نقدو بررسی روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)

واحد تهران مرکز

دانشکده  هنر و معماری /گروه نمایش  

    پایان نامه

 برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : ادبیات نمایشی

 

عنوان:

نقدو بررسی روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)

 

 

فصل اول : مقدمه و کلیات ۱

مقدمه : ۲

۱-۱) بیان مسئله تحقیق: ۵

۱-۲) هدفهای تحقیق: ۷

۱-۳) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن: ۸

۱-۴) سؤالات و فرضیه های تحقیق: ۹

۱-۵) مدل تحقیق: ۱۰

۱-۶) تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی: ۱۱

۱-۷) روش تحقیق: ۱۱

۱-۸) قلمرو تحقیق: ۱۲

۱-۹) جامعه و حجم نمونه: ۱۲

۱-۱۰) محدودیت ها و مشکلات تحقیق: ۱۲

فصل دوم (معرفی ایبسن و تأثیر شخصیت و زندگی او در خلق آثار نمایشی)  ۱۴

۲-۱ آثار: ۱۵

۲-۲ معرفی مکان و زمان زندگی ایبسن: ۱۷

۲-۳ فعالیت‏های شغلی: ۲۲

۲-۴ تغییرمسیرزندگی نمایشنامه ای: ۲۵

۲-۵ شرایط سیاسی و اجتماعی دوران: ۲۶

۲-۶ نگاهی گذرا به تاریخچه ی برخی از آثار ایبسن: ۲۸

۲-۷ برخی از دلایل جهانی شدن ایبسن: ۳۴

فصل سوم روانکاوی.. ۳۸

۳-۱) روانکاوی چیست؟. ۳۹

۳-۲) آراء و اندیشه های فروید در مقوله ی روانکاوی.. ۴۰

۳-۲-۱ خلاصه ای از زندگینامه ی فروید: ۴۰

۳-۲-۲  دیدگاههایی از نظریه ی روانکاوی فروید: ۴۴

۳-۳) آراء و اندیشه های لکان در مقوله ی روانکاوی: ۴۷

۳-۴) کودک نامشروع در نمایشنامه‌ها ۵۱

۳-۵) وراثت و شرایط اجتماعی.. ۵۲

۳-۶) هویت فردی، درک حقیقت… ۵۴

۳-۷) خودکشی در آثار ایبسن.. ۵۶

فصل چهارم بررسی تحلیلی و روانکاوانه ی نمایشنامه های ایبسن از منظر فروید و لکان   ۵۹

بررسی تحلیلی و روانکاوانه ی نمایشنامه های ایبسن از منظر فروید و لکان   ۵۹

۴-۱) خانه عروسک…. ۶۰

۴-۲) بانوی دریایی.. ۶۵

۴-۳) هداگابلر. ۷۲

۴-۴) ایولف کوچک…. ۹۶

۴-۵) مرغابی وحشی.. ۱۰۱

۴-۶) روسمرس هولم. ۱۲۴

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۴۲

نمایشنامه. ۱۵۰

منابع: ۱۹۳

 

 

فصل اول :

مقدمه

کلیات

مقدمه :

تاریخچه ی تئاتر به روزهای آغازین زندگی بشر باز می گردد. روزهایی که بشر از آیین برای جلب حمایت نیروهای مافوق طبیعی و جادویی یهره می جست. به مرور زمان از دل این آیینها که به صورت نمایش به اجرا در می آمدند اسطوره ها به صورت نمادین نمایان شدند و به عنوان سنت شفاهی قبیله حفظ گردیدند. با گذشت زمان، اساطیر راهی شدند برای درام نویسان تا بر اساس آنان درامی تشکیل شود و تئاتر شکل رسمی خود را پیدا کند. رفته رفته اساطیر جای خود را به موجودات خیالی نزدیک به انسان بخشیدند ونهایتاً انسان جایگاه خود را در تئاتر پیدا کرد. به وجود آمدن این تحول  سالیان سال به طول انجامید تا اولین بار ارسطو(۳۲۲-۳۸۴ق.م) مسئله ای را مطرح کرد که تا آن زمان سخنی از آن به میان نیامده بود و این مسأله که در فن شعر خودنمایی کرد همان عنصر نقد بود. شاید در فن شعر به طور مستقیم از این واژه استفاده نشده باشد اما زمانی که ارسطو محاکات(تقلید) را مطرح کرد از واژه ی «وِری سیمیلایز»[۱] به معنای مثل حقیقت، شبیه به واقع، استفاده کرد که بحث تخیل هنرمند را با خود به همراه داشت. زمانی که پای تخیل به میان می آید کندن کوه بیستون توسط فرهاد که نظامی گنجوی آن را تصویر کرده به طور واقع کندن کوه نیست بلکه تصویری خیالی برای زحمت فرهاد در راه رسیدن به شیرین است، بنابراین واژه ها در معنای خود به کار نرفته اند و تفسیری در ورای خود می پذیرند که به نقد می انجامد.نقد از همان سالیان پا به عرصه ی وجود نهاد و جایگاه رفیعی را در عرصه های گوناگون از جمله تئاتر کسب کرد و آنچه امروزه تئاتر را همچون پیله ای در بر گرفته و آن را تا پروانگی رهنمون می سازد چیزی نیست جز نقد. از آن زمان تا کنون نقد به شاخه های مختلفی تقسیم شد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد::  نقدتأثری(احساسی)، نقد فتوایی، نقد محاکاتی، نقد کاربردی، نقد روانکاوانه و … .

 

12000 تومان – خرید