نقش آموزش رفتارهای شهروندی در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی

(مورد مطالعه:اعضاء تشکل پیشتازان و فرزانگان دبیرستان های تهران سال۱۳۹۲)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ، گروه علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش جامعه شناسی

 

عنوان :

نقش آموزش رفتارهای شهروندی در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی

(مورد مطالعه:اعضاء تشکل پیشتازان و فرزانگان دبیرستان های تهران سال۱۳۹۲)

 

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

پژوهش حاضر با عنوان «نقش آموزش رفتارهای شهروندی در شعور جمعی اعضاء سازمان دانش آموزی(مورد مطالعه:اعضاء تشکل پیشتازان و فرزانگان دبیرستان های تهران سال۱۳۹۲)» به روش پیمایشی از نوع توصیفی و تبیینی و با ابزار پرسشنامه ی محقق ساخته با ضریب پایایی ۸۸/۰ بر روی یک نمونه ۴۲۴ نفری شامل(۲۱۲ نفر عضو پیشتازان (پسر) و ۲۱۲ نفر عضو فرزانگان (دختر))انجام گرفت.نمونه مورد نظر با روش نمونه گیری تصادفی و سهمیه ای از میان دانش آموزان دبیرستانهای تهران، انتخاب شدند. با توجه به گستردگی مفهوم شعور جمعی و تقارب معنایی با فرهنگ شهروندی؛ « مشارکت مدنی »، « مشارکت سیاسی »، « مشارکت اجتماعی» و « مشارکت ملی »به عنوان مولفه های شعور جمعی در نظر گرفته شدند و بر اساس آنها پرسشنامه ای با ۳۴ سوال تنظیم و توسط جامعه نمونه تکمیل شد. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون من ویتنی استفاده شد. مدل تحقیق مورد نظر از طریق تحلیل مسیر بررسی شد و ضرایب تحلیل مسیر از طریق رگرسیون بدست آورده شد. با توجه به نتایج بدست آمده،  میزان اثر مستقیم متغیر مشارکت مدنی بر شعور جمعی برابر ۲۵/۰(ضریب بتا استاندارد شده رگرسیونی) می باشد. اثر مستقیم مشارکت سیاسی بر شعور جمعی برابر ۵۶/۰ می باشد. اثر مستقیم مشارکت اجتماعی بر شعور جمعی برابر ۲۶۹/۰ می باشد. اثر مستقیم مشارکت ملی بر شعور جمعی برابر ۳۲/۰ می باشد و اثر مستقیم اموزش شهروندی بر شعور جمعی برابر ۶۵۷/۰ می باشد. بنابر این می توان نتیجه گرفت: آموزش شهروندی بیشترین تاثیر را بر شعور جمعی دارد.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات طرح. ۱

۱-۱  بیان مسأله ۲

۱-۲ هدف های تحقیق. ۳

۱-۳  اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن. ۳

۱-۴  سؤالات و فرضیه های تحقیق(بیان روابط بین متغیر های مورد مطالعه): ۵

۱-۵ مدل تحقیق. ۶

۱-۶  تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی. ۷

۱-۶-۱  شعور جمعی. ۷

۱-۶-۲ رفتارهای شهروندی. ۸

۱-۶-۳ سازمان دانش آموزی. ۹

۱-۷  روش تحقیق. ۱۰

۱-۸  قلمرو تحقیق. ۱۱

۱-۹   جامعه آماری و حجم آن. ۱۲

۱-۱۰  محدودیت ها و مشکلات تحقیق. ۱۳

فصل دوم:نظریات تحقیق. ۱۴

مقدمه ۱۵

۲- ۱  سیر تکاملی تعیین اجتماعی تفکر. ۱۷

۲-۲ مفهوم معرفت.. ۲۶

۲-۲-۱ رابطه معرفت وآموزش.. ۲۶

۲-۲-۲ رابطه معرفت وکنش.. ۲۸

۲-۳   معرفت به مثابه فرهنگ… ۳۱

۲-۴ شعور جمعی. ۳۴

۲-۵ مفهوم شهروندی. ۳۹

۲-۶ شعور جمعی و شهروندی. ۴۳

۲-۷ چارچوب نظری تحقیق. ۴۴

۲-۸  پیشینه تحقیقات.. ۴۶

فصل سوم روش شناسی تحقیق. ۵۳

مقدمه ۵۴

۳-۱ روش شناسی. ۵۴

۳-۲  روش تحقیق. ۵۶

۳-۳ جامعه آماری و نمونه گیری. ۵۷

۳-۴  حجم نمونه و روش اندازه گیری. ۵۸

۳-۵ ساخت ابزار تحقیق. ۵۹

۳-۶ ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۶۱

۳-۷  روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۲

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق. ۶۳

مقدمه : ۶۴

۴-۱ آمار توصیفی : ۶۴

۴-۱-۱ متغیرهای زمینه ای. ۶۵

۴-۱-۱-۱ تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن. ۶۵

۴-۱-۱-۲ جدول بافت نگار متغیر سن. ۶۶

۴-۱-۱-۳ تفکیک نمونه بر حسب متغیر مدت عضویت.. ۶۷

۴-۱-۱-۴ تفکیک نمونه بر حسب متغیر عضویت در تشکل. ۶۸

۴-۱-۱-۵ تفکیک نمونه بر حسب متغیر آموزش شهروندی. ۶۹

۴-۱-۱-۶ تفکیک نمونه بر حسب سوال ۱۱٫ ۷۰

۴-۱-۱-۷  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت مدنی. ۷۱

۴-۱-۱-۸  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت سیاسی. ۷۲

۴-۱-۱-۹  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت اجتماعی. ۷۳

۴-۱-۱-۱۰  تفکیک نمونه بر حسب متغیر مشارکت ملی. ۷۵

۴-۱-۱-۱۱  بررسی میانگین ابعاد مشارکت به تفکیک جنسیت.. ۷۶

۴-۲ آمار  استنباطی: ۷۷

۴-۲-۱  بررسی نرمال بودن داده ها ۷۹

۴-۲-۲  بررسی فرضیه اصلی : ۷۹

۴-۲-۲-۱  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت ملی. ۸۰

۴-۲-۲-۲  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت سیاسی. ۸۱

۴-۲-۲-۳  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت اجتماعی. ۸۲

۴-۲-۲-۴  بررسی اثر آموزش های شهروندی بر مشارکت مدنی. ۸۳

۴-۲-۲ -۵  کمیت و کیفیت بهره گیری از کلاس های آموزش شهروندی در شعور جمعی اعضاءسازمان دانش آموزی تأثیر دارد. ۸۴

۴-۲-۲-۷ بررسی اثر رضایت دانش آموزان از مربیان بر شعور جمعی دانش آموزان. ۸۶

۴-۲-۳ آیا مشارکت مدنی، سیاسی، اجتماعی و ملی دانش آموزان دختر و پسر دارای تفاوت معنی داری است؟ ۸۷

۴-۲-۴ آیا رضایت از کلاس، علاقه به شرکت در کلاس و میزان شرکت در کلاس دانش آموزان دختر و پسر دارای تفاوت معنی داری است؟ ۸۹

۴-۲-۵ مدل تحقیق. ۹۱

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۰۱

مقدمه ۱۰۲

۵-۱  نتیجه گیری. ۱۰۲

۵ – ۲ پیشنهادات حاصل تحقیق. ۱۰۶

۵- ۳  پیشنهادات پژوهشی. ۱۰۷

فهرست منابع فارسی. ۱۰۸

فهرست منابع انگلیسی. ۱۰۹

 

 

فهرست جداول

 

جدول ۴-۱  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن. ۶۵

جدول ۴-۲ بررسی بافت نگار متغیر سن. ۶۶

جدول ۴-۳  بررسی توزیع فراوانی متغیر مدت عضویت.. ۶۷

جدول ۴-۴  بررسی توزیع فراوانی متغیر عضویت تشکل. ۶۸

جدول ۴-۵  بررسی توزیع فراوانی متغیر آموزش شهروندی. ۶۹

جدول ۴-۶  بررسی توزیع فراوانی سوال ۱۱٫ ۷۰

جدول ۴-۷  بررسی توزیع فراوانی متغیر مشارکت مدنی. ۷۱

جدول ۴-۸  بررسی توزیع فراوانی متغیر مشارکت سیاسی. ۷۲

جدول ۴-۹  بررسی توزیع فراوانی متغیر مشارکت اجتماعی. ۷۳

جدول ۴-۱۰  بررسی توزیع فراوانی متغیر مشارکت ملی. ۷۵

جدول ۴-۱۱ بررسی میانگین ابعاد مشارکت به تفکیک جنسیت.. ۷۶

جدول ۴-۱۲  بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ۷۹

جدول ۴-۱۳  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین آموزش های شهروندی و مشارکت ملی. ۸۰

جدول ۴-۱۴  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین آموزش های شهروندی و مشارکت سیاسی. ۸۱

جدول ۴-۱۵  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین آموزش های شهروندی و مشارکت اجتماعی. ۸۲

جدول ۴-۱۶  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین آموزش های شهروندی و مشارکت مدنی. ۸۳

جدول ۴-۱۷  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین سابقه عضویت افراد در سازمان دانش آموزی و شعور جمعی  ۸۴

جدول ۴-۱۸  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین علاقه به شرکت در کلاس و شعور جمعی. ۸۵

جدول ۴-۱۹  بررسی آزمون همبستگی اسپیرمن  بین رضایت دانش آموزان از مربیان و شعور جمعی  ۸۶

جدول ۴-۲۰  بررسی میانگین. ۸۷

جدول ۴-۲۱  آزمون من ویتنی. ۸۸

جدول ۴-۲۲  بررسی میانگین. ۸۹

جدول ۴-۲۳  آزمون من ویتنی. ۹۰

جدول ۴-۲۴  تحلیل رگرسیونی متغیرهای مستقل بر شعور جمعی. ۹۲

جدول ۴-۲۵  تحلیل رگرسیونی متغیر مستقل بر مشارکت مدنی. ۹۴

جدول ۴-۲۶  تحلیل رگرسیونی متغیر مستقل بر مشارکت سیاسی. ۹۵

جدول ۴-۲۷  تحلیل رگرسیونی متغیر مستقل بر مشارکت اجتماعی. ۹۶

جدول ۴-۲۸  تحلیل رگرسیونی متغیر مستقل بر مشارکت ملی. ۹۷

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱ بررسی توزیع فراوانی متغیر سن. ۶۵

نمودار ۴-۲ بررسی توزیع فراوانی متغیر مدت عضویت.. ۶۷

نمودار ۴-۳ بررسی توزیع فراوانی متغیر عضویت تشکل. ۶۸

نمودار۴-۵ بررسی میانگین ابعاد مشارکت به تفکیک جنسیت.. ۷۶

 

 

فهرست اشکال

(شکل ۱-۴ ) ۹۱

(شکل ۲-۴ ) ۹۳

(شکل ۳-۴ ) ۹۴

(شکل ۵-۴ ) ۹۶

(شکل ۶-۴ ) ۹۷

(شکل نهایی) ۱۰۰

(شکل ۷-۴ ) ۹۸