنوان:

 

نقش شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان بی‌بی‌سی در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران

                                                                                                با تشکر

فهرست مطالب

چکیده: ۱

فصل اول )کلیات تحقیق) ۲

‌‌۱-‌‌۱- مقدمه ۳

‌‌۲-‌‌۱- بیان مساله ۴

‌‌۳-‌۱- ضرورت و اهمیت تحقیق ۶

۱-۳-۱- ضرورت و اهمیت نظری ۷

۲-۳-۱ – ضرورت و اهیمت عملی ۷

‌‌۴-‌۱- اهداف تحقیق: ۷

‌‌۵-‌۱- سوالات تحقیق ۸

‌‌۶-۱- فرضیه‌های تحقیق: ۹

‌‌۷-۱- تعریف متغیرها: ۱۱

۱-۷-۱- تعریف مفهومی مشارکت سیاسی: ۱۱

۲-۷-۱- تعریف عملیاتی مشارکت سیاسی: ۱۱

فصل دوّم  (ادبیات و پیشینه  تحقیق) ۱۲

۱-۲- مقدمه: ۱۳

۲-۲- پیشینه تحقیق در جهان و ایران: ۱۳

۳-۲- مبانی نظری تحقیق: ۱۷

۱-۳-۲- مشارکت سیاسی ۱۷

۲-۳-۲ مشارکت در لغت: ۲۰

۳-۳-۲- مشارکت اجتماعی و سیاسی ۲۱

۴-۳-۲- مشارکت، بیتفاوتی ۲۲

۵-۳-۲- اشکال مشارکت ۲۴

۶-۳-۲- مشارکت سیاسی در دنیای معاصر ۲۵

۷-۳-۲- کارکردهای مشارکت ۲۶

۸-۳-۲- راهکارهایی برای مشارکت عمومی و سیاسی مردم: ۲۶

۹-۳-۲- ویژگیهای مشارکت: ۳۰

۱-۹-۳-۲- دانیل لرنر ۳۲

۲-۹-۳-۲- لیپست ۳۳

۳-۹-۳-۲- رابرت دال ۳۳

۴-۹-۳-۲- ‌بیگانگی اجتماعی – سیاسی ۳۵

۵-۹-۳-۲- هانتینگتن ۳۶

۶-۹-۳-۲ کالینز ۳۷

۷-۹-۳-۲- سیمن ۳۸

۸-۹-۳-۲- میلبرات و گوئل ۳۹

۹-۹-۳-۲- ‌مشارکت سیاسی از دیدگاه میلبرات ۴۲

۴-۲- بحران و مشارکت سیاسی ۴۳

۱-۴-۲- بحران سیاسی ۴۴

۵-۲- رسانه‌ها ۴۸

۱-۵-۲- تعریف رسانه و اهمیت آن ۴۸

۲-۵-۲- نقش رسانهها در سازماندهی توسعه ۵۱

۳-۵-۲- افکار عمومی و اهمیت آن ‌ ۵۲

۴-۵-۲- سیر تاریخی وسایل ارتباط جمعی: ۵۳

۵-۵-۲- تلویزیون؛ جعبه جادو ۵۵

۶-۵-۲- رادیو: (Radio) ‌ ۵۹

۷-۵-۲- ماهواره: ۶۱

۱-۷-۵-۲- تاریخچه بی‌بی‌سی (BBC) 61

2-7-5-2- ‌عملکرد بی‌بی‌سی فارسی ۶۲

۳-۷-۵-۲- اهداف بی‌بی‌سی فارسی ۶۴

۴-۷-۵-۲- ویژگی‌ها‌ی تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی ۶۵

۵-۷-۵-۲- اهداف اصلی تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای بی‌بی‌سی ۶۶

۶-۷-۵-۲- تفاوت‌های تلویزیون  BBC با سایر رسانه‌ها‌ ۶۶

۶-۲- توسعه و سند چشم انداز توسعه ۶۷

۱-۶-۲- سهم رسانه در چشم انداز توسعه ۶۹

۷-۲- نقش‌های متفاوت رسانه‌ها ۷۳

۸-۲- کدام رسانه؟، کدام توسعه؟ ‌‌ ‌‌ ‌Which Media ? Which development? 77

9-2- ‌نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران‌های سیاسی ۸۰

۱-۹-۲- رسانهها و متقاعدسازی: ۸۱

۱۰-۲- چارچوب نظری تحقیق ۸۵

فصل سوم: روش شناسی ۸۷

۱-۳- روش تحقیق ۸۸

۲-۳- جامعه آماری ۸۸

۴-۳- نمونه آماری و روش نمونه‌گیری ۸۸

۵-۳- نحوه تعیین حجم نمونه ۸۸

۶-۳- روش گردآوری اطلاعات ۸۹

۷-۳- ابزار گردآوری اطلاعات ۸۹

۸-۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ ۸۹

۹-‌۳- سوالات تحقیق ۹۰

‌‌۱۰-۳- فرضیه‌های تحقیق ۹۱

فصل چهارم :  تجزیه و تحلیل داده‌ها ۹۳

۱-۴- مقدمه ۹۴

۲-۴- آمارهای توصیفی متغیرهای زمینهای ۹۴

۱-۲-۴- جنسیت ۹۴

۲-۲-۴- سن ۹۴

۳-۲-۴- وضعیت تأهل ۹۴

۴-۲-۴- نوع دانشگاه ۹۵

۵-۲-۴- وضعیت اشتغال ۹۵

۶-۲-۴- مقطع تحصیلی ۹۶

۳-۴- آمارهای توصیفی متغیرهای اصلی ۹۶

۱-۳-۴- داشتن مقام اداری یا سیاسی ۹۷

۲-۳-۴- ‌جست‌وجوی مقام سیاسی یا اداری ۹۸

۳-۳-۴- عضویت فعّال دریک سازمان سیاسی ۹۹

۴-۳-۴- عضویت فعّال در یک سازمان شبه سیاسی ۱۰۰

۵-۳-۴- مشارکت در اجتماعات عمومی و تظاهرات ۱۰۲

۶-۳-۴- ‌عضویت انفعالی دریک سازمان سیاسی ۱۰۳

۷-۳-۴- عضویت انفعالی دریک سازمان شبه سیاسی ۱۰۴

۸-۳-۴- مشارکت دربحث‌های سیاسی غیر رسمی ۱۰۶

۹-۳-۴- ‌اندکی علاقه و میل به سیاست ۱۰۷

۴-۴- مقایسه میانگینهای ابعاد متغیر مشارکت سیاسی در دو دانشکده ۱۰۹

۱-۴-۴- داشتن مقام سیاسی یا اداری ۱۰۹

۲-۴-۴- جست‌وجوی مقام سیاسی یا اداری ۱۰۹

۳-۴-۴-عضویت فعّال در یک سازمان سیاسی ۱۱۰

۴-۴-۴-عضویت فعّال در یک سازمان شبه سیاسی ۱۱۰

۵-۴-۴- مشارکت دراجتماعات عمومی، تظاهرات و ۱۱۰

۶-۴-۴-عضویت انفعالی دریک سازمان سیاسی ۱۱۱

۷-۴-۴- عضویت انفعالی دریک سازمان شبه سیاسی ۱۱۱

۸-۴-۴- مشارکت در بحث‌های سیاسی غیر رسمی ۱۱۱

۹-۴-۴-اندکی علاقه و میل به سیاست ۱۱۲

۵-۴- آزمون فرضیه‌های تحقیق ۱۱۴

۱-۵-۴- آزمون تفاوت میانگین متغیر داشتن مقام سیاسی یا اداری بر حسب دانشکده ۱۱۴

۲-۵-۴-آزمون تفاوت میانگین متغیر جست‌وجوی مقام سیاسی یا اداری بر حسب دانشکده ۱۱۴

۳-۵-۴-آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت فعّال دریک سازمان سیاسی بر حسب دانشکده ۱۱۵

۴-۵-۴- آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت فعّال دریک سازمان شبه سیاسی بر حسب دانشکده ۱۱۶

۵-۵-۴-آزمون تفاوت میانگین متغیر مشارکت دراجتماعات عمومی، تظاهرات و … بر حسب دانشکده ۱۱۶

۶-۵-۴-آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت انفعالی دریک سازمان سیاسی بر حسب دانشکده ۱۱۷

۷-۵-۴-آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت انفعالی در یک سازمان شبه سیاسی بر حسب دانشکده ۱۱۸

۸-۵-۴-آزمون تفاوت میانگین متغیر مشارکت دربحث‌های سیاسی غیر رسمی بر حسب دانشکده ۱۱۸

۹-۵-۴-آزمون تفاوت میانگین متغیر اندکی علاقه ومیل به سیاست بر حسب دانشکده ۱۱۹

۱۰-۵-۴-آزمون تفاوت میانگین مجموع ابعاد متغیر مشارکت سیاسی دانشجویان بر حسب دانشکده ۱۲۰

فصل پنجم :  جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۱۲۱

۱-۵- مقدمه ۱۲۲

۲-۵- خلاصه روش مورد استفاده ۱۲۲

۳-۵- خلاصه چارچوب نظری مورد استفاده ۱۲۲

۴-۵- خلاصه یافته‌های ‌تحقیق ۱۲۵

۵-۵- نتیجه گیری نهایی ۱۲۶

۶-۵- پیشنهادات تحقیق ۱۲۷

۱-۶-۵- پیشنهادات کاربردی ۱۲۷

۲-۶-۵- پیشنهادات پژوهشی ۱۲۷

۷-۵- محدودیت‌های تحقیق ۱۲۸

منابع فارسی ۱۲۹

منابع انگلیسی: ۱۳۴

ضمائم ۱۳۵

 

فهرست جداول

 

۱-۴٫ فراوانی جنسیت پاسخ‌گویان …………………………………………………………………………………………………………….۹۰

۲-۴٫ آمارهای توصیفی متغیر سن ……………………………………………………………………………………………………………۹۰

۳-۴٫ فراوانی وضعیت تاهل پاسخ‌گویان ……………………………………………………………………………………………………. ۹۱

۴-۴٫ فراوانی نوع دانشگاه پاسخ‌گویان ……………………………………………………………………………………………………… ۹۱

۵-۴٫ فراوانی وضعیت اشتغال پاسخ‌گویان …………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۶-۴٫ فراوانی مقطع تحصیلی پاسخ‌گویان ………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۷-۴٫ توزیع درصد فراوانی گویه‌ها‌ی متغیر داشتن مقام سیاسی ………………………………………………………………………. ۹۳

۸-۴٫ توزیع درصد فراوانی گویه‌ها‌ی متغیر جست‌وجوی مقام سیاسی  ……………………………………………………………. ۹۵

۹-۴٫ توزیع درصد فراوانی گویه‌ها‌ی متغیر عضویت فعال در یک سازمان سیاسی …………………………………………… ۹۶

۱۰-۴٫ توزیع درصد فراوانی گویه‌ها‌ی متغیر عضویت فعال در یک سازمان شبه سیاسی ……………………………………. ۹۸

۱۱-۴٫ توزیع درصد فراوانی گویه‌ها‌ی مشارکت در اجتماعات عمومی …………………………………………………………. ۱۰۰

۱۲-۴٫ توزیع درصد فراوانی گویه‌ها‌ی متغیر عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی ………………………………………. ۱۰۲

۱۳-۴٫ توزیع درصد فراوانی گویه‌ها‌ی متغیر عضویت انفعالی در یک سازمان شبه سیاسی ………………………………… ۱۰۴

۱۴-۴٫ توزیع درصد فراوانی گویه‌ها‌ی متغیر مشارکت در بحث‌ها‌ی سیاسی غیر رسمی ……………………………………. ۱۰۶

۱۵-۴٫ توزیع درصد فراوانی گویه‌ها‌ی متغیر اندکی علاقه و میل به سیاست ……………………………………………………. ۱۰۸

۱۶-۴٫ آماره‌ها‌ی توصیفی ابعاد متغیر مشارکت سیاسی در ۲ دانشکده …………………………………………………. ۱۱۲-  ۱۱۳

۱۷-۴٫ آزمون تفاوت میانگین متغیر داشتن مقام سیاسی بر حسب دانشکده …………………………………………………. ۱۱۳

۱۸-۴٫ آزمون تفاوت میانگین متغیر جست‌وجوی مقام سیاسی بر حسب دانشکده ……………………………………………. ۱۱۴

۱۹-۴٫ آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت فعال در یک سازمان سیاسی بر حسب دانشکده ……………………………. ۱۱۵

۲۰-۴٫ آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت فعال در یک سازمان شبه سیاسی بر حسب دانشکده ………………………. ۱۱۵

۲۱-۴٫ آزمون تفاوت میانگین متغیر مشارکت در اجتماعات عمومی و … بر حسب دانشکده ……………………………… ۱۱۶

۲۲-۴٫ آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی بر حسب دانشکده ………………………… ۱۱۷

۲۳-۴٫ آزمون تفاوت میانگین متغیر عضویت فعال در یک سازمان شبه سیاسی بر حسب دانشکده ………………………. ۱۱۷

۲۴-۴٫ آزمون تفاوت میانگین متغیر مشارکت در بحث‌ها‌ی سیاسی غیر رسمی و … بر حسب دانشکده ………………… ۱۱۸

۲۵-۴٫ آزمون تفاوت میانگین متغیر اندکی میل و علاقه به سیاسیت بر حسب دانشکده …………………………………….. ۱۱۹

۲۶-۴٫ آزمون تفاوت میانگین مجموع ابعاد متغیر مشارکت سیاسی بر حسب دانشکده ……………………………………… ۱۱۹

۱-۵٫ خلاصه نتایج فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

 

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر شبکه ماهواره‌ای[۱] فارسی زبان بی‌بی‌سی در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران انجام شد. در همین راستا، از هر یک از دانشکده­های موجود یک گروه انتخاب شده و در تحقیق شرکت کردند. روش مورد استفاده در این تحقیق روش اسنادی، کتابخانه‌ای، پرسشنامه‌ای بوده است. لذا قسمتی از اطلاعات تحقیق مربوط به ‌چارچوب نظری و چارچوب تجربی تحقیق از طریق مطالعه متون مرتبط استخراج شد. بخشی دیگر نیز از طریق پرسشنامه و با رجوع به نمونه‌ها‌ی انتخاب شده جمع‌آوری گردید.

در این تحقیق از دیدگاه لیستر میلبرات در چهارچوب نظری استفاده شد و تئوری وی به عنوان مبنای جمع­آوری اطلاعات در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت.

همان‌طور که از یافته­های توصیفی برمی­آید، مشارکت سیاسی با ابعاد ۹ گانه‌اش دارای تفاوت­ها و شباهت­هایی در دو دانشکده بوده است که در اکثر ابعاد،  میانگین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بیشتر از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه بود و می‌توان نتیجه گرفت که دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مشارکت بیشتری نسبت به دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه دارند. این امر علل گوناگونی می‌تواند داشته باشد از جمله استفاده از رسانه‌ای همچون BBC. البته چون تحقیق حاضر مقایسه­ای بوده و علی نیست، نمی‌توان بر روی علل بحث زیادی کرد. تنها می‌توان این امر را در نظر گرفت که این میزان مشارکت سیاسی در بین دانشجویانی بوده است که مخاطب رسانه فارسی زبان BBC بوده­اند.

 

کلید واژه‌ها: شبکه‌های ماهواره‌ای، بی‌بی‌سی، مشارکت سیاسی